Άρθρο 37 Τροποποίηση άρθρου 18 του ν. 4251/2014 (Α΄80)

 

Μετά την περ. ια’ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, προστίθεται περ. ιβ’ ως εξής: «ιβ. Αμερικανοί πολίτες που εισέρχονται στην Ελλάδα ως υπότροφοι στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος (Ίδρυμα Fulbright), δυνάμει της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως κυρώθηκε με τον ν. 3152/1955 (Α’ 64).
Η εθνική θεώρηση εισόδου, ισόχρονης διάρκειας με την χορηγούμενη υποτροφία, και σε κάθε περίπτωση διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής τέλους και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον προσκομίσει βεβαίωση υποτροφίας του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ίδρυμα Fulbright), από την οποία προκύπτουν η διάρκεια και ο σκοπός της διαμονής του ενδιαφερόμενου στην Ελλάδα, η κάλυψη των εξόδων ταξιδίου και διαμονής του στη χώρα, η κάλυψη πλήρους ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και η κάλυψη εξόδων τυχόν επαναπατρισμού του.
Οι ανωτέρω πολίτες μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογενείας τους, κατά την έννοια της περ. λγ’ της παρ. 1 του άρθρου 1, όπως ισχύει, στα οποία χορηγείται ομοίως εθνική θεώρηση εισόδου, ισόχρονη της θεώρησης των συντηρούντων και με την ένδειξη «Μέλη οικογένειας υποτρόφου Ιδρύματος Fulbright», εφόσον προσκομίσουν:
α) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο, από το οποίο να προκύπτει η συγγενική σχέση.
β) Αποδεικτικά στοιχεία, περί κάλυψης των εξόδων ταξιδίου και διαμονής τους στη χώρα, κάλυψης πλήρους ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και κάλυψης των εξόδων τυχόν επαναπατρισμού τους.
Σε περίπτωση παράτασης της χορηγούμενης υποτροφίας, για διάστημα μεγαλύτερο της διάρκειας ισχύος της χορηγηθείσας εθνικής θεώρησης εισόδου, δύναται να χορηγηθεί στον ανωτέρω πολίτη και στα μέλη της οικογένειάς του άδεια διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 19, εφόσον υποβληθεί αίτηση πριν τη λήξη της εθνικής θεώρησης. Η άδεια διαμονής είναι ισόχρονη με την προβλεπόμενη παράταση της χορηγούμενης υποτροφίας, προσαυξημένη κατά ένα μήνα.»