Άρθρο 32 Τροποποίηση άρθρου 117 του ν. 4636/2019

Στο άρθρο 117 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου καταλαμβάνουν από την έναρξη ισχύος του: α) όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις διεθνούς προστασίας, β) όλες τις εκκρεμείς, ενώπιον της Αρχής Προσφυγών, προσφυγές που εξετάζονται από τις Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών, από 1.1.2020 και μετά. Κατ’ εξαίρεση: α) η παράγραφος 8 του άρθρου 70 καταλαμβάνει όλες τις εκκρεμείς προσφυγές επί των οποίων δεν έχει δημοσιευθεί απόφαση, β) η περίπτωση ε’ του άρθρου 93 εφαρμόζεται σε όσες προσφυγές έχουν ασκηθεί από 1.1.2020 και μετά.»

  • 24 Απριλίου 2020, 15:44 | PRAKSIS

    Οι γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, ρυθμίζουν ικανοποιητικά τα θέματα αυτά και κάθε αντίθετη διάταξη, και μάλιστα αναδρομικά θεσπιζόμενη, θεωρούμε ότι προβλήματα και σύγχυση θα δημιουργήσει.
    Κατά γενική αρχή του δικαίου το παραδεκτό των ενδίκων μέσων (και αναλογικά της ενδικοφανούς προσφυγής) κρίνεται σύμφωνα με το νόμο που ισχύει κατά το χρόνο δημοσίευσης της προσβαλλόμενης απόφασης. Σύμφωνα με την αρχή αυτή κατά απόφασης α΄ βαθμού που εκδόθηκε την 28.12.2019 νόμιμα ασκήθηκε μετά την 01.01.2020 προσφυγή χωρίς τις απαιτήσεις του άρθρου 93 και δεν επιτρέπεται με την προτεινόμενη ρύθμιση να καταστεί η ασκηθείσα προσφυγή αναδρομικά απαράδεκτη.
    Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια ως άνω γενική αρχή κατά απόφασης της Αρχής Προσφυγών που εκδόθηκε πριν την 31.12.2019 ασκείται αίτηση ακύρωσης εντός 60ημερης προθεσμίας από την επίδοσή της. Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται αναδρομικά η ισχύς της 30ημερης προθεσμίας του άρθρου 109 ν. 4636/2019 κατά τρόπο ανεπίτρεπτο (και μάλιστα στο σώμα της απόφασης θα αναγράφεται 60ήμερη προθεσμία, ενώ θα ισχύει 30ημερη)
    Προτείνεται η αναδιαμόρφωση της διάταξης σε συμφωνία με τις γενικές αρχές, άλλως η απάλειψή της.