Μέρος Γ΄ Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 80) Άρθρο 35 Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 4251/2014 (Α’ 80)

 

1. Στην περ. Α’ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4251/2014, μετά την κατηγορία Α4 προστίθενται κατηγορία Α5, ως εξής:
«Α5. Απασχόληση στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης – κινητικότητας».
2. Στην περ. Β’ της παρ. 2 του άρθρου 7, μετά την κατηγορία Β7, προστίθενται κατηγορίες Β8, Β9, Β10, Β11, Β12 και Β13 ως εξής:
Β8. Αθλητές- Προπονητές.
Β9. Πολίτες Αυστραλίας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την κινητικότητα των νέων, σύμφωνα με το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας (Work and Holiday Visa) που κυρώθηκε με τον ν. 4353/2015 (Α΄173).
Β10. Ασκούμενοι σύμφωνα με το ν. 4666/2020 (Α’ 35) που ενσωμάτωσε την Οδηγία Ε.Ε.2016/801.
Β11. Πτητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που εισέρχεται στη χώρα για κάλυψη αναγκών δασοπυρόσβεσης κατά την αντιπυρική περίοδο.
Β12. Υπότροφοι Ιδρύματος Fulbright.
Β13. Διδάσκαλοι Ελληνικής Γλώσσας σε Κέντρο Διδασκαλίας ή συναφή φορέα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της χώρας.

 • 24 Απριλίου 2020, 13:48 | Νίκος

  Γενικές παρατηρήσεις επί άρθρων του Ν.4251/2014 που είναι ευκαιρία να τροποποιηθούν.

  Αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

  Η προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας αναφέρεται σε πολλά σημεία και στο Ν.4251/2014 και στις ΚΥΑ των δικαιολογητικών (30825/2014, 68019/2015, 31399/2018). Το πρόβλημα εδώ είναι ότι ασφαλιστικοί οργανισμοί, δεν θεωρούν πλέον με χειρόγραφο τρόπο τα βιβλιάρια υγείας. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά. Τα βιβλιάρια υγείας δεν φέρουν πλέον κανενός είδους θεώρηση πάνω στο σώμα του βιβλιαρίου. Αυτό που κάθε φορά ζητείται είναι η ασφαλιστική ικανότητα από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει παροχές υγείας (άρα και βιβλιάριο υγείας σε ισχύ). Πρέπει κάποια στιγμή να προσαρμοστεί η νομοθεσία στα νέα δεδομένα και όπου αναγράφεται η φράση «βιβλιάριο υγείας σε ισχύ» να αντικατασταθεί με τη φράση «ασφαλιστική ικανότητα σε ισχύ»

  Άρθρο 13Α Ν.4251/2014 – Απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία

  Η διαδικασία των παράτυπων «Άρθρο 13α – Απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία» πρέπει να ανασχεδιαστεί, καθώς η γραφειοκρατία και η εμπλοκή πολλών υπηρεσιών δεν οδηγεί πουθενά.

  Εν συντομία η διαδικασία : α) ο εργοδότης καταθέτει τα δικαιολογητικά στην υπηρεσία μετανάστευσης, β) η υπηρεσία μετανάστευσης εγκρίνει και στέλνει την έγκριση στο Αστυνομικό Τμήμα, γ) ο παράτυπος αλλοδαπός πηγαίνει για ταυτοποίηση στο Αστυνομικό Τμήμα, λαμβάνει από εκεί αναβολή απομάκρυνσης και με αυτή πηγαίνει στην Περιφέρεια για να εκδοθεί εξάμηνη (6) άδεια εργασίας.

  Τρεις (3) υπηρεσίες για μια εργασία. Προφανώς χρειάζεται ανασχεδιασμό με πλήρη κατάθεση δικαιολογητικών στην περιφέρεια (που θα εκδώσει και την άδεια) και ότι στοιχείο απαιτείται να ζητείται ηλεκτρονικά από τις άλλες υπηρεσίες. Στο τέλος με μια απλή κοινοποίηση της άδειας εργασίας στις υπηρεσίες μετανάστευσης, μπορούν να εισάγονται στο ηλεκτρονικό σύστημα μετανάστευσης τα στοιχεία του αλλοδαπού και η άδεια εργασίας (για να υπάρχει μια ενοποιημένη βάση όλων των αλλοδαπών της χώρας).

  Αν δεν αλλάξει η διαδικασία τουλάχιστον να καταργηθεί το δικαιολογητικό «β) υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι αντιμετωπίζει κατάσταση ανωτέρας βίας εφόσον αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως νόμιμες συμβάσεις εργασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσής του» είναι σαφές ότι κανείς δεν μπορεί να αποδείξει ανωτέρα βία και είναι σαν το ίδιο το κράτος να προτρέπει τους πολίτες να παρανομήσουν. Απλά να αναγράφει στην αίτηση ότι τον χρειάζεται και θα τον απασχολήσει (μη συγκρίνουμε την περίοδο της Πανδημίας που είναι όντως κατάσταση ανωτέρας βίας, αυτό ίσχυε για πριν και θα ισχύει και μετά την επαναφορά στην κανονικότητα).

  Κατάργηση χρειάζεται και η «Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα προσλάβει τους εργαζόμενους και θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν.3386/2005 (Α’ 212) (Εγκύκλιος 11/2016 αναρτημένη https://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/egk11-15062016.pdf, 3η σελίδα του pdf). Η παράγραφος 3 του άρθρου 80 του Ν.3386/2005 γράφει «Εργοδότης, ο οποίος απασχολεί αλλοδαπό χωρίς την απαιτούμενη άδεια διαμονής, βαρύνεται με τη δαπάνη απέλασης και τα έξοδα διατροφής του». Αφού το λέει ο νόμος, ποιο είναι το νόημα της Υπεύθυνης Δήλωσης. Αν παραβεί τη διάταξη θα τιμωρηθεί βάσει του νόμου, άρα προς τι η Υπεύθυνη Δήλωση.

  Γενικά όλα τα κείμενα των Υπεύθυνων Δηλώσεων μπορούν να ενσωματωθούν στις αιτήσεις που υπογράφουν οι ενδιαφερόμενοι και να μην απαιτείται η σημερινή γραφειοκρατία.

 • Ορθή η προσθήκη νέων κατηγοριών, η δε ένταξη αθλητών – προπονητών στην προσωρινή διαμονή επιβεβλημένη.