Άρθρο 22 Τροποποίηση άρθρου 94 του ν. 4636/2019

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 4636/2019 τροποποιείται ως εξής: «Σε περίπτωση που ο αιτών διαμένει σε συγκεκριμένο τόπο διαμονής σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 45 ή σε χώρο που βρίσκεται εκτός της περιφέρειας του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου ή του Αυτοτελούς Κλιμακίου της Υπηρεσίας Ασύλου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, η προσφυγή κατατίθεται στο πλησιέστερο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου το οποίο και αποστέλλει αυτήν αυθημερόν με τηλεομοιοτυπία στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή στο Αυτοτελές Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου, το οποίο εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση.»

  • 24 Απριλίου 2020, 17:24 | ΜΕΤΑδραση – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη

    Η παράγραφος 4 που προστίθεται θα ήταν πιο πλήρης με την προσθήκη στο τέλος της, της φράσης «[…] ή να γίνει τελεσίδικα δεκτή η αίτηση ακύρωσής του ή κατόπιν έκδοσης δικαστικής απόφασης επί αντιρρήσεων κατά της κράτησης».