Άρθρο 19 Τροποποίηση άρθρου 89 του ν. 4636/2019

 

Η παρ. 9 του άρθρου 89 του ν. 4636/2019 αντικαθίσταται ως εξής: «9. Μέχρι την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης της μεταγενέστερης αίτησης κατά το προκαταρκτικό στάδιο, αναστέλλεται η εκτέλεση κάθε μέτρου απέλασης, επιστροφής ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο απομάκρυνσης. Μετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης, με την οποία η πρώτη μεταγενέστερη αίτηση κρίνεται απαράδεκτη, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 ή 7 ή μετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης, με την οποία απορρίπτεται η εν λόγω αίτηση ως αβάσιμη, κάθε μέτρο απέλασης, επιστροφής ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο απομάκρυνσης καθίσταται άμεσα εκτελεστό, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 104 του παρόντος. Η παρούσα παράγραφος, εφαρμόζεται μόνο όταν η Αποφαινόμενη Αρχή θεωρεί ότι η απόφαση επιστροφής δεν θα οδηγήσει σε άμεση ή έμμεση επαναπροώθηση κατά παράβαση των διεθνών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του κράτους.»

  • Άρθρο 19 | Τροποποίηση του Άρθρου 89 του ν. 4636/2019.

    Η τροποποίηση αυτή αφορά τις μεταγενέστερες αιτήσεις, όπου αφαιρείται –ανάμεσα στα υπόλοιπα– ότι «δεν εκτελείται απόφαση έκδοσης, εφόσον ο αιτών επικαλείται φόβο δίωξης στο εκζητούν κράτος». Θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει, παρ’ ότι αναφέρεται ότι: «μέχρι την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης της μεταγενέστερης αίτησης κατά το προκαταρκτικό στάδιο, αναστέλλεται η εκτέλεση κάθε μέτρου απέλασης, επιστροφής ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο απομάκρυνσης».