Άρθρο 55 Σύσταση θέσεων συνεργατών

1. Στα γραφεία του Διοικητή και του Υποδιοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης καθώς και στο γραφείο προϊσταμένου της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου συστήνονται θέσεις συνεργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για κάθε γραφείο ως εξής: α. τρεις (3) θέσεις για κάθε γραφείο Διοικητή, β. δύο (2) θέσεις για κάθε γραφείο Υποδιοικητή και γ. δύο (2) θέσεις στο γραφείο προϊσταμένου της Αρχής Προσφυγών.
2. Για τα προσόντα, την πρόσληψη στις θέσεις αυτές, την αποχώρηση και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις περί των ιδιαίτερων γραφείων των μελών της Κυβέρνησης.
3. Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων μπορεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλου του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α’ 65), όπως ισχύει, κατ` εφαρμογή των άρθρων 46 και 47 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

 • Προταση επι του άρθρου 40 του υπό διαβούλευσιν νομοσχεδίου: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 4251/2014
  Εξαιρετικώς για το χρονικό διάστημα που βρίσκεται σε εξέλιξη η πανδημία του κορωνοϊού, η οποία εμποδίζει τη μετακίνηση των πολιτών, ειναι σκόπιμο, για τη μείωση των μετακινήσεων των επενδυτών όσο διαρκεί η επιδημία να εξαιρεθούν οι επενδυτές από την προϋπόθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν 4251/2014, ήτοι της πραγματοποιησης εισόδου στη χώρα και να χορηγείται σε αυτούς με τη συνδρομή των λοιπών προϋποθέσεων που απαιτούνται, η Βεβαίωση κατάθεσης αιτήσεως για έκδοση άδειας διαμονής (Μπλε Βεβαίωση) διαρκείας δυο ετών με δυνατότητα ανανεωσης για τν αυτή αιτία και έως ότου καταστεί δυνατή η είσοδος του επενδυτή στην Ελλάδα και η λήψη Βιομετρικών. Το αναφερόμενο χρονικό διάστημα των δυο ετών είναι δυνατόν να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ανάλογα με την αντιμετώπιση του φαινομένου εξάπλωσης της επιδημίας.

  Επισης, για το χρονικό διάστημα που βρίσκεται σε εξέλιξη πανδημια του κορωνοϊού, η οποία εμποδίζει τη μετακίνηση των πολιτών και την ευχέρεια είτε κτησεως τραπεζικού λογαριασμού τους στην Ελλάδα είτε μετακινησεως σε προορισμούς στους οποίους διατηρούν λογαριασμούς ή στα τραπεζικά ιδρύματα που διατηρούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, η καταβολή του ως άνω συμφωνηθέντος τιμήματος ή μισθώματος δύναται να πραγματοποιείται εναλλακτικά με την πίστωση του λογαριασμού πληρωμών του δικαιούχου στην Ελλάδα μέσω χρήσης υπηρεσιών πληρωμής από γραφεία ταχυδρομικών επιταγών ή ανταλλακτηρίων συναλλάγματος της αλλοδαπής ή νομικών προσώπων της αλλοδαπής, τα οποία να διαθέτουν νόμιμη άδεια για εκμετάλλευση χρηματικών ή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, παροχή υπηρεσιών χρημάτων και εμβασμάτων, παροχή προιόντων καταθέσεων και πληρωμών, άδεια διενέργειας συμβάσεων συναλλάγματος, υπηρεσίες εμβασμάτων εξωτερικού και άλλες ομοειδείς χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες συναλλάγματος και εμβασμάτων. Ως αποδεικτικό στοιχείο καταβολής του τιμήματος θα πρέπει να προσκομίζεται ενώπιον των αρμοδίων ΔΑΜ αντίγραφο του τραπεζικού εμβάσματος από τον λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου στην Ελλάδα καθώς και αντίγραφο του σχετικού εγγράφου από τους ανωτέρω παρόχουςτης αλλοδαπής, όπου θα αναγράφεται το όνομα του επενδυτή, το συνολικό ποσό μεταφοράς καθώς και ο τραπεζικός λογαριασμός του πωλητή. Ο επενδυτής έχει την υποχρέωση να προσκομίσει ενώπιον της αρμόδιας ΔΑΜ το πρωτότυπο έγγραφο με τη μετάφραση του από νόμιμα πιστοποιημένο φορέα.

  Το ως άνω χρονικό διάστημα καθορίζεται αρχικά για 18 μήνες από σήμερα και δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ανάλογα με την αντιμετώπιση του φαινομένου εξάπλωσης της επιδημίας.

  Αντιγόνη Μακρυγιάννη
  Δικηγόρος Αθηνών
  ΑΜ/ΔΣΑ:15230