Άρθρο 43 Τροποποίηση άρθρου 76 του ν. 4251/2014

 

Η υποπερ. i της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 76 του ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«i. ο γάμος διήρκεσε, έως την έναρξη της δίκης έκδοσης διαζυγίου ή τη λύση του γάμου στην περίπτωση συναινετικού διαζυγίου, σύμφωνα με το άρθρο 1441 του Α.Κ., όπως ισχύει, ή ακύρωσης του γάμου ή αποδεδειγμένης διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, επί τρία, τουλάχιστον, έτη από τα οποία το ένα έτος έχει διανυθεί στη χώρα.».