Άρθρο 13 Τροποποίηση άρθρου 79 του ν. 4636/2019

Στο άρθρο 79 του ν. 4636/2019 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που η ανάγκη τροποποίησης των στοιχείων της παραγράφου 1, διαπιστωθεί μετά τη χορήγηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή την έκδοση τελεσίδικης απορριπτικής απόφασης, η τροποποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 μπορεί να γίνει με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Αρχής Απόφασης.»

  • Άρθρο 13 | Τροποποίηση του Άρθρου 79 του ν. 4636/2019.

    Στην τροποποίηση αυτήν, σωστά προστίθεται παράγραφος που αναφέρει ότι κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνεται μεταβολή στοιχείων ακόμη και μετά την τελεσίδικη απόφαση, ωστόσο, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική, όπως είχαμε επισημάνει και παλαιότερα, την τροποποίηση της παρ. 4 του παρόντος Άρθρου που θα δίνει τη δυνατότητα μεταβολής των στοιχείων καταχώρισης φύλου και ονόματος, ακολουθώντας τη σχετική νομολογία του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης , που την επιβεβαίωσε πιο πρόσφατα και της Μυτιλήνης σχετικά με την μεταβολή στοιχείων διεμφυλικής πρόσφυγα. Απ’ την άλλη μεριά, η Απόφαση 2048/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναφέρει με σαφήνεια ότι οι διαδικασίες τροποποίησης φύλου και κυρίου ονόματος πρέπει να γίνονται με ταχείες διαδικασίες. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο θεωρούμε απαραίτητο να προστεθεί στο σημείο αυτό, η τροποποίηση στοιχείων και ως προς το φύλο.