Άρθρο 19: Ρυθμίσεις για το Μουσείο Ακρόπολης-Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3711/2008

1.Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 3711/2008 (Α΄ 224) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«καθώς και τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με τον «Οργανισμό Αποπεράτωσης και Λειτουργίας Μουσείου Ακρόπολης» και την παροχή των απαιτούμενων για την δαπάνη εκτέλεσής τους επιχορηγήσεων».
2. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3711/2008 (Α΄ 224) μετά τη φράση «και ο περιβάλλων χώρος» προστίθεται η φράση «με τα κτήρια».
3. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 3711/2008 (Α΄ 224) αντικαθίσταται ως εξής :
«β) Τον προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών»
4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του Ν. 3711/2008 (Α΄224) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής :
«Επίσης με αποφάσεις του Δ.Σ., οι οποίες εγκρίνονται από τους Υπουργούς Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζονται κανονισμοί για: α) την παραχώρηση χώρων και υπηρεσιών του Μουσείου και την εν γένει οικονομική και λογιστική διαχείριση του Μουσείου, β) τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής δικαιώματος μελέτης, φωτογράφισης, κινηματογράφησης και αποτύπωσης με κάθε μέσο, δημοσίευσης, και πρόσβασης στο μουσειακό υλικό καθώς και την παραγωγή, αναπαραγωγή και διάδοση στο κοινό από το Μουσείο ή τρίτους για καλλιτεχνικό, επιστημονικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό, οικονομικό σκοπό και εν γένει τους σκοπούς του παρόντος νόμου εκμαγείων, αντιγράφων, πληροφοριών ή απεικονίσεων σε κάθε μορφή και φορέα αντικειμένων των συλλογών και εκθεμάτων του Μουσείου και το ύψος του σχετικού τέλους υπέρ του Μουσείου, γ) τους όρους και τους κανόνες οργάνωσης και διεξαγωγής εκδηλώσεων και οργανωμένων επισκέψεων, που είναι συμβατές με τους χώρους του Μουσείου Ακρόπολης και την εν γένει πρόσβαση τρίτων στους χώρους του Μουσείου, δ) τους όρους, τις προϋποθέσεις και το αντίτιμο επίσκεψης κοινού στο Μουσείου, ε) το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου, στ) την υπηρεσιακή περιβολή, συμπεριφορά και τις υποχρεώσεις του προσωπικού του Μουσείου έναντι του κοινού.».

  • 25 Νοεμβρίου 2014, 17:55 | Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών

    Επειδή το παρόν σχέδιο νόμου αφορά άμεσα την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών, η Εφορεία θα αποστείλει διοικητικά τα σχόλιά της για τα Άρθρα 6, 17 και 19.