Άρθρο 39 Τροποποίηση άρθρου 19Α του ν. 4251/2014

Η περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 19Α του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «δ. Σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολήθηκαν είτε με ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας είτε ως ανήλικοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 89 του ν. 4052/2012 (Α’ 41). Ως τέτοιοι όροι θεωρούνται όσοι είναι κατάφωρα δυσανάλογοι προς τις συνθήκες εργασίας των νόμιμα απασχολούμενων εργαζόμενων, έχοντας σοβαρή επίπτωση στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζόμενων, ή όσοι εμπεριέχουν διακρίσεις λόγω φύλου ή προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής είναι ετήσια, παρέχει δικαίωμα εξαρτημένης εργασίας, παροχής υπηρεσιών ή έργου και ανανεώνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 89 του ν. 4052/2012. Η εν λόγω άδεια διαμονής δεν ανανεώνεται ή ανακαλείται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου.»

 • 24 Απριλίου 2020, 15:45 | PRAKSIS

  Ως ιδιαίτερα καταχρηστικοί όροι εργασίας, συμπεριλαμβανομένων όσων οφείλονται σε διακρίσεις λόγω φύλου ή άλλες διακρίσεις, θεωρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4052/2012, όσοι είναι κατάφωρα δυσανάλογοι προς τους όρους εργασίας των νόμιμα απασχολούμενων εργαζομένων και οι οποίοι έχουν σοβαρή επίπτωση στην υγεία και την ασφάλειά τους και προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η δε εξομοίωση των παράνομα απασχολούμενων πολιτών τρίτων χωρών με ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους με τα θύματα εμπορίας ανθρώπων που δεν συνεργάζονται με τις αρχές, επιβεβαιώνει τη στενή σύνδεση που υπάρχει μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών προσώπων που είναι αμφότεροι δικαιούχοι άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, δεδομένου ότι η εργασιακή εκμετάλλευση αποτελεί μια από τις πλέον χαρακτηριστικές μορφές εμφάνισης του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων στην εποχή μας.
  Στο πλαίσιο αυτό, η επιχειρούμενη αντικατάσταση του άρθρου 19Α παρ.1 περ. δ΄ του ν. 4251/2014, αποτελεί θετική εξέλιξη η οποία παρέχει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στις δικαιούχους της συγκεκριμένης κατηγορίας άδειας διαμονής να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας γεγονός το οποίο συμβάλλει καθοριστικά στη διαδικασία επανένταξής τους στην κοινωνία της χώρας υποδοχής.

 • Κρίνεται θετική η διεύρυνση που περιλαμβάνει τους ανήλικους και τα θύματα διακρίσεων λόγω φύλου.

 • 22 Απριλίου 2020, 14:53 | Μαίρη Τσίγκανου

  1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ

  Η προτεινόμενη αλλαγή στις διατάξεις για την άδεια διαμονής για Οικονομικώς Ανεξάρτητα Άτομα, με υιοθέτηση ελάχιστης 6μηνης παραμονής του δικαιούχου ανά έτος στην χώρα καταργεί εν τοις «πράγμασι» την εν λόγω δυνατότητα αφενός, πιθανότατα, αφετέρου, εγείρει και θέματα φορολογικής κατοικίας του υποψηφίου δικαιούχου.
  Το συγκεκριμένο είδος άδειας διαμονής απευθύνεται κατά κανόνα σε άτομα, ανώτερης κοινωνικής στάθμης, τα οποία διαθέτουν υψηλή οικονομική ευρωστία, αξιόλογη ακίνητη περιουσία συχνά εκμισθούμενη, πηγές λοιπών παθητικών εισοδημάτων (μερίσματα, τόκους, καταθέσεις κλπ) και συνήθως ασκούν σοβαρή επαγγελματική η επιχειρηματική δραστηριότητα στις χώρες τους (στοιχεία τα οποία εξετάζονται ενδελεχώς από τα κατά τόπους Ελληνικά Προξενεία) και οι οποίοι ενδιαφέρονται για την απόκτηση του δικαιώματος ελεύθερης διακίνησης στις χώρες της Schengen.
  Είναι απόλυτα επιθυμητό, όπως αναπτύσσεται στην αιτιολογική έκθεση, να προκύπτουν οφέλη για την Ελληνική Οικονομία από την χορήγηση της εν λόγω αδείας, πέραν του ήδη σημαντικού γεγονότος των μέσων υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, ωστόσο, θα μπορούσαν να υιοθετηθούν περαιτέρω πρόσφορα μέτρα είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά, χωρίς να θίγεται το σημερινό καθεστώς αναφορικά με τα διαστήματα απουσίας από την Χώρα.
  Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
  1. Εύλογη και όχι κατακόρυφη αύξηση του κατώτερου αιτούμενου ποσού τόσον για τον δικαιούχο όσον και μέλη οικογενείας σε αναλογία τέτοια που να μην καταδεικνύει μια δυσανάλογη απαίτηση ετήσιας βιοποριστικής δαπάνης σε σχέση με ένα μεσαίας τάξης μονοπρόσωπο νοικοκυριό ή ένα νοικοκυριό με περισσότερα πρόσωπα να αποτελούν την οικογένεια.
  2. Υποχρέωση απόδειξης ηλεκτρονικών πληρωμών από τον δικαιούχο για δαπάνες ενοικίασης κατοικίας, κοινοχρήστων και λογαριασμών ΔΕΚΟ, λοιπών δαπανών διαβίωσης, περαιτέρω δαπανών αγοράς αγαθών, κλπ και όχι βεβαίως με υποχρέωση καθολικής εξάντλησης του ετήσιου εισαγόμενου αιτούμενου ποσού, καθόσον ένα τμήμα του ποσού ο δικαιούχος δύναται να το αποταμιεύει σε ελληνική τράπεζα αποσκοπών σε μελλοντική επένδυση στη Χώρα ( αγορά κατοικίας). Ορισμένοι εκ των υποψηφίων ενδιαφέρονται για αγορές μικρότερων ακινήτων αντί ενοικίασης για προσωπική χρήση ως ιδιοκατοίκηση για τις περιόδους που εισέρχονται στην χώρα, είτε να τα εκμισθώνουν βραχυχρονίως σε καθεστώς Airbnb. Η εν λόγω επιλογή θα μπορούσε να συνδυαστεί με παροχή επιπλέον κινήτρων στον δικαιούχο.
  Επίσης προτείνεται η παροχή τριετούς αυτοτελούς άδειας διαμονής στα ενηλικιούμενα τέκνα των δικαιούχων της παρούσης, κατ’ αναλογίαν των διατάξεων περί επενδυτών ακινήτων και επενδυτικής δραστηριότητας.
  Αναφορικά δε με τον ισχυρισμό ότι το εν λόγω προϊόν λειτουργεί ανταγωνιστικά με τον θεσμό της άδειας διαμονής ιδιοκτήτη ακινήτου, πέραν του επί της αρχής διαφορετικού προφίλ αδείας (πχ μέλη οικογενείας 3 γενεών, αυτοτελής τίτλος για αίτηση πολιτογράφησης μετά από 7 έτη κλπ), θεωρούμε ότι μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά, είτε για τις περιπτώσεις ενηλίκων αγάμων τέκνων επενδυτών ακινήτων είτε ως προθάλαμος για μεταγενέστερες επενδύσεις, δεδομένου ότι προσφέρει την δυνατότητα στον κάτοχο τέτοιας αδείας να γνωρίσει την Χώρα διερευνώντας τις επιλογές του και να αξιολογήσει ώριμα και σε βάθος χρόνου τις εναλλακτικές του στο επενδυτικό περιβάλλον.

  2. Η εισαγόμενη παράγραφος 4 ως τροποποίηση του αρθ.20, ήδη ψηφισθείσα στον Αναπτυξιακό Νόμο, κινείται προς την σωστή μεν κατεύθυνση αναδιανομής των επενδυτικών επιλογών ανά την Ελλάδα στα πλαίσια ενίσχυσης περιοχών με μικρότερη ανάπτυξη και κατ’ αναλογία άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ωστόσο κατά την τρέχουσα συγκυρία και υπό το καθεστώς των αρνητικών οικονομικών συνθηκών χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και στάθμιση η εφαρμογή της προκειμένου να μην θιγεί το τόσο επιτυχημένο και ανταγωνιστικό ελληνικό Πρόγραμμα Golden Visa. Οποιαδήποτε αύξηση ελαχίστου ποσού εισόδου στο Πρόγραμμα ειδικά σε περιοχές με μεγάλη προσφορά ακινήτων, όπως η Αττική, ειδικά κατά την τρέχουσα περίοδο που απαιτείται η απόλυτη στήριξη και ενίσχυση του Προγράμματος, ως βασική πηγή εσόδων για την ελληνική Οικονομία, θα ήταν καταστροφική.
  Η πρόβλεψη μιας τέτοιας προς τα άνω αναπροσαρμογής των τιμών εισόδου στο Πρόγραμμα, πιθανότατα να λειτουργεί προωθητικά για το άμεσο ενδιαφέρον υποψήφιου επενδυτή ακινήτου να προβεί στην επένδυση των τουλάχιστον €250.000, όμως η επίμονη επανάληψη της διατύπωσής της στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο σε καιρούς που καταβάλλεται προσπάθεια να αναζωογονηθεί το Πρόγραμμα, πιθανότατα είναι άκαιρη και μη εποικοδομητική. Θα μπορούσε να παραληφθεί αφού ούτως ή άλλως έχει προβλεφθεί κατά τα ανωτέρω.
  3. ΕΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ:
  Ένα σημαντικό θέμα που χρήζει ρύθμισης στα πλαίσια αφενός εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την αντίστοιχη της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης αλλά και γενικότερα με το πνεύμα και τις αρχές ενός ευνομούμενου κράτους, είναι η ένταξη στα μέλη οικογενείας είτε των επενδυτών (αρθ 16) είτε των ιδιοκτητών ακινήτων (άρθ 20) των ενηλίκων συγγενών με ψυχική και σωματική αναπηρία, των οποίων την φροντίδα και την επιμέλεια αποδεδειγμένα (πχ δικαστική απόφαση) έχει είτε ο επενδυτής είτε ο σύζυγος/σύντροφος αυτού.
  Είναι περιπτώσεις που συναντώνται αρκετές φορές στα υποψήφια αιτήματα, ενήλικου τέκνου με ψυχική αναπηρία, το οποίο δεν δύναται να λειτουργήσει ούτε ως βασικός δικαιούχος λόγω έλλειψης δικαιοπρακτικής ικανότητας να προβεί σε επένδυση.
  4. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
  Στα πλαίσια πάντα της βελτίωσης της ισχύουσας νομοθεσίας και της εναρμόνισης της με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή αφενός και με γνώμονα την ενίσχυση του θεσμού της Golden Visa αλλά και γενικότερα του κλίματος προσέλκυσης επενδυτών στην χώρα μας, το πλαίσιο πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλά και άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας είτε μέσω σύστασης εταιρείας είτε ως ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα πρέπει να αναθεωρηθεί εκ βάθρων.
  Ειδικότερα, οι επενδυτές, ιδιοκτήτες ακινήτων του αρθ.20Β και κατά την ερμηνεία της διατύπωσης στερούνται του δικαιώματος πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλά και στην άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι συγκεκριμένες διατάξεις που συναντώνται και σε άλλα άρθρα του Κώδικα σε σχέση με άλλους τύπους αδειών διαμονής αλλά και αναφορικά με τα μέλη οικογενείας των επενδυτών του άρθ. 16, έρχονται σε απόλυτη αντίθεση με τα αντίστοιχα προγράμματα των λοιπών ευρωπαϊκών χωρών, δημιουργώντας πολλάκις θέμα επιλογής Χώρας στους δυνητικούς επενδυτές της Golden Visa.
  Αντιλαμβανόμαστε εν μέρει την δυσκολία υιοθέτησης της πρόσβασης στην αγορά εργασίας υπηκόων τρίτων χωρών, σε συνθήκες κρίσης δημοσιονομικής και υψηλής ανεργίας που βίωσε κατά τα τελευταία έτη η Χώρα μας, καίτοι δίνει την αίσθηση μη ισόνομης μεταχείρισης των πολιτών, αλλά την απαγόρευση άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής η επιχειρηματικής δραστηριότητας επ’ ουδενί.
  Υπό το ισχύον καθεστώς η Ελλάδα διακυβεύει καθημερινά την απώλεια:
  1) της επιλογής αρχικής επένδυσης για την απόκτηση άδειας διαμονής, ως άρθ. 16 &20 συγκριτικά με άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα
  2) της μετέπειτα εισροής νέων επενδυτικών κεφαλαίων για την δημιουργία επιχειρήσεων,
  3) της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις των επενδυτών,
  4) εισόδου ανθρώπινων πόρων, με υψηλή εξειδίκευση και μόρφωση,
  5) μεταφοράς και ανταλλαγής τεχνογνωσίας από τρίτες χώρες,
  Για όλους τους ανωτέρω λόγους, κρίνεται σκόπιμο να χορηγηθεί στα μέλη οικογενείας της παρ. Γ του αρ. 16 όσο και τους επενδυτές και μέλη οικογενείας της παρ. Β του αρ. 20, το δικαίωμα τουλάχιστον στην άμεση πρόσβαση σε επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ή παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου.

  5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

  Πέραν των επιμέρους διατάξεων περί αδειών διαμονής, ένα μείζον ζήτημα που αναδεικνύεται επιτακτικά κατά την παρούσα χρονική στιγμή είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών και η εξεύρεση τρόπων εξυπηρέτησης των δυνητικών επενδυτών με δεδομένη την αδυναμία επίσκεψής τους στην Χώρα, όπως ήδη άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη δρομολογήσει και εφαρμόζουν.
  Βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την ολοκλήρωση του κύκλου υλοποίηση επένδυσης και έκδοση άδειας διαμονής, η αυτοπρόσωπη παρουσία του επενδυτή στην Xώρα μας είναι απαιτητή για τις παρακάτω ενέργειες:
  1. Έκδοση ΑΦΜ,
  2. Άνοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού κατόπιν υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων, νομίμως εκδοθέντων, επικυρωθέντων και μεταφρασθέντων,
  3. Αγορά ακινήτου η σύσταση εταιρείας προς υλοποίηση επένδυσης ή επένδυση σε τραπεζικές καταθέσεις ή ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου καθώς επίσης και σε λοιπές εναλλακτικές μορφές χρηματοοικονομικών προϊόντων.
  4. Υποβολή αιτήματος για έκδοση αδείας διαμονής δυνάμει πληρεξουσίου ή θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότησης και λήψη βιομετρικών στοιχείων.

  Πλέον των ανωτέρω, αποδεκτοί τρόποι πληρωμής τιμήματος αγοραπωλησίας βάσει νομοθεσίας Golden Visa και αντιστοίχων φορολογικών διατάξεων αποτελούν εναλλακτικά οι αναφερόμενοι στο άρθρο 226 του Ν. 4539/2019.

  Προτείνεται ειδικά για την τρέχουσα περίοδο των εξαιρετικών συνθηκών που επικρατούν και με δεδομένη την αδυναμία των επενδυτών να επισκεφθούν ακώλυτα την Χώρα μας οι διαδικασίες με αριθμούς 1,3 και 4, να μπορούν να ολοκληρώνονται δυνάμει ειδικού πληρεξουσίου συνταχθέντος στην Χώρας νομίμου διαμονής του αιτούντος κατά τον αποδεκτό εκάστοτε νόμιμο τρόπο.
  Ειδικότερα δε για την λήψη βιομετρικών στοιχείων (δακτυλικά αποτυπώματα και δείγμα υπογραφής), προτεινόμενη διαδικασία να ακολουθηθεί είναι:
  Μετά την δια πληρεξουσίου υποβολή αιτήματος αδείας διαμονής και την χορήγηση της προσωρινής βεβαίωσης περί νομίμου υποβολής του αιτήματος, η κατά τόπους Αποκεντρωμένη Διοίκηση να αποστέλλει -μέσω της Διεύθυνσης Γ4 του ΥΠΕΞ – στην αρμόδια του τόπου κατοικίας του αιτούντος Ελληνική Προξενική Αρχή ( Γενικό Προξενείο / Προξενικό Γραφείο Ελληνικής Πρεσβείας) αίτημα λήψης βιομετρικών στοιχείων του αιτούντος και εν συνεχεία να αποστέλλει αυτά αρμοδίως στην Ελλάδα ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης της αδείας διαμονής. Είναι γνωστόν ότι κάθε Προξενική Αρχή έχει την δυνατότητα λήψης βιομετρικών καθώς είναι απαραίτητη διαδικασία για την χορήγηση οποιασδήποτε Προξενικής Θεωρήσεως. Με τον τρόπο αυτό θα αποφεύγεται η χρονοβόρα και πολυέξοδη διαδικασία χορηγήσεως θεωρήσεως -C- για την είσοδο του υποψήφιου επενδυτή ακινήτου στην Ελλάδα.
  Πέραν των προαναφερομένων και δεδομένης της πάγιας τακτικής των Ελληνικών Τραπεζών να απαιτούν την αυτοπρόσωπη παρουσία του πελάτη για το άνοιγμα του λογαριασμού του, προτείνονται εναλλακτικά τα κατωτέρω:
  1. να εφαρμοστεί, σε συνεννόηση με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, ειδική ρύθμιση για βεβαίωση εγγράφων και δείγματος υπογραφής του επενδυτή από τις αρμόδιες Αρχές της Χώρας νομίμου διαμονής, προκειμένου να ανοίγεται λογαριασμός δυνάμει του ειδικού πληρεξουσίου του εντολοδόχου του.
  2. να προβλεφθεί ως επιπλέον νόμιμος τρόπος καταβολής του τιμήματος αγοραπωλησίας η καταβολή ή η έκδοση δίγραμμης τραπεζικής επιταγής από τον πληρεξούσιο εντολοδόχο, ο οποίος να είναι ο αποδέκτης του σχετικού εμβάσματος του επενδυτή και υπόχρεος για την υλοποίηση των απαιτούμενων πληρωμών, είτε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού είτε μέσω escrow account.
  Σε κάθε περίπτωση η ροή του χρήματος θα πρέπει να αποδεικνύεται πανηγυρικά όπως επίσης και οι επιμέρους διεκπεραιούμενες πληρωμές, επί σκοπώ της ολοκλήρωσης της αγοράς ακινήτου ή υλοποίησης λοιπών επενδύσεων.
  Η εν λόγω ρύθμιση πρέπει να αντιμετωπίζει και την φορολογική πλευρά της νομιμοποίησης του «πόθεν έσχες» του επενδυτή για το σύνολο των προβλεπομένων δαπανών, να λειτουργεί δε σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4557/2018, η δε πληρωμή του τιμήματος να πιστοποιείται από τον αρμόδιο για την αγοραπωλησία συμβολαιογράφο όπως ήδη προβλέπεται για τους λοιπούς τρόπους.
  Επ’ ευκαιρία του παρόντος προτείνεται η λεκτική διόρθωση περί δίγραμμης επιταγής σε πίστωση λογαριασμού του πωλητή με βάση την ισχύουσα περί επιταγής νομοθεσία, ότι εγχειρίζεται στον δικαιούχο, η δε δήλωση λογαριασμού πίστωσης της θα μπορούσε να καλύπτεται με ΥΔ του πωλητή ενώπιον του συντάσσοντος το συμβόλαιο Συμ/φου.