Άρθρο 40 Τροποποίηση άρθρου 20 του ν. 4251/2014

 

1. Η παράγραφος Α του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Α. Οικονομικά ανεξάρτητα άτομα.
1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαμονής σε πολίτες τρίτης χώρας, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης. Η άδεια διαμονής έχει διάρκεια δύο (2) έτη και μπορεί να ανανεώνεται ανά διετία. Η εν λόγω άδεια διαμονής δεν παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
2. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 136.
3. Οι παραπάνω πολίτες τρίτης χώρας μπορούν να συνοδεύονται και από τα μέλη της οικογένειας τους, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους, ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος. Η προϋπόθεση των επαρκών πόρων διαβίωσης πρέπει να συντρέχει, είτε στο πρόσωπο του κάθε μέλους της οικογένειας, είτε αθροιστικά για όλα τα μέλη αυτής.
4. Διαστήματα απουσίας από τη χώρα δεν παρακωλύουν την ανανέωση της άδειας διαμονής, εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν τους έξι μήνες ετησίως, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 21.
5. Πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα με άδεια διαμονής στη χώρα μας και λαμβάνουν σύνταξη γήρατος από ελληνικό δημόσιο ασφαλιστικό φορέα, ανεξαρτήτως ποσού, μπορούν να ανανεώσουν την άδειά τους, ως οικονομικά ανεξάρτητα άτομα, χωρίς την συνδρομή της προϋπόθεσης των επαρκών πόρων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος.»
2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της παραγράφου Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά το χρόνο κτήσης της, καθώς και το συνολικό συμβατικό μίσθωμα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών του παρόντος άρθρου, όπως προκύπτει από τις συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης και, σε περίπτωση που τελούν υπό αίρεση της καταβολής πιστούμενου τιμήματος, από τις αντίστοιχες πράξεις εξόφλησης και άρσης διαλυτικής αίρεσης, ή τις συμβάσεις μίσθωσης, αντίστοιχα, καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς πριν την υποβολή του αιτήματος για τη χορήγηση της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή.»
3. Μετά το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της παραγράφου Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Ο πολίτης τρίτης χώρας, κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, υποβάλλει βεβαίωση του συμβολαιογράφου, η οποία βεβαιώνει ότι η σχετική συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης πληροί τις προϋποθέσεις της περίπτωσης 2 της παραγράφου Β του παρόντος άρθρου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»
4. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 2 της παραγράφου Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου, το ύψος της ως άνω ακίνητης περιουσίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται, καθώς και να καταρτίζονται κατάλογοι περιοχών της επικράτειας, με τουλάχιστον πενταετή διάρκεια, για τις οποίες δύναται να ισχύει διαφοροποίηση ως προς το ύψος της επένδυσης της άνω παραγράφου, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία, όπως η αναπτυξιακή στόχευση, η τουριστική ανάπτυξη, η γεωγραφική θέση, καθώς και οι εμπορικές ή αντικειμενικές αξίες των ευρισκόμενων στις περιοχές αυτές ακινήτων και να ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων.»
5. Στo τέλος της περίπτωσης 4 της παραγράφου Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Στα τέκνα των υποπεριπτώσεων (β) και (γ) που συμπληρώνουν το 21ο έτος της ηλικίας τους, χορηγείται αυτοτελής άδεια διαμονής για τρία έτη, κατ’ αναλογική εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 76 παράγραφος 5 του παρόντος, με μόνη υποχρέωση την προσκόμιση της προηγούμενης άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση».
6. Η παράγραφος Ζ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«Ζ. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαμονής για ένα έτος, που μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα, σε πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος επιθυμεί να γνωρίσει το μοναχικό βίο ή να μονάσει, εφόσον προσκομισθεί βεβαίωση της οικείας Ιεράς Μονής ή Ησυχαστηρίου και σύμφωνη γνώμη του επιχώριου Μητροπολίτη, ότι έχει γίνει δεκτός για να γνωρίσει το μοναχικό βίο ή να μονάσει. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη βεβαίωση ανάληψης των εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.».

7. Μετά την παράγραφο Ζ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, προστίθεται παράγραφος Η, η οποία έχει ως εξής:
«Η. 1. Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να χορηγείται άδεια διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα με εθνική θεώρηση εισόδου, προκειμένου να τους παρασχεθεί ιατρική – νοσηλευτική και παρηγορητική φροντίδα. Όταν πρόκειται για ανήλικο παιδί ή για ενήλικα πολίτη που λόγω του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει έχει την ανάγκη συνοδού/ών, μπορεί να χορηγηθεί άδεια διαμονής και στους γονείς ή τους έχοντες την επιμέλεια του ανήλικου και στον/στην σύζυγο ή σε συνοδό/ούς για τον ενήλικα πολίτη τρίτης χώρας, ύστερα από αίτησή τους.
2. Η χορήγηση της εθνικής θεώρησης εισόδου και της άδειας διαμονής της παρούσας προϋποθέτει:
α) την προσκόμιση βεβαίωσης αποδοχής για νοσηλεία ή θεραπεία από νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας, στην οποία αναγράφονται ο εκτιμώμενος χρόνος και το εκτιμώμενο κόστος νοσηλείας – θεραπείας και, όταν πρόκειται για ενήλικα, αναφέρεται και η αναγκαιότητα ή μη συνοδείας του στη χώρα,
β) την ύπαρξη ασφάλισης για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Στην περίπτωση μη ύπαρξης επαρκούς ασφάλισης για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, δύναται να γίνεται αποδεκτή η προσκόμιση στοιχείων απόδειξης επαρκών πόρων για την αντιμετώπιση εξ ιδίων όλων των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,
γ) την απόδειξη επαρκών πόρων διαβίωσης, για το διάστημα διαμονής στη χώρα του ιδίου και του/των συνοδού/ών του, όπου απαιτείται.
3. Η εν λόγω άδεια διαμονής, δεν παρέχει δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας, ούτε δυνατότητα προσφυγής στο ασφαλιστικό ή προνοιακό σύστημα της Χώρας. Η άδεια διαμονής είναι ετήσια και μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονη διάρκεια, εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις και μέχρι τέσσερα (4) έτη, κατ’ ανώτατο όριο. Αλλαγή σκοπού της άδειας διαμονής της παρούσας δεν επιτρέπεται και ο πολίτης τρίτης χώρας, καθώς και ο/οι συνοδός/οί του, μετά το πέρας του προγράμματος νοσηλείας – θεραπείας, και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήξη ισχύος της άδειας διαμονής, οφείλουν να αναχωρήσουν από τη χώρα.
4. Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για το πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εξωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου. Το ύψος και ο τρόπος απόδειξης των επαρκών πόρων διαβίωσης, καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 136 του ίδιου νόμου.

 • 24 Απριλίου 2020, 18:34 | Μαρία Σαλτουρίδου / Δικηγόρος

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ

  Μία απαραίτητη προσθήκη:

  Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση «το γεγονός ότι διαστήματα απουσίας από τη χώρα δεν παρακώλυαν την ανανέωση της άδειας διαμονής είχε οδηγήσει σε φαινόμενα να εισέρχονται στην Ελλάδα και να εφοδιάζονται με άδεια διαμονής, πολίτες τρίτων χωρών που δεν είχαν πρόθεση να διαμείνουν καθόλου στη χώρα, αλλά ως κάτοχοι ενιαίας άδειας διαμονής, να μετακινούνται στον ευρωπαϊκό χώρο Σένγκεν, στοιχείο που αντιστρατεύεται τον σκοπό της ελληνικής μεταναστευτικής νομοθεσίας».

  Ωστόσο, αυτό δεν είναι καθόλου ακριβές. Οι δικαιούχοι του συγκεκριμένου τίτλου διαμονής είναι άτομα με πολύ μεγάλη οικονομική ευρωστία, με επιχειρηματικές σχέσεις –πολλές φορές– με Ευρωπαϊκές χώρες. Πράγματι, ανήκουν σε τέτοιο κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο που τους δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσουν μακροχρόνιες τουριστικές θεωρήσεις από πλείστες Ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να μετακινούνται ακώλυτα στον χώρο Σένγκεν. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν ανάγκη την απόκτηση της Ελληνικής άδειας διαμονής για το σκοπό αυτό.

 • 24 Απριλίου 2020, 17:38 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  Η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου για τα οικονομικά ανεξάρτητα άτομα ως προς την υποχρεωτική εξάμηνη διαμονή τους στην Ελλάδα καταργεί εν τοις πράγμασι τη συγκεκριμένη κατηγορία άδειας διαμονής και παρεμποδίζει μια επιπλέον πηγή εισροής χρηματικών κεφαλαίων στην Ελληνική αγορά και στο Τραπεζικό σύστημα , ενώ ουσιαστικά ουδέν έννομο συμφέρον εξυπηρετείται.
  Επίσης θετικό μέτρο θα ήταν η εξομοίωση των ενηλίκων τέκνων της κατηγορίας αυτής με την κατηγορία των επενδυτών ακινήτων , στα οποία χορηγείται άδεια διαμονής έως τα 21 έτη με δυνατότητα ανανέωσης για τρία επιπλέον έτη.

  Για την κατηγορία των επενδυτών ακινήτων προτείνεται η δυνατότητα κατάθεσης αιτήσεως άδειας διαμονής δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους, δίχως προηγουμένως να απαιτείται η είσοδος του επενδυτή και των μελών οικογένειας του στην Ελλάδα, και οι επενδυτές ούτω να έρχονται 1 φορά στην Ελλάδα εντός 6 μηνών από την κατάθεση της αίτησης για τη λήψη βιομετρικών. Έχει παρατηρηθεί ότι υψηλό ποσοστό επενδυτών επιλέγουν ακίνητο της αρεσκείας τους στο εξωτερικό δίχως να επισκέπτονται πρώτα την Ελλάδα. Συνεπώς με τον τρόπο αυτό τους παρέχεται η δυνατότητα να έρθουν μια φορά στη χώρα σε διάστημα που επιθυμούν.
  Επιπλέον συμφωνώ με την πρόταση ότι θα πρέπει να συσταθεί ειδικό γραφείο αποκλειστικά για Επενδυτές Ακινήτων με ταυτόχρονη διατήρηση των Διευθύνσεων Αλλοδαπών στην Επαρχία.

 • 24 Απριλίου 2020, 17:37 | Γιώργος Καλοδήμος

  Θα είναι πολύ μεγάλο λάθος, στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία που ζούμε και η οποία προβλέπεται να διαρκέσει για μακρό χρονικό διάστημα, να υπάρξει τροποποίηση στο καθεστώς που διέπει την άδεια διαμονής των οικονομικά ανεξαρτήτων αλλοδαπών, καθώς η προτεινόμενη αλλαγή, αυτονόητα, θα οδηγήσει στη πράξη σε κατάργηση της συγκεκριμένης κατηγορίας άδειας διαμονής και συνακόλουθα σε απώλεια καταθέσεων για το τραπεζικό σύστημα και γενικότερα σε αποστέρηση της ελληνικής οικονομίας από μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια, που διαρκώς αυξάνονται. Οι αλλοδαποί που αιτούνται της συγκεκριμένης άδειας είναι άνθρωποι ευκατάστατοι που, μέσω της άδειας αυτής, ενδιαφέρονται πρωτίστως να επενδύσουν στη χώρα μας και όχι να παραμένουν για μακρό χρονικό διάστημα σε αυτή. Ως εκ τούτου θεωρώ ότι το νομικό καθεστώς που ήδη υπάρχει είναι επαρκές, εξυπηρετεί δε τα συμφέροντα τόσο της πατρίδας μας όσο και των αλλοδαπών.

 • 24 Απριλίου 2020, 16:06 | Μαρία Σαλτουρίδου / Δικηγόρος

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ

  Καταρχάς, ας μού επιτραπεί να υπογραμμίσω πως οι παρατηρήσεις που θα ακολουθήσουν σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση, με την οποία υιοθετείται η ελάχιστη εξάμηνη παραμονή του δικαιούχου ανά έτος στην χώρα, προέρχονται από τη μακρά εμπειρία μου ως δικηγόρου στο συγκεκριμένο πεδίο και αφορούν μείζονα πρακτικά ζητήματα που δυστυχώς δεν έχουν ληφθεί υπόψη.

  Κατά πρώτον, η εν θέματι τροποποίηση βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με το πνεύμα της θεσπίσεως της συγκεκριμένης κατηγορίας άδειας διαμονής και ουσιαστικά την καταργεί δια της αδρανοποίησης της αφού εγείρει εξόχως αποτρεπτικά για την επιλογή της πρακτικά ζητήματα.

  • Συγκεκριμένα, η άδεια διαμονής των Οικονομικά Ανεξάρτητων Ατόμων, απευθύνεται:

  1. Σε άτομα με μεγάλη οικονομική επιφάνεια που έχουν ενεργή επιχειρηματική δραστηριότητα στις χώρες διαμονής τους είτε ως επιχειρηματίες ή στελέχη εταιρειών είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, των οποίων η πηγή των οικονομικών εσόδων βρίσκεται στην αλλοδαπή, μη έχοντας πρόσβαση στην εγχώρια αγορά εργασίας. Η προτεινόμενη τροποποίηση, πέραν του ότι εισάγει ένα δυσανάλογο περιορισμό αφού η προϋπόθεση της ελάχιστης εξάμηνης παραμονής στη χώρα ισχύει στους έχοντες άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία στη χώρα (!) εγείρει το σοβαρό ζήτημα της φορολογικής κατοικίας των δικαιούχων. Σε ουδεμία περίπτωση δεν είναι θελκτική η υποχρέωση φορολόγησης των εν λόγω δικαιούχων ως κατοίκων εσωτερικού για εισοδήματα που έχουν αποκτηθεί στη χώρα τους. Λαμβανομένου, δε, υπόψη του γεγονότος ότι πολλοί δικαιούχοι που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία έχουν ανήλικα τέκνα που πρέπει να παρακολουθήσουν το σχολείο, σε περίπτωση που ισχύσει η εν θέματι τροποποίηση, είναι βέβαιο ότι θα αναγκαστούν να παραμείνουν στη χώρα για μεγαλύτερο διάστημα των έξι μηνών με αποτέλεσμα να καθίσταται, έτσι, η φορολόγησή τους ως κατοίκων εσωτερικού αναπόφευκτη.

  2. Σε άτομα που λαμβάνουν υψηλές συντάξεις στις χώρες διαμονής τους. Πράγματι, πολλοί εκ των αιτούντων τη συγκεκριμένη άδεια διαμονής, είναι άτομα που λαμβάνουν υψηλές συντάξεις στις χώρες διαμονής τους. Θεμελιώδης, για την επιλογή της άμεσης επένδυσης στην Ελλάδα και συνεπώς για την απόκτηση της εν λόγω άδειας διαμονής, είναι η απουσία υποχρέωσης πραγματικής διαμονής για οποιοδήποτε διάστημα στη χώρα. Είναι αυτονόητο ότι άτομα που βρίσκονται σε προχωρημένη ηλικία, με ενδεχόμενη ευαίσθητη υγεία, χρειάζονται ελευθερία κίνησης ώστε να μην στερούνται την ιατρική βοήθεια που δύναται να τους παρέχει η χώρα τους αλλά και για προσωπικούς λόγους.

  • Επιπλέον, χρήζει επισήμανσης, το γεγονός ότι οι αιτούντες την άδεια διαμονής του άρθρου 20 Α, ήτοι τα Οικονομικά Ανεξάρτητα Άτομα, και οι αιτούντες την άδεια του άρθρου 20 Β, ήτοι οι Επενδυτές Ακινήτων, προέρχονται από τον ίδιο κύκλο ατόμων. Με άλλα λόγια, πολλοί από αυτούς που είναι, κάτοχοι της άδειας διαμονής του άρθρου 20 Α και έχουν τέκνα που στη συνέχεια ενηλικιώνονται, αδυνατώντας πλέον να τα καλύψουν ως μέλη οικογένειας, αγοράζουν ακίνητα για λογαριασμό τους ώστε να τους παράσχουν τη Μόνιμη Άδεια Διαμονής Επενδυτή. Αντιστρόφως, κάτοχοι της άδειας διαμονής του άρθρου 20 Β με ενήλικα τέκνα άνω των 21 ετών, επιλέγουν την άδεια διαμονής των Οικονομικά Ανεξάρτητων Ατόμων ώστε να εξασφαλίσουν τη συνέχιση της νόμιμης διαμονής τους στη χώρα, μετά την εισροή των απαραίτητων κεφαλαίων σε αυτή. Άλλωστε, πλείστες είναι οι περιπτώσεις όπου αλλοδαποί που επιδιώκουν την επένδυση ακινήτου επιλέγουν, αρχικά, την άδεια διαμονής του άρθρου 20 Α, ώστε να διακριβώσουν την αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Διοίκησης και να αποκτήσουν εμπιστοσύνη σε αυτή πριν προχωρήσουν σε μία τόσο μεγάλη επένδυση, όπως αυτή της αγοράς ακινήτου αξίας 250.000 ευρώ, στο βαθμό, μάλιστα, που Ευρωπαϊκές χώρες παρέχουν ανταγωνιστικά προγράμματα. Θα μπορούσα να σας εκθέσω πολλά τέτοια παραδείγματα από την τριβή μου με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Στην εν λόγω διαπίστωση συνομολογεί, εξάλλου, το γεγονός ότι τα Ελληνικά Προξενεία χορηγούν την απαραίτητη για την άδεια διαμονής του άρθρου 20 Α εθνική θεώρηση εισόδου σε αιτούντες που αποδεικνύουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια, πολύ μεγαλύτερη από το ελάχιστο των 24.000 ευρώ του νόμου.

  • Περεταίρω, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη σχετικά με τις ανανεώσεις των αδειών διαμονής των ήδη κατόχων αυτών. Σε περίπτωση που ζητηθεί η ικανοποίηση του εν λόγω περιορισμού σύμφωνα με την προταθείσα τροποποίηση και από τους ήδη κατόχους, είναι βέβαιο ότι η πλειοψηφία αυτών αν όχι το σύνολό τους δε θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στην εν λόγω απαίτηση.

  Από όλα τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι η προσθήκη της εξάμηνης υποχρεωτικής πραγματικής παραμονής των δικαιούχων του συγκεκριμένου τίτλου διαμονής στην Ελλάδα ανά έτος που προτείνεται με το παρόν σχέδιο νόμο, σε αντίθεση με τα όσα αναφέρονται στην αιτιολογική του έκθεση, θα πλήξει αναπόδραστα την Ελληνική Οικονομία.

  Πράγματι, σε περίπτωση που ψηφισθεί η εν λόγω τροποποίηση, η Ελληνική Οικονομία θα πληγεί, σίγουρα, έμμεσα.

  Η άδεια διαμονής των Οικονομικά Ανεξάρτητων Ατόμων κατάφερε έως τώρα να επιφέρει τεράστιο όφελος στην Ελληνική Οικονομία με τις τόσο αναγκαίες «ενέσεις» ρευστότητας που παρείχε η εισροή κεφαλαίων των αιτούντων, με μηδαμινή επιβάρυνση των δομών του Ελληνικού Κράτους. Αντιθέτως, το γεγονός της υποχρεωτικής εξάμηνης –κατ’ ελάχιστο– παραμονής τους στη χώρα θα ανατρέψει αυτή την αποκλειστικά επικερδή για την Ελλάδα ισορροπία αφού οι ήδη ταλαιπωρημένες δομές του Ελληνικού κράτους (π.χ. υγειονομικές δομές) θα επιβαρυνθούν με επιπλέον πληθυσμό.

  Πασιφανής θα είναι, όμως, η άμεση απώλεια της Ελληνικής Οικονομίας από την εν λόγω ρύθμιση αφού όλα τα ως άνω πρακτικά ζητήματα θα οδηγήσουν στην άμεση απώλεια κεφαλαίων.

  Πράγματι, όχι μόνο οι ήδη κάτοχοι των εν λόγω αδειών διαμονής δε θα δύνανται να προχωρήσουν στην ανανέωση αυτών, όχι μόνο όσοι ενδιαφέρονται για την απόκτηση του συγκεκριμένου τίτλου δε θα προχωρήσουν στην άμεση επένδυση των κεφαλαίων τους ώστε να αιτηθούν, τελικά, τη χορήγησή του αλλά, κυρίαρχα, η χώρα θα απολέσει τους μελλοντικούς επίδοξους επενδυτές ακινήτων. Ακριβώς αυτό είναι το κομβικό: η άδεια διαμονής του άρθρου 20 Α όχι μόνο ΔΕΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ την «Golden Visa», κινούμενη ανταγωνιστικά προς αυτή, αλλά πολύ περισσότερο την ΠΡΟΩΘΕΙ λειτουργώντας ουσιαστικά ως «προθάλαμος» αυτής, ικανός και αναγκαίος, πολλές φορές, για τη δημιουργία της απαραίτητης εμπιστοσύνης στο μελλοντικό επενδυτή ως προς τη λειτουργία της Ελληνικής Διοίκησης. Τι θα γίνει αν τελικά ισχύσει η εν λόγω τροποποίηση; Οι μελλοντικοί επενδυτές θα απολέσουν την εμπιστοσύνη που είχαν οικοδομήσει απέναντι στην Ελληνική Διοίκηση, θα αισθανθούν ανασφάλεια καθώς κανείς δε θα μπορεί να τους διασφαλίσει ότι δε θα υπάρξει αίφνης μία παρόμοια τροποποίηση και στη Μόνιμη Άδεια Διαμονής Επενδυτή και θα επιλέξουν την επένδυση σε κάποια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα.

  Συνοψίζοντας, η προταθείσα τροποποίηση σε καμία περίπτωση δε θα τονώσει την Ελληνική Οικονομία, αντιθέτως, θα την πλήξει τόσο έμμεσα όσο και άμεσα, καταστρατηγώντας πρακτικά την άδεια διαμονής του 20 Β που θεωρητικά ευαγγελίζεται πως αναδεικνύει. Η εν λόγω τροποποίηση εισάγει ένα δυσβάσταχτο μέτρο που δε σέβεται την αρχή της αναλογικότητας, δεν εξυπηρετεί κανένα δημόσιο συμφέρον ενώ η ratio του σχεδίου νόμου, ήτοι η τόνωση της Ελληνικής Οικονομίας θα μπορούσε να ικανοποιηθεί με πρόσφορα μέτρα όπως, για παράδειγμα, τη σε λογικά πλαίσια αύξηση του ποσού των επαρκών πόρων που θα πρέπει να κατατίθεται σε τραπεζικό ίδρυμα της χώρας, την υποχρέωση διατήρησής του για κάποιο χρονικό διάστημα στο εκάστοτε τραπεζικό ίδρυμα ή –ακόμη– την υποχρέωση κατανάλωσης μέρος αυτού εντός της Ελληνική Επικράτειας.

 • Η αναγραφή του λογαριασμού πληρωμών του πωλητή, σε περίπτωση πληρωμής μέσω δίγραμμης επτιαγής, γίνεται καθαρά για λόγους δειγματοληπτικής διασταύρωσης και στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ουδεμία σχέση έχει με την εξόφληση του τιμήματος, η οποία εξόφληση συντελείται με ΜΟΝΗ την παράδοση της επιταγής στα χέρια του πωλητή και κατά την στιγμή εκείνη, κατά πάγια νομολογία και νομοθεσία.

  Επομένως με ΜΟΝΗ την παράδοση της επιταγής κατά την υπογραφή του συμβολαίου, καταβάλλεται ολοσχερώς το τίμημα (προφανώς πριν την υποβολή του αιτήματος) και πληρούνται οι όροι το μεταναστευτικού νόμου.

  Το εάν ο πωλητής έκανε ψευδή υπεύθυνη δήλωση στο συμβόλαιο, και εάν οι επιταγές τελικά κατατεθούν ή όχι στον λογαριασμό του, είναι ζήτημα έρευνας άλλων αρχών και ιδίως του εισαγγελέα.

 • 24 Απριλίου 2020, 14:59 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ

  Επιχειρείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία για την χώρα νέα μετά το 2014, ας ελπίσουμε ανεπιτυχής τελικά, προσπάθεια κατάργησης της διάταξης για τα Οικονομικά Ανεξάρτητα Άτομα κυριολεκτικά χωρίς λόγο. Συγχρόνως επιχειρείται η αποδυνάμωση της χώρας στον άτυπο ανταγωνισμό πολλών κρατών μελών ΕΕ να προσελκύσουν εύπορους πολίτες τρίτων χωρών. Χάνουμε το συγκριτικό μας πλεονέκτημα με δικά μας λάθη χωρίς καν χώρες σαν την Ισπανία, Πορτογαλία κλπ. να υιοθετούν κάποιον καλύτερο τύπο άδειας παραμονής. Με την προτεινόμενη διάταξη το τραπεζικό σύστημα θα απολέσει εκατομμύρια ευρώ τραπεζικών καταθέσεων, θα χαθούν πολύτιμοι μισθωτές κατοικιών, θα μειωθεί ιδιωτική κατανάλωση -πολύ υψηλή στα Οικονομικά Ανεξάρτητα Άτομα και οικογένειες-, θα μειωθούν αγορές κατοικιών μικρότερες των 250.000 ευρώ. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι όποιος οφείλει να διαμένει τουλάχιστον 6 μήνες στην Ελλάδα υπόκειται στην ελληνική φορολογία για το παγκόσμιο εισόδημά του.

 • 24 Απριλίου 2020, 13:19 | Νίκος

  Παρατηρήσεις επί του άρθρου 20Β του Ν.4251/2014.

  Βεβαίωση Συμβολαιογράφου στο άρθρο 20 παρ. Β του Ν.4251/2014.

  2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της παραγράφου Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, αντικαθίσταται ως εξής:«2. … καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς πριν την υποβολή του αιτήματος για τη χορήγηση της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή.»

  Στη Βεβαίωση Συμβολαιογράφου θα πρέπει να πιστοποιείται πέραν των άλλων στοιχείων και ότι τα χρήματα κατατέθηκαν στο λογαριασμό του πωλητή-δικαιούχου.

  Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 10906/04-03-2020 έγγραφο (http://www.immigration.gov.gr/documents/20182/66773/egg10906_20200304.pdf/a9d620ee-561b-422a-9b59-910434700a47 αναρτημένο στο Υπουργείο), γίνεται αποδεκτή η διατύπωση στα συμβόλαια «…σε πίστωση του οποίου έχουν κατατεθεί, κατατίθενται ή θα κατατεθούν – κατά ρητή δήλωση του δικαιούχου στο σχετικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας – οι δίγραμμες τραπεζικές επιταγές που παρέλαβε προς εξόφληση του συμφωνηθέντος τιμήματος».

  Από τη στιγμή που γίνεται αποδεκτή η φράση «θα κατατεθούν» στα συμβόλαια, η κατάθεση θα πρέπει να προκύπτει από τη βεβαίωση του συμβολαιογράφου, στον οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέτουν τα αποδεικτικά κατάθεσης των δίγραμμων τραπεζικών επιταγών. Αλλιώς κανείς δεν διασφαλίζει ότι οι δίγραμμες τραπεζικές επιταγές θα φτάσουν στον προορισμό τους και η φράση στο νόμο «πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς πριν την υποβολή του αιτήματος» πάει περίπατο.

  Κατά την ανανέωση άδειας διαμονής Μονίμου Επενδυτή του άρθρου 20Β, πρέπει η αρμόδια υπηρεσία να ελέγξει αν το ακίνητο με το οποίο έλαβε την άδεια, παραμένει ακόμα στην κατοχή του. Αυτό γίνεται με έγγραφα του Υποθηκοφυλακείου ή του Κτηματολογικού Γραφείου τα οποία δεν περιγράφονται σε καμία ΚΥΑ. Θα πρέπει άμεσα να περιγραφούν σε ΚΥΑ δικαιολογητικών, για να μη ζητάει ο καθένας ότι νομίζει. Η υπηρεσία μετανάστευσης πρέπει να έχει πρόσβαση επίσης στο αρχικό συμβόλαιο της άδειας, για να δει ποιο είναι το ακίνητο με το οποίο αποκτήθηκε η άδεια και αν ταυτίζεται με αυτό που περιγράφεται στα έγγραφα του Υποθηκοφυλακείου ή του Κτηματολογικού Γραφείου που προσκομίζει ο Μόνιμος Επενδυτής που αιτείται ανανέωση της άδειας.

  Αυτή τη στιγμή απαιτείται αλληλογραφία με την υπηρεσία έκδοσης της αρχικής άδειας για να διαπιστωθεί αυτό. Μπορείτε να εντάξετε τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ακινήτου στην Βεβαίωση Συμβολαιογράφου, ώστε οι υπηρεσίες να αποστέλλουν τη βεβαίωση ηλεκτρονικά (όχι το συμβόλαιο) ή καλύτερα να δημιουργήσετε σχετικά πεδία στο ηλεκτρονικό σύστημα (διεύθυνση, ΚΑΕΚ) και να μην απαιτείται καθόλου αλληλογραφία.

  Άρθρο 20 παρ. Β του Ν.4251/2014 – Πιστοποιητικό βαρών

  Με την έλευση της Βεβαίωσης Συμβολαιογράφου, μπορεί να καταργηθεί και το δικαιολογητικό «Πιστοποιητικό υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου από το οποίο να προκύπτει η μη ύπαρξη βαρών», με ενσωμάτωση στην Βεβαίωση Συμβολαιογράφου κειμένου, ότι δεν υφίστανται βάρη στο συγκεκριμένο ακίνητο. Ενδεχομένως το ίδιο να μπορεί να γίνει και με το πιστοποιητικό μεταγραφής. Αυτά μπορούν να κατατίθενται στον Συμβολαιογράφο, να αναγράφονται στην βεβαίωση και να μην χρειάζεται να προσκομίζονται στις υπηρεσίες μετανάστευσης. Η βεβαίωση ότι το συμβόλαιο πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου μπορεί να καλύπτει εκτός του συμβολαίου και τα πιστοποιητικά βαρών και μεταγραφής.

  Άρθρο 20 παρ. Β του Ν.4251/2014 – Πιστοποιητικό Κτηματολογικών Εγγραφών Αντικειμένου Εγγραπτέων Δικαιωμάτων

  Αυτό είναι το πιστοποιητικό που προσκομίζεται στις υπηρεσίες αντί του πιστοποιητικού βαρών των Υποθηκοφυλακείων και εκδίδεται από τα Κτηματολογικά Γραφεία. Πρέπει να οριστούν με διάταξη τα υποχρεωτικά πεδία που πρέπει περιέχει, καθώς περιέχει 9 πεδία και εκδίδεται ανάλογα με το ποιο ζητείται. Στην ΚΥΑ των δικαιολογητικών (ΚΥΑ 31399/2018) δεν αναγράφεται καθόλου. Εκτός από «Εμπράγματες Ασφάλειες» και «Κατασχέσεις», θα πρέπει να ορίζεται υποχρεωτικά και το πεδίο «Κυριότητα», ώστε να γίνεται με ευχέρεια η ταυτοποίηση του προσώπου.

  Αντικειμενική και Εμπορική Αξία

  Καλό θα ήταν να γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών για τις μεγάλες διαφορές αντικειμενικής και εμπορικής αξίας σε συμβόλαια Μονίμων Επενδυτών. Υπάρχει το κίνητρο να αυξάνονται οι αξίες στο συμβόλαιο για να συμπληρωθεί το ποσό των (250.000) και να ληφθεί η άδεια διαμονής του άρθρου 20Β. Δυστυχώς όμως αυτό, πέραν της παράβασης του νόμου, συνεπάγεται αύξηση αντικειμενικών αξιών και αύξηση του ΕΝΦΙΑ για τους ιδιοκτήτες κατοικιών στις ίδιες περιοχές. Οι έλεγχοι θα είναι χρήσιμοι και θα αποδείξουν κατά πόσο μπαίνουν πραγματικά τα ποσά που αναγράφονται στα συμβόλαια στην ελληνική οικονομία.

 • Σε συνέχεια των προηγούμενων σχολίων μου, θα ήθελα να προσθέσω ότι συμφωνώ με το σύνολο των παρατηρήσεων του χρήστη «Νίκος», οι οποίες είναι μελετημένες και αναδεικνύουν βαθιές παθογένειες του συστήματος, όπως π.χ. η διαδικασία των εμβασμάτων σε «μελλοντικούς» ιδιοκτήτες με back-to-back προσύμφωνα ή ακόμα και ιδιωτικά συμφωνητικά.
  Εύχομαι να ληφθούν σοβαρά υπόψιν, τόσο οι δικές μου παρατηρήσεις όσο και του χρήστη «Νίκος».
  Είμαι προσωπικά στη διάθεση όλων των συναδέλφων δικηγόρων ή συμβολαιογράφων που μοιραζόμαστε κοινές ανησυχίες για ανταλλαγή απόψεων.

 • 24 Απριλίου 2020, 11:20 | ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

  Η διάταξη εισάγει αδικαιολόγητη διάκριση σε βάρος των υπηκόων τρίτων χώρων που επιθυμούν να τους χορηγηθεί άδεια παραμονής ως οικονομικά ανεξάρτητα άτομα σε σύγκριση με την άδεια παραμονής του άρθρου 20Β. Πρακτικά θα οδηγήσει σε κατάργηση του συγκεκριμένου τύπου άδειας παραμονής και στην ταυτόχρονη απώλεια κεφαλαίων που κατατίθενται στα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας μας και θα μπορούσαν να δαπανηθούν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες . Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις πολιτών τρίτων χωρών που ενδιαφέρονται για επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους στην Ελλάδα, ωστόσο δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τη νομιμοποίηση που απαιτείται γι’ αυτήν. Οι μοναδικές κατηγορίες άδειας διαμονής που χορηγούν τη δυνατότητα σε πολίτη τρίτης χώρας να ασκήσει ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα είναι αυτές των μελών οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ένωσης και οι άδειες διαμονής μακράς διάρκειας (επί μακρόν, β΄ γενιάς, δεκαετούς και αόριστης διάρκειας) οι οποίες έχουν ως προϋπόθεση την ήδη μακρόχρονη διαμονή του στην Ελλάδα, αποκλείοντας ως εκ τούτου νέες επενδύσεις έστω μικρής κλίμακας .Σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε να αυξηθεί το ποσό των επαρκών πόρων που πρέπει να αποδείξουν οι υπήκοοι τρίτων χωρών ότι διαθέτουν για τη χορήγηση άδειας παραμονής στη χώρα και σίγουρα να αρθεί η απαγόρευση πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
  Οι επενδυτές κατά μεγάλο ποσοστό επιλέγουν τη μη διαμονή στην Ελλάδα. Στο παρελθόν έρχονταν στη χώρα μας μόνο μία φορά για την υπογραφή πληρεξουσίου και την επιλογή ακινήτου. Με το νέο σύστημα αναγκάζονται να έρθουν και δεύτερη φορά προκειμένου να δώσουν βιομετρικά στοιχεία μετά την αίτηση για την ΑΔ. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις μπορεί να απορριφθούν τα βιομετρικά στοιχεία (π.χ. φωτογραφίες), με αποτέλεσμα να τους ζητηθεί να έρθουν και τρίτη φορά. Πρέπει ,λοιπόν, να υπάρξει πρόβλεψη έτσι ώστε η λήψη βιομετρικών στοιχείων να πραγματοποιείται (α) είτε στη χώρα τους (π.χ. στις αρμόδιες προξενικές αρχές κατά τη διαδικασία χορήγησης θεώρησης, και στη συνέχεια τα στοιχεία αυτά να μεταφέρονται στο Υπουργείο ή στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις), (β) είτε στην Ελλάδα κατά την πρώτη επίσκεψή του, δηλ. πριν ακόμη πραγματοποιηθεί η αγορά ακινήτου και η αίτηση για την άδεια παραμονής . Το ίδιο θα πρέπει να προβλεφθεί και για την ανανέωση της ΑΔ μετά την πενταετία. Η επιτυχία του Ελληνικού προγράμματος στηρίζεται (κατά πολύ) στο γεγονός ότι δεν απαιτεί την παραμονή των αλλοδαπών στην Ελλάδα, παρά μόνο μία φορά.
  Θεωρούμε ότι πρέπει να συσταθεί νέο γραφείο υποδοχής αποκλειστικά για Μόνιμους Επενδυτές στην Αττική και ταυτόχρονα να διατηρηθεί η αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην επαρχία .

 • Οικονομικά Ανεξάρτητα Άτομα:
  Στους αλλοδαπούς της συγκεκριμένης κατηγορίας, θα ήταν καλό να μην επιβληθούν αυστηροί περιορισμοί που θα τους απέτρεπαν να αιτηθούν άδεια διαμονής και να διαβιώσουν (έστω όχι αποκλειστικά) στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια, τόσο ο περιορισμός της ισχύος της άδειας διαμονής από τρία (3) σε δύο (2) έτη κατά την ανανέωση, όσο και η απαίτηση για παραμονή στην Ελλάδα τουλάχιστον έξι (6) μήνες τον χρόνο βρίσκονται σε λάθος κατεύθυνση.

  Μόνιμοι Επενδυτές:
  1) Θετική κρίνεται η τροποποίηση της διάταξης ως προς την εξόφληση του τιμήματος μέχρι και την υποβολή του αιτήματος.
  2) Η πρόβλεψη για χορήγηση βεβαίωσης από το συμβολαιογράφο δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό, δεδομένου ότι το σύνολο των υπόλοιπων δικαιολογητικών είναι απόλυτα επαρκές.
  3) Για τη συγκεκριμένη κατηγορία αιτούντων (όπως ενδεχομένως και για τα οικονομικά ανεξάρτητα άτομα) επιβάλλεται η εξαίρεση από την υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστηρίων συμβολαίων για την προηγούμενη πενταετία, κατά την ανανέωση. Εναλλακτικά, θα μπορούσε μεν να υφίσταται αντίστοιχη υποχρέωση, η μη τήρηση όμως της οποίας να μην οδηγούσε σε απόρριψη ανανέωση και ανάκληση άδειας αλλά σε επιβολή προστίμου.
  4) Δυστυχώς, κάνοντας μία γενικότερη παρατήρηση η συγκεκριμένη κατηγορία υπηκόων τρίτων χωρών όχι μόνο δεν αντιμετωπίζεται σε πολλές περιπτώσεις θετικά, σύμφωνα με το γράμμα και το πνέυμα του νόμου και το εθνικό συμφέρον, αλλά βιώνει εχθρική αντιμετώπιση και καλείται να υπερκεράσει πρόσθετα εμπόδια, κυρίως σε ΔΑΜ και ΤΑΔ εκτός Αττικής.
  Κατά συνέπεια, επιβεβλημένη κρίνεται εν προκειμένω είτε η αποστολή σαφών και επιτακτικών οδηγιών με αυστηρό έλεγχο εφαρμογής προς τις υπηρεσίες υποδοχής είτε, ακόμη καλύτερα, η μεταβίβαση της σχετικής αρμοδιότητας στην υπηρεσία υποδοχής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

 • 23 Απριλίου 2020, 15:44 | Νίκος

  Γενικές παρατηρήσεις επί του άρθρου 20Β του Ν.4251/2014 που μπορούν να ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο.

  Κατάργηση παρ. 7Α του άρθρου 20Β.

  Η βεβαίωση ότι το ακίνητο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την έκδοση άδειας διαμονής μονίμου επενδυτή ή αντίστοιχα η υπεύθυνη δήλωση (έγγ 5234/14-12-2019 αναρτημένο), δεν είναι απαραίτητα καθώς αυτά που περιγράφουν τα έγγραφα μπορούν να βρεθούν με μια απλή αναζήτηση στην ηλεκτρονική βάση της μετανάστευσης. Στα πλαίσια της απλοποίησης και της μείωσης της γραφειοκρατίας προτείνεται η κατάργησή τους.

  Αλλαγή του άρθρου 20Β παρ.1Α για την υποχρεωτική είσοδο στη χώρα προκειμένου να υποβληθεί αίτημα.

  «α) Έχει εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου ή διαμένει νομίμως στη χώρα, ακόμη και αν ο τίτλος διαμονής που κατέχει δεν επιτρέπει αλλαγή σκοπού.»

  Υπάρχει πρακτικό πρόβλημα με την υποχρέωση εισόδου στη χώρα για την υποβολή του αιτήματος. Θα πρέπει να γίνονται δεκτές οι εξουσιοδοτήσεις από τα ελληνικά προξενεία και τις πρεσβείες, ώστε οι δικηγόροι να εξουσιοδοτούνται για την υποβολή των αιτημάτων, χωρίς να πρέπει ο αλλοδαπός να έρθει στην Ελλάδα.

  Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκτός του επενδυτή πρέπει να έρθουν στην Ελλάδα και όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας (σύζυγος, ενήλικα τέκνα, ανιόντες) για να κάνει ο καθένας τους εξουσιοδότηση σε δικηγόρο για την κατάθεση του αιτήματος.

  Πρέπει να βρεθεί μια λύση μέσω πρεσβειών και προξενείων και σε δεύτερο χρόνο καλό θα ήταν να εξεταστεί και το ενδεχόμενο τα βιομετρικά δεδομένα αυτών των ανθρώπων να δίνονται στις ελληνικές πρεσβείες των χωρών τους. Δεν έχουν υποχρέωση παραμονής στην Ελλάδα, είναι μια ειδική άδεια και δεν υπάρχει λόγος να έρχονται από τα πέρατα της οικουμένης για να δώσουν εδώ δακτυλικά αποτυπώματα, μπορεί αυτό να γίνει και στις ελληνικές πρεσβείες. Άλλωστε, αυτό θα είναι απαραίτητο για την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων (έγγ 7311/06-02-2020 αναρτημένο). Αλλιώς ποιο θα είναι το νόημα να έρχεται ολόκληρη η οικογένεια των αλλοδαπών, πχ από την Κίνα στην Ελλάδα και ο δικηγόρος από την Αθήνα να στέλνει το αίτημα ηλεκτρονικά.

  Ν.4251/2014 άρθρο 20Β παρ.2. Προσθήκη ορισμού της έννοιας του “ΠΩΛΗΤΗ” και του “ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ”.

  Και στο άρθρο 20Β παρ. 2 και στον ορισμό του άρθρου 24 του άρθρου 4 του Ν. 4537/2018, δεν διευκρινίζεται τι σημαίνει «πωλητής» και τι σημαίνει «δικαιούχος», σε ότι αφορά τα εμβάσματα που μεταφέρονται από τον αγοραστή του ακινήτου στον πωλητή-δικαιούχο. Οι διατυπώσεις είναι γενικόλογες. Έτσι μερίδα πωλητών ακινήτων με τις συμβουλές δικηγόρων – συμβολαιογράφων, προχωρούν σε είσπραξη εμβασμάτων από τους αλλοδαπούς αγοραστές ακινήτων (που θέλουν να λάβουν την άδεια του 20Β), πριν ακόμα αποκτήσουν το ακίνητο, το οποίο θα τους πουλήσουν. Αυτό γίνεται με ιδιωτικά συμφωνητικά (δικηγόροι λένε ότι αυτό συνηθίζεται στην αγορά ακινήτων) και εδώ προκύπτει το ζήτημα. Έχουν την ιδιότητα του πωλητή-δικαιούχου για να λάβουν τα χρήματα ή δεν την έχουν και το συμβόλαιο δεν είναι σύμφωνο με το άρθρο 20Β παρ. 2. Είναι πωλητής-δικαιούχος για το άρθρο 20Β, αυτός που δεν έχει ένα ακίνητο με συμβόλαιο στο όνομά του και παρόλα αυτά εισπράττει εμβάσματα από αυτόν που προτίθεται να το αγοράσει;

  Προτείνεται η προσθήκη ορισμού στο άρθρο 2 για την έννοια του «πωλητή-δικαιούχου», ώστε να προκύπτει ποια από τα εμβάσματα που λαμβάνουν είναι νόμιμα κατά το άρθρο 20Β του Ν.4251/2014 και ποια όχι.

  Αυτό το σημείο είναι κρίσιμο γιατί, αν η ιδιότητα του πωλητή ή του δικαιούχου αποκτάται μόνο με την κατοχή ακινήτου βάσει συμβολαίου και όχι βάσει προσυμφώνου αγοραπωλησίας ακινήτου, τότε τα εμβάσματα ή οι δίγραμμες που εκτελούνται από τον αγοραστή προς τον πωλητή, πριν αυτός αποκτήσει το ακίνητο το οποίο στη συνέχεια θα του μεταπωλήσει, δεν είναι σύννομα και το αίτημα απορρίπτεται. Αφορά πολλές υποθέσεις, παράκληση να το διευκρινίσετε.

  Πχ. Ορισμός «ΠΩΛΗΤΗΣ ή ΔΙΚΑΙΟΧΟΣ» για την εφαρμογή του άρθρου 20Β του Ν.4251/2014 νοείται : αυτός που κατέχει τη στιγμή της εκτέλεσης του εμβάσματος το ακίνητο, όπως αυτό προκύπτει από συμβόλαιο αγοράς ή αυτός που το κατέχει βάσει συμβολαίου αγοράς αλλά και βάσει προσυμφώνου αγοραπωλησίας ακινήτου που έχει συνάψει με τον προηγούμενο ιδιοκτήτη του ακινήτου για την αγορά του.

  Κλείνοντας θα ήθελα να περιγράψω μια εικόνα, πως θα μπορούσε να εκδίδεται η άδεια διαμονής Μονίμου Επενδυτή στο προσεχές διάστημα.

  1.Εξουσιοδότηση σε Έλληνα δικηγόρο όλων των αλλοδαπών πολιτών (Επενδυτή και μελών οικογένειας) στην ελληνική πρεσβεία της χώρας διαμονής τους.
  2.Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος αποστέλλει ηλεκτρονικά τα έγγραφα (σκαναρισμένα και με ηλεκτρονική υπογραφή) στην υπηρεσία μετανάστευσης.
  3.Η υπηρεσία εξετάζει, εκδίδει την άδεια και αποστέλλει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στην ελληνική πρεσβεία της χώρας διαμονής των αλλοδαπών, για να δώσουν εκεί βιομετρικά.
  4.Η άδεια εκδίδεται και ή παραλαμβάνεται από την υπηρεσία μετανάστευσης ή αποστέλλεται με Courier στον πληρεξούσιο δικηγόρο.

  Στο θέμα της παραλαβής της άδειας να συμφωνήσω και με άλλους ότι η επίδειξη διαβατηρίου είναι μια περιττή διαδικασία. Με τον COVID-19 στο εξής θα είναι και επικίνδυνη για τη μετάδοση του ιού.

  Ελπίζω να λάβετε υπόψη τις προτάσεις μου και στο εξής θα σας πρότεινα η νομοθέτηση να λαμβάνει υπόψη, όπως γράφει και το άρθρο 58 του Ν.4622/2019, την απλότητα, τη σαφήνεια, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της ρύθμισης. Θα πρέπει να μετράται το οικονομικό κόστος που επιφέρει κάθε ρύθμιση σε ότι αφορά την διεκπεραίωση της. Αν εκεί που ένας πχ υπάλληλος διεκπεραιώνει 10 υποθέσεις, με την προσθήκη ρυθμίσεων τον αναγκάζουμε, λόγω των πρόσθετων ελέγχων, να διεκπεραιώνει 5, αυτό σημαίνει ότι δημιουργούμε την ανάγκη για έναν ακόμη υπάλληλο και ταυτόχρονα ταλαιπωρούμε τους πολίτες. Απλοποίηση και σαφήνεια. Η βελτίωση των διαδικασιών θα είναι προς το συμφέρον όλων.

  Ν.4622/2019 – Άρθρο 58 – Αρχές Καλής Νομοθέτησης

  1. Η ποιότητα των ρυθμίσεων διασφαλίζεται με την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης «…(β) η απλότητα και η σαφήνεια του περιεχομένου των ρυθμίσεων, (γ) η αποφυγή αντιφατικών ρυθμίσεων ή ρυθμίσεων που αποκλίνουν από τη γενική πολιτική, (δ) η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της ρύθμισης, (ε) η διαφάνεια μέσω της προσβασιμότητας στις ρυθμίσεις και της δυνατότητας υποβολής προτάσεων σχετικών με αυτές, κατά το στάδιο της κατάρτισης και της αξιολόγησης της εφαρμογής τους (ανοιχτή διαδικασία), (στ) η επικουρικότητα και λογοδοσία μέσω του σαφούς προσδιορισμού των αρμόδιων οργάνων εφαρμογής των ρυθμίσεων, (ζ) η ασφάλεια δικαίου, (η) η ισότητα των φύλων, (θ) η δημοκρατική νομιμοποίηση

 • 23 Απριλίου 2020, 12:22 | Νίκος

  Σχετικά με το Άρθρο 40 – Τροποποίηση άρθρου 20 του ν. 4251/2014

  Βεβαίωση Συμβολαιογράφου στους Μόνιμους Επενδυτές του άρθρου 20Β.

  «3. Μετά το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της παραγράφου Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: Ο πολίτης τρίτης χώρας, κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, υποβάλλει βεβαίωση του συμβολαιογράφου, η οποία βεβαιώνει ότι η σχετική συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης πληροί τις προϋποθέσεις της περίπτωσης 2 της παραγράφου Β του παρόντος άρθρου.»

  Η βεβαίωση του συμβολαιογράφου θα πρέπει να εκδίδεται ανά συμβόλαιο και όχι ανά ακίνητο. Στις υπηρεσίες μετανάστευσης προσκομίζονται συμβόλαιο ή συμβόλαια που αθροιστικά θα πρέπει να φτάνουν ή να υπερβαίνουν το ποσό των 250.000 ευρώ. Αν προσκομίζονται περισσότερα του ενός συμβόλαια, το καθένα θα πρέπει να έχει τη δική του βεβαίωση ότι είναι σύμφωνο με το νόμο.

  Η προσκόμιση της βεβαίωσης θα πρέπει να πιστοποιεί ότι το συμβόλαιο πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου. Άρα το συμβόλαιο (που ελέγχθηκε από τον Συμβολαιογράφο) δεν θα πρέπει να επανελέγχεται από τους υπαλλήλους των υπηρεσιών μετανάστευσης. Απλά να παραλαμβάνεται, να ελέγχεται η ύπαρξη του ποσού που απαιτεί ο νόμος (250.000 και άνω) και να αρχειοθετείται μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου.

  Αν συνεχιστεί η σημερινή πρακτική του ελέγχου των συμβολαίων από τους υπαλλήλους της μετανάστευσης και απλά προστεθεί και μια βεβαίωση συμβολαιογράφου, αυτό δεν θα έχει κανένα νόημα. Από τη στιγμή που ελέγχεται το συμβόλαιο από δημόσιο λειτουργό, όπως ο Συμβολαιογράφος και πιστοποιείται με βεβαίωση η συμφωνία του με το νόμο, δεν θα πρέπει να υφίστανται κανένας άλλος έλεγχος, πλην ενδεχομένως δειγματοληπτικού ελέγχου. Είναι παράλογο το ελληνικό κράτος να εμπιστεύεται τους συμβολαιογράφους για τη σύναψη συμβολαίων και αυτά να τίθενται αυτόματα σε ισχύ και την ίδια στιγμή να μην τους εμπιστεύεται να βεβαιώσουν ότι ένα συμβόλαιο είναι σύμφωνο με το νόμο για να εκδοθεί μια άδεια διαμονής.

  Είναι και πρακτικό ζήτημα. Ο έλεγχος των συμβολαίων ξεπερνά τα 2/3 του χρόνου ενός εισηγητή που εξετάζει μια υπόθεση. Αν αφαιρεθεί ο έλεγχος του συμβολαίου (που ελέγχθηκε ήδη από τον συμβολαιογράφο), η ταχύτητα παραλαβής και εξέτασης των αιτημάτων θα αυξηθεί κατακόρυφα. Περισσότερα ραντεβού θα μπορούν να εξυπηρετηθούν και περισσότερες άδειες θα μπορούν να εκδοθούν. Αυτό σημαίνει αύξηση της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών μετανάστευσης.

  Κατά την άποψή μου η βεβαίωση συμβολαιογράφου θα πρέπει να ισχύσει αναδρομικά για τις υποθέσεις που εκκρεμούν για δύο λόγους : α) θα επισπεύσει τον έλεγχο των υποθέσεων που εκκρεμούν στις υπηρεσίες μετανάστευσης, καθώς δεν θα απαιτείται έλεγχος συμβολαίων από τις υπηρεσίες, β) θα ξεμπλοκάρουν υποθέσεις που αυτή τη στιγμή εκκρεμούν για διαδικαστικά ζητήματα (ερωτήσεις στο Υπουργείο σχετικά με το αν συμβόλαια πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου).

  Από πλευράς Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στο εξής θα πρέπει να γίνει μια καλή ενημέρωση των συμβολαιογράφων και να σταματήσουν οι συνεχείς αλλαγές της νομοθεσίας. Ήδη το άρθρο 20Β των Μονίμων Επενδυτών έχει αλλάξει δύο φορές το τελευταίο διάστημα (4587/24-12-2018, 4635/30-10-2019 ) και αυτή είναι η τρίτη. Οι περισσότεροι συμβολαιογράφοι και σήμερα γράφουν στα συμβόλαια ότι αυτά είναι σύμφωνα με το νόμο, αλλά στην πράξη έχει αποδειχθεί πολλές φορές το αντίθετο. Υπάρχει έλλειψη γνώσης του νόμου λόγω των συνεχών αλλαγών του. Άλλοι γνωρίζουν και γράφουν κάτι που ίσχυε παλιότερα, αλλά όχι τώρα. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν μια θολή εικόνα της νομοθεσίας, συγχέοντας το νόμο με το τι ισχύει στο Αστικό Δίκαιο ή τις πρακτικές της αγοράς στις αγοραπωλησίες ακινήτων.

  Η βεβαίωση συμβολαιογράφου συνάδει με τις αρχές της καλής νομοθέτησης που εισάγει το άρθρο 58 του Ν.4622/2019, αν χρησιμοποιηθεί σωστά. Είναι μια ευκαιρία να αλλάξουμε όλοι νοοτροπία και μονοπάτι (path dependency) στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Τολμήστε!

 • 22 Απριλίου 2020, 18:10 | ΚΑΣΑΤΚΙΝΑ Σ./ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ

  Με τις προτεινόμενες διατάξεις και τις σχετικές τροποποιήσεις, στην πραγματικότητα αδρανοποιείται η συγκεκριμένη κατηγορία άδειας, αφού όχι μόνο μειώνεται η διάρκεια της άδειας όσον αφορά την ανανέωση της, από διάστημα τριών ετών σε δύο, αλλά προστίθεται νέο δυσβάσταχτο μέτρο, ήτοι αυτό της πραγματικής παραμονής του δικαιούχου της άδειας διαμονής στον Ελληνικό χώρο, όπως ακριβώς ισχύει στις λοιπές άδειες διαμονής, οι οποίες όμως παρέχουν πρόσβαση στην ελληνική αγορά εργασίας. Δηλαδή πέραν από τη δύσκολη ήδη υφιστάμενη διαδικασία στην οποία επιβάλλονται οι οικονομικοί επενδυτές στη χώρα μας, πλέον τους επιβάλλεται ως προϋπόθεση η πραγματική διαμονή στη χώρα για έξι μήνες. Ως επί το πλείστον οι πολίτες τρίτων χωρών που επιλέγουν να αποκτήσουν την κατηγορία αυτή άδειας διαμονής, διαθέτουν πόρους από την εργασία τους στο εξωτερικό και ως εκ τούτου μπορούν να προχωρήσουν στις αντίστοιχες διεργασίες, στην Ελλάδα, ώστε να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς στις ελληνικές τράπεζες (όπου προσκομίζουν σχετική απόδειξη εισοδομήτατος), να καταθέτουν διόλου ευτελή ποσά προς απόδειξη της δυνατότητας επάρκειας πόρων για την υπαγωγή τους στην κατηγορία των «οικονομικά ανεξάρτητων ατόμων» (24.000 € ο οικογενειάρχης με αντίστοιχη προσαύξηση του ποσού για κάθε μέλος της οικογένειας), προβαίνουν επίσης σε πληρωμή υψηλού παραβόλου (ποσού χιλίων ευρώ για τον οικογενειάρχη – σημειωτέον το δεύτερο μεγαλύτερο παράβολο μετά από αυτό που καλούνται να πληρώσουν οι επενδυτές ακινήτων – και εκατόν πενήντα για το σύζυγο).
  Στην πραγματικότητα, όπως πολύ καλά γνωρίζει και το Υπουργείο αλλά και οι Αποκεντρωμένες Διευθύνσεις, οι κατηγορίες αδειών των οικονομικά ανεξάρτητων ατόμων και των επενδυτών, οι οποίες είναι ιδιαίτερα πολυδάπανες για τους αιτούντες , είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς , παρά το υψηλό κόστος τους, για τη δυνατότητα που προσφέρουν επί της ελεύθερης μετακίνησης των δικαιούχων τους, στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δέσμευση τους δηλαδή να βρίσκονται για τη μισή διάρκεια του έτους καθιστά τη συγκεκριμένη κατηγορία άδεια διαμονής, άνευ ουσίας και ως εκ τούτου θα οδηγήσει σε πλήρη αποδυνάμωση της συγκεκριμένης κατηγορίας, καθώς τα οικονομικά ανεξάρτητα άτομα θα προτιμήσουν, να απευθυνθούν σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης , με αποτέλεσμα να καταστεί η συγκεκριμένη ρύθμιση κενό γράμμα του νόμου και εν τέλει θα αδρανοποιηθεί πλήρως. Στο συγκεκριμένο σημείο να υπενθυμίσουμε ότι οι λοιπές κατηγορίες αδειών διαμονής, οι οποίες και απαιτούν αντίστοιχα το διάστημα αυτό της πραγματικής διαμονής των προσώπων στον Ελλαδικό χώρο, επιτρέπουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ενώ οι αντίστοιχη άδεια των επενδυτών, που είναι ομοίως κατηγορία άμεσων ξένων επενδύσεων, δεν επιβάλει την οποιαδήποτε πραγματική διαμονή στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου η προτεινόμενη τροποποίηση ουδέν φαίνεται να τροποποιεί προς όφελος των μερών, ήτοι ούτε τους πολίτες τρίτων χωρών ευνοεί, οι οποίοι θα αναγκαστούν να στραφούν σε άλλες χώρες της Ευρώπης, που θα τους παρέχουν καλύτερες συνθήκες επενδύσεων, αλλά ούτε και την Ελληνική οικονομία ευνοείται αφού θα χάσει ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό τραπεζικών καταθέσεων, συναλλαγών και δημοσιονομικών εσόδων (παράβολα).
  Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να προτείνουμε είτε την αύξηση του εκ του νόμου προβλεπόμενου ποσού για την κατοχύρωση των απαραίτητων πόρων κατά το δοκούν, σε εύλογα πάντα πλαίσια είτε την προς τα άνω αναπροσαρμογή των παραβόλων που καταβάλλονται κατά τη διαδικασία έκδοσης άδειας διαμονής των οικονομικά ανεξάρτητων ατόμων και των οικογενειών τους.

  ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

  Οι πολίτες τρίτων χωρών που έρχονται στην Ελλάδα και επενδύουν στην ελληνική οικονομία αγοράζοντας ακίνητα, έχουν τη δυνατότητα αλλά και την επιθυμία να συνεχίσουν τις επενδύσεις τους στη χώρα, μεταφέροντας και άλλα κεφάλαια, ιδρύοντας και στελεχώνοντας εταιρείες, κάτι όμως που δεν τους επιτρέπεται με το παρόν νομικό καθεστώς, καθώς δεν έχουν πρόσβαση στην αγορά. Να επισημανθεί ότι, δεν αναφερόμαστε στην πρόσβαση από μεριάς επενδυτών και των οικογενειών τους στη μισθωτή εργασία, αλλά η πρόσβαση στην αγορά, μέσω λοιπών επενδυτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα φέρουν επιπλέον κεφάλαια στην ελληνική οικονομία, σε μια εποχή που οι άμεσες ξένες επενδύσεις είναι σανίδα σωτηρίας για την Ελληνική οικονομία.
  Κλείνοντας, στο σημείο αυτό πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή των αρμοδίων στο γεγονός, ότι οι δύο αυτές κατηγορίες των οικονομικά ανεξάρτητων ατόμων και των επενδυτών είναι ιδιαίτερα ωφέλιμες για την ελληνική οικονομία και ως εκ τούτου, σκοπός των όποιων νομοθετικών τροπολογιών θα πρέπει να αποσκοπούν στην ευνοϊκότερη μεταχείριση των κατηγοριών αυτών και όχι στην δημιουργία νέων εμποδίων στην επενδυτική δραστηριότητα.

 • 22 Απριλίου 2020, 15:02 | Ναντια Καμουτση

  Η κατηγορία των «Οικονομικα Ανεξάρτητων Ατομων», εν ολιγοις καταργείται με τις νεες διαταξεις.Οι τροποποιησεις που προτείνονται, θα καταργησουν στην πορεία του χρονου την κατηγορία αυτή άδειας διαμονης, χωρις ομως να καθισταται σαφης η σκοπιμοτητα μιας τετοιας κινησης, ποιο συμφερον Δηλαδή κρύβεται πισω απο αυτη Την άτυπη καταργηση της κατηγορίας των Οικονομικα Ανεξάρτητων Ατομων.
  Η συγκεκριμένη κατηγορία, η οποία ειναι η πλεον επικερδεστερη για την Ελληνική οικονομία μετα από αυτήν του Επενδυτή, ουδέν «κόστος» ηταν για την Ελληνική Πολιτεία, παρα στην πραγματικότητα ηταν «ένεση» ρευστότητας. Σαφώς και οχι αφιλοκερδώς, απο την πλευρά των δικαιούχων, αφού αποκτούσαν τη δυνατότητα της ελευθερης μετακίνησης, σε καθε περίπτωση ομως το κερδος για την Ελληνικη πραγματικότητα ηταν πολλαπλάσιο. Σε μια εποχη που χωρα, χρειάζεται ρευστότητα για να αντιμετωπίσει το έλλειμμα της, τον τεράστιο ογκο των δημοσιονομικων δαπανών της, η «εκδιωξη» αμεσων ξενων επενδυσεων απο τη Χώρα, ουδεν όφελος για την Ελληνική πραγματικότητα δεν φαινεται να εχει. Λιαν επιγραμματικά, αναφέρεται η ρευστότητα που αποκομίζει το τραπεζικο συστημα, τα αξιολογα εσοδα του Δημοσίου με τα ογκωδη παράβολα, η ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας με την καταναλωση σε αγαθα και Υπηρεσίες κατα τη διαμονή της κατηγορίας αυτης στη χωρα. Σαφως.βέβαια απαραίτητη προϋπόθεση για να συμβούν ολα αυτα, ειναι η υπαρξη αλλα και.διατήρηση απο πλευρας των Οικονομικα Ανεξάρτητων Ατομων της εν γενει οικονομικης τους δραστηριότητα στη χωρα.προέλευσης τους η σε τρίτες χώρες, κάτι που σαφώς καθίσταται ανέφικτο οταν «δεσμεύονται να παραμένουν» στην Ελλάδα για τοσο μεγαλο διάστημα. Λαμβανομένου.υποψιν μαλιστα οτι δεν εχουν καμια προσβαση στην αγορα εργασιας στην Ελλαδα. Εαν σκοπιμοτητα της τροπολογίας αυτης ειναι η συνεχής επι εξαμήνου ενίσχυση της ελληνικής αγορας ( κατα την υποχρεωτική τους διαμονή στη χωρα) θα μπορούσε να υιοθετηθει καποια αλλη τροπολογίας οπως αυτη του επαναπροσδιορισμου του παραβόλου για τη χορηγηση. Στην πραγματικότητα αν αυτος ειναι ο απώτερος στοχος, με την τροπολογία αυτη, όχι μονο δεν θα επιτευχθεί ο σκοπος, αλλα αντίθετα σταδιακα θα εξαλειφθεί η Κατηγορία αυτής άδειας διαμονής, με τους οικονομικά ισχυρούς παράγοντες ννα αναζητούν νέες επενδυτικές οδούς σε άλλα κρατη της Ευρωπης.

 • 22 Απριλίου 2020, 14:38 | Μαίρη Τσίγκανου

  1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ

  Η προτεινόμενη αλλαγή στις διατάξεις για την άδεια διαμονής για Οικονομικώς Ανεξάρτητα Άτομα, με υιοθέτηση ελάχιστης 6μηνης παραμονής του δικαιούχου ανά έτος στην χώρα καταργεί εν τοις «πράγμασι» την εν λόγω δυνατότητα αφενός, πιθανότατα, αφετέρου, εγείρει και θέματα φορολογικής κατοικίας του υποψηφίου δικαιούχου.
  Το συγκεκριμένο είδος άδειας διαμονής απευθύνεται κατά κανόνα σε άτομα, ανώτερης κοινωνικής στάθμης, τα οποία διαθέτουν υψηλή οικονομική ευρωστία, αξιόλογη ακίνητη περιουσία συχνά εκμισθούμενη, πηγές λοιπών παθητικών εισοδημάτων (μερίσματα, τόκους, καταθέσεις κλπ) και συνήθως ασκούν σοβαρή επαγγελματική η επιχειρηματική δραστηριότητα στις χώρες τους (στοιχεία τα οποία εξετάζονται ενδελεχώς από τα κατά τόπους Ελληνικά Προξενεία) και οι οποίοι ενδιαφέρονται για την απόκτηση του δικαιώματος ελεύθερης διακίνησης στις χώρες της Schengen.
  Είναι απόλυτα επιθυμητό, όπως αναπτύσσεται στην αιτιολογική έκθεση, να προκύπτουν οφέλη για την Ελληνική Οικονομία από την χορήγηση της εν λόγω αδείας, πέραν του ήδη σημαντικού γεγονότος των μέσων υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, ωστόσο, θα μπορούσαν να υιοθετηθούν περαιτέρω πρόσφορα μέτρα είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά, χωρίς να θίγεται το σημερινό καθεστώς αναφορικά με τα διαστήματα απουσίας από την Χώρα.
  Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
  1. Εύλογη και όχι κατακόρυφη αύξηση του κατώτερου αιτούμενου ποσού τόσον για τον δικαιούχο όσον και μέλη οικογενείας σε αναλογία τέτοια που να μην καταδεικνύει μια δυσανάλογη απαίτηση ετήσιας βιοποριστικής δαπάνης σε σχέση με ένα μεσαίας τάξης μονοπρόσωπο νοικοκυριό ή ένα νοικοκυριό με περισσότερα πρόσωπα να αποτελούν την οικογένεια.
  2. Υποχρέωση απόδειξης ηλεκτρονικών πληρωμών από τον δικαιούχο για δαπάνες ενοικίασης κατοικίας, κοινοχρήστων και λογαριασμών ΔΕΚΟ, λοιπών δαπανών διαβίωσης, περαιτέρω δαπανών αγοράς αγαθών, κλπ και όχι βεβαίως με υποχρέωση καθολικής εξάντλησης του ετήσιου εισαγόμενου αιτούμενου ποσού, καθόσον ένα τμήμα του ποσού ο δικαιούχος δύναται να το αποταμιεύει σε ελληνική τράπεζα αποσκοπών σε μελλοντική επένδυση στη Χώρα ( αγορά κατοικίας). Ορισμένοι εκ των υποψηφίων ενδιαφέρονται για αγορές μικρότερων ακινήτων αντί ενοικίασης για προσωπική χρήση ως ιδιοκατοίκηση για τις περιόδους που εισέρχονται στην χώρα, είτε να τα εκμισθώνουν βραχυχρονίως σε καθεστώς Airbnb. Η εν λόγω επιλογή θα μπορούσε να συνδυαστεί με παροχή επιπλέον κινήτρων στον δικαιούχο.
  Επίσης προτείνεται η παροχή τριετούς αυτοτελούς άδειας διαμονής στα ενηλικιούμενα τέκνα των δικαιούχων της παρούσης, κατ’ αναλογίαν των διατάξεων περί επενδυτών ακινήτων και επενδυτικής δραστηριότητας.
  Αναφορικά δε με τον ισχυρισμό ότι το εν λόγω προϊόν λειτουργεί ανταγωνιστικά με τον θεσμό της άδειας διαμονής ιδιοκτήτη ακινήτου, πέραν του επί της αρχής διαφορετικού προφίλ αδείας (πχ μέλη οικογενείας 3 γενεών, αυτοτελής τίτλος για αίτηση πολιτογράφησης μετά από 7 έτη κλπ), θεωρούμε ότι μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά, είτε για τις περιπτώσεις ενηλίκων αγάμων τέκνων επενδυτών ακινήτων είτε ως προθάλαμος για μεταγενέστερες επενδύσεις, δεδομένου ότι προσφέρει την δυνατότητα στον κάτοχο τέτοιας αδείας να γνωρίσει την Χώρα διερευνώντας τις επιλογές του και να αξιολογήσει ώριμα και σε βάθος χρόνου τις εναλλακτικές του στο επενδυτικό περιβάλλον.

  2. Η εισαγόμενη παράγραφος 4 ως τροποποίηση του αρθ.20, ήδη ψηφισθείσα στον Αναπτυξιακό Νόμο, κινείται προς την σωστή μεν κατεύθυνση αναδιανομής των επενδυτικών επιλογών ανά την Ελλάδα στα πλαίσια ενίσχυσης περιοχών με μικρότερη ανάπτυξη και κατ’ αναλογία άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ωστόσο κατά την τρέχουσα συγκυρία και υπό το καθεστώς των αρνητικών οικονομικών συνθηκών χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και στάθμιση η εφαρμογή της προκειμένου να μην θιγεί το τόσο επιτυχημένο και ανταγωνιστικό ελληνικό Πρόγραμμα Golden Visa. Οποιαδήποτε αύξηση ελαχίστου ποσού εισόδου στο Πρόγραμμα ειδικά σε περιοχές με μεγάλη προσφορά ακινήτων, όπως η Αττική, ειδικά κατά την τρέχουσα περίοδο που απαιτείται η απόλυτη στήριξη και ενίσχυση του Προγράμματος, ως βασική πηγή εσόδων για την ελληνική Οικονομία, θα ήταν καταστροφική.
  Η πρόβλεψη μιας τέτοιας προς τα άνω αναπροσαρμογής των τιμών εισόδου στο Πρόγραμμα, πιθανότατα να λειτουργεί προωθητικά για το άμεσο ενδιαφέρον υποψήφιου επενδυτή ακινήτου να προβεί στην επένδυση των τουλάχιστον €250.000, όμως η επίμονη επανάληψη της διατύπωσής της στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο σε καιρούς που καταβάλλεται προσπάθεια να αναζωογονηθεί το Πρόγραμμα, πιθανότατα είναι άκαιρη και μη εποικοδομητική. Θα μπορούσε να παραληφθεί αφού ούτως ή άλλως έχει προβλεφθεί κατά τα ανωτέρω.
  3. ΕΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ:
  Ένα σημαντικό θέμα που χρήζει ρύθμισης στα πλαίσια αφενός εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την αντίστοιχη της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης αλλά και γενικότερα με το πνεύμα και τις αρχές ενός ευνομούμενου κράτους, είναι η ένταξη στα μέλη οικογενείας είτε των επενδυτών (αρθ 16) είτε των ιδιοκτητών ακινήτων (άρθ 20) των ενηλίκων συγγενών με ψυχική και σωματική αναπηρία, των οποίων την φροντίδα και την επιμέλεια αποδεδειγμένα (πχ δικαστική απόφαση) έχει είτε ο επενδυτής είτε ο σύζυγος/σύντροφος αυτού.
  Είναι περιπτώσεις που συναντώνται αρκετές φορές στα υποψήφια αιτήματα, ενήλικου τέκνου με ψυχική αναπηρία, το οποίο δεν δύναται να λειτουργήσει ούτε ως βασικός δικαιούχος λόγω έλλειψης δικαιοπρακτικής ικανότητας να προβεί σε επένδυση.
  4. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
  Στα πλαίσια πάντα της βελτίωσης της ισχύουσας νομοθεσίας και της εναρμόνισης της με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή αφενός και με γνώμονα την ενίσχυση του θεσμού της Golden Visa αλλά και γενικότερα του κλίματος προσέλκυσης επενδυτών στην χώρα μας, το πλαίσιο πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλά και άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας είτε μέσω σύστασης εταιρείας είτε ως ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα πρέπει να αναθεωρηθεί εκ βάθρων.
  Ειδικότερα, οι επενδυτές, ιδιοκτήτες ακινήτων του αρθ.20Β και κατά την ερμηνεία της διατύπωσης στερούνται του δικαιώματος πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλά και στην άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι συγκεκριμένες διατάξεις που συναντώνται και σε άλλα άρθρα του Κώδικα σε σχέση με άλλους τύπους αδειών διαμονής αλλά και αναφορικά με τα μέλη οικογενείας των επενδυτών του άρθ. 16, έρχονται σε απόλυτη αντίθεση με τα αντίστοιχα προγράμματα των λοιπών ευρωπαϊκών χωρών, δημιουργώντας πολλάκις θέμα επιλογής Χώρας στους δυνητικούς επενδυτές της Golden Visa.
  Αντιλαμβανόμαστε εν μέρει την δυσκολία υιοθέτησης της πρόσβασης στην αγορά εργασίας υπηκόων τρίτων χωρών, σε συνθήκες κρίσης δημοσιονομικής και υψηλής ανεργίας που βίωσε κατά τα τελευταία έτη η Χώρα μας, καίτοι δίνει την αίσθηση μη ισόνομης μεταχείρισης των πολιτών, αλλά την απαγόρευση άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής η επιχειρηματικής δραστηριότητας επ’ ουδενί.
  Υπό το ισχύον καθεστώς η Ελλάδα διακυβεύει καθημερινά την απώλεια:
  1) της επιλογής αρχικής επένδυσης για την απόκτηση άδειας διαμονής, ως άρθ. 16 &20 συγκριτικά με άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα
  2) της μετέπειτα εισροής νέων επενδυτικών κεφαλαίων για την δημιουργία επιχειρήσεων,
  3) της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις των επενδυτών,
  4) εισόδου ανθρώπινων πόρων, με υψηλή εξειδίκευση και μόρφωση,
  5) μεταφοράς και ανταλλαγής τεχνογνωσίας από τρίτες χώρες,
  Για όλους τους ανωτέρω λόγους, κρίνεται σκόπιμο να χορηγηθεί στα μέλη οικογενείας της παρ. Γ του αρ. 16 όσο και τους επενδυτές και μέλη οικογενείας της παρ. Β του αρ. 20, το δικαίωμα τουλάχιστον στην άμεση πρόσβαση σε επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ή παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου.

  5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

  Πέραν των επιμέρους διατάξεων περί αδειών διαμονής, ένα μείζον ζήτημα που αναδεικνύεται επιτακτικά κατά την παρούσα χρονική στιγμή είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών και η εξεύρεση τρόπων εξυπηρέτησης των δυνητικών επενδυτών με δεδομένη την αδυναμία επίσκεψής τους στην Χώρα, όπως ήδη άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη δρομολογήσει και εφαρμόζουν.
  Βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την ολοκλήρωση του κύκλου υλοποίηση επένδυσης και έκδοση άδειας διαμονής, η αυτοπρόσωπη παρουσία του επενδυτή στην Xώρα μας είναι απαιτητή για τις παρακάτω ενέργειες:
  1. Έκδοση ΑΦΜ,
  2. Άνοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού κατόπιν υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων, νομίμως εκδοθέντων, επικυρωθέντων και μεταφρασθέντων,
  3. Αγορά ακινήτου η σύσταση εταιρείας προς υλοποίηση επένδυσης ή επένδυση σε τραπεζικές καταθέσεις ή ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου καθώς επίσης και σε λοιπές εναλλακτικές μορφές χρηματοοικονομικών προϊόντων.
  4. Υποβολή αιτήματος για έκδοση αδείας διαμονής δυνάμει πληρεξουσίου ή θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότησης και λήψη βιομετρικών στοιχείων.

  Πλέον των ανωτέρω, αποδεκτοί τρόποι πληρωμής τιμήματος αγοραπωλησίας βάσει νομοθεσίας Golden Visa και αντιστοίχων φορολογικών διατάξεων αποτελούν εναλλακτικά οι αναφερόμενοι στο άρθρο 226 του Ν. 4539/2019.

  Προτείνεται ειδικά για την τρέχουσα περίοδο των εξαιρετικών συνθηκών που επικρατούν και με δεδομένη την αδυναμία των επενδυτών να επισκεφθούν ακώλυτα την Χώρα μας οι διαδικασίες με αριθμούς 1,3 και 4, να μπορούν να ολοκληρώνονται δυνάμει ειδικού πληρεξουσίου συνταχθέντος στην Χώρας νομίμου διαμονής του αιτούντος κατά τον αποδεκτό εκάστοτε νόμιμο τρόπο.
  Ειδικότερα δε για την λήψη βιομετρικών στοιχείων (δακτυλικά αποτυπώματα και δείγμα υπογραφής), προτεινόμενη διαδικασία να ακολουθηθεί είναι:
  Μετά την δια πληρεξουσίου υποβολή αιτήματος αδείας διαμονής και την χορήγηση της προσωρινής βεβαίωσης περί νομίμου υποβολής του αιτήματος, η κατά τόπους Αποκεντρωμένη Διοίκηση να αποστέλλει -μέσω της Διεύθυνσης Γ4 του ΥΠΕΞ – στην αρμόδια του τόπου κατοικίας του αιτούντος Ελληνική Προξενική Αρχή ( Γενικό Προξενείο / Προξενικό Γραφείο Ελληνικής Πρεσβείας) αίτημα λήψης βιομετρικών στοιχείων του αιτούντος και εν συνεχεία να αποστέλλει αυτά αρμοδίως στην Ελλάδα ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης της αδείας διαμονής. Είναι γνωστόν ότι κάθε Προξενική Αρχή έχει την δυνατότητα λήψης βιομετρικών καθώς είναι απαραίτητη διαδικασία για την χορήγηση οποιασδήποτε Προξενικής Θεωρήσεως. Με τον τρόπο αυτό θα αποφεύγεται η χρονοβόρα και πολυέξοδη διαδικασία χορηγήσεως θεωρήσεως -C- για την είσοδο του υποψήφιου επενδυτή ακινήτου στην Ελλάδα.
  Πέραν των προαναφερομένων και δεδομένης της πάγιας τακτικής των Ελληνικών Τραπεζών να απαιτούν την αυτοπρόσωπη παρουσία του πελάτη για το άνοιγμα του λογαριασμού του, προτείνονται εναλλακτικά τα κατωτέρω:
  1. να εφαρμοστεί, σε συνεννόηση με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, ειδική ρύθμιση για βεβαίωση εγγράφων και δείγματος υπογραφής του επενδυτή από τις αρμόδιες Αρχές της Χώρας νομίμου διαμονής, προκειμένου να ανοίγεται λογαριασμός δυνάμει του ειδικού πληρεξουσίου του εντολοδόχου του.
  2. να προβλεφθεί ως επιπλέον νόμιμος τρόπος καταβολής του τιμήματος αγοραπωλησίας η καταβολή ή η έκδοση δίγραμμης τραπεζικής επιταγής από τον πληρεξούσιο εντολοδόχο, ο οποίος να είναι ο αποδέκτης του σχετικού εμβάσματος του επενδυτή και υπόχρεος για την υλοποίηση των απαιτούμενων πληρωμών, είτε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού είτε μέσω escrow account.
  Σε κάθε περίπτωση η ροή του χρήματος θα πρέπει να αποδεικνύεται πανηγυρικά όπως επίσης και οι επιμέρους διεκπεραιούμενες πληρωμές, επί σκοπώ της ολοκλήρωσης της αγοράς ακινήτου ή υλοποίησης λοιπών επενδύσεων.
  Η εν λόγω ρύθμιση πρέπει να αντιμετωπίζει και την φορολογική πλευρά της νομιμοποίησης του «πόθεν έσχες» του επενδυτή για το σύνολο των προβλεπομένων δαπανών, να λειτουργεί δε σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4557/2018, η δε πληρωμή του τιμήματος να πιστοποιείται από τον αρμόδιο για την αγοραπωλησία συμβολαιογράφο όπως ήδη προβλέπεται για τους λοιπούς τρόπους.
  Επ’ ευκαιρία του παρόντος προτείνεται η λεκτική διόρθωση περί δίγραμμης επιταγής σε πίστωση λογαριασμού του πωλητή με βάση την ισχύουσα περί επιταγής νομοθεσία, ότι εγχειρίζεται στον δικαιούχο, η δε δήλωση λογαριασμού πίστωσης της θα μπορούσε να καλύπτεται με ΥΔ του πωλητή ενώπιον του συντάσσοντος το συμβόλαιο Συμ/φου.

 • 22 Απριλίου 2020, 13:45 | Ηλίας Χρονόπουλος

  Τα μέλη οικογένειας των «οικονομικά ανεξάρτητων» που συμπληρώνουν τα 18 έτη να έχουν πρόσβαση στην «αυτοτελή» άδεια διαμονής για μια τριετία.

 • 21 Απριλίου 2020, 17:05 | Μερικι Αλεξανδρος

  Η τροποποιηση αυτη σαφως ειναι αντιθετη με τον επενδυτικο της χαρακτηρα,διοτι ο επιχειρηματιας , ο ιατρος, ο δικηγορος , ο μηχανικος και πολλοι αλλοι που χρησιμοποιουν τη νομοθεσια αυτη για να αποφυγουν τη διαδικασια εκδοσης θεωρησης εισοδου για τα ταξιδια τους δε θα μπορεσουν στο εξης να το κανουν.

  Επισης ,ο περιορισμος τους στο να μεινουν 6 μηνες το χρονο στην Ελλαδα καθιστα απιθανη την αποκτηση της αδειας διαμονης τους, διοτι ολοι αυτοι οι επαγγελματιες δεν μπορουν να αφησουν τις δουλειες τους (πηγη εσοδων τους) για τουλαχιστον 6 μηνες για να ερθουν να μεινουν εδω και να γινουν «βαρος» στην κοινωνια μας.

  Επισης, πρεπει να αναγνωριστει οτι οι ανθρωποι αυτοι δεν εχουν προσβαση στην αγορα εργασιας , δεν τους χορηγειται ΑΜΚΑ , και φυσικα δεν εχουν δικαιωμα στην αποκτηση της Ελληνικης ιθαγενειας και η παραμονη τους και η κοινωνικοποιηση τους στη χωρα για 6 μηνες δε θα ηταν καθολου ευκολη.

  Επισης, οι περισσοτεροι απο αυτους ερχονται εδω και ως πρωτο βημα αποκτουν την αδεια διαμονης και υστερα σκεφτονται επενδυτικα και επενδυουν σε διαφορους τομεις οπως κατασκευες και επενδυσεις σε χωρους εστιασης κτλ.

  Επισης, πρεπει να αναγνωριστει πως το τραπεζικο συστημα γινεται πλουσιοτερο απο αυτην την κατηγορια επενδυτων , διοτι ο καθενας φερνει μαζι του πανω απο 35.000 ευρω ετησιως και αυτο ειναι ενα πραγματικο οπλο στην αναπτυξη της οικονομιας της χωρας.

  Επισης, να μην ξεχναμε πως ο τελικος σκοπος του εν λογω νομου δεν ηταν να ερχονται ξενες οικογενειες να μεινουν στην Ελλαδα και τα παιδια τους να πανε σχολειο και να γινουν μελη της κοινωνιας , αλλα η επενδυση και ο ερχομος ρευστου χρηματος στη χωρα.

  Οποτε στην ουσια ως κρατος αποφευγουμε να δεχτουμε τα δωρεαν χρηματα που προσφερουν οι συγκεκριμενοι επενδυτες και ερχομαστε μονοι μας με αυτο το αρθρο και βαζουμε τρικλοποδιες στην οικονομια μας στις δυσκολες μερες που ζουμε και χρειαζομαστε περισσοτερο απο ποτε τους επενδυτες και το ρευστο τους χρημα.

  Για τους λογους αυτους:
  Παρακαλω να προχωρησετε στην αποσυρση του αρθρου 4 και να προσπαθησετε για τη βελτιωση του με την αυξηση του ετησιου ποσου π.χ.και οχι με την απλη καταργηση του.

 • 21 Απριλίου 2020, 16:43 | Βικτώρια Κοντοκώστα

  Το πνεύμα και ο σκοπός θεσπίσεως της Άδειας Διαμονής των Οικονομικά Ανεξάρτητων προσιδιάζει εκείνον της Άδειας Διαμονής Μονίμου Επενδυτή (Golden Visa), καθώς και οι δύο έχουν θεσπιστεί για να προσελκύουν οικονομικά εύρωστα άτομα και επενδυτές που δεν χρειάζεται να εργάζονται στην Ελλάδα και, ως εκ τούτου, δεν έχουν άδεια να εργαστούν βάσει του νόμου, τα οποία δύνανται να διαθέσουν κεφάλαια για επένδυση, η οποία θα συνοδεύεται από μια άδεια διαμονής, η οποία θα έχει τα προνόμια της ελεύθερης εισόδου στο χώρο της Schengen.
  Η θέσπιση της άδειας διαμονής των οικονομικά ανεξάρτητων επέφερε και επιφέρει αποκλειστικά και μόνο οικονομικά οφέλη στην ελληνική οικονομία και μάλιστα δίχως καμία επιβάρυνση του κρατικού συστήματος εν γένει. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατηγορία των οικονομικά ανεξάρτητων για να αιτηθεί τη χορήγηση της εν λόγω άδειας διαμονής συμβάλλει στην ενίσχυση των τραπεζικών ιδρυμάτων με την εισροή των απαιτούμενων από το νόμο χρηματικών ποσών, καθώς και στην ενίσχυση ευρύτερων τομέων της οικονομίας με τα χρηματικά ποσά που καταβάλλουν για όλη τη διαδικασία της χορήγησης ή ανανέωσης της εν λόγω άδειας διαμονής σε παράβολα του Δημοσίου και ασφάλιστρα ιδιωτικής ασφάλειας υγείας, καθώς και σε δικηγόρους, λογιστές, ασφαλιστές, κλπ.
  Τα άτομα αυτά και τα μέλη των οικογενειών τους που κατέχουν την εν λόγω άδεια διαμονής αποτελούν τακτικούς τουρίστες που επιλέγουν την Ελλάδα ως το μόνιμό τουριστικό τους προορισμό. Σε τι βλάπτεται η χώρα μας, και η οικονομία μας, από το γεγονός, ότι αυτά τα άτομα έρχονται στην Ελλάδα, μόνο για διακοπές; Σε τι θα ωφελούσε η διαμονή τους στην Ελλάδα μη έχοντας μάλιστα δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας; Ο περιορισμός του ορίου απουσίας των 6 μηνών θα έχει ως συνέπεια την έμμεση κατάργηση της εν λόγω άδειας διαμονής και κατ’ επέκταση την απώλεια ενός σημαντικού επενδυτικού εργαλείου για τη χώρα μας.

 • 21 Απριλίου 2020, 14:52 | Λουκάς Ταμβακάς

  Η επιβαλλόμενη εξάμηνη παραμονή για τους Οικονομικά Ανεξάρτητους, ουσιαστικά καταργεί τη δυνατότητα απόκτησης της συγκεκριμένης άδειας παραμονής, στερώντας την ελληνική οικονομία και το εγχώριο τραπεζικό σύστημα από μικρά μεν, πολυάριθμα δε νόμιμα αποκτηθέντα και σχολαστικά ελεγχθέντα επενδυτικά ποσά. Σκοπός του νόμου εξ’ αρχής ήταν η προσέλκυση επενδυτών με διαθέσιμα ποσά μικρότερα αυτών που απαιτούνται για τη Χρυσή Βίζα που εργάζονται στη χώρα τους και δεν έχουν τη δυνατότητα απουσίας από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Επιπρόσθετα δεν υφίσταται κίνδυνος ανταγωνισμού με τους αιτούντες Χρυσή Βίζα, αφού το κάθε πρόγραμμα στοχεύει σε διαφορετικούς τύπους επενδυτών.
  Γιατί λοιπόν να στερήσουμε από τη χώρα αυτή την πηγή επενδυτικών κεφαλαίων και να στρέψουμε τους ενδιαφερόμενους σε ανταγωνίστριες χώρες;

 • 21 Απριλίου 2020, 14:19 | Μαρία Δελή

  Η συγκεκριμένη άδεια διαμονής, απευθύνεται σε άτομα με οικονομική επιφάνεια, οι
  οποίοι είναι επιχειρηματίες, στελέχη εταιρειών, αλλά και ελεύθεροι
  επαγγελματίες (πχ δικηγόροι, ιατροί κλπ), και των οποίων η πηγή των οικονομικών
  εσόδων βρίσκεται στη χώρα καταγωγής τους και ΔΕΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ να διαμένουν
  μόνιμα στην Ελλάδα ΜΗ ΕΧΟΝΤΑΣ ούτως η άλλως και για το λόγο αυτό ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ!!!
  Το τραπεζικό σύστημα, έχει ενισχυθεί σημαντικά, από ανθρώπους που για να
  αιτηθούν την εν λόγω άδεια διαμονής, έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα από το νόμο
  χρηματικά ποσά, σε τραπεζικούς λογαριασμούς, που έχουν ανοιχθεί αποκλειστικά
  για αυτόν τον σκοπό. Η απώλεια αυτών των επενδυτών – οικονομικά ανεξάρτητων,
  είναι βέβαιο πως θα πλήξει, άνευ λόγου, τα ελληνικά Τραπεζικά Ιδρύματα
  ▪ Η κατηγορία της άδειας διαμονής των Οικονομικά Ανεξάρτητων απευθύνεται σε
  άτομα, τα οποία επιθυμούν να επενδύσουν στην Ελλάδα, με την κατάθεση
  κεφαλαίων σε ένα τραπεζικό λογαριασμό ταμιευτηρίου, σε οποιοδήποτε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα και να αποκτήσουν το προνόμιο της άδειας διαμονής μιας χώρας
  που ανήκει στην ζώνη της Schengen.
  Ο τύπος της άδειας διαμονής των οικονομικά ανεξάρτητων, δεν πρέπει σε καμία
  περίπτωση να απωλέσει τον χαρακτήρα του, ως επενδυτικό εργαλείο, το οποίο μετά
  βεβαιότητας θα συμβεί με τη θέσπιση του ελάχιστου χρονικού ορίου απουσίας των
  6 μηνών.
  Ο περιορισμός που τίθεται ως προς την άδεια διαμονής των οικονομικά
  ανεξάρτητων θα οδηγήσει έμμεσα στην άτυπη ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ της εν λόγω άδειας
  διαμονής.

 • 21 Απριλίου 2020, 10:23 | Ανδρονίκη Τσατσούλη Δικηγόρος

  Παρακαλώ όπως διευκρινιστεί αν η βεβαίωση συμβολαιογράφου του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου Β του άρθρου 20 του Ν. 4251/2014 απαιτείται ως υποχρεωτικό δικαιολογητικό σε όλες τις περιπτώσεις αιτήσεων αρχικής χορήγησης μόνιμης άδειας επενδυτή, ήτοι για όλες συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης ακινήτου, ακόμη και σε αυτές που δεν τελούν υπό αίρεση καταβολής του πιστούμενου τιμήματος.

 • 20 Απριλίου 2020, 15:35 | Αλέξανδρος Βαρνάβας | Δικηγόρος

  Η παράγραφος 4 αφορά την άδεια διαμονής για Οικονομικά Αναξάρτητα άτομα, η οποία ΟΥΔΕΜΙΑ σχέση έχει με επενδύσεις, στην πράξη μάλιστα ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ την «χρυσή βίζα». Την συγκεκριμένη άδεια διαμονής λαμβάνουν μη Ευρωπαίοι υπήκοοι οι οποίοι αποδεικνύουν την ύπαρξη σταθερού εισοδήματος 2.000 ευρώ τον μήνα στη χώρα τους (προσαυξημένου ανάλογα με το πόσα εξαρτώμενα μέλη θα καταθέσουν).

  Δηλαδή, άνθρωποι με μηδενική συνεισφορά στην εθνική οικονομία αποκτούσαν το πιο σημαντικό προνόμιο που ουσιαστικά παρέχει η «χρυσή βίζα», δηλαδή την απόκτηση άδειας διαμονής με ελεύθερη μετακίνηση στη ζώνη Schengen η οποία ανανεώνεται ανεξαρτήτως περιόδων απουσίας από την χώρα.

  Ουσιαστικά εξομοιούνται επενδυτές που αγοράζουν ακίνητα άνω των 250.000 ευρω ή κρατάνε προθεσμιακές καταθέσεις 400.000 ευρώ για πέντε (5) ολόκληρα χρόνια με ΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ οι οποίοι ανοίγουν (προαιρετικά) ένα τραπεζικό λογαριασμό και μεταφέρουν 24.000 ευρώ (δηαλδή 2.000 ευρώ /μήνα Χ 12 μήνες), τα οποία την αμέσως επόμενη ημέρα συνήθως εξαφανίζονται.

  Μάλιστα, ο συθγκεκριμένος τύπος άδειας διαμονής είναι πιο παλιός από την χρυσή βίζα και η «επίμαχη» παρ.4 του κεφαλαίου Α προστέθηκε το 2015, με το άρθρο 8 παρ.26 ν.4332/2015, καθιστώντας τον συγκεκριμένο τύπο αδειας διαμονής «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ» προς την χρυσή βίζα.

  ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ, το Υπουργείο, θέλοντας να σταματήσει την -εκ των έσω- υπονόμευση της άδειας διαμονής των -πραγματικών- επενδυτών, τροποποιώντας ΟΡΘΩΣ την παράγραφο 4.

 • 19 Απριλίου 2020, 12:10 | Κωνσταντίνος Γεωργίου

  Η παράγραφος 4 η οποία καταργεί την χρυσή βίζα για την Ελλάδα μάλλον υπαγορεύθηκε από την Γερμανία. Η πανδημία του κορωνιού δίνει την δυνατότητα αφαίρεσής της λόγο ων αυξημένων χρηματοδοτικών αναγκών. Αν δεν αφαιρεθεί δεν πρόκειται να υπάρξει έσοδο διότι οι χώρες που «ανταγωνίζονται» την Ελλάδα δεν έχουν καμία προυπόθεση παραμονής για την ανανέωση της βίζας.

  Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΘΑ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΕΚΑΜΨΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ. ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

  ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΠΟΥ ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΜΑΣ

 • 17 Απριλίου 2020, 11:44 | Φραγκιαδάκης Βασίλειος, Δικηγόρος

  Δεν πρέπει να θεσπισθεί η Υποχρεωτική παραμονή στην χώρα για τους ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ανεξάρτητους. Εάν γίνει αυτό, η Άδεια αυτού του τύπου, στην ουσία, ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ευκατάστατοι οικονομικά και έχουν οικονομική ευρωστία στην πατρίδα τους (διαπιστωμένη από το Ελληνικό Προξενείο της χώρας τους με εξονυχιστικούς ελέγχους). Είναι εργοστασιάρχες, έμποροι, επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες υψηλού επιπέδου, γιατροί, δικηγόροι κλπ. ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ, λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί να αφήσουν τις δραστηριότητές τους και να έλθουν στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα πλέον των 6 μηνών. Καθ’ ην στιγμήν, μάλιστα, τους απαγορεύουμε την ΕΡΓΑΣΙΑ !!!!

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ : 1. Να δοθεί η δυνατότητα Εργασίας καθ’ οιονδήποτε τρόπο,
  2. Να μην ισχύσει χρονικός περιορισμός παραμονής,
  3. Τα παραπάνω μπορούν να συνδυαστούν με την υποχρέωση να παραμένει το Υποχρεωτικό ετήσιο ποσό «κλειστό» κατατεθειμένο στην Τράπεζα, ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα ανάληψης του.

  Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται Οικονομική τόνωση και γενικότερη ευρωστία στην Οικονομία. Συνήθως οι επενδυτές αυτοί, γνωρίζουν και αγαπούν την χώρα μας, τον πολιτισμό και την κουλτούρα μας, αποκτούν δεσμούς, και προβαίνουν ή σκέφτονται να προβούν σε αγορά μικρών ακινήτων ή/και ίδρυση εταιρειών και επέκταση της δραστηριότητας τους εδώ.

 • 17 Απριλίου 2020, 08:34 | Κωνσταντίνος Γεωργίου

  Παράγραφος 1: τα δύο έτη να γίνουν δέκα και να επιτραπεί η εργασία. Τα δύο έτη με τις καθυστερήσεις στην έκδοση της βίζας θα κατευθύνουν τους επενδυτές σε ανταγωνιστικές χώρες ζημιώνοντας την Ελλάδα

 • 16 Απριλίου 2020, 19:58 | Μαρία Δημητρίου

  Η παράγραφος 4 να αποσυρθεί διότι ωφελεί ανταγωνιστικές χώρες και ζημιώνει την Ελλάδα

 • 16 Απριλίου 2020, 18:57 | Κωνσταντίνος Γεωργίου

  Η παράγραφος 4 να αποσυρθεί διότι εναντιώνεται στους επενδυτές που το νομοσχέδιο στοχεύει να προσελκύσει.

 • Το σύνολο των τροποποιήσεων που προτείνονται για τις διατάξεις του Ν. 4251/2014 είναι προς την σωστή κατεύθυνση, προκειμένου να ενισχυθούν οι πραγματικές επενδύσεις, παρόλα αυτά οφείλουμε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω «λεκτικές» διορθώσεις ή διευκρινίσεις ώστε να απαλειφθούν διαπιστωμένα περιθώρια παρερμηνείας και κατά συνέπεια ενιαίας εφαρμογής του νόμου από τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης αλλά και ενδεχομένως και από τους Συμβολαιογράφους κατά την χορήγηση της νέας βεβαίωσης της περίπτωσης 2.

  Ταυτόχρονα, η παρούσα τροπολογία είναι ευκαιρία για την Ελλάδα να εξορθολογήσει τις προϋποθέσεις και να συντονίσει τη νομοθεσία της με αντίστοιχες άλλων Ευρωπαϊκών κρατών, προς το βέλτιστο και προς όφελος των πολιτών τρίτων χωρών που επενδύουν στη χώρα βάσει των διατάξεων του αρ. 16 Ν. 4251/2014 και της παραγράφου Β του άρθρου 20 Ν. 4251/2014.

  ***** *****

  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ και ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ:

  Η εισαγωγή της βεβαίωσης Συμβολαιογράφου είναι προς την σωστή κατεύθυνση, καθώς ο Συμβολαιογράφος είναι δημόσιος λειτουργός και θεσμικός θεματοφύλακας της νομιμότητας και της ασφάλειας των συναλλαγών, φέρει δε τις απαραίτητες νομικές γνώσεις να ερμηνεύσει και να διαπιστώσει εάν πληρούνται ή όχι οι προϋποθέσεις της περίπτωσης 2 της παραγράφου Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014.

  Παρόλα αυτά, κρίνεται σκόπιμο να εκδίδεται μία (1) βεβαίωση ανά ακίνητο που προτίθεται να κάνει χρήση ο αιτών πολίτης τρίτης χώρας, καθώς έχει εκ του νόμου δυνατότητα να χρησιμοποιήσει περισσότερα ακίνητα, προκειμένου να συγκεντρώσει την απαιτούμενη ελάχιστη αξία των 250.000 ευρώ, τα οποία είναι επίσης πιθανόν να έχουν μεταβιβαστεί από διαφορετικούς συμβολαιογράφους. Ταυτόχρονα, είναι αυτονόητο ότι ο Συμβολαιογράφος δεν μπορεί να βεβαιώνει εάν το άθροισμα της αξίας των ακινήτων υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ, αλλά μόνο εάν πληρώθηκαν οι τρόποι καταβολής του εκάστοτε τιμήματος του συγκεκριμένου ακινήτου για το οποίο θα χορηγεί την βεβαίωση.

  Τελευταίο, αλλά το πλέον σημαντικό, είναι να αποσαφηνιστούν οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων κατά τον τρόπο καταβολής του τιμήματος με δίγραμμη τραπεζική επιταγή, ώστε να μην υπάρχουν περιθώρια λάθους ερμηνείας από τον εκάστοτε Συμβολαιογράφο. Είναι σαφές ότι η εξόφληση του τιμήματος συντελείται με μόνη την παράδοση της επιταγής στα χέρια του δικαιούχου πωλητή, και οποιαδήποτε υποχρέωση του αγοραστή έναντι του πωλητή εξαντλείται με την παράδοση αυτής. Ταυτόχρονα, είναι αυτονόητο ότι μετά την παράδοση της επιταγής, αυτή φεύγει από την σφαίρα ελέγχου του αγοραστή, επομένως δεν μπορεί να γίνει διασταύρωση του χρόνου κατάθεσης της επιταγής. Παρόλα αυτά κρίνεται ωφέλιμο για λόγους ελέγχου και διασταύρωσης στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές, να δηλώνει ο πωλητής τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο προτίθεται να καταθέσει την επιταγή προς είσπραξη. Βάσει των ανωτέρω και με δεδομένο ότι υπάρχουν ήδη αντικρουόμενες ερμηνείες επί του θέματος αυτού, κρίνεται σκόπιμο να αποσαφηνιστεί ότι ο πωλητής θα δηλώνει υπευθύνως τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο προτίθεται να καταθέσει την επιταγή ΜΕΤΑ την υπογραφή του συμβολαίου και την απομάκρυνσή του από το συμβολαιογραφείο, χωρίς να φέρει ο αγοραστής ή ο συμβολαιογράφος ευθύνη για τον χρόνο κατάθεσης της επιταγής.

  Βάσει των ανωτέρω προτείνονται τα εξής:

  -Α-) Μετά το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της παραγράφου Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

  «Ο πολίτης τρίτης χώρας, κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, υποβάλλει βεβαίωση του συμβολαιογράφου ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ, η οποία βεβαιώνει ότι η σχετική συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης πληροί τις προϋποθέσεις της περίπτωσης 2 της παραγράφου Β του παρόντος άρθρου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

  -Β-) Το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της παραγράφου Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

  «Όλα τα ειδικότερα στοιχεία διενέργειας της πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των στοιχείων ταυτοποίησης πωλητή, αγοραστή, και τυχόν τρίτου πληρωτή, του αριθμού λογαριασμών πληρωμών του πληρωτή, της διεύθυνσής του, του επίσημου αριθμού προσωπικού εγγράφου του, του αναγνωριστικού αριθμού του πληρωτή ή της ημερομηνίας και του τόπου γέννησής του, του τρόπου πληρωμής και των σχετικών λογαριασμών πληρωμών χρέωσης του πληρωτή και πίστωσης του δικαιούχου ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΔΙΓΡΑΜΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΓΡΑΜΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ, καθώς και υπεύθυνης δήλωσης του αγοραστή για τη συζυγική σχέση ή τη συγγένεια με τυχόν τρίτο πληρωτή, πρέπει να δηλώνονται και να υποβάλλονται υπευθύνως από τους συμβαλλόμενους ενώπιον του συντάσσοντος το συμβόλαιο συμβολαιογράφου και να αναγράφονται σε αυτό.»

  ***** *****

  ΕΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ:

  Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, όπου υποψήφιοι επενδυτές φροντίζουν και είναι υπεύθυνοι για ενήλικους συγγενείς με ψυχική ή σωματική αναπηρία, συνήθως πρώτου ή δευτέρου βαθμού (ενήλικα τέκνα άνω των 21 ετών, αδέρφια κλπ). Αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για αυτές τις οικογένειες, το γεγονός να μην μπορούν να εκδώσουν άδεια διαμονής στο ενήλικο τέκνο τους το οποίο σε περίπτωση π.χ. ψυχικής αναπηρίας ίσως να μην έχει και την δικαιοπρακτική ικανότητα να προβεί σε επένδυση.

  Άλλες χώρες, όπως η Μάλτα, έχουν κάνει πρόβλεψη για αυτές τις περιπτώσεις, διευκολύνοντας τους ανθρώπους με ενήλικα τέκνα που είναι εξαρτώμενα από τους γονείς τους ανεξαρτήτως ηλικίας (βλ. επίσημη σελίδα για το πρόγραμμα της Μάλτας: https://iip.gov.mt/individual-investor-program/).

  Βάσει των ανωτέρω προτείνονται τα εξής:

  Στα μέλη οικογένειας τόσο των επενδυτών του αρ. 16, όσο και των επενδυτών της παραγράφου Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, να συμπληρωθεί περίπτωση υπό στοιχείο «ε» ως εξής:

  «(ε) συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β` βαθμού του πολίτη τρίτης χώρας ή του ετέρου των συζύγων ή συντρόφων, με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία, οι οποίοι συντηρούνται από τον πολίτη τρίτης χώρας ή τον έτερο των συζύγων ή των συντρόφων»

  ***** *****

  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

  Η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα* που δεν παρέχει δικαίωμα εργασίας στους επενδυτές πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση για άδεια διαμονής, αποτελώντας σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για πολλούς κυρίως επενδυτές διαφόρων εθνικοτήτων που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία.
  Η Ελληνική αυτή πρωτοτυπία δίνει αφενός την αίσθηση της «διάκρισης» και δημιουργεί αφετέρου πραγματική δυσκολία στην ομαλή ένταξη των επενδυτών στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της εργασίας.

  Ταυτόχρονα, η Ελλάδα χάνει επίσης σημαντικούς πόρους όπως: 1) το κεφάλαιο της αρχικής επένδυσης για την απόκτηση άδειας διαμονής, 2) την μετέπειτα εισροή αμιγώς επενδυτικών κεφαλαίων για την δημιουργία επιχειρήσεων, 3) την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις των επενδυτών 4) σημαντικό έμψυχο υλικό, συνήθως καλά μορφωμένο και εξειδικευμένο, με μεταφερόμενη τεχνογνωσία από τις χώρες προέλευσής τους.

  Για όλους τους ανωτέρω λόγους, κρίνεται σκόπιμο να χορηγηθεί στους επενδυτές τόσο της παρ. Γ του αρ. 16 όσο και της παρ. Β του αρ. 20, το δικαίωμα στην άμεση πρόσβαση σε εξαρτημένη εργασία ή ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ή παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου.

  Βάσει των ανωτέρω, προτείνονται τα εξής:

  -Α-) Η περίπτωση 6 της παραγράφου Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

  «Οι άδειες διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο παρέχουν στον κάτοχο τους δικαίωμα άμεσης πρόσβασης σε εξαρτημένη εργασία ή ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ή παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου.»

  Και αντίστοιχα για το άρθρο 16 ν.4251/2014:

  -Β-) Η περίπτωση 9 της παραγράφου Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

  «Οι άδειες διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο παρέχουν στον κάτοχο τους δικαίωμα άμεσης πρόσβασης σε εξαρτημένη εργασία ή ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ή παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου.»

  * Βλ. κατωτέρω ιστοσελίδες επίσημων αρχών Πορτογαλίας, Ισπανίας και Μάλτας, όπου αναφέρεται και η δυνατότητα εργασίας στους επενδυτές:

  Πορτογαλία: https://www.sef.pt/en/pages/conteudo-detalhe.aspx?nID=21

  Ισπανία: http://www.investinspain.org/invest/en/-invest-in-spain/entrepreneurs-law-residence-programme/investors/index.html

  Μάλτα: https://iip.gov.mt/individual-investor-program/

  ***** *****

  ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ή ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (ή ΔΩΡΕΑΣ):

  Το στοιχείο Ε της περίπτωσης 1 της παραγράφου Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, αναφέρει ότι αν κάποιος απέκτησε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα λόγω κληρονομιάς ή γονικής παροχής, τότε θα υπολογίζεται ως ελάχιστη αξία επένδυσης η αντικειμενική αξία και όχι η πραγματική κατά το χρόνο της αγοράς από τον δικαιοπάροχο.

  Η ως άνω ρύθμιση αφενός είναι άδικη, αφετέρου δημιουργεί παράθυρο για κακόβουλη και λανθασμένη χρήση των διατάξεων, με σκοπό την έκδοση άδειας διαμονής χωρίς την πραγματοποίηση της επένδυσης. Ταυτόχρονα, αποκλείεται αδικαιολόγητα η μεταβιβαστική πράξη της δωρεάς, η οποία είναι διευρυμένη σε σχέση με την γονική παροχή, αφού μπορεί να γίνει και π.χ. από παππού προς εγγόνι, από τέκνο προς γονέα, από σύζυγο προς σύζυγο, κλπ.

  Η ρύθμιση είναι άδικη διότι είναι συχνό φαινόμενο το πραγματικό τίμημα να είναι μεγαλύτερο της αντικειμενικής αξίας, μπορεί για παράδειγμα ο πατέρας του κληρονόμου να αγόρασε το 2019 ακίνητο με αντικειμενική αξία 200.000 ευρώ έναντι πραγματικού τιμήματος 300.000 ευρώ και λίγους μήνες μετά να απεβίωσε, οπότε το τέκνο του δεν θα μπορεί να καταθέσει για άδεια διαμονής, βάσει της μικρότερης αντικειμενικής αξίας.

  Ταυτόχρονα όμως, δημιουργεί περιθώρια για κακόβουλη χρήση, αφού σε περίπτωση που κάποιος εντοπίσει ακίνητο με αντικειμενική αξία άνω των 250.000 ευρώ αλλά πραγματικό τίμημα υποπολλαπλάσιο (π.χ. 100.000 ευρώ), τότε μπορεί να προβεί σε νόμιμη αγορά ακινήτου 100.000 ευρώ και να κάνει γονική παροχή στο ενήλικο τέκνο του, το οποίο θα θεμελιώνει άμεσα δικαίωμα για κατάθεση αίτησης άδεια διαμονής βάσει της (υψηλότερης) αντικειμενικής αξίας.

  Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμο, ακόμα και για περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής ή γονικής παροχής, αλλά ακόμη και δωρεάς, να θεμελιώνεται δικαίωμα για κατάθεση άδειας διαμονής από τον κληρονόμο ή τον αποδέκτη γονικής παροχής ή δωρεάς, με βάση την αξία που προκύπτει από τις συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης ή τις συμβάσεις μίσθωσης, αντίστοιχα, του δικαιοπαρόχου τους, κατά το χρόνο σύναψης αυτών, εφόσον αυτές ολοκληρώθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4146/2013.

  Βάσει των ανωτέρω προτείνονται τα εξής:

  – Το στοιχείο Ε της περίπτωσης 1 της παραγράφου Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

  «ε) Απέκτησε κατά πλήρη κυριότητα και νομή ως εξ αδιαθέτου ή από διαθήκη κληρονόμος ή συνεπεία γονικής παροχής Ή ΔΩΡΕΑΣ, ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ Ν. 4146/2013, ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Β ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ, και είναι ενήλικος.»

  ***** *****

  ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

  Με δεδομένο ότι η Ελληνική́ μεταναστευτική́ νομοθεσία, είναι σε παράλληλη λειτουργία με άλλες διατάξεις, όπως το Νόμο 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ)». Η καταβολή μέρους ή όλου του τιμήματος από τρίτα πρόσωπα, συγγένειας μέχρι και β’ βαθμού του επενδυτή, με μόνο αποδεικτικό στοιχείο συγγένειας την υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή, γεννά περιθώρια για λανθασμένη χρήση της νομοθεσίας σε σύγκρουση με τις ανωτέρω διατάξεις.

  Βάσει των ανωτέρω προτείνονται τα εξής:

  – Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της παραγράφου Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

  – «Οι ως άνω τρόποι πληρωμής δύνανται να πραγματοποιηθούν και από σύζυγο ή/και από συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β` βαθμού του αγοραστή, ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4557/2018».

  ********** ********** **********

  ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ:

  [ Αφορά το άρθρο 10 ν. 4251/2014 – Παράγραφος 1 – Εδάφιο Β ]

  Έχει και σε αυτό το σημείο παρατηρηθεί η έλλειψη ενιαίας «γραμμής» από τις κατά τόπους ΔΑΜ. Άλλες ΔΑΜ ζητούσαν επικυρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου και άλλες ΔΑΜ ακόμα και τώρα απαιτούν την προσκόμιση πρωτοτύπου διαβατηρίου, τα οποία οι επενδυτές στέλνουν προς το παρόν μέσω courier ή αναγκάζονται να μεταφέρουν μαζί τους τα διαβατήρια όλης της οικογένειάς τους, αν και η αποστολή ταξιδιωτικών εγγράφων ή η κατοχή περισσότερων του ενός ταξιδιωτικών εγγράφων απαγορεύεται, και έχουν ήδη δημιουργηθεί σχετικά προβλήματα στο αεροδρόμιο με περιστατικά επενδυτών που μετέφεραν διαβατήρια ή δεμάτων courier με διαβατήρια.

  Μετά την κατάργηση της επικολλώμενης άδειας διαμονής και την εφαρμογή του νέου τύπου αυτοτελούς δελτίου διαμονής, δεν υπάρχει λόγος να προσκομιστεί το πρωτότυπο διαβατήριο προκειμένου να επικολληθεί επ αυτού η άδεια διαμονής.

  Με δεδομένο ότι οι περισσότεροι επενδυτές δεν διαμένουν στην Ελλάδα για το διάστημα από την κατάθεση και μέχρι να εκδοθεί η άδειά τους, αλλά και το ότι η αποστολή διαβατηρίου μέσω Courier ή η μεταφορά πολλαπλών διαβατηρίων από τους επενδυτές του εκθέτει σε ενδεχόμενους αστυνομικούς ελέγχους και νομικές διαδικασίες, προτείνεται η εξαίρεσή τους από τον γενικό κανόνα του αρ. 10 του ν. 4251/2014.

  Βάσει των ανωτέρω προτείνονται τα εξής:

  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 4251/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

  «Κατά την παραλαβή της άδειας είτε αυτή διενεργείται αυτοπρόσωπα είτε μέσω πληρεξουσίου, ο παραλαμβάνων οφείλει να φέρει το διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο του ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας, με εξαίρεση όσους έχουν διαπιστωμένα αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης διαβατηρίου ΚΑΙ ΟΣΟΥΣ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ Α.1, Α.5, Β.1, Β.4, Γ.1. ΚΑΙ Γ.8. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΚΑΙ 4 ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 4251/2014.»

 • 16 Απριλίου 2020, 17:15 | Κατερίνα Ζ.

  Είναι λάθος, στους καιρούς που διανύουμε, και της μετά βεβαιότητας οικονομικής κρίσης, που θα επέλθει, λόγω της πανδημίας, ένα επενδυτικό μέσο, όπως αυτό των οικονομικά ανεξάρτητων, όχι μόνο να μην αξιοποιείται όπως πρέπει και να ενισχύεται, αλλά τουναντίον, στην πράξη, να καταργείται. Η παράγραφος 4, του εν λόγω άρθρου,άμεσα θα πρέπει να αποσυρθεί. Άνευ λόγου και αιτίας, θα πληγεί, ιδίως το τραπεζικό μας σύστημα.Αναρωτιέμαι, σε τι πραγματικά θα ωφελήσει, η παραμονή και διαμονή των οικονομικά ανεξάρτητων στην χώρα μας;

 • 13 Απριλίου 2020, 14:06 | ΣΙΑΠΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

  Τα συγκεκριμένα «οικονομικα ανεξάρτητα» άτομα όπως τα χαρακτηρίζει ο νόμος, εισρέουν στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα ποσά με καθαρά επενδυτικό σκοπό.Επομένως κινείται σε λάθος κατεύθυνση μια τροποποίηση που θα τους υποχρεώνει να μένουν εδώ για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αφού ο σκοπός του νόμου αλλά και των εν λόγω ατόμων είναι η επένδυση και όχι η φυσική τους παρουσία και διαμονή στη χώρα μας.

 • 12 Απριλίου 2020, 21:25 | Μπεληγιαννης Δημητριος

  Με την ελάχιστη υποχρεωτική παραμονή των οίκονομικα ανεξάρτητων στην χώρα μας, στην πραγματικότητα θα καταργηθεί η συγκεκριμένη άδεια διαμονής. Αυτό είναι λάθος. Θα μπορούσε ο εν λόγω τύπος άδειας διαμονής, με κάποιες άλλες τροποποιήσεις, πχ με αύξηση του ελάχιστου ποσού διαβίωσης (που σήμερα ανέρχεται μόλις στις 24.000 ευρώ) και την υποχρεωτική κατάθεση του σε τραπεζικό λογαριασμό σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα, να βοηθηθεί η ελληνική οικονομία και το τραπεζικό μας σύστημα. Είναι λάθος στους καιρούς που διανύουμε να χάσουμε ένα όπλο ανάπτυξης. Μην το καταργείται αλλά βελτιώστε το. Επαναλαμβάνω μια σεβαστή αύξηση του ελάχιστου αποδεικνυομενου ποσου διαβίωσης (ακόμα και διπλασιασμός του) θα βοηθούσε την χώρα μας.