Άρθρο 24: Απόδοση φόρου για την ενίσχυση της κινηματογραφικής τέχνης

Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 49 του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ Α’ 219), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ Α’ 35), προστίθεται περίπτωση στ’ ως εξής:
«στ. Για τις ελληνικές ταινίες που προβλήθηκαν στις κινηματογραφικές αίθουσες τα έτη 2007 και 2008, για τις οποίες έχουν βεβαιωθεί τα έξοδα παραγωγής από την αρμόδια Επιτροπή Βεβαίωσης Εξόδων Παραγωγής Κινηματογραφικών Ταινιών Μεγάλου ή Μικρού Μήκους, αλλά δεν έχει καταβληθεί για οποιονδήποτε λόγο ο ειδικός φόρος στους δικαιούχους του άρθρου 7 του Ν. 1597/1986, όπως ο νόμος αυτός ίσχυε πριν την κατάργησή του, η καταβολή της ενίσχυσης του ειδικού φόρου μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την 30.6.2015. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στα εδάφια γ, δ’ και ε’ της παρούσας παραγράφου. Οι δικαιούχοι παραγωγοί υποχρεούνται να υποβάλουν το σύνολο των δικαιολογητικών του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/42962/10/26.10.1988 (Β’ 770) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος».