Άρθρο 16 Τροποποίηση άρθρου 83 του ν. 4636/2019

 

1. Η παρ. 7 του άρθρου 83 του ν. 4636/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Οι αρμόδιες Αρχές Παραλαβής καταγράφουν και εξετάζουν κατά απόλυτη προτεραιότητα αιτήσεις διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με: (α) την περίπτωση γ’ της παραγράφου 10 του άρθρου 39 και (β) την παράγραφο 8 του άρθρου 46 του παρόντος νόμου. Στις περιπτώσεις αυτές ενόψει του κατεπείγοντος, η εξέταση της αίτησης πρέπει να ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός δεκαπέντε (15) ημερών.
Οι αρμόδιες Αρχές Παραλαβής καταγράφουν και εξετάζουν κατά προτεραιότητα αιτήσεις διεθνούς προστασίας, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, όταν αυτές αφορούν:
(α) άτομα που υποβάλλουν αίτηση βάσει του άρθρου 90 του παρόντος ευρισκόμενα σε ζώνες διέλευσης λιμένων ή αερολιμένων της Χώρας (διαδικασία στα σύνορα),
(β) άτομα που ενδέχεται να υπαχθούν στις διαδικασίες του Κανονισμού (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή εφόσον άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει χορηγήσει στον αιτούντα καθεστώς διεθνούς προστασίας ή άλλο κράτος που δεσμεύεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού αυτού, έχει αναλάβει την ευθύνη εξέτασης της σχετικής αίτησης,
(γ) άτομα των οποίων οι αιτήσεις μπορούν να θεωρηθούν ως προδήλως αβάσιμες σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 88 του παρόντος,
(δ) άτομα για τα οποία η Ελληνική Αστυνομία με αιτιολογημένο έγγραφό της αναφέρει ότι συνιστούν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη της Χώρας,
(ε) άτομα τα οποία υποβάλλουν μεταγενέστερες αιτήσεις διεθνούς προστασίας κατά το στάδιο εξέτασης του παραδεκτού, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 89 του παρόντος,
(στ) άτομα τα οποία προέρχονται από πρώτη χώρα ασύλου σύμφωνα με το άρθρο 85 του παρόντος ή από ασφαλή τρίτη χώρα σύμφωνα με το άρθρο 86 του παρόντος ή από ασφαλή χώρα καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 87 του παρόντος.»
2. Η περίπτωση ιβ’ της παραγράφου 9 διαγράφεται.

 • 24 Απριλίου 2020, 17:03 | ΜΕΤΑδραση – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη

  Από τη διάταξη παραλείπεται η κατά προτεραιότητα εξέταση των αιτήσεων των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες εφόσον τα πρόσωπα αυτά τελούν υπό καθεστώς περιορισμού της ελευθερίας τους καθώς και οι αιτήσεις οι οποίες ευλόγως πιθανολογούνται ως βάσιμες. Η παράλειψη αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 31 παρ. 7 της Οδηγίας 2013/32 σύμφωνα με την οποίο οι δύο περιπτώσεις κατά προτεραιότητας εξέτασης που προβλέπονται είναι αφενός η εξέταση των αιτήσεων που πιθανολογούνται ως βάσιμες και η εξέταση των αιτήσεων των ευάλωτων προσώπων και των προσώπων που χρήζουν ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων, όπως οι ανήλικοι

 • 24 Απριλίου 2020, 15:09 | SolidarityNow

  Θα πρέπει να προστεθούν στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αρμόδιες Αρχές Παραλαβής καταγράφουν και εξετάζουν κατά προτεραιότητα αιτήσεις διεθνούς προστασίας, τα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, εφόσον βεβαίως έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις σχετικά με τις ειδικές ανά περίπτωση ευαλωτότητας ανάγκες τους.

 • Η ρητή και απόλυτη εξαίρεση των ασυνόδευτων παιδιών από την ταχύρρυθμη διαδικασία, πρέπει να επαναφερθεί. Μειωμένες διαδικαστικές εγγυήσεις, όπως αυστηρότερες προθεσμίες και εξαιρέσεις από το δικαίωμα παραμονής στο έδαφος κατά την εξέταση της προσφυγής, αντιβαίνουν στην αρχή του βέλτιστου συμφέροντος των παιδιών.

  Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 10 ως εξής: «Αιτήσεις διεθνούς προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων δεν εξετάζονται σε καμία περίπτωση με την ταχύρρυθμη διαδικασία της παραγράφου 9 του παρόντος».

 • 24 Απριλίου 2020, 11:55 | Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

  Απαιτείται τροποποίηση της παραγράφου 10 του ιδίου άρθρου (83), καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 75 παράγραφος 7 με ρητή πρόβλεψη για εξέταση των αιτημάτων ασυνόδευτων και χωρισμένων παιδιών μόνο με την κανονική διαδικασία και σε καμία περίπτωση με ταχύρρυθμη, διότι τέτοιου είδους πρόβλεψη αντιβαίνει στην αρχή του βέλτιστου συμφέροντος των παιδιών.

 • Άρθρο 16 | Τροποποίηση του Άρθρου 83 του ν. 4636/2019

  Τροποποίηση της παρ. 7 του Άρθρου 83:Με αυτήν την τροποποίηση, μειώνεται ακόμη περισσότερο ο χρόνος εξέτασης σε ήδη ταχύρρυθμες εξετάσεις, από τις 20 ημέρες στις 15 και τούτο θεωρούμε ότι γίνεται ακόμη πιο προβληματικό.

 • 23 Απριλίου 2020, 17:33 | Terre des hommes Hellas

  Για λόγους όχι προφανείς και κατανοητούς απαλείφεται η κατά προτεραιότητα εξέταση ευάλωτων πληθυσμών, ενώ διατηρούνται προβλέψεις περί προδήλως αβασίμων αιτήσεων, οι οποίες είναι ευεπίφορες σε αυθαίρετες ερμηνείες, όπως ήδη συνέβαινε με την παράγραφο 2 του άρθρου 88 του 4636/2019.

 • 23 Απριλίου 2020, 09:38 | Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA)

  Η «μερική αναδιαμόρφωση των κατηγοριών αιτήσεων που υπάγονται στην οικεία διαδικασία», χωρίς σχετική αιτιολογία, απαλείφει από το πεδίο εφαρμογής της εξέτασης κατά προτεραιότητα τις αιτήσεις ευάλωτων προσώπων και τις αιτήσεις που ευλόγως πιθανολογούνται ως βάσιμες. Η RSA επαναλαμβάνει ότι το πνεύμα του αρ. 31, παρ. 7 της Οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου στοχεύει στη γρήγορη διεκπεραίωση υποθέσεων ευάλωτων ατόμων και αιτημάτων που είναι πιθανόν να θεωρηθούν βάσιμα, ούτως ώστε να εξοικονομούνται οι διοικητικοί πόροι των αρχών ασύλου. Η ταχεία απόδοση του ασύλου σε κατηγορίες προσώπων που βάσιμα υπάγονται στο καθεστώς της διεθνούς προστασίας εξυπηρετεί τόσο τη διοίκηση όσο και τους αιτούντες, ενώ βρίσκει έρεισμα σε εδραιωμένες πρακτικές της Υπηρεσίας Ασύλου όπως η ειδική διαδικασία κατά προτεραιότητα για Σύρους πολίτες («Syria Fast Track»).

  Υπογραμμίζεται, ωστόσο, ότι η προτεραιοποίηση των αιτήσεων ευάλωτων προσώπων δεν δικαιολογεί την παράλειψη θεμελιωδών εγγυήσεων, ήτοι διαπίστωση της ευαλωτότητας ή ιατρικός έλεγχος. Η διοίκηση οφείλει να μεριμνά πλήρως για την αξιολόγηση των ειδικών αναγκών των αιτούντων, ούτως ώστε τους παρασχεθεί η δυνατότητα να υποστηρίξουν επαρκώς την αίτησή τους ενώπιον των αρχών.

  Επίσης, απαλείφεται η περ. ιβ΄ του αρ. 83, παρ. 9 Ν 4636/2019, ήτοι η λήψη της ευαλωτότητας του αιτούντος άσυλο ως λόγου εφαρμογής της ταχύρρυθμης διαδικασίας. Η RSA είχε επισημάνει κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου περί Διεθνούς Προστασίας ότι η εν λόγω διάταξη αντιβαίνει στο ενωσιακό δίκαιο, επομένως η κατάργησή της κρίνεται εύλογη.

  Τέλος, η RSA επανέρχεται στην ανάγκη επαναφοράς της ρητής και απόλυτης εξαίρεσης των ασυνόδευτων παιδιών από την ταχύρρυθμη διαδικασία, καθώς η υπαγωγή τους σε μειωμένες διαδικαστικές εγγυήσεις, ήτοι αυστηρότερες προθεσμίες και εξαιρέσεις από το δικαίωμα παραμονής στο έδαφος κατά την εξέταση της προσφυγής, ουδέποτε δύναται να συνάδει με το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.

  Για τους λόγους αυτούς, η RSA συνιστά την τροποποίηση του αρ. 16 ως εξής:

  1. Η παρ. 7 του άρθρου 83 του ν. 4636/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
  «7. Οι αρμόδιες Αρχές Παραλαβής καταγράφουν και εξετάζουν κατά απόλυτη προτεραιότητα αιτήσεις διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με: (α) την περίπτωση γ’ της παραγράφου 10 του άρθρου 39 και (β) την παράγραφο 8 του άρθρου 46 του παρόντος νόμου. Στις περιπτώσεις αυτές ενόψει του κατεπείγοντος, η εξέταση της αίτησης πρέπει να ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός δεκαπέντε (15) ημερών.
  Οι αρμόδιες Αρχές Παραλαβής καταγράφουν και εξετάζουν κατά προτεραιότητα αιτήσεις διεθνούς προστασίας, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, όταν αυτές αφορούν:
  (α) άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του παρόντος, εφόσον έχει προηγηθεί πλήρης αξιολόγηση των ειδικών αναγκών τους
  (β) άτομα που υποβάλλουν αίτηση βάσει του άρθρου 90 του παρόντος ευρισκόμενα σε ζώνες διέλευσης λιμένων ή αερολιμένων της Χώρας (διαδικασία στα σύνορα),
  (γ) άτομα που ενδέχεται να υπαχθούν στις διαδικασίες του Κανονισμού (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή εφόσον άλλο κράτος μέλος της
  Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει χορηγήσει στον αιτούντα καθεστώς διεθνούς προστασίας ή άλλο κράτος που δεσμεύεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού αυτού, έχει αναλάβει την ευθύνη εξέτασης της σχετικής αίτησης,
  (δ) άτομα των οποίων οι αιτήσεις μπορούν να θεωρηθούν ως προδήλως αβάσιμες σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 88 του παρόντος,
  (ε) άτομα για τα οποία η Ελληνική Αστυνομία με αιτιολογημένο έγγραφό της αναφέρει ότι συνιστούν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη της Χώρας,
  (στ) άτομα τα οποία υποβάλλουν μεταγενέστερες αιτήσεις διεθνούς προστασίας κατά το στάδιο εξέτασης του παραδεκτού, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 89 του παρόντος,
  (ζ) άτομα τα οποία προέρχονται από πρώτη χώρα ασύλου σύμφωνα με το άρθρο 85 του παρόντος ή από ασφαλή τρίτη χώρα σύμφωνα με το άρθρο 86 του παρόντος ή από ασφαλή χώρα καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 87 του παρόντος,
  (η) άτομα των οποίων οι αιτήσεις εύλογα πιθανολογείται ότι είναι βάσιμες.»

  2. Η περίπτωση ιβ’ της παραγράφου 9 διαγράφεται.

  3. Η παράγραφος 10 αντικαθίσταται ως εξής: Αιτήσεις διεθνούς προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων δεν εξετάζονται σε καμία περίπτωση με την ταχύρρυθμη διαδικασία της παραγράφου 9 του παρόντος.

 • 22 Απριλίου 2020, 13:24 | Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)

  Στην παρ. 7 του άρθρου 16 να συμπεριληφθούν, στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, τα ευάλωτα άτομα συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, όπως αυτά αναφέρονται στην περ. α της παρ. 7 του αρ. 83 του ν. 4636/2019, αλλά και στις προτάσεις τις Ε.Σ.Α.μεΑ. στην περ. δ της παρ. 3 του αρ. 1 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου.

 • 11 Απριλίου 2020, 18:44 | Ματζαρης Αθανασιος

  Θα πρεπει να ληφθούν αυστηρα μετρα για τους μετανάστες που έχουν παραβατικη συμπεριφορα . Θα πρεπει να μισθώνονται αεροπλανα με χρήματα της ΕΕ να μαζευονται σε ειδικο στρατοπεδο ασφαλειας να ενημερώνονται οι πρεσβειες τους και να αποστέλλονται στις χώρες τους . Για αυτή τη δουλεια θα πρεπει να συσταθει μια ειδικη υπηρεσια από αστυνομικους δικαστικους και δικηγορους αλλα και μεταφραστες των χωρων απο τις οποιες προερχονται οι μεταναστες. Να λειτουργουν αμεσαγια την καθε περιπτωση να γινεται αμεση απομονωση των παραβατων και να χωριζονται τα ατομα που συστηνουν συμμορίες. Αν οι πρεσβειες δεν συνεργαζονται να υπαρχουν κυρωσεις οπως απελασεις διπλωματων κατασχεσεις περιουσιακων στοιχειων για καλυψη ζημιων που προκαλουν οι πολιτες χωρων τους περιοριμο μετακινησεων διπλωματων κτλ.
  Όσες ΜΚΟ δεν απογραφουν άμεση απελαση των μελων σε 48 ώρες αλλιώς συλληψη και κρατηση τους
  Περιορισμο μετακινησεων του πρεσβη και του προξένου της Τουρκίας στην Κομοτηνη και επιβολη ειδικου τελους στα σύνορα υπερ π.χ του συστήματος υγειας ή υπερ εθνικηςαμυνας. Θα επιβαλεται σε όλους Έλληνες που πάνε να ψωνίσουν αλλα και σε διερχομενα φορτηγα απο Τουρκια. Αυτά για την υπουλη συμπεριφορά της Τουρκιας και για την μη τήρηση των συμφωνηθεντων.