Άρθρο 49 Θέσπιση κινήτρων για κατηγορίες υπαλλήλων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στους υπαλλήλους που αποσπώνται ή μετακινούνται στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου από άλλους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, πλην της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., καθώς και στους υπαλλήλους αυτών που έχουν ήδη αποσπασθεί ή μετακινηθεί στην ως άνω Υπηρεσία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πλην της Μ.Ο.Δ. Α.Ε. καταβάλλεται ειδικό επίδομα, το ποσό του οποίου καθορίζεται από τη διαφορά που προκύπτει από το ύψος του συνόλου των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους σε σύγκριση με το ύψος του συνόλου των μηνιαίων τακτικών αποδοχών του προσωπικού της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., του αντίστοιχου κλάδου, ειδικότητας, βαθμού και κλιμακίου.
Το ειδικό επίδομα καταβάλλεται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
2. Στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ασύλου, της Αρχής Προσφυγών και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης καταβάλλεται το επίδομα του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Το ποσό του ανωτέρω επιδόματος ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως».
3. Στην περ. 2 της παρ. Γ «Ειδικές Περιπτώσεις» του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, προστίθεται περίπτωση δ’ ως ακολούθως: «δ.) για το προσωπικό, που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, στη Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής, στη Νομική Υπηρεσία, στη Τεχνική Υπηρεσία, στο Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων και στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, συνολικά το μήνα για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως:
αα) Υπερωριακή εργασία (μέχρι 22ης ώρας) 20 ώρες. ββ) Νυχτερινή υπερωριακή εργασία (από 22ης ώρας μέχρι 6ης πρωϊνής) 8 ώρες. γγ) Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (από 6ης πρωϊνής μέχρι 22ης ώρας) 12 ώρες».

 • 24 Απριλίου 2020, 17:32 | Σύλλογος υπαλλήλων του ΥΜΕΠΟ

  Η διάταξη δημιουργεί υπαλλήλους πολλαπλών ταχυτήτων εντός του Υπουργείου και δεν λειτουργεί σε καμία περίπτωση προσελκυστικά ούτε για την απόσπαση και μετάταξη νέων υπαλλήλων ούτε για την παραμονή των ήδη υφιστάμενων υπαλλήλων και ειδικότερα αυτών που εξαιρούνται του επιδόματος, ήτοι της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής , της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και των Αυτοτελών Υπηρεσιών, ενώ έρχεται σε πλήρη αντίφαση με το πνεύμα της αιτιολογικής έκθεση που αφορά το εν λόγω άρθρο «…Είναι, κατά συνέπεια, απολύτως κρίσιμο για το Υπουργείο να προσελκύσει και να διατηρήσει κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό υψηλών προσόντων και δεξιοτήτων, ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει αποτελεσματικά τις βασικές πολιτικές του στο μεταναστευτικό – προσφυγικό ζήτημα».

 • Η θέσπιση κινήτρων – επιδοματικών και άλλων – για τους υπαλλήλους που επιθυμούν να αποσπαστούν ή να μετακινηθούν σε συγκεκριμένες, νευραλγικές υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, αποτελεί μία πάγια θέση της IMMIGRATIO. Αποτελεί άλλωστε το μόνο «αντίδοτο» στο πρόβλημα της άρνησης υπαλλήλων να υπηρετήσουν σε «δύσκολα» πόστα στο πεδίο της μετανάστευσης, το οποίο οδηγεί τόσο στην υποστελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών όσο και στην παροχή χαμηλής ποιότητας εξυπηρέτησης προς τους συναλλασσόμενους. Το επικροτούμε λοιπόν, προτείνοντας μάλιστα την περαιτέρω διεύρυνσή του.

 • 24 Απριλίου 2020, 13:54 | Α. Δημητρίου

  στην εν λόγω διάταξη θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα Αυτοτελή Τμήματα όπως το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης.

 • 22 Απριλίου 2020, 10:23 | Σ.Γεωργίου

  Αναμένετε η έκδοση της ΚΥΑ που θα προσδιορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος και οι όροι και προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.4354/15, όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 396 του Ν.4512/18. Η απόφαση εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της τελικής γνωμοδότησης της Επιτροπής της παράγραφος 1. (παρ.10 άρθρο 18 Ν.4354/15, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 396 του Ν.4512/18 και τροποποιήθηκε εκ νέου από την παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.4597/19)»
  Η εν λόγω επιτροπή θα υποβάλει την τελική της γνωμοδότηση μέχρι 30/6/2020 ώστε η ΚΥΑ να εκδοθεί μέχρι 30/8/2020(παρ.9 άρθρο 18 Ν.4354/15, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 396 του Ν.4512/18, τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 38 του Ν.4597/19 και τροποποιήθηκε εκ νέου από την παρ.1 του άρθρου 212 του Ν.4635/19)

 • 13 Απριλίου 2020, 14:43 | Γ. Γαβριηλιδης

  Το επίδομα στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ασύλου, της Αρχής Προσφυγών και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) ποσού εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

  Λειτουργεί όμως και ως «αντι-κίνητρο» για τους υπαλλήλους όλων των υπόλοιπων υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς αποτελούν μειονότητα σε σχέση με τους υπαλλήλους των ανωτέρω κατηγοριών και υπηρεσιών (σύμφωνα με το ΦΕΚ σύστασης του 2017) , και είναι διάκριση εις βάρος τους, δημιουργώντας υπαλλήλους 2 κατηγοριών στο ίδιο υπουργείο.

  Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δοθεί και στο προσωπικό, που υπηρετεί με μόνιμη ή ΙΔΑΧ σχέση εργασίας στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, στη Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής, στη Νομική Υπηρεσία, στη Τεχνική Υπηρεσία, στο Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων και στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κάποιο αντίστοιχο σταθερό επίδομα το μήνα για κάθε υπάλληλο, και όχι μόνο με τη μορφή υπερωριακής εργασίας που έχει διακυμάνσεις ανάλογα με τη περίοδο και είναι αβέβαιο.