Άρθρο 48 Σύσταση Ομάδων Εργασίας

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και μετά από εισήγηση του προϊσταμένου Γενικής ή Ειδικής Γραμματείας του Υπουργείου δύνανται να συνιστώνται ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών. Οι ομάδες εργασίας του προηγούμενου εδαφίου στελεχώνονται από υπαλλήλους των οικείων Γραμματειών κατόπιν αίτησής τους ή έγγραφης συναίνεσής τους, λειτουργούν δε εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, δυνητικά δε και εκτός έδρας.
Η απόφαση της σύστασης ομάδας εργασίας απαιτείται να περιγράφει λεπτομερώς το παραδοτέο έργο, τον χρόνο παράδοσης και κάθε άλλη συναφή λεπτομέρεια.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζονται οι αμοιβές των Ομάδων Εργασίας και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.