Άρθρο 34 Θέματα στελέχωσης περιφερειακών υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης

 

1. Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4375/2016, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Σε κάθε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης συνιστάται θέση Διοικητή. Ο Διοικητής είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με ικανότητα και εμπειρία στη διοίκηση ή/και εξειδίκευση στο πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Διορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, για θητεία ενός (1) έτους που μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμη έτη και να παραταθεί εκ νέου ή να ανανεωθεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο. Ο Διοικητής προΐσταται του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης και ελέγχεται από τον Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο δύναται να τον παύει πριν τη λήξη της θητείας του είτε κατόπιν παραίτησής του είτε λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του ή για άλλο σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Με όμοια απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, και ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, δύναται να ορίζεται, από το υπηρετούν προσωπικό, σε κάθε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Υποδιοικητής και να του ανατίθενται συγκεκριμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα. Ο χρόνος της θητείας του θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης.
Αν ο Διοικητής Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο οποίο δεν έχει οριστεί Υποδιοικητής κατά τα ανωτέρω, αδυνατεί προσωρινά να ασκήσει τα καθήκοντα του, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, με απόφαση του, ορίζει αναπληρωτή Διοικητή από το υπηρετούν προσωπικό.
Οι αποδοχές του Διοικητή καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και του Υπουργού Οικονομικών. Η κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο ισχύει πλην των περιπτώσεων που ο Διοικητής είναι εν ενεργεία δημόσιος υπάλληλος ή συνταξιούχος του Δημοσίου και κατέχει ήδη υψηλότερο μισθολογικό κλιμάκιο, οπότε το διατηρεί. Στον Διοικητή καταβάλλεται το επίδομα ευθύνης της υποπερίπτωσης αδ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως ισχύει, σε περίπτωση, δε, που ο Διοικητής είναι δημόσιος υπάλληλος, ο χρόνος της θητείας του θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και του Υπουργού Οικονομικών δύναται να καθορίζεται επίσης η τυχόν αποζημίωση του Αναπληρωτή Διοικητή και Υποδιοικητή για όσο χρόνο ασκούν τις ανωτέρω αρμοδιότητες και καθήκοντα.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4375/2011 (Α΄ 51), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5. Οι Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος. Σε κάθε ανοικτή Δομή συστήνεται θέση Διοικητή. Ο Διοικητής πρέπει να είναι απόφοιτος σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ικανότητα και εμπειρία συναφή με τα καθήκοντα της θέσης και να γνωρίζει σε καλό επίπεδο, μία τουλάχιστον ξένη, επίσημη γλώσσα, κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιλογή του Διοικητή γίνεται, κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, ως Προέδρο, τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής και τον Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης ως μέλη, και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου για θητεία ενός (1) έτους, που μπορεί να παρατείνεται με όμοια απόφαση έως δύο (2) ακόμη έτη. Ο Διοικητής της εκάστοτε Δομής ελέγχεται από τον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ο οποίος δύναται να παύει τον Διοικητή της Δομής πριν τη λήξη της θητείας του, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του ή για άλλον σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του. Αν ο Διοικητής της Δομής αδυνατεί προσωρινά να ασκήσει τα καθήκοντά του, ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με απόφασή του, ορίζει Αναπληρωτή Διοικητή από το υπηρετούν προσωπικό.
Με όμοια απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, δύναται να ορίζεται, από το υπηρετούν προσωπικό, σε κάθε Δομή, Υποδιοικητής και να του ανατίθενται συγκεκριμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα. Ο χρόνος της θητείας του θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης.
Οι αποδοχές του Διοικητή των Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του παρόντος καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και του Υπουργού Οικονομικών και σε κάθε περίπτωση δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις συνολικές αποδοχές Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείου.
Με όμοια κοινή απόφαση δύναται να καθορίζεται η τυχόν αποζημίωση του Αναπληρωτή Διοικητή και Υποδιοικητή για όσο χρόνο ασκούν τις ανωτέρω αρμοδιότητες και καθήκοντα.»
3. Οι διαδικασίες επιλογής των Διοικητών των Δομών της παρ. 2 του παρόντος, για τις οποίες έχει εκδοθεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4375/2011, ολοκληρώνονται με τις διαδικασίες και τα όργανα που ήταν αρμόδια κατά τη δημοσίευση της παραπάνω αναφερόμενης πρόσκλησης.

  • 13 Απριλίου 2020, 13:40 | Γ. Γαβριηλιδης

    Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ο Διοικητής (όπως και ο Υποδιοικητής) να διορίζεται και απο το υπηρετούν προσωπικό του υπουργείου.