Άρθρο 51 Σύσταση Μητρώου Εισηγητών-βοηθών χειριστών Ασύλου

 

1. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου συστήνεται «Μητρώο Εισηγητών-βοηθών χειριστών Ασύλου» από νομικούς που αναλαμβάνουν τη σύνταξη εισήγησης για την αποδοχή ή μη της υποβληθείσας αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας, τόσο ως προς τις προϋποθέσεις παραδεκτού όσο και ως προς την ουσία της, καθώς και τη σύνταξη σχεδίου απόφασης. Η εισήγηση υποβάλλεται στον αρμόδιο υπάλληλο της Αρχής Παραλαβής (χειριστή της συγκεκριμένης υπόθεσης), ο οποίος μπορεί να την αποδεχτεί εν όλω ή εν μέρει ή να την απορρίψει. Η μη σύνταξη ή η μη υποβολή της παραπάνω εισήγησης δεν κωλύει τη διαδικασία εξέτασης της παροχής διεθνούς προστασίας ούτε αποτελεί λόγο μη έκδοσης απόφασης από τον αρμόδιο υπάλληλο της Αρχής Παραλαβής, εντός των νόμιμων προθεσμιών του άρθρου 83 του ν. 4636/2019.
2. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου ορίζονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις της εγγραφής των Εισηγητών-βοηθών χειριστών Ασύλου στο Μητρώο, οι διαδικασίες επιλογής ανά Περιφερειακή Υπηρεσία Ασύλου, οι υποχρεώσεις των μελών του Μητρώου, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διαγραφής από αυτό, η διαδικασία ανάθεσης υποθέσεων στα μέλη του Μητρώου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του Μητρώου.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζεται η αμοιβή για τα μέλη του Μητρώου και η διαδικασία καταβολής της, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 • Θετική η συγκεκριμένη πρόβλεψη, η οποία καλύπτει οπωσδήποτε μία αναγκαιότητα αναφορικά με την αδυναμία έγκαιρης επεξεργασίας αιτημάτων και έκδοσης αποφάσεων. Απαραίτητη εν προκειμένω κρίνεται, πριν την έκδοση των 2 προβλεπόμενων ΥΑ, η συνεργασία / διαβούλευση του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου με τους Δικηγορικούς Συλλόγους. Με τη σύσταση του Μητρώου επιτυγχάνεται διπλός στόχος: σημαντική συνεισφορά στη διεκπεραίωση των αιτημάτων και μάλιστα από νομικούς και ταυτόχρονα εξασφάλιση σ’ αυτούς αξιοπρεπούς εργασίας αλλά και εργασιακής εμπειρίας, χρήσιμης τόσο για το βιοπορισμό τους όσο και για τη μετέπειτα σταδιοδρομία τους.

 • 24 Απριλίου 2020, 15:04 | SolidarityNow

  Ενόψει της προτεινόμενης σύστασης «Μητρώου Εισηγητών-βοηθών χειριστών Ασύλου» από νομικούς που αναλαμβάνουν τη σύνταξη εισήγησης για την αποδοχή ή μη της υποβληθείσας αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας, τόσο ως προς τις προϋποθέσεις παραδεκτού όσο και ως προς την ουσία της, προτείνεται η διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς και οργανώσεις της ΚτΠ, για τον προσδιορισμό των κριτηρίων ένταξης στο εν λόγω μητρώο, των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που θα πρέπει να διαθέτουν τα μέλη του Μητρώου, το είδος της διαρκούς εκπαίδευσης που θα πρέπει να τυγχάνουν και ο τρόπος αξιολόγησής τους.

 • 24 Απριλίου 2020, 12:34 | Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

  Να προβλεφθεί ρητή αναφορά για εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών του Μητρώου Εισηγητών-βοηθών χειριστών Ασύλου, σε ζητήματα παιδικής προστασίας, έμφυλης βίας, ταυτότητας φύλου, κ.ά καθώς και αν το μητρώο θα παρέχεται με τη συνδρομή του EASO ή της Υπηρεσίας Ασύλου και να διευκρινιστεί το καθεστώς απασχόλησης του προσωπικού που θα το απαρτίζει.

 • 22 Απριλίου 2020, 14:40 | The Home Project

  Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για κατάρτιση του συνόλου ή μέρους των εισηγητών σε ζητήματα παιδικής προστασίας προκειμένου να συνεπικουρούν το έργο των χειριστών σε υποθέσεις ασυνόδευτων ανηλίκων.

 • 19 Απριλίου 2020, 19:23 | ΑΘΗΝΑ

  Θα πρέπει να διευκρινιστούν,στο πλαίσιο της λειτουργικής υπόστασης του νομικού ως γνωμοδοτικού οργάνου της διαδικασίας, το εργασιακό καθεστώς (υπάλληλος ή ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας νομικός) και η φύση της μορφής απασχόλησης του νομικού επιστήμονα (επί τη βάσει παροχής υπηρεσιών ως μισθωτού ή ελεύθερου επαγγελματία), καθώς και οι ακριβείς αρμοδιότητες του με παραπομπή σε συγκεκριμένες διατάξεις που ρυθμίζουν τη διαδικασία χορήγησης διεθνούς προστασίας.