Άρθρο 45 Μεταβατικές διατάξεις

 

1. Στα μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη, όπως ορίζονται στις υποπερ. β’ και γ’ της περ. λε΄ του άρθρου 1 του ν. 4251/2014 και στα μέλη οικογένειας πολίτη της Ε.Ε. όπως ορίζονται στις περ. β’ και γ’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 106/2007 (Α΄135), όπως ισχύει, οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας διαμονής που τους χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 23443/2011 (Β΄2225) επί πέντε (5) συνεχή έτη, είναι δυνατή η χορήγηση Δελτίου Μόνιμης Διαμονής με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, βάσει των οριζομένων στο άρθρο 83 του ν. 4251/2014 και το άρθρο 13 του π.δ. 106/2007, όπως ισχύει, αντίστοιχα.
Οι ισχύουσες άδειες διαμονής που χορηγήθηκαν σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι διατηρούν με πολίτη της Ε.Ε. ή με Έλληνα πολίτη που έχει ασκήσει το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας, σταθερή σχέση προσηκόντως αποδεδειγμένη, σύμφωνα με την ΚΥΑ 23443/2011 (Β΄2225), ανανεώνονται για δύο έτη, βάσει των οριζομένων στην περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 106/2007, όπως ισχύει.
2. Στα μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της Ε.Ε., κατόχους ισχύουσας άδειας διαμονής που τους χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 23443/2011 (Β΄2225), εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις διατήρησης δικαιώματος διαμονής σε προσωπική βάση, χορηγείται άδεια διαμονής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 84 του ν. 4251/2014 ή στα άρθρα 11 και 12 του π.δ. 106/2007, αντίστοιχα. Η εν λόγω άδεια διαμονής χορηγείται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007 (Α΄135).
3. Οι άδειες διαμονής που έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, δυνάμει της παραγράφου Α του άρθρου 20, του ν. 4251/2014, και είναι σε ισχύ, ή εκκρεμεί ανανέωσή τους, ανανεώνονται χωρίς την πλήρωση της προϋπόθεσης της περ. 4 της παραγράφου Α του άρθρου 20, όπως τροποποιείται με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.
4. Οι άδειες διαμονής που έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, δυνάμει της παραγράφου Ζ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014 και είναι σε ισχύ ή εκκρεμεί ανανέωσή τους, ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Ζ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, όπως αντικαθίστανται με την παράγραφο 6 του άρθρου 41 του παρόντος.
5. Οι άδειες διαμονής που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 και είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή εκκρεμεί ανανέωσή τους για έναν από τους λοιπούς λόγους που προβλέπονται στο νόμο, ανανεώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο χορήγησης ή υποβολής της αίτησης ανανέωσης αντίστοιχα.
6. Πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αιτήσεις για τη χορήγηση της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή της παρ. Β του άρθρου 20, του ν. 4251/2014 και εκκρεμούν στις υπηρεσίες μιας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής της βεβαίωσης του συμβολαιογράφου του έκτου εδαφίου της περ. 2 της παρ. Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, όπως αυτό συμπληρώνεται με τις διατάξεις του παρόντος.

 • 24 Απριλίου 2020, 14:16 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Προσθήκη άρθρου 115 γ
  Θέμα: Τροποποίηση του άρθρου 91 παρ. 2 του Ν. 3386/2005 και του άρθρου 139 του Ν. 4251/2014.

  Με το άρθρο 91 παρ. 11 του Ν. 3386/2005 νομιμοποιήθηκαν αλλοδαποί οι οποίοι αποδείκνυαν την παραμονή τους στην Ελλάδα ως 31-12-2004. Η προθεσμία κατάθεσης αίτησης ορίστηκε αρχικά με τον Ν. 3386/2005 η 31-12-2005. Στη συνέχεια λόγω του μεγάλου αριθμού αιτούντων και της αδυναμίας της Διοίκησης να παραλάβει τις αιτήσεις μέχρι την αρχική ημερομηνία δόθηκε παράταση μέχρι 2-5-2006. Όσοι λοιπόν κατέθεσαν αίτηση από 1-1-2006 έως 2-5-2006 εμποδίστηκαν να καταθέσουν εμπρόθεσμα λόγω αδυναμίας της Διοίκησης, δηλαδή για λόγους ανωτέρας βίας, ενώ ο νομοθέτης του άρθρου 91 παρ. 2 του Ν. 3386/2005 ξέχασε να συμπεριλάβει την κατηγορία αυτή αλλοδαπών στους δικαιούχους άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας.
  Δημιουργήθηκαν λοιπόν άδικα δύο κατηγορίες αλλοδαπών του άρθρου 91 παρ. 11 του Ν. 3386/2005, η κατηγορία όσων εξυπηρετή-θηκαν εμπρόθεσμα και η δεύτερη η οποία τιμωρείται από λάθη της Διοίκησης.
  Σήμερα λοιπόν τροποποιώντας το άρθρο 91 παρ. 2 του Ν. 3386/2005 και το 139 του 4251/2014, προτείνω τη διάταξη: «Δικαιούχοι άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας είναι και όλοι οι αλλοδαποί, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 11 του Ν. 3386/05 ως τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης, δηλ. 2-5-2006».

 • Πέραν όλων των παραπάνω άρθρων, θα πρέπει να επισημάνουμε για μία ακόμη φορά ότι είναι απαραίτητο να τροποποιηθούν:

  α) Το Άρθρο 10, παρ. 1, σημείο δ:
  Αρχικά, θεωρούμε θετικό που ενσωματώνεται η διάταξη της κοινοτικής οδηγίας που αφορά τις ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες, και εκεί συμπεριλαμβάνονται στο ii) ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου στους λόγους δίωξης, όπως άλλωστε συνέβαινε και σε προηγούμενες κοινοτικές οδηγίες. Πρέπει όμως οπωσδήποτε να προστεθούν και τα χαρακτηριστικά φύλου (ίντερσεξ άτομα), για λόγους νομοτεχνικούς, καθώς τα χαρακτηριστικά φύλου συμπεριλαμβάνονται σε όλες τις σχετικές ελληνικές νομοθεσίες προστασίας δικαιωμάτων . Συνεπώς για λόγους καλής νομοθέτησης, νομοτεχνικούς λόγους, είναι απαραίτητο, ώστε να έχουμε συμβατές νομοθεσίες, να προστεθούν μετά την ταυτότητα φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου.

  Επιπλέον, επίσης για νομοτεχνικούς λόγους, πέραν του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, πρέπει να προστεθούν και τα νομιζόμενα χαρακτηριστικά σε συνάφεια με την παρ. 2στ) του ν. 4443/2016 (διάκριση για λόγους νομιζομένων χαρακτηριστικών), και ιδίως της νομολογίας του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (401/2019) που σε σχετική περίπτωση ακύρωσε την απόφαση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών να μην χορηγήσει άσυλο σε υπήκοο Γκάνας, καθώς σύμφωνα με την απόφαση του ΔΕΠ, η Επιτροπή μη νόμιμα δεν εξέτασε τον ισχυρισμό του αιτούντος, σύμφωνα με τον οποίον, αν και ετεροφυλόφιλος, ο αιτών έχει βάσιμο φόβο δίωξης στην χώρα καταγωγής του, λόγω του αποδιδόμενου σε αυτόν σεξουαλικού προσανατολισμού.

  Τέλος, δόκιμο, θεωρούμε να προστεθεί διάταξη συμμόρφωσης με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 2ας Δεκεμβρίου 2014 (StaatssecretarisvanVeiligheidenJustitie – συνεκδικασθείσες υποθέσεις C‑148/13 έως C‑150/13), όπου το τμήμα Μείζονος Σύνθεσης του ΔΕΕ, αναφέρει : «69. Παρά ταύτα, λαμβανομένου υπόψη του ευαίσθητου χαρακτήρα των ζητημάτων που αφορούν την προσωπική σφαίρα ενός προσώπου και, ειδικότερα, τη σεξουαλικότητά του, δεν μπορεί να κριθεί αναξιόπιστη η δήλωση του προσώπου αυτού σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό του αποκλειστικά και μόνο λόγω του γεγονότος ότι, εξαιτίας της διστακτικότητάς του να αποκαλύψει προσωπικές πτυχές της ζωής του, δεν δήλωσε εξαρχής την ομοφυλοφιλία του.». Γι’ αυτόν τον σκοπό προτείνουμε την πρόθεση διάταξης ως ακολούθως: «Δίωξη μπορεί να συνιστά και ο ακούσιος ή εκούσιος εξαναγκασμός απάρνησης ή απόκρυψης του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας ή των χαρακτηριστικών φύλου στην χώρα προέλευσης».

  Συνολικά προτείνουμε την αναδιατύπωση του σημείου δii της παρ. 1 του Άρθρου 10 ως ακολούθως:

  «ii) η ομάδα έχει ιδιαίτερη ταυτότητα στην οικεία χώρα, διότι γίνεται αντιληπτή ως διαφορετική ομάδα από τον περιβάλλοντα κοινωνικό χώρο. Ανάλογα με της συνθήκες που επικρατούν στη χώρα καταγωγής μία ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει ομάδα που βασίζεται στο κοινό χαρακτηριστικό του φύλου, της ηλικίας, της αναπηρίας ή της κατάστασης υγείας ή του σεξουαλικού προσανατολισμού. Κατά τον καθορισμό της συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή τον προσδιορισμό χαρακτηριστικού της ομάδας λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη πτυχές συνδεόμενες με το φύλο, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας ή των χαρακτηριστικών φύλου. Στις διαστάσεις του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας ή των χαρακτηριστικών φύλου, συμπεριλαμβάνονται οι λόγοι δίωξης για λόγους νομιζομένων χαρακτηριστικών. Δίωξη μπορεί να συνιστά και ο ακούσιος ή εκούσιος εξαναγκασμός άρνησης ή απόκρυψης του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας ή των χαρακτηριστικών φύλου στην χώρα προέλευσης.»

  β) Το Άρθρο 111, καθώς οι προθεσμίες έκδοσης αποφάσεων γίνονται ασφυκτικές και τούτο είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει πρακτικά προβλήματα.

  γ) Το Άρθρο 116, παρ. 7 στα α,β, και γ. , καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, η σύνθεση των Ανεξάρτητων Επιτροπών θα είναι αποκλειστικά από δικαστικούς λειτουργούς . Συγκεκριμένα, η διάταξη της παρ. 3 τροποποιεί τη σύνθεση και προβλέπει ότι αυτές αποτελούνται από τρεις δικαστικούς λειτουργούς. Τούτο είναι εμφανώς αντισυνταγματικό, καθώς κάνει ένα διοικητικό όργανο αμιγώς δικαστικό, και παραβιάζει το Άρθρο 8 του Συντάγματος (απαγόρευση δικαστικών επιτροπών)σε συνδυασμό με το Άρθρο 26, παρ. 3 (η δικαστική λειτουργία ασκείται απ’ τα δικαστήρια). Ακόμη, αναφορικά με την προβλεπόμενη μονομελή σύνθεση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, το ΣτΕ έχει ήδη κρίνει ότι αυτή δεν είναι συνταγματικά επιτρεπτή . Αντίθετα η συμμετοχή εκπροσώπου της Ύπατης Αρμοστείας, τα μέλη της οποίας επιλέγονται μετά από εξετάσεις, έχουν όλα τα εχέγγυα επαρκούς γνώσης του προσφυγικού δικαίου και ανεξαρτησίας που διασφαλίζει τη διαδικασία.

  Τέλος πέρα του υπό διαβούλευση Σχεδίου Νόμου, θα πρέπει όσον αφορά την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ 3063/2020 «Καθορισμός λειτουργίας του Μητρώου Ελληνικών και Ξένων ΜΚΟ και του Μητρώου Μελών ΜΚΟ» , να επισημάνουμε ότι:
  α) Στο Άρθρο 11 (Προϋποθέσεις και Δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ», παρ. α, στοιχεία α’ προβλέπεται ότι για την εγγραφή μελών ΜΚΟ πρέπει «να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα (εξαιρουμένων αυτών του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας)». Τούτο πέραν του ότι δεν συνάδει με τις απαραίτητες πολιτικές κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσώπων που έχουν καταδικαστεί, εξαιρεί τα πρόσωπα που έχουν δικαστεί για εργασία στο σεξ.
  β) Στο Άρθρο 12 (Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ), παρ. 3, προβλέπεται ότι: «3. Πέραν και πλέον των ανωτέρω προϋποθέσεων και των προσκομιζόμενων απαιτούμενων δικαιολογητικών, ο Ειδικός Γραμματέας Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα επαλήθευσης των υποβληθέντων στοιχείων με όλες τις αρμόδιες κρατικές αρχές καθώς και το δικαίωμα, κατά τη συνεκτίμηση όλων των ανωτέρω, σε συνδυασμό με στοιχεία που αφορούν στην προσωπικότητα και την μέχρι τότε δράση των αιτούμενων την εγγραφή φυσικών προσώπων και κατά την διακριτική του ευχέρεια, να απορρίψει την αίτηση εγγραφής του φυσικού προσώπου». Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτή είναι μία απαράδεκτη ρύθμιση, καθώς τίθεται στη διακριτική ευχέρεια ενός προσώπου να αποφασίζει με αυθαίρετα κριτήρια που αφορούν μάλιστα την «προσωπικότητα» ενός προσώπου και δεν συνάδει με καμία έννοια κράτους δικαίου.

 • 22 Απριλίου 2020, 13:40 | Ηλίας Χρονόπουλος

  1. Στην παράγραφο 5 να απαλειφθεί το μέρος που προβλέπει την ανανέωση των αδειών του αρ.19 του ν.4251/14 με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τη χορήγηση της άδειας διαμονής και να παραμείνει για τις άδειες που εκκρεμεί ανανέωσή τους σύμφωνα με το άρθρο αυτό
  2. Κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας παρ.3 αρ.138 ν.4251/14 στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, χορηγείται άδεια διετούς διάρκειας για εξαρτημένη εργασία, παροχή υπηρεσιών ή έργου με τους όρους και προϋποθέσεις της αρχικής χορήγησης αυτής.

 • 14 Απριλίου 2020, 12:18 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 4251 ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΣΑΝ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΝΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΝΟΥΜΕ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ