Άρθρο 30 Προσθήκη άρθρου 115Α στο ν. 4636/2019

 

Στο ν. 4636/2019 προστίθεται νέο άρθρο 115Α, το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 115Α
Θέματα λειτουργίας των Ανεξάρτητων Αρχών Προσφυγών

Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών, από τη δημοσίευση του παρόντος ο Διευθυντής της Αρχής Προσφυγών:
1. Μεριμνά για την τήρηση των αναφερόμενων στον παρόντα νόμο προθεσμιών προσδιορισμού και συζήτησης των προσφυγών. Προς τούτο προβαίνει στον αναγκαίο επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων ανά εκάστη συνεδρίαση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών (Β’ 4284/2019).
2. Σε περίπτωση προσφυγών που εισάγονται προς συζήτηση ενώπιον της μονομελούς σύνθεσης, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα ή σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης άμεσης συζήτησης προσφυγών και εφόσον δεν είναι αντικειμενικώς δυνατή η τήρηση των κατά τον παρόντα νόμο προθεσμιών, ή σε περίπτωση που ο προσφεύγων κρατείται, ή στην περίπτωση της παραγράφου 12 του άρθρου 2 του παρόντος, ορίζει υποχρεωτικά, με πράξη του, εμβόλιμες ημερομηνίες συνεδρίασης της μονομελούς σύνθεσης, επιπλέον των οριζομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών. Εμβόλιμες ημερομηνίες συνεδρίασης δεν επιτρέπεται να ορίζονται κατά την διάρκεια λειτουργίας Τμημάτων Διακοπών. Η συμμετοχή στη συνεδρίαση των εμβόλιμων δικασίμων είναι υποχρεωτική. Οι εμβόλιμες δικάσιμοι ανέρχονται σε έως εννέα (9) ανά Επιτροπή.
3. Προσδιορίζει προς συζήτηση σε κάθε Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών ενενήντα (90) υποθέσεις που αφορούν και τις δύο συνθέσεις (Τριμελή και Μονομελή). Σε περίπτωση εμβόλιμης δικασίμου ενώπιον της μονομελούς σύνθεσης, ο αριθμός των προσδιοριζόμενων υποθέσεων ανέρχεται σε έως δέκα πέντε (15).».

 • 23 Απριλίου 2020, 14:25 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Στο άρθρο 30 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τίτλο «Βελτίωση μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (Α’ 169), 4375/2016 (Α’ 51), 4251/2014 (Α’ 80) και άλλες διατάξεις», πρέπει να προστεθεί άρθρο 115β,
  Άρθρο 115β
  Τροποποίηση του άρθρου 113 του Ν. 4636/2019
  Θέμα: «χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αιτούντες διεθνή προστασία».
  Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 113 του Ν. 4636/2019 όσοι έχουν υποβάλει προσφυγή του άρθρου 26 του ΠΔ 114/2010 πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως στην Αρχή Προσφυγών προς επιβεβαίωση ότι επιθυμούν την εξέταση της προσφυγής τους.
  Από τη στιγμή όμως που προσέλθουν η προσφυγή τους παραμένει σε εκκρεμότητα ή είναι μη εξετασθείσα και αποκτούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Ν. 4375/2016 ή της παραγρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 4485/2017 και καθίστανται άτομα των οποίων η προσφυγή δεν έχει εξετασθεί τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια από την υποβολή της αρχικής αίτησης για την χορήγηση διεθνούς προστασίας και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση για το άρθρο 22 του Ν. 4375/2016 σύμφωνα με την οποία η παραμονή στη χώρα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα εν αναμονή της οριστικής εξέτασης των αιτήσεών τους έχει δημιουργήσει μια πραγματική κατάσταση και συγκεκριμένα ισχυρούς βιοτικούς δεσμούς των προσώπων αυτών με τη χώρα, ιδίως της ανάπτυξης ιδιωτικών ή/και οικογενειακών σχέσεων σε αυτήν.
  Η προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής αποτελεί θεμελιώδες ατομικό δικαίωμα που κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα της Ελλάδας (άρθρα 9, 9α, 19 και 21) και σε διεθνείς συμβάσεις προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου τις οποίες έχει υπογράψει και κυρώσει η Ελλάδα (ιδίως άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κ.λπ.
  Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, και για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους αιτούντες άσυλο, που έλαβαν άδεια διαμονής δυνάμει των άρθρων 22 του 4375/2016 και 96 παρ. 2 του 4485/2017, πρέπει να δοθεί η ίδια άδεια για ανθρωπιστικούς λόγους και σε όσους η προσφυγή ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 26 του ΠΔ 114/2010 εκκρεμεί και κατά την εσφαλμένη διάταξη του άρθρου 113 του Ν. 4636/2019 πρέπει να εξεταστεί από την Αρχή Προσφυγών του Ν. 4636/2019. Είναι αυτονόητο ότι σημασία έχει ότι η προσφυγή δεν έχει εξεταστεί και όχι ποια είναι η αρμόδια αρχή προσφυγών για να την εξετάσει. Τόσες χαμένες εργατοώρες επιστημονικού προσωπικού στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για να ψηφιστεί το άρθρο 113 του Ν. 4636/2019! αντί να χορηγηθεί απ’ ευθείας κατά παρέκκλιση άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους και μάλιστα με ημερομηνία έναρξης τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος των Ν. 4375/2016 ή 4485/2017.
  Προσωπικά πιστεύω για να χρησιμοποιήσω μία έκφραση που μάθαμε τις τελευταίες μέρες περί αρνητικών τιμών στην αγορά πετρελαίου πρόκειται για αρνητική φωτογραφική διάταξη, δηλαδή προσπάθεια για κάποιο λόγο κατά παράβαση των γενικών διατάξεων του διοικητικού δικαίου, αποκλεισμού κάποιων ανθρώπων από νόμιμο δικαίωμά τους (ξέρω τουλάχιστον έναν).