Άρθρο 50 Τροποποίηση άρθρου 110 του ν. 4674/2020 (Α’ 53)

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 110 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) τροποποιείται ως εξής:
«2. Η απόσπαση ή μετάταξη διενεργείται κατόπιν σχετικής πρόσκλησης ή αίτησης του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου με κοινή απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του αρμοδίου οργάνου του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου από το οποίο προέρχεται ο υπάλληλος. Η απόσπαση δεν έχει χρονικό περιορισμό και μπορεί να ανακληθεί είτε με αίτηση του υπαλλήλου είτε με απόφαση του φορέα υποδοχής. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι δύνανται να καταλαμβάνουν θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Η δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων βαρύνει τον φορέα προέλευσης.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 110 του ν. 4674/2020 διαγράφεται.

  • Συμπληρωματικά με την παρατήρησή μας στο άρθρο 49 (κίνητρα), σημειωτέον ότι τόσο η άρση του χρονικού περιορισμού της απόσπασης όσο και η δυνατότητα των αποσπασμένων να αναλαμβάνουν θέσεις προϊσταμένων, αποτελούν θετικές ρυθμίσεις. Επαναλαμβάνουμε ότι όσοι υπάλληλοι επιθυμούν να προσφέρουν στο πεδίο του Μεταναστευτικού Δικαίου, υπό αντίξοες συνήθως συνθήκες, πρέπει να διευκολύνονται ώστε να το πράττουν.

  • 13 Απριλίου 2020, 14:38 | Γ. Γαβριηλιδης

    Η ανάληψη θέσεων προϊστάμενων οργανικών μονάδων από αποσπασμένους υπαλλήλους, θα πρέπει να γίνεται εφόσον αποδεδειγμένα δεν έχουν βρεθεί υπάλληλοι υψηλών προσόντων απο το υπηρετούν προσωπικό του υπουργείου, ως κίνητρο απόδοσης για τους υπάλληλους του υπουργείου.