Άρθρο 24 Τροποποίηση άρθρου 96 του ν. 4636/2019

 

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 96 του ν. 4636/2019 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Οι προσφυγές των διαμενόντων σε νησιά προσδιορίζονται κατά προτεραιότητα».
2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 96 προστίθενται δύο εδάφια ως εξής: «Στο έκθεμα που αναρτάται έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων αναγράφονται μόνο οι αριθμοί των υποθέσεων, χωρίς να γίνεται αναφορά σε ονόματα και χώρες καταγωγής. Η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου μπορεί να συντέμνεται κατόπιν πράξης του Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών».