ΜΕΡΟΣ Δ’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Άρθρο 46 Τροποποίηση άρθρου 8 του ν. 4332/2015 (Α’ 76)

 

Στην παρ. 46 του άρθρου 8 του ν. 4332/2015, προστίθενται τρία εδάφια ως εξής: «Στην περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, εφόσον το τέκνο γεννήθηκε στην Ελλάδα πριν την έναρξη ισχύος του ν.4332/2015 (Α’76) ή στην περίπτωση γέννησης τέκνου στην Ελλάδα εκτός γάμου και αναγνώρισής του στην Ελλάδα, πριν την συμπλήρωση του τρίτου έτους της ηλικίας του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 4251/2014, και μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4332/2105 από έτερο γονέα διαμένοντα νόμιμα στη χώρα, χορηγείται στον γονέα, εφόσον διαμένει στη χώρα με το ανήλικο τέκνο, άδεια διαμονής διετούς διάρκειας. Η εν λόγω άδεια διαμονής χορηγείται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, παρέχει πρόσβαση στην εξαρτημένη εργασία και την παροχή υπηρεσιών ή έργου και ανανεώνεται για έναν από τους λοιπούς λόγους του νόμου 4251/2014, όπως ισχύει. Στο ανήλικο τέκνο χορηγείται άδεια διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, εφόσον υποβάλλεται αίτηση από τον συντηρούντα και έχοντα την επιμέλεια αυτού γονέα.»

 • 24 Απριλίου 2020, 13:29 | ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

  , παρόλο που δεν έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το άρθρο 108 θεωρούμε ότι πρέπει να τροποποιηθεί Ειδικότερα, όπως έχει κριθεί νομολογιακά η άδεια παραμονής δεύτερης γενιάς σκοπό έχει να διασφαλίσει τη νόμιμη διαμονή στη Χώρα των μεταναστών «δεύτερης γενιάς», ως ιδιαίτερης κατηγορίας πολιτών τρίτων χωρών, που χρήζει ειδικής και ευνοϊκότερης αντιμετώπισης, καθόσον, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι εν λόγω αλλοδαποί έχουν ελάχιστη επαφή με τη χώρα προέλευσης των γονέων τους, αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ως πατρίδα ή εν πάση περιπτώσει ως τη χώρα στην οποία θα ζήσουν, ενώ η κοινωνική τους ένταξη έχει ήδη εν τοις πράγμασι επιτευχθεί σε σημαντικό βαθμό. Η προηγούμενη νόμιμη, αλλά και η μόνιμη διαμονή του ενδιαφερομένου στη Χώρα από το τέλος των σπουδών του έως την υποβολή του αιτήματός του δεν αποτελούν προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς. Συνεπώς, θεωρούμε στο άρθρο 108 πρέπει να αναγράφει ρητά ότι δεν υπολογίζονται τυχόν διαστήματα απουσίας ΄για τη χορήγηση του συγκεκριμένου τύπου άδειας παραμονής ,τουλάχιστον στην περίπτωση της φοίτησης σε Ελληνικά Σχολεία

 • 24 Απριλίου 2020, 13:31 | ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

  παρόλο που δεν έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το άρθρο 108 θεωρούμε ότι πρέπει να τροποποιηθεί Ειδικότερα, όπως έχει κριθεί νομολογιακά η άδεια παραμονής δεύτερης γενιάς σκοπό έχει να διασφαλίσει τη νόμιμη διαμονή στη Χώρα των μεταναστών «δεύτερης γενιάς», ως ιδιαίτερης κατηγορίας πολιτών τρίτων χωρών, που χρήζει ειδικής και ευνοϊκότερης αντιμετώπισης, καθόσον, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι εν λόγω αλλοδαποί έχουν ελάχιστη επαφή με τη χώρα προέλευσης των γονέων τους, αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ως πατρίδα ή εν πάση περιπτώσει ως τη χώρα στην οποία θα ζήσουν, ενώ η κοινωνική τους ένταξη έχει ήδη εν τοις πράγμασι επιτευχθεί σε σημαντικό βαθμό. Η προηγούμενη νόμιμη, αλλά και η μόνιμη διαμονή του ενδιαφερομένου στη Χώρα από το τέλος των σπουδών του έως την υποβολή του αιτήματός του δεν αποτελούν προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς. Συνεπώς, θεωρούμε στο άρθρο 108 πρέπει να αναγράφει ρητά ότι δεν υπολογίζονται τυχόν διαστήματα απουσίας ΄για τη χορήγηση του συγκεκριμένου τύπου άδειας παραμονής ,τουλάχιστον στην περίπτωση της φοίτησης σε Ελληνικά Σχολεία

 • 24 Απριλίου 2020, 12:44 | ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

  Όπως έχει κριθεί νομολογιακά ότι η άδεια παραμονής δεύτερης γενιάς σκοπό έχει να διασφαλίσει τη νόμιμη διαμονή στη Χώρα των μεταναστών «δεύτερης γενιάς», ως ιδιαίτερης κατηγορίας πολιτών τρίτων χωρών, που χρήζει ειδικής και ευνοϊκότερης αντιμετώπισης, καθόσον, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι εν λόγω αλλοδαποί έχουν ελάχιστη επαφή με τη χώρα προέλευσης των γονέων τους, αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ως πατρίδα ή εν πάση περιπτώσει ως τη χώρα στην οποία θα ζήσουν, ενώ η κοινωνική τους ένταξη έχει ήδη εν τοις πράγμασι επιτευχθεί σε σημαντικό βαθμό. Η προηγούμενη νόμιμη, αλλά και η μόνιμη διαμονή του ενδιαφερομένου στη Χώρα από το τέλος των σπουδών του έως την υποβολή του αιτήματός του δεν αποτελούν προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς. Συνεπώς, θεωρούμε στο άρθρο 108 πρέπει να αναγράφει ρητά ότι δεν υπολογίζονται τυχόν διαστήματα απουσίας ΄για τη χορήγηση του συγκεκριμένου τύπου άδειας παραμονής ,τουλάχιστον στην περίπτωση της φοίτησης σε Ελληνικά Σχολεία.

 • 24 Απριλίου 2020, 12:41 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4251/2014 επιτρέπεται η αναγνώριση τέκνου εκτός γάμου και μετά τη συμπλήρωση και του τρίτου έτους της ηλικίας του αν οι γονείς διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα τη στιγμή της κατάρτισης της συμβολαιογραφικής πράξης αναγνώρισης ενώπιον του συμβολαιογράφου, ο οποίος είναι υπεύθυνος από το νόμο να ελέγξει την νόμιμη παραμονή τους, διαφορετικά να μην συντάξει την πράξη (π.χ. κατοχή ιταλικής άδειας διαμονής, είσοδος στην Ελλάδα με προξενική θεώρηση, κ.λπ.
  Επειδή η διάταξη της παραγρ. 8 του άρθρου 46 προστατεύει το συμφέρον του ανήλικου τέκνου εξασφαλίζοντάς του τη νόμιμη παρουσία πλησίον του και των δύο γονέων του, προτείνω ως προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής στον εξ αναγνωρίσεως γονέα:
  α) Τη γέννηση του τέκνου στην Ελλάδα πριν την έναρξη ισχύος του Νόμου 4332/2015,
  β) Τη νόμιμη αναγνώρισή του, οποτεδήποτε πριν την ενηλικίωσή του,
  γ) Την ύπαρξη άδειας διαμονής στον ένα γονέα, ανεξάρτητα του χρόνου απόκτησής της,
  δ) Την άσκηση της επιμέλειας του τέκνου και από τον εξ αναγνωρίσεως γονέα του.