Άρθρο 8 Τροποποίηση άρθρου 70 του ν. 4636/2019

1. H παρ. 4 του άρθρου 70 του ν. 4636/2019 τροποποιείται ως εξής: «4. Με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας αρχής παραλαβής περιορίζεται η διάρκεια ισχύος του δελτίου συγκεκριμένου αιτούντος ανάλογα με την ακολουθούμενη διαδικασία εξέτασης της αίτησής του. Ειδικότερα η διάρκεια του δελτίου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών στις περιπτώσεις: (α) αιτήσεων που εξετάζονται κατ` απόλυτη προτεραιότητα σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 83 του παρόντος, (β) αιτήσεων που εξετάζονται κατά προτεραιότητα σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 83, αιτήσεων που εξετάζονται σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 83 (ταχύρρυθμη διαδικασία), και αιτήσεων που εξετάζονται σύμφωνα με το άρθρο 84 (απαράδεκτες) και (γ) αιτήσεων που εξετάζονται με τη διαδικασία στα σύνορα.
2. Στο άρθρου 70 του ν. 4636/2019 προστίθεται παρ. 9 ως εξής: «9. Το δελτίο μπορεί να εκδίδεται σε μορφή κάρτας με ηλεκτρονική καταγραφή και ανανέωση, καθώς και με κάθε πρόσφορο τεχνολογικά μέσο. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

 • 24 Απριλίου 2020, 14:16 | ActionAid Hellas

  Σε σχέση με τις αλλαγές που εισφέρει η δεύτερη παράγραφος, τονίζονται οι de facto αδυναμίες που έχουν προκύψει από την χρήση τεχνολογικών μέσων (κυρίως του skype) και έχουν επισημανθεί κατά καιρούς από τις οργανώσεις.

 • Άρθρο 8 | Τροποποίηση του Άρθρου 70 του ν. 4636/2019

  Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τροποποιούνται διατάξεις ώστε να δυσκολεύεται η διαδικασία, ενώ θα έπρεπε να τροποποιηθεί, όπως είχαμε και παλαιότερα επισημάνει η παρ. 2 του παρόντος Άρθρου που αναφέρεται σε συγκεκριμένες χώρες καταγωγής που μειώνεται η διάρκεια του δελτίου και ιδιαίτερα το σημείοπου αναφέρει:«λαμβανομένης υπόψη της αναμενόμενης διάρκειας έκδοσης απόφασης σε Α’ βαθμό και εφόσον από τα επίσημα στατιστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκύπτει ότι το ποσοστό χορήγησης διεθνούς προστασίας σε αιτούντες από τη συγκεκριμένη χώρα, κατά τα δύο προηγούμενα τρίμηνα, είναι χαμηλότερο του τριάντα πέντε (35%)». Αυτό αντιβαίνει ευθέως στο κοινοτικό δίκαιο. Αυτό είναι εντελώς αυθαίρετο να μιλάμε για συγκεκριμένες χώρες και για ποσοστά.

 • 23 Απριλίου 2020, 17:20 | Terre des hommes Hellas

  «H παρ. 4 του άρθρου 70 του ν. 4636/2019 τροποποιείται ως εξής: «4. Με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας αρχής παραλαβής περιορίζεται η διάρκεια ισχύος του δελτίου συγκεκριμένου αιτούντος ανάλογα με την ακολουθούμενη διαδικασία εξέτασης της αίτησής του. Ειδικότερα η διάρκεια του δελτίου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών στις περιπτώσεις: (α) αιτήσεων που εξετάζονται κατ` απόλυτη προτεραιότητα σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 83 του παρόντος, (β) αιτήσεων που εξετάζονται κατά προτεραιότητα σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 83, αιτήσεων που εξετάζονται σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 83 (ταχύρρυθμη διαδικασία), και αιτήσεων που εξετάζονται σύμφωνα με το άρθρο 84 (απαράδεκτες) και (γ) αιτήσεων που εξετάζονται με τη διαδικασία στα σύνορα.»
  Οι ασφυκτικές προθεσμίες έχει αποδειχτεί ότι συσσωρεύουν περαιτέρω γραφειοκρατικό βάρος εξαιτίας της μη τήρησης των τασσομένων προθεσμιών από το ίδιο το δημόσιο.

  Η δε πρόβλεψη, με την παράγραφο 2, ηλεκτρονικών μέσων σε έναν πληθυσμό χωρίς πρόσβαση σε αυτά, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αντικειμενικές δυσκολίες, πολλώ δε μάλλον με την εμπειρία του διαδικασίας μέσω skype, αλλά και να προβλέπει τον τρόπο απόδειξης ότι πράγματι το έγγραφο έφτασε στον/ην αιτούντα/σα.