Γενικότερα ποιες προτάσεις ή σχόλια πέραν των ανωτέρω θα θέλατε να υποβάλλετε ώστε να ληφθούν υπόψη κατά τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος;

Γενικότερα ποιες προτάσεις ή σχόλια πέραν των ανωτέρω θα θέλατε να υποβάλλετε ώστε να ληφθούν υπόψη κατά τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος;

 • 16 Ιανουαρίου 2010, 05:05 | Κώστας Παρίσσης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η σχέση του κράτους με τους φορολογούμενους πρέπει να γίνει σχέση εμπιστοσύνης, και μόνο από το κράτος μπορεί να ξεκινήσει η αλλαγή. ‘Οσο το κράτος αντιμεπτωπίζει τον φορολογούμενο ως εν δυνάμει κλέφτη, τόσο ο φορολογούμενος – ακόμη κι εκείνος που έχει την πρόθεση να είναι ειλικρινής – θα προσπαθεί να ξεφύγει. ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ, και σκληρές ποινές, ταυτόχρονα.

 • 16 Ιανουαρίου 2010, 05:42 | Νικόλαος Ρομπότης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Εντιμότατοι.
  Το παρόν σχόλιο διατυπώνουμε εκπροσωπώντας την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους.
  Θεωρούμε σκόπιμο να θέσουμε υπ όψιν του Υπουργείου και κάθε άλλου αρμόδιου την εξής πολύ σοβαρή παρατήρηση:
  Από τα δημοσιοποιηθέντα προκαταρκτικά κείμενα για το υπό επεξεργασία νέο φορολογικό σύστημα διαπιστώνουμε και πάλι την απουσία ειδικής διάταξης για το Άγιον Όρος, το οποίο μοιάζει να συμπαρασύρεται και να εξομοιώνεται με τα λοιπά εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα, όπως εσφαλμένα έγινε και στους προηγούμενους νόμους 3634/2008 και 3808/2009, πράγμα που, όπως θα εξηγήσουμε, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως πλημμελής νομοτεχνική επεξεργασία.
  Το Άγιον Όρος διέπεται από ειδικό καθεστώς, κατοχυρωμένο συνταγματικά. Συγκεκριμένα με το άρθρο 105 του Συντάγματος ορίζεται ότι «Το Άγιον Όρος είναι σύμφωνα με το αρχαίο προνομιακό καθεστώς του αυτοδιοίκητο τμήμα του Ελληνικού Κράτους», καθώς και ότι «με νόμο καθορίζονται τα τελωνειακά και φορολογικά πλεονεκτήματα του Αγίου Όρους».
  Δηλαδή με την παραπάνω διάταξη του Συντάγματος κατοχυρώνεται ειδικά το καθεστώς της αγιορειτικής αυτοδιοίκησης (μοναδική εξαίρεση στο διοικητικό σύστημα της χώρας), ενώ υφίσταται ειδική πρόβλεψη για τελωνειακά και φορολογικά πλεονεκτήματα του Αγίου Όρους και εξουσιοδοτείται ο κοινός νομοθέτης για τη σχετική ρύθμιση. Το γεγονός ότι η ρύθμιση για την έκταση και το είδος των πλεονεκτημάτων επιβάλλεται να επιχειρείται με ειδικό νόμο προκύπτει κατ’ αρχήν από το στοιχείο της ειδικότητας (εξαιρετικότητας) της συνταγματικής κατοχύρωσης του αγιορειτικού καθεστώτος αλλά και περαιτέρω από το στοιχείο της ειδικότητας (εξαιρετικότητας) της πρόβλεψης περί των τοιούτων πλεονεκτημάτων.
  Η «ειδικότης» της προστασίας του αγιορειτικού καθεστώτος καθ’ όλου, αλλά και η ειδικότης της ρύθμισης των πλεονεκτημάτων, προδήλως ελήφθησαν υπόψη κατά την διατύπωση της Κοινής Δήλωσης περί Αγίου Όρους που περιλήφθηκε στη τελική πράξη προσχωρήσεως της Ελλάδος στην (ήδη) Ευρωπαϊκή Ένωση της 29.5.1979, με την οποία η Ε.Ε. αναλαμβάνει τη δέσμευση να «λαμβάνει υπόψιν το ειδικό καθεστώς του Αγίου Όρους κατά την εφαρμογή και περαιτέρω επεξεργασία των διατάξεων του Κοινοτικού Δικαίου, ιδίως όσον αφορά τις τελωνειακές και φορολογικές απαλλαγές».
  Αλλά επίσης οι μέχρι τώρα ρυθμίσεις της εθνικής νομοθεσίας, πάντοτε ειδικές, οδηγούν άνευ ετέρου στο ίδιο συμπέρασμα.
  Μάλιστα σε συγκεκριμένα νομοθετήματα γίνεται ρητή μνεία για καθορισμό φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων «με ειδική συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της Ιεράς Κοινότητος» (Ν. Δ/γμα 10/16.9.1926 άρθρο 2, παρ. α και παρ. β εδ. 3, βλ. και ΑΝ 2725/1940 κλπ).
  Δέν θα ήταν λοιπόν νομοτεχνικά ορθό και θα έκειτο εκτός του γράμματος και του πνεύματος του Συντάγματος αν επεχειρείτο ρύθμιση των θεμάτων των αφορώντων στα ως άνω πλειονεκτήματα με γενικές διατάξεις φορολογικού κ.λπ. δικαίου. Και μάλιστα χωρίς καν τη συζήτηση, αν όχι τη συναίνεση, της Ιεράς Κοινότητος.
  Επίσης με κανένα τρόπο δεν ευσταθεί να εξομοιώνεται το Άγιον Όρος με τα λοιπά εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα, όπως π.χ. την Εκκλησία της Ελλάδος. Πρώτον γιατί το Σύνταγμα ή ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος ουδεμία ποιούνται μνεία για τέτοια προνόμια αυτών των νομικών προσώπων. Και δεύτερον γιατί το Δημόσιο δεν καταβάλλει μισθοδοσία για τους μοναχούς του Αγίου Όρους όπως για τους λοιπούς κληρικούς.
  Σε αυτή τη συνάφεια να τονίσουμε και ότι το Δημόσιο δεν καταβάλλει επίσης κονδύλια για την αυτοδιοίκηση του Αγίου Όρους, όπως για τους Δήμους, τις Νομαρχίες και τις Περιφέρειες, και οι αντίστοιχες λειτουργικές δαπάνες για την περιοχή της Αθωνικής Χερσονήσου (καθαριότης, δρόμοι, απορρίμματα, λύματα κ.ο.κ.) βαρύνουν την Ιερά Κοινότητα και τις Ιερές Μονές.
  Είναι λοιπόν απαραίτητη ειδική ρύθμιση, που θα προκύψει από ειδική συζήτηση, στην οποία θα εξετασθούν όλα τα ειδικά θέματα τόσο από τυπικής και νομοτεχνικής πλευράς όσο και από ουσιαστικής, δηλ. να συνεκτιμηθούν οι λόγοι για τους οποίους θεσπίσθηκαν συγκεκριμένες απαλλαγές και αν το Δημόσιο θα έχει κέρδος ή ζημία από την τυχόν κατάργησή τους. Έτσι στο τέλος να συμφωνηθούν διατάξεις με κριτήριο το αίσθημα δικαίου, αλλά και ευθύνης απέναντι στο Γένος και την ιστορία του, χωρίς προκαταλήψεις και ιδεοληψίες.
  Αναφέρουμε ενδεικτικά μερικά σημεία:
  • Η Πολιτεία καλείται να αναλογισθεί και να αναλάβει τις ευθύνες της τόσο απένταντι στις διεθνείς συνθήκες, βάσει των οποίων ανέλαβε την κυριαρχία του Αγίου Όρους, με δέσμευση για διατήρηση του προνομιακού καθεστώτος του, όσο και απέναντι στις αντίστοιχες Συνταγματικές επιταγές και δεσμεύσεις. Καλείται επίσης να δίνει απαντήσεις για το πώς ακριβώς εφαρμόζει αυτές τις δεσμεύσεις και τί απομένει μετά τις αλλεπάλληλες καταργήσεις.
  • Η Πολιτεία καλείται να υπολογίσει τα τεράστια ποσά που εξοικονομεί από το Άγιον Όρος, τα οποία συνιστούν διαρκείς εισφορές πολλαπλάσιες των απαλλαγών. Αναφερθήκαμε ήδη στις δαπάνες αυτοδιοίκησης, αλλά και στην άμισθη προσφορά εργασίας δια βίου από τους αγιορείτες μοναχούς όχι μόνο στους τομείς της εκκλησιαστικής ζωής και λατρείας, αλλά και ως φύλακες μνημείων, κειμηλίων, αρχαιοτήτων, κτιρίων, δασών, περιβάλλοντος κλπ, καλλιεργητές, μεταφορείς, ξενοδόχοι, μάγειροι, καθαριστές, συντηρητές κ.ο.κ.
  • Για όλους τους παραπάνω λόγους το Άγιον Όρος έχει τρόπον τινά τη «δική του οικονομία» που λειτουργεί παράλληλα με αυτή του δημοσίου. Γιαυτό και είναι εύλογη η εξαίρεσή του από διάφορες φορολογίες προς το δημόσιο. Να σημειώσουμε μάλιστα ότι στο ειδικό καθεστώς του προβλέπονται και εισφορές προς το Κοινό Ταμείο (άρθρα 36 και 137 Καταστατικού Χάρτη Αγίου Όρους) ως εσωτερική φορολογία, που προϋποθέτει τη μη διπλή υπαγωγή και σε δημόσιες εισφορές.
  • Η διατήρηση ακμαίου του αγιορειτικού βίου συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη εν γένει της ελληνικής οικονομίας και ειδικότερα αυτής των ομόρων κοινωνιών, καθώς η εκτέλεση έργων, η απασχόληση εργαζομένων, η κίνηση ημεδαπών και αλλοδαπών κλπ αποτελούν την ίδια τη ζωή της πέριξ κοινωνίας, ενώ παράλληλα σημαίνουν και αγοραστική κίνηση και έσοδα για όλη τη χώρα, μάλιστα και εισαγωγή συναλλάγματος, οπότε το κέρδος της ελληνικής Πολιτείας θα ήταν πολύ μικρότερο με την εφαρμογή ανασταλτικών φορολογιών και την ανακοπή του αγιορειτικού κύκλου ζωής. Γιαυτό το κράτος πρέπει να συνεκτιμά τον πραγματικό αντίκτυπο των μέτρων που λαμβάνει στην αγιορειτική ζωή, όταν μάλιστα ληφθεί υπόψιν η πληγωμένη οικονομία των περισσοτέρων μονών (οι κατά καιρούς επιτηδευμένα ακουόμενοι μεγάλοι αριθμοί αποτελούν εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα), ειδικά μετά από την απαλλοτρίωση 1.200.000 στρεμμάτων γης των μετοχίων τους χωρίς αποζημιώσεις για την εγκατάσταση προσφύγων μετά το 1924.
  • Η οικονομική αυτάρκεια των Ιερών Μονών είναι απαραίτητη και για την πνευματική ισορροπία του Αγίου Όρους και τη διατήρηση του κοινοβιακού συστήματος. Η ιστορία διδάσκει ότι ο οικονομικός μαρασμός οδήγησαν σε εκπτώσεις του πνευματικού βίου (όπως λ.χ. το ιδιόρρυθμο σύστημα), πράγμα για το οποίο κανείς δεν θα επαινέσει ούτε το Άγιον Όρος ούτε την Ελληνική Πολιτεία.
  Γενικά η αντιμετώπιση των θεμάτων του Αγίου Όρους χρειάζεται ψυγχραιμία και βαθειά εξέταση, πράγματα για τα οποία ομολογουμένως δεν βοηθεί η συγκυρία εσπευσμένων νομοθετικών ρυθμίσεων για τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας.
  Κατακλείοντας σημειώνουμε επιγραμματικά ότι η ελάχιστη υποχρέωση της Πολιτείας είναι να περιλάβει ειδική ρύθμιση για το Άγιον Όρος, που θα προκύψει από ειδικό διάλογο με το ίδιο, καθώς άλλωστε σήμερα ο διάλογος θεωρείται δεδομένος και για κάθε άλλο φορέα.

  Ευχαριστούμε
  Ειδικά εξουσιοδοτημένος από την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους
  Νικόλαος Ρομπότης
  Δικηγόρος Θεσσαλονίκης
  Νομικός Σύμβουλος Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους

 • 16 Ιανουαρίου 2010, 05:29 | ΝΤΙΜΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Γενναια περικοπη στρατιωτικων δαπανων.θα εξοικονομηθουν δισεκατομμυρια.

 • 16 Ιανουαρίου 2010, 05:06 | ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Οι θέσεις των Φροντιστών για το Φορολογικό

  Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης είναι θεσμός διαχρονικός και καταξιωμένος στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας. Οι εκπαιδευτικοί φροντιστές συμβάλλουμε ενεργά στη βελτίωση της εκπαίδευσης βοηθώντας το σχολείο να δημιουργεί ανθρώπους με γνώσεις και ικανότητες και ήθος που θα γίνουν μελλοντικά οι καλοί επιστήμονες-πολίτες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί η χώρα μας.
  Πρώτα απ’όλα είμαστε εκπαιδευτικοί και κατά συνέπεια ο κλάδος μας αντιμετωπίζει θεσμικά προβλήματα που δεν είναι της παρούσας στιγμής να συζητηθούν. Όμως είμαστε μικρές επιχειρήσεις που απασχολούμε χιλιάδες εργαζόμενους συμβάλλοντας με τη σειρά μας στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. Έτσι διατυπώνουμε και εμείς τις θέσεις μας και έχουμε άποψη αναγνωρίζοντας τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της εποχής μας.
  Επιγραμματικά οι θέσεις μας είναι:
  Α) «ο διαχωρισμός των νόμιμων φροντιστηριακών μονάδων που ελέγχονται από το κράτος ως νόμιμες επιχειρήσεις και ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους και ως προς τα οικονομικά τους. Στον χώρο μας παραοικονομία είναι τα ανεξέλεγκτα ιδιαίτερα, που δίνονται είτε από νόμιμους είτε από παράνομους καθηγητές. Σε αυτό το σημείο ζητάμε να δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους μαθητές να επιλέγουν και τα νόμιμα φροντιστήρια για την ενισχυτική διδασκαλία ή την πρόσθετη διδακτική στήριξη, με τη θεσμοθέτηση των «κουπονιών παιδείας» γεγονός που θα φέρει οφέλη και εκπαιδευτικά προς τους μαθητές –δέκτες αυτής της παροχής και οικονομικά για το κράτος, αφού αν ένα μέρος της συνολικής δαπάνης κατευθυνθεί προς τα νόμιμα φροντιστήρια θα υπάρξουν πρόσθετα φορολογικά έσοδα που σήμερα δεν υπάρχουν. Β) Οι δαπάνες των Ελλήνων για την εκπαίδευση που αφορά τα φροντιστήρια δεν μπορούν να αποτελέσουν τεκμήριο διαβίωσης. Το φροντιστήριο δεν είναι είδος πολυτέλειας για τους Έλληνες μαθητές, αφού κυρίως σε εμάς τους φροντιστές απευθύνονται τα λαϊκά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Αντίθετα, οι οικονομικά ισχυροί απευθύνονται στα ακριβά και παράνομα ιδιαίτερα μαθήματα. Συνεπώς, το κράτος και στη συνείδηση του και στις πρακτικές του θα πρέπει πλέον να διαχωρίσει τη νόμιμη φροντιστηριακή μονάδα που ελέγχεται από τους μηχανισμούς του από τα παράνομα και ανεξέλεγκτα ιδιαίτερα μαθήματα.

  Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Αττικής

 • 16 Ιανουαρίου 2010, 05:40 | Γιαχανατζης Αναστασιος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Νομιζω πως οι πωλησεις προς το Δημοσιο πρεπει να απαλλασονται του ΦΠΑ.

  1ον. Διοτι δεν εχει νοημα κατι τετοιο.

  2ον. Δημιουργει μια επι πλεον ρευστοτητα στις επιχειρησεις.

  3ον. Ικανοποιει το αισθημα δικαιου των πολιτων προς το
  Δημοσιο. Διοτι με την μεγαλη καθυστερηση που εξοφλει
  το Δημοσιο τις υποχρεωσεις του, καθε επιχειρηση ειναι
  αναγκασμενη να καταβαλει ΦΠΑ που δεν εχει εισπραξει.
  Και αν αυτο συμβαινει για μεγαλο χρονικο διαστημα και
  κατ επαναληψη ειναι προφανες τι μεγαλο προβλημα
  ρευστοτητας δημιουργειται για τις επιχειρησεις αυτες.

  4ον. Καταρριπτεται το επιχειρημα, οτι το Δημοσιο κατακρατα
  χρηματα που δεν πρεπει, δημιουργωντας ασφυξια στις επιχει
  ρησεις.

  50ν. Τα χρηματα αυτα μπορουν να επενδυθουν και να χρησιμο-
  ποιηθουν απο τις επιχειρησεις, αυξανοντας την ρευστο-
  τητα τους και μειωνοντας τις δενειστικες τους αναγκες.

 • 16 Ιανουαρίου 2010, 00:11 | Δημήτριος Ιωάννου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
  Γιά το εν θέματι έγινε ευρύτατος δημοσιογραφικός, δικηγορικός, συντεχνικός διάλογος, αλλ’ άνευ αντικειμένου, και μάλιστα δηλωτικός ιδιοτελούς υποκρισίας. Οι ημιϋπαίθριοι χώροι ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟΙ. Οι κλειστοί μετατραπέντες σε χώρους ενδιαιτήσεως, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟΙ. Ουδείς αγόρασε ημιϋπαίθριο χώρο ως νόμιμο οίκημα διότι οι επιφάνειές των δεν αναφέρονται στην Σύσταση Οριζοντίου Ιδιοκτησίας, ως διαμέρισμα, ή οιαδήποτε άλλη ιδιοκτησία κυρίας χρήσεως, άλλως οι Συμβολαιογραφήσαντες υπέπεσαν σε ποινικό παράπτωμα. Συνεπώς οι ιδιοκτήται ΚΛΕΙΣΤΩΝ ημιϋπαιθρίων, αγόρασαν και πλήρωσαν μη νομίμους χώρους εν γνώσει των, οι δε διατυπούμενες διαμρτυρίες περί καθιζήσεως των συναλλαγών λόγω της εκκρεμότητος νομιμοποιήσεως των είναι εκ του πονηρού & παιδαριώδεις. Επειδή η κατάστασις αφορά μιά – κακώς – διαμορφωθείσα πραγματικότητα, προτείνεται η νομιμοποίησίς των με την καταβολή του διπλασίου του αναλογούντος Φ.Μ.Α. γιά τον εξής λόγο: Εάν απετέλουν νόμιμη επιφάνεια, θα εφορολογούντο κανονικώς. Ούτως ή άλλως πρακτικά στην συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων δεν κοστολογήθηκαν με την μέση τιμή/άνα μονάδα επιφανείας του υπολοίπου διαμερίσματος. Συνεπώς η καταβολή του διπλασίου του αναλογούντος Φ.Μ.Α. κατά περίπτωσιν είναι λογική ποινή, ιδιαιτέρως σε σχέση με τα αναλογούντα δυνάμει πρόστιμα ανεγέρσεως και διατηρήσεως αυθαιρέτων οψέποτε επιβληθούν.

 • 16 Ιανουαρίου 2010, 00:31 | Νίκος Γεωργιλάς – πρώην εφοριακός
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Να φορολογηθούν οι τράπεζες που έχουν υπερκέρδη με 45% και να επιστρέψουν τα 28 δις € και να τα δώσει στους μικρομεσαίους ο ΕΟΜΕΧ

  Να μην κριθούν οι προοιστάμενοι στις εφορίες από τον ΑΣΕΠ γιατί η διαδικασία θα φτάσει μέχρι τον Σεπτέμβριο και επείγουν οι φορολογικοί έλεγχοι. Τώρα όλοι οι προοιστάμενοι είναι της ΝΔ, αποτυχημένοι και θα σαμποτάρουν το έργο σας.

  Οι αμοιβές των δικηγόρων μπορούν να βρεθούν από τις δικαστικές υποθέσεις που παραστάθηκαν, των συμβολαιογράφων απ’ τα συμβόλαιά τους, των λογιστών από τις δηλωσεις εισοδήματος και ΦΠΑ που συμπληρώνουν και των μηχανικών από τις άδειες που έχουν εκδόσει στις πολεοδομίες.

  Για να αυξήσουν τα φορολογικά έσοδα οι εφοριακοί, πρέπει να αμειφθούν με αυξήσεις και όχι με μειώσεις επιδομάτων, πάγωμα μισθών και κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης των μισών αποδοχών των ΔΙΒΕΤ.

  Επίσης, ο πρωθυπουργός να ανακαλέσει ότι οι εφοριακοί μόνο πρέπει να κάνουν δηλώσεις πόθεν έσχες τις οποίες κάνουν και τις ελέγχει επιθεωρητής. Των βουλευτών τις ελέγχει κανείς;

  Αν τολμάτε φορολογήσετε το κεφάλαιο που διαφεύγει για 10ετίες και όχι τους μισθωτούς και τους φτωχούς. Τολμάτε; ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΤΕ

 • 16 Ιανουαρίου 2010, 00:12 | Δημήτριος Ιωάννου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
  Γίνονται παρεμβάσεις στον δημόσιο διάλογο γιά την ακίνητη περιουσία και επιδιώκεται δημοσίως αλλά και μέσω του Τύπου συνομιλία με την εκάστοτε Κυβέρνηση από φορείς για τους οποίους δεν είναι σαφής η νομική των υπόσταση, αλλά και η νομιμοποίησις εκπροσωπήσεως. Σύμφωνα με τις στατιστικές περισσότερο από το 70% των Ελλήνων πολιτών είναι ιδιοκτήτες ακινήτων. Δεν αντιλαμβάνομαι τίνι τρόπω δύνανται να εκπροσωπείται τόσο μεγάλος αριθμός φορολογουμένων πολιτών από φορέα όπου η συμμετοχή συνίσταται στην καταβολή στοιχειώδους συνδρομής, δεν ζητείται η πιστοποίησις ιδιοκτησίας έστω και 1cm², και ουδαμού εμφαίνεται η σύστασις σωματείου, ή ενώσεως προσώπων μη κερδοσκοπικού, ή και συνδικαλιστικού χαρακτήρος. Κατ’ ακολουθίαν ο όρος κατασκευαστής είναι νομικά αόριστος, φορολογικά δε αρμόζει σε πλείονες κατηγορίες επαγγελματιών-επιτηδευματιών, εισοδηματιών, επενδυτών κ.ο.κ. Αντιλαμβάνομαι τους Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, μέλη του Τ.Ε.Ε, τις Τεχνικές Εταιρείες, τα Μελετητικά Γραφεία επίσης μέλη του Τ.Ε.Ε., καθώς και τις όποιες ενώσεις προσώπων, που διαθέτουν την δέουσα και εκ του Νόμου προβλεπομένη επιστημονική και επαγγελματική πιστοποίηση γιά τις κατασκευές κτιρίων, ως δικαιωματικά συνομιλητάς του κράτους γιά θέματα ακινήτου περιουσίας, πολεοδομίας, χωροταξίας, ίσως και φορολογίας, λόγω της κατά τεκμήριον γνώσεως των αντικειμένων και επαγγελματικής ενασχολήσεως με αυτά. Συνεπώς θα ήταν χρήσιμο η εκάστοτε Πολιτική ηγεσία, να διαχωρίσει τους νομιμοποιούμενους συνομιλητάς της προς αποφυγή αποπροσανατολισμού των πολιτών, και δημιουργίας εσφαλμένων απόψεων (αγγλιστί «bad training of the customers».)

 • 16 Ιανουαρίου 2010, 00:16 | Κωνσταντίνος Κούτσιος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΔΟΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΚΑΡΤΩΝ κ.λπ. ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΙΝΑΙ ΑΗΔΙΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 8,9), ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ. ΝΑ ΜΠΕΙ ΜΙΑ ΤΑΞΗ ΣΤΙΣ Δ.Ε.Κ.Ο. ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΟΜΜΑΤΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ. ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ.

 • 16 Ιανουαρίου 2010, 00:51 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Πιστεύω πως πριν τη δημιουργία νέου φορολογικού νομοσχεδίου θα έπρεπε να μπει μια τάξη στα μισθολογικά του Δημοσίου.
  Θα πρέπει όλες οι αμοιβές των δημόσιων/κρατικών λειτουργών να επαναπροσδιορισθούν από μηδενική βάση, προς άρση όλων των προνομίων που αποκτήθηκαν από καιρού εις καιρόν από διάφορες επαγγελματικές τάξεις.
  Ιδιαίτερα το μισθολογικό πάρτι των ΔΕΚΟ θα πρέπει να σταματήσειΑΜΕΣΑ.
  Τώρα είναι ευκαιρία να γίνει η ορθολογικοποίηση των αμοιβών.

  Δεν καταλαβαίνω πως μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι άνθρωποι που αμείβονται παχυλά από ένα Δημόσιο που αιμορραγεί οικονομικά.
  Αν έχει μείνει ίχνος σοσιαλιστικής συνείδησης, παρακαλώ βάλτε πρώτα τάξη στο μισθολόγιο των Δημοσίων/κρατικών υπαλλήλων ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ των ΔΕΚΟ.

  Οι ανακοινώσεις του κ. Γερουλάνου για μειώσεις ως 30% στις απαράδεκτα υψηλές αποδοχές παρουσιαστών, μεγαλοδιευθυντών και συμβούλων της ΕΡΤ μοιάζουν χαϊδέματα στους χειμαζόμενους χαμηλοσυνταξιούχους, αγρότες, μισθωτούς του Δημόσιου Τομέα.

  Η θέσπιση ανώτατης μικτής αμοιβής για όλους τους υπηρετούντες στο Δημόσιο πρέπει να επανέλθει. Κατά τη γνώμη μου ετήσιες μικτές απολαβές της τάξης των 100,000 € για τους ανώτατους υπαλλήλους του Κράτους είναι υπεραρκετές για την ευρωεπαίτιδα πατρίδα μας.
  Για όσους θεωρήσουν εαυτούς αδικημένους, υπάρχει το λαμπρό εργασιακό πεδίο του Ιδιωτικού Τομέα.

  Μετά το νοικοκύρεμα των μισθοδοτικών μπορούμε να μιλήσουμε και για νέο φορολογικό. Κάθε Έλληνας θα συνεισφέρει στην πατρίδα αν αισθανθεί ότι υπάρχει δικαιοσύνη στις αμοιβές και δεν αισθάνεται αδικημένος.

  Ας μη μας διαφεύγει το γεγονός ότι το σκέλος των αμοιβών (μισθοδοσίες) αποτελεί τη μεγαλύτερη δαπάνη στους προϋπολογισμούς.

 • 16 Ιανουαρίου 2010, 00:35 | Τιο
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Πιστεύω στις προθέσεις σας για μια προοδευτική και κοινωνικά δίκαιη φορολογική μεταρρύθμιση, αναγνωρίζοντας την αδυναμία της πολιτείας να συλλάβει την φορολογητέα ύλη χωρίς την βοήθεια-συμμετοχή των πολιτών.
  Ελπίζω το νέο φορολογικό νομοσχέδιο να συμβάλλει στην αλλαγή φορολογικής νοοτροπίας θετικής συμμετοχής και όχι στην άρνηση και την απογοήτευση για άλλη μια φορά.

  Μετά από μακροχρόνια εμπειρία ζωής επιτρέψτε μου τις παρακάτω σκέψεις:
  α) Το αφορολόγητο 12.000,00€ πρέπει να διατηρηθεί ανεξαρτήτου ποσού αποδείξεων, αφενός μεν για να μη γίνουμε άσκοποι καταναλωτές κυνηγώντας αποδείξεις και αφετέρου να μην πληρώσουμε περισσότερο φόρο λόγω κοινωνικών-οικογενειακών αναγκών, π.χ. δαπάνες παιδιών άνω των 24ετών που συνεχίζουν σπουδές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή είναι άνεργα και δεν καλύπτονται ούτε για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ούτε απαλλάσσουν τον φορολογούμενο.
  β) Καταγραφή μόνο των δαπανών-υπηρεσιών που αναγνωρίζετε την δυσκολία έλεγχου, με κίνητρο την φοροαπαλλαγή τους ακόμα και στο συνολικό ποσό.
  γ) Για την έκδοση των αποδείξεων να ευθύνονται οι επαγγελματίες και όχι ο καταναλωτής, που του δημιουργει αίσθημα αγανάκτησης η ευθύνη, λόγω της αδυναμίας ελέγχου της πολιτείας και την σκοπιμότητα των επαγγελματιών.
  δ) Επιπλέον έλεγχο-διασταύρωση των τιμολογίων σε βάρος υπηρεσιών που απαλλάσσονται Φ.Π.Α.
  ε) Ο έλεγχος των δαπανών του ΥΕΘΑ να μην ολοκληρώνεται από το επιτελείο και στο αρχείο.
  στ) Σχετικά με το ποσό νοσηλίων που δεν καλύπτεται από το ταμείο και απαλλάσσεται σύμφωνα με την βεβαίωση του ταμείου ασφάλισης για την εφορία, θα μπορούσε να συμπληρωθεί με στοιχεία της απόδειξης πληρωμής.
  ζ) Μία μεγάλη τομή θα είναι η τοποθέτηση υπεύθυνου νοσηλευτικού προσωπικού σε όλα τα δωμάτια νοσηλείας στα κρατικά νοσοκομεία για να σταματήσει η απαράδεχτη παγιοποιημένη κατάσταση, συνεχούς παρουσίας συγγενικών προσώπων ή την κάλυψη των αναγκών με προσωπικό ιδιωτικών αποκλειστικών νοσοκόμων, σε βάρος των ασφαλιστικών ταμείων.
  Μία μελέτη της δαπάνης των ταμείων για τον σκοπό αυτό, την αξιοποίηση του προσωπικού ιδιωτικών αποκλειστικών νοσοκόμων, ακόμα και αν απαιτηθεί μικρή επιβάρυνση των ασφαλισμένων με αντίστοιχη κράτηση, θεωρώ ότι θα είναι ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΘΜΟΣ για την νοσοκομειακή μας περίθαλψη.

  Ευχαριστώ για την συμμετοχή

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 23:30 | Κωνσταντίνος Κούτσιος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΟΤΑΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΝΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕΙ Ο ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ. ΑΥΣΤΗΡΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ. ΝΑ ΑΡΘΕΙ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΑΛΛΙΩΣ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ. ΝΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΤΑ 30% ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΨΕΙ Η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ. Η ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. ΜΗΧΑΝΟΓΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ (ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ) ΚΑΙ ΣΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ (ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ Κ.ΛΠ). ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΤΑ ΤΑΞΙ, ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΑ, ΠΑΝΤΟΥ.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 23:13 | Μάνος Τριανταφύλλου (Οικονομολόγος)
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Επαναστατικές προτάσεις για άμεση επίλυση του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας και λοιπές προτάσεις:

  1)Άμεση ψήφιση νόμου που να καθιστά τη φοροδιαφυγή και την απόκρυψη με δόλο φορολογικών στοιχείων ως κακούργημα με τις ανάλογες δρακόντειες ποινές
  φυλάκισης ή κάθειρξης και τα ανάλογα πρόστιμα.
  2)Σε κάθε περίπτωση πρέπει ο νόμος αυτός να ψηφιστεί έγκαιρα πριν την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και να γίνει με ειδική καμπάνια (TV και λοιπά ΜΜΕ) γνωστός σε όλους τους φορολογούμενους πολίτες και στις εταιρείες ώστε να τον έχουν υπόψη όταν θα κλιθούν να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις και για τις εταιρείες σε σχέση με την κατάρτιση των ισολογισμών τους.
  3) Ενίσχυση των ποινών σε βαθμό κακουργήματος που προβλέπονται για τη διαφθορά στο δημόσιο και καμπάνια γνωστοποίησης κυρίως για τους εφοριακούς και λοιπούς δημόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους.
  4) Εφαρμογή καταγραφής όλων των περιουσιακών στοιχείων στις φορολογικές δηλώσεις, όπως και των καταθέσεων, ομολόγων των λοιπών τίτλων και των μετοχών( καθολικό «πόθεν έσχες «), όπως επίσης υποχρεωτική δήλωση των εταιρειών offshore, σε ποιό φορολογικό παράδεισο βρίσκονται και τι περιουσιακά στοιχεία διαθέτουν, όχι για να φορολογηθούν, τουλάχιστον όχι άμεσα.
  Η απόκρυψη των εταιρειών offshore θα θεωρείται βέβαια ως κακούργημα, σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο με ότι αυτό συνεπάγεται.
  5) Άρση κάθε τραπεζικού απορρήτου έναντι του Υπουργείου Οικονομικών
  για όλες τις κινήσεις λογαριασμών που θα μπορεί να αφορά ακόμα και το απώτερο παρελθόν των κινήσεων και αυτό ας γίνει γνωστό σε όλους τους πολίτες !!
  6) Υποχρεωτική ονομαστικοποίηση όλων των μετοχών.
  7) Διασφάλιση κάθε δυνατότητας ελέγχου από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικώντων συναλλαγών των χρηματιστηριακών εταιρειών.

  Όλα τα παραπάνω πριν την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων!!!

  8) Μετά την υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων να ζητηθεί σε ανύποπτο χρόνο από όλες τις τράπεζες της χώρας από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών να αναφέρουν εντός συγκεκριμένου σύντομου χρονικού διαστήματος ολίγων ημερών ονομαστικά μαζί με τον ΑΦΜ του καταθέτη όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν στην ίδια τράπεζα καταθέσεις ύψους άνω των 100.000,– Ευρώ (και ως άθροισμα διαφόρων λογ/σμών της ίδιας τράπεζας ).
  Επίσης πρέπει να ζητηθεί από τις τράπεζες να αναφέρουν και όλους τους λογαριασμούς που είχαν καταθέσεις αυτού του ύψους (σε δραχμές άνω των 30.000.000,) στο παρελθόν, αν υπάρχουν στοιχεία μέχρι και το έτος 1998.
  Το ίδιο και για λογαριασμούς που φαίνεται ότι έγιναν αναλήψεις και εμβάσματα ή άλλες μεταφορές χρημάτων σε άλλες τράπεζες εγχώριες και του εξωτερικού άνω των παραπάνω ποσών επίσης και για το απώτερο παρελθόν μέχρι και το 1998.

  9) Το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει άμεσα να ενισχύσει τη μηχανογράφηση του με μεγάλη τράπεζα δεδομένων και λογισμικά (προγράμματα) που να είναι σε θέση να κάνουν όχι μόνο διασταυρώσεις μεγάλης κλίμακας, αλλά και κάθε αναγκαία έρευνα.
  10) Αφού το ταχύτερο δυνατό περαστούν οι φορολογικές δηλώσεις όλων των ιδιοκτητών των παραπάνω τραπεζικών λογαριασμών με τις παραπάνω καταθέσεις που θα αφορούν τα περισσότερα δυνατά προηγούμενα χρόνια ( αυτό εξαρτάται από τα χρόνια που κρατούνται οι φορολογικές δηλώσεις των φορολογουμένων -φυσικών και νομικών προσώπων- στις εφορίες), θα συμπληρωθούν τα στοιχεία των δηλωθέντων εισοδημάτων και τα στοιχεία για τις καταθέσεις όλων αυτών των φορολογουμένων, όπως επίσης και όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν δηλώσει, τα οποία μπορούν να ελεγχθούν σε ότι αφορά τα ακίνητα και από τη ΔΕΗ και από άλλες δημόσιες υπηρεσίες, σε ότι αφορά τις μετοχές από τις χρηματιστηριακές εταιρείες.
  11) Έτσι μπορεί ένα κατάλληλο λογισμικό (πρόγραμμα) να κάνει σύγκριση δηλωθέντων εισοδημάτων στο παρελθόν και για τον προηγούμενο χρόνο από τη μια πλευρά και των καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων από την άλλη, υπολογίζοντας έτσι τη φοροδιαφυγή που προκύπτει αφού βέβαια δεν μπορεί να καλυφθεί το πόθεν έσχες και κόβοντας ανάλογα κουστουμάκια.
  Μετά την καταγραφή με το παραπάνω τρόπο όλων των περιουσιακών στοιχείων και των καταθέσεων δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι δεν έχει να πληρώσει ακόμα και αν τα έβγαλε τα χρήματα στο εξωτερικό.
  Επίσης μπορούν έτσι μετά από ενδελεχή έρευνα όλων αυτών των στοιχείων να βγουν λαβράκια και για μεγάλη φοροδιαφυγή και πολλά άλλα.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 23:15 | Κουτράκης Ιωάννης, Χανιά
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ο πιο ευκολος τρόπος για την παρακολούθηση και καταγραφή εσόδων είναι η κάρτα συναλλαγής πολίτη. Μία ηλεκτρονική κάρτα η οποία θα φέρει τα στοιχεία του φορολογούμενου (ή του κηδεμόνα αν προκειται για παιδιά). σε συνδυασμό με ειδικό μηχάνημα που θα τοποθετηθεί σε κάθε επιχείριση κατα την συναλλαγή το ειδικο μηχάνημα της επιχείρισης θα αποθηκεύει με μονοσήμαντο τρόπο την συναλλαγή, δίνοντας το ΑΦΜ τηε επιχειρισης, του συναλλασόμενου το ποσό και την ημερομηνία.
  Τέλος κατά την ημερήσια απογραφή (ζ) θα αποστελλονται ολα τα στοιχεία στο υπουργειο οικονομικών με online τρόπο και έτσι θα είναι δυνατή η παρακολούθηση των συναλλαγών σε real time σχεδόν ενώ και ο συναλλασόμενος δεν θα χρειάζεται να αποστέλνει στοιχεία και αποδείξεις με τον οιοδήποτε τροπο στο ΕΥΠ.Οικ. και θα γνωρίζει ανά πάσα στιγμή το ύψος των αποδείξεων που έχει μαζέψει.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 23:53 | Δημήτριος Ιωάννου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
  Επαναφορά σε ισχύ του αρθρ.14, ενότης Α του Ν.2753/1999(ΦΕΚ Α249/17.11.1999) χωρίς ανατρεπτική προθεσμία, διαλαμβάνον όλες τις υποθέσεις γιά τις οποίες έχει ασκηθεί ένδικο μέσο αναφερόμενο στην αξία των ακινήτων. Χαρακτήρισα στο προηγούμενο σχόλιο μου το σύστημα Α.Π.Α.Α. μεγαλοφυές εργαλείο ευνομουμένης διοικήσεως. Αποστερώντας από τους ελεγκτάς το δικαίωμα αυθαιρέτων ή εκβιαστικών εκτιμήσεων, το μόνο πεδίο δράσεως που απέμεινε είναι οι εκκρεμείς υποθέσεις κεφαλαίου εκτός Α.Π.Α.Α.
  Βλ. συνημμένα δημοσιεύματα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 13/06/2009, & 20/06/2009 http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_13/06/2009_318512 http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_13/06/2009_318511 σεhttp://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_20/06/2009_319247
  Σε αυτές τις υποθέσεις οι ελεγκταί εκτιμούσαν την αξία ακινήτων των εκκρεμών υποθέσεων έως και 7 φορές περισσότερο, και από τις δηλωθείσες αξίες, αλλά και από τις Αντικειμενικές που θεσπίσθηκαν αργότερα, με συνέπεια να λιμνάζουν στα Διοικητικά Δικαστήρια τουλάχιστον 800.000 υποθέσεις, γιά το προφανές.
  Οι προκάτοχοι Υπουργός & Υφυπουργός Οικονομικών κ.κ. Αλογοσκούφης & Ρεγκούζας αντιστοίχως, ο μεν πρώτος λόγω ακουσίας αδυναμίας αντιλήψεως του θέματος, και δεύτερος εμφορούμενος από συνδικαλιστική ευσυνειδησία και συντεχνιακό οίστρο, εξέδωσαν 2 αντικρουόμενες εγκυκλίους γιά το θέμα – τις γνωστές 1079 & 1129 του 2004 – ενώ θα μπορούσαν απλούστατα να θέσουν ως μέγιστο όριο εκτιμήσεως ακινήτου εκτός Α.Π.Α.Α. την τιμή του αμέσως πρώτου έτους εφαρμογής.

  Οι αρχικές, ευνοϊκές οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών το 2004 και η υπαναχώρηση το 2005 πρόσθεσαν και άλλες εκκρεμείς υποθέσεις
  Το 2004 το υπ. Οικονομικών με την εγκύκλιο (ΠΟΛ 1079/27-7-04) είχε ξεκαθαρίσει πώς πρέπει να προσδιορίζεται η αξία των ακινήτων κατά τον έλεγχο των εκκρεμών υποθέσεων στη φορολογία κεφαλαίου.

  Ωστόσο, έξι μήνες αργότερα από την πρώτη πιο πάνω εγκύκλιο διαταγή, τον Δεκέμβριο του 2004, με την ΠΟΛ 1129/8-12-2004, δίδονται νέες οδηγίες προς τις εφορίες για τον τρόπο που θα συνδυάζονται μεταξύ τους οι δύο αξίες. Δηλαδή η αγοραία του χρόνου φορολογίας και του αντικειμενικού κατά τον χρόνο ελέγχου.

  Η υπαναχώρηση αυτή της διοίκησης, αντί να λύσει το πρόβλημα της συσσώρευσης με ευνοϊκό για τους φορολογούμενους τρόπο, αντίθετα πρόσθεσε και άλλες εκκρεμείς υποθέσεις.

  Γιατί, εκτός από την απροθυμία που δημιουργήθηκε στους «όμηρους» πολίτες, τους αναγκάζει ή να αποδέχονται την παράλογη αυτή λύση ή να οδηγούνται στα φορολογικά δικαστήρια.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 23:46 | Θοδωρής
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ την προσπάθεια που γίνετε για ένα δίκαιο φορολογικό σύστημά, αλλά δεν μπορώ να ξεκινήσω με κάτι άλλο, παρά να πω ότι αυτό που χρειάζεται είναι η μείωση των δαπανών του κράτους.
  Όχι των επενδυτικών, αλλά των καταναλωτικών, καθώς και των επιδομάτων των δημόσιων υπαλλήλων σε ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό (κτλ).

  Επί του φορολογικού, προτείνω την δημιουργία μιας αντίστοιχης «γραμμής» με την γραμμή καταναλωτή 1520, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Στην συγκεκριμένη υπηρεσία θα μπορούν να γίνουν καταγγελίες επώνυμα ή ανώνυμα και εφόσον ζητηθεί να ενημερώνετε εγγράφως ο καταγγέλλων για το αποτέλεσμα του ελέγχου από τον ελεγκτή-υπάλληλο του υπουργείου.
  Πιστεύω είναι ένας σημαντικός τρόπος να κάνουμε ελεύθερους επαγγελματίες και άλλους φοροφυγάδες (όπως κέντρα διασκεδάσεως) να κόβουν επιτέλους αποδείξεις!

  Επίσης σας καλώ, πρώτον, να εξαντλήσετε την αυστηρότητά σας για τις ποινές όσων φοροδιαφεύγουν (και δημοσιοποίηση) και ακόμα περισσότερο για τους επίορκους υπαλλήλους του Υπ. Οικ. Και ακόμη, να φορολογηθεί η εκκλησία με τον ανώτατο δυνατό φορολογικό συντελεστή.

  Τέλος να υποστηρίξω προτάσεις που ήδη έχουν κατατεθεί στη διαβούλευση, όπως:
  Να ελεγχτεί το πόθεν έσχες όλων των πρώην & νυν βουλευτών και υπουργών και να δημευθούν αδικαιολογήτως αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία, αλλά και τα κέντρα της διαφθοράς που είναι η Πολεοδομία, η Εφορία, οι Ο.Τ.Α. Α’ & Β’ βαθμού, Νοσοκομεία, Τελωνεία κ.α,. να ελεγχθούν τα περιουσιακά στοιχεία των υπηρετησάντων και των υπηρετούντων στα παραπάνω νομικά πρόσωπα. Εάν δεν μπορούν να δικαιολογηθούν, πρέπει να δημευτούν υπέρ του Δημοσίου

  Καλή επιτυχία στην στήριξη μικρών-μεσαίων εισοδημάτων και στην πάταξη της φοροδιαφυγής!

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 23:08 | Πάνος Κούβας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Να γίνει υπεραπλούστευση (για να μην πω κατάργηση) του αναχρονιστικού και διεστραμένου ΚΒΣ.
  Όλες οι συναλλαγές να εγγράφονται αμέσως σε απ’ ευθείας σύνδεση.
  Να σταματήσουν ή να μειωθούν τα εξαντλητικά και εκδικητικά πρόστιμα για τυπικές και απλές παραβάσεις.
  Να πέσει το κύριο βάρος στους έμμεσους φόρους και τις δραστηριότητες καυσίμων-ποτών-τσιγάρων.
  Αύξηση εμμέσων φόρων σε προϊόντα κατανάλωσης υψηλών εισοδημάτων.
  Αλήθεια, έχει καταγραφεί αξιόπιστα το ποσοστό συμμετοχής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στα Δημόσια έσοδα και το αντίστοιχο κόστος (για το Δημόσιο) προκειμένου να εισπράξει αυτή την συμμετοχή;

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 23:58 | Δημήτριος Ιωάννου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: Πρόκειται για μεγαλοφυές σύστημα, που απετέλεσε τομή στην Δημόσια Διοίκηση, αλλά και στην ευνομία της Διοικήσεως. Προτείνονται:
  1.1. Η επέκτασίς του καθ’ όλη την επικράτεια, η επικαιροποίησις των τιμών και περαιτέρω εξειδίκευσις των συντελεστών, προκειμένου να αποτιμώνται ορθολογικά και δικαίως ειδικές εγκαταστάσεις, όπως π.χ. αγροτικά κτίσματα, ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις, κτηνοτροφικές μονάδες κ.λ.π.
  1.2. Η επικαιροποίησις των τιμών, βασιζομένη σε πραγματικά στοιχεία συναλλαγών με τρόπο που θα προτείνω κατωτέρω (§ 1.4), να δημιουργεί εκουσίως απόκλιση της τάξεως από -20 έως -30%, διότι πρέπει να αποτελεί πρόταση δικαίας φορολογήσεως προς τον πολίτη χωρίς να διαλαμβάνει τις τρέχουσες ρευστές συνθήκες της ελεύθερης αγοράς, οι οποίες μπορεί να είναι επί τα χείρω ή επί τα βελτίω δεδομένων των ασταθμήτων παραγόντων διαμορφώσεως ζητήσεως και προσφοράς, αλλά και άλλων.
  1.3. Επιπροσθέτως ένα τέτοιο σύστημα δεν μπορεί να αποτυπώσει επιτυχώς όλους τους παράγοντες διαμορφώσεως εμπορικών τιμών, δεδομένου ότι ακόμη και μεταξύ ομόρων συνομηλίκων ακινήτων επεισέρχονται παράγοντες αντικειμενικοί – λ.χ. ποιότης κατασκευής, μελέτη, διαμερισμάτωσις, κ.α. – και υποκειμενικοί, – λ.χ. οικονομική κατάστασις συμβαλλομένων, όψις, αρχιτεκτονική αισθητική κ.λ.π.
  1.4. Αποδέσμευσις του πραγματικού τιμήματος της συναλλαγής από την αντικειμενική αξία. Τοιουτοτρόπως επιτυγχάνεται πλήρης και ειλικρινής αποτύπωσις των πραγματικών τιμών των συναλλαγών, δημιουργείται βάσις πραγματικών δεδομένων, εις τρόπον ώστε να είναι ευχερής και δικαία η εκάστοτε αναπροσαρμογή των τιμών. Είναι εύλογο στην προκειμένη περίπτωση, οι – δυστυχώς – υποχρεωτικές αμοιβές και παραστάσεις, να αποτιμώνται διά νόμου στην αντικειμενική αξία. Είναι περισσότερον από βέβαιο, ότι ουδείς πωλητής θα δεχθεί αναγραφή τιμήματος μικροτέρου του πραγματικού, ειδικώς σε περιπτώσεις δανειοδοτήσεως ή σταδιακής καταβολής του τιμήματος.
  2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: «Τα περισσότερα χρήματα αναλογικά πληρώνουν οι πολίτες στην Ελλάδα κατά την αγορά ή τη μεταβίβαση ακινήτου. Σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και Πολιτικής (ZERP) του Πανεπιστημίου της Βρέμης το διαδικαστικό κόστος για ένα συμβόλαιο ακινήτου αξίας 250.000 ευρώ υπερβαίνει το 19,02% στην Ελλάδα, ενώ το μέσο ποσοστό στην Ε.Ε. είναι 8,81%. Από αυτό το 2,60% είναι για την αμοιβή δικηγόρου και συμβολαιογράφου, το υψηλότερο στην Ε.Ε.». Προτείνονται:
  2.1. Κατάργησις του Φόρου Μεταβιβάσεως Ακινήτων, των διαφόρων φοροαπαλλαγών – ακόμη και πρώτης κατοικίας – και εφαρμογή του Φ.Π.Α. σε όλες τις μεταβιβάσεις, είτε αυτές αφορούν φυσικά πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα, ή Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακινήτου περιουσίας ως εξής:
  2.1.1. ΝΕΟΔΜΗΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: Απόδοσις Φ.Π.Α. επί της διαφοράς του κόστους κατασκευής και/η κτήσεως του αντιστοίχου οικοπέδου, και της τελικής – που θα είναι και πραγματική – τιμής πωλήσεως. Στο κόστος κατασκευής συμπεριλαμβάνονται όλες οι εισροές από την αρχική αγορά του οικοπέδου, ή την σύνταξη του εργολαβικού συμφωνητικού, υποκείμενες και μη σε Φ.Π.Α., αλλά και οι δαπάνες του πωλητού για την πώληση του ακινήτου, – με την ελπίδα ότι θα καθιερωθεί Φ.Π.Α. σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους, υποθηκοφύλακες κ.λ.π.. Ο αγοραστής καταβάλλει το συμπεφωνημένο τίμημα, πραγματοποιείται εκκαθάρισις Φ.Π.Α εισροών-εκροών, και αποδίδεται από τον παραδίδοντα. Αντιστοίχως εφαρμόζονται και στην πώληση νεοδμήτων από φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν ήδη καταβάλλει εμμέσως Φ.Π.Α.
  2.1.2. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΜΗ ΝΕΟΔΜΗΤΩΝ: Επαναφορά του Φόρου Αυτομάτου Υπερτιμήματος (αρ.16 Ν.1882/1990 ΦΕΚ43Α), ως Φ.Π.Α. Επικαιροποίησις των υπό της Ε.Σ.Υ.Ε. εκδοθέντων συντελεστών αναπροσαρμογής. Επί της διαφοράς καταβάλει Φ.Π.Α. υποχρεωτικώς ο πωλητής διότι αυτός καρπούται το κέρδος της υπεραξίας αν και στην πράξη θα συμπεριλαμβάνεται στο τίμημα πωλήσεως.
  2.1.3. ΕΦ’ ΕΞΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΚΤΗΣΕΩΣ: Κατά την πώληση του ακινήτου και προκειμένου να υπολογισθή το κόστος κτήσεως, για τον υπολογισμό του Φ.Π.Α.(πρώην Φ.Α.Υ.) συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα: Η αμοιβές των δικηγόρων, συμβολαιογράφων, μεσιτών, υποθηκοφυλάκων, κτηματολογίου στο μέλλον, οι οποίες έχουν αναγραφεί στο Συμβόλαιο, αναφέροντας τους συγκεκριμένους αριθμούς των εκδοθέντων παραστατικών, καθώς και το ύψος των καταβληθεισών αμοιβών, καθ’ όν τρόπον τώρα αναγράφονται τα Γραμμάτια του Δικηγορικού Συλλόγου, και άλλα σχετικά. Τοιουτοτρόπως, εμφαίνεται το πλήρες ιστορικό κόστος κτήσεως του προς πώληση ακινήτου, αναπροσαρμόζεται με τον προρρηθέντα Δείκτη Συντελεστού Αναπροσαρμογής, και επί της διαφοράς με την τιμή πωλήσεως, αποδίδεται από τον πωλητή ο αναλογών Φ.Π.Α.
  Η ως άνω πρότασις, συνοπτικώς βεβαίως διατυπωμένη, βασίζεται στις εξής παραδοχές:
   Σε ευνομούμενη πολιτεία, ο αγοραστής ακινήτου έχει ήδη νομίμως φορολογηθεί για το προϊόν της αποταμιεύσεως, το οποίον επενδύει σε ακίνητο.
   Αντιστοίχως ο πωλητής πραγματοποιεί κέρδος μεταπωλών σε τιμή κατά κανόνα υψηλοτέρα της τιμής κτήσεως.
   Δεν έχει κίνητρο, ο παραδίδων-πωλητής-κατασκευαστής να αποκρύψει στοιχεία του κόστους κτήσεως, άρα θα ζητήσει πλήρη αποτύπωση του κόστους των εισροών, προκειμένου να εκκαθαρίσει τον οφειλόμενο Φ.Π.Α.
   Το αυτό ισχύει και τις αμοιβές των δικηγόρων, συμβολαιογράφων, μεσιτών, υποθηκοφυλάκων, με προφανή συνέπεια την πλήρη αποτύπωση της φορολογητέας ύλης υπό την προϋπόθεση ότι θα επιβληθεί διά Νόμου η αναγραφή στο συμβόλαιο των σχετικών παραστατικών και του ύψους των, και θα επιβληθεί Φ.Π.Α. σε όλες τις αμοιβές των εμπλεκομένων.

  Αναγκαία και ικανή συνθήκη ώστε η ως άνω πρότασις να καταστεί λυσιτελής είναι οι προϋπόθεσις της ως άνω §1.4

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 22:47 | Φώτης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  1)Να επιβληθεί ένα ποσοστό πόρου επί των τιμολογιακών τιμών όλων των διαφημίσεων μέσω των Μ.Μ.Ε. υπέρ ασφαλιστικών ταμείων αφού αυτές απευθύνονται έτσι και αλλιώς στους εργαζόμενους και συνταξιούχους απ’ όπου αντλούν την κατανάλωση των προιόντων τους.
  2)Να μην καταβάλλεται σύνταξη σε συνταξιούχους όταν ασχολείται εργαζόμενος επ’ αμοιβή σε οργανισμούς ή εταιρείες.Ειδικότερα εάν η αμοιβή υπερβαίνει την σύνταξη των 2.000 ευρώ,δηλαδή το άθροισμα και των δύο έιναι ανώτερα των 3.200 ευρώ καθαρών αποδοχών.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 22:52 | Παύλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Είναι σίγουρο οτι έχετε δεχτεί πολλές απόψεις και προτάσεις απο τις οποίες, αν πράγματι τις επεργαστείτε σωστά, θα μπορέσετε να βρείτε κάποιες χρυσές τομές. Απαραίτητη προυπόθεση είναι εσείς σαν κυβέρνηση αλλά και όσοι ασκούν δημόσιο λειτούργημα και επάγγελμα να σεβαστείτε τα χρήματα του Ελληνικού λαού, να μην χαρίσετε να μην κλέψετε και να μη «λαδωθείτε».
  Κάποια πράγματα θεωρώ οτι είναι αναγκαία για να μπορούν όλοι οι παλιοί αλλά και οι νέοι φορολογούμενοι να αποδόσουν στο ακέραιο τους φόρους τους και να δηλώσουν τα πραγματικά εισοδήματα και τα περιουσιακά τους στοιχεία.
  1)Να νομοθετήσετε έτσι ώστε κανένας υπάλληλος σε οποιαδήποτε θέση στο δημόσιο τομέα να μπορεί να αμοίβετε συνολικά (μισθός+επιδόμτα+++…)με περισσότερα χρήματα από το βασικό μισθό του Έλληνα βουλευτή.
  2)Να ξεκαθαρίσετε με αμετάκλητη νομοθετική ρύθμιση οτι δεν θα ελεγθεί κανείς με βάση τα οικονομικά στοιχεία τα οποία θα παρουσιάσει για τα έτη 2010 και μετά, για τα προηγούμενα έτη. Δηλαδή με πιο απλά λόγια, οτι έγινε έγινε αλλά από τώρα και μετά πάμε για μια τίμια σχέση εμπιστοσύνης και υπευθυνότητας.
  3)Να φορολογηθούν οι ΠΑΝΤΕΣ με ένα ξεκάθαρο τρόπο και μόνο επί των καθαρών τους κερδών, με υψηλούς φορολογικούς συντελεστές για τα μεγάλα κέρδη και χαμηλούς για τα μικρά. Δηλαδή έσοδα-έξοδα για όλους, όλες οι αποδείξεις και τα τιμολόγια, κανένα ποσό αφορολόγητου ορίου (διαβίωσης) για κανένα. Προτείνω για καθαρά κέρδη 1-10000 10%, 10001-20000 20%, 20001-40000 35%, 40001-70000 45%, 70001 και πάνω 50%. Μόνο έτσι θα μαζεύονται όλες οι «αποδείξεις» και θα εισπράτεται ο Φ.Π.Α.
  3)Αυστηρός έλεγχος και πρόστιμα για ΟΛΟΥΣ τους παραβάτες (πωλητές – αγοραστές).
  4)Τέλος στα κλεισίματα βιβλίων (τριετείες, πενταετείες κ.λ.π.)
  5)Τοποθέτηση απο 01/01/2011 συστήματος κωδικών για κάθε είδος που θα πωλείται από οποιδήποτε σημείο πώλησης και ταμειακών μηχανών ΠΑΝΤΟΥ. (ακόμα και σε λαικές αγορές, περίπτερα κ.λ.π.)
  6)Αυστηρός έλεγχος στη διακίνηση εμπορευμάτων, καυσίμων, πρώτων υλών κ.λ.π. στους εθνικούς δρόμους, στα επαρχιακά δίκτυα, στις πόλεις και ΠΑΝΤΟΥ.
  7)Δημιουργία ειδικού τμήματος ελέγχου το οποίο θα ελέγχει αυτούς που πραγματοποιούν τους ελέγχους…
  8)ΝΑ ΔΕΙΞΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΟΤΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΤΣΕΠΕΣ ΤΩΝ «ΔΙΚΩΝ ΜΑΣ», ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΩΝ. ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΤΕ ΝΑ ΧΑΡΙΣΕΤΕ ΛΙΜΝΕΣ, ΜΗ ΘΕΩΡΗΣΕΤΕ ΟΤΙ ΌΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ, ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ DVD, ΜΗΝ ΠΟΥΛΗΣΕΤΕ ΜΑΓΚΙΑ ΟΤΙ ΘΑ ΤΑ ΒΑΛΕΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ, ΜΗΝ ΚΑΛΥΨΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΚΛΕΦΤΗ και τότε ο Έλληνας θα το εκτιμήσει.
  Σας εύχομαι να διαμορφώσετε ένα δίκαιο και αντικειμενικό φορολογικό σύστημα.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 21:32 | niki
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Θέλω να αναφερθώ σε θέματα οικοδομής και συγκεκριμένα για επαγγελματίες όπως οι καλουπατζίδες οι οποίοι ενώ είναι εργολάβοι,εργολύπτες,εργοδότες και πληρώνοντε για το σκελετό της οικοδομής κατα αποκοπή φορολογικά δεν κόβουν καμία απόδειξη καλυμένη πίσω απο το ΙΚΑ που τους θεωρεί εργατοτεχνίτες και υποχρεώνει τον ιδιοκτήτη να τους βάλει ένσημα ενώ αυτοί απο 100 τετραγωνικά μέτρα οικοδομής έχουν κερδίσει τουλάχιστον 15 χιλιάδες ευρώ χωρίς να τους υποχρεώνει κανείς να κόβουν απόδειξη παρ’ότι έχουν δελτίο παροχής.Θα έπρεπε να ασφαλίζουν οι ίδιοι τους εργάτες που χρησιμοποιούν και να είναι αυτοί υπόλογοι απέναντι στο ΙΚΑ και στην εφορία γιατί έτσι και αλλιώς ο εκάστοτε ιδιοκτήτης τους καταβάλει τα χρήματα και αυτοί θα έχουν την υποχρέωση να εκδόσουν απόδειξη παραλαβής.Με λιγα λόγια οι εργολάβοι-οικοδόμοι θα πρέπει να καταβάλουν στον ιδιοκτήτη απόδειξη είσπραξης για τα χρήματα που εισέπραξαν.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 21:01 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ίδρυση ανεξάρτητης διοικητικής αρχής που θα λογοδοτεί απευθείας στην Ελληνική Βουλή η οποία θα είναι επιφορτισμένη
  – με το δειγματοληπτικό έλεγχο των εκθέσεων ελέγχου νομικών προσώπων όπως αυτές συντάσσονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα,
  – τη διατύπωση τυχόν παρατηρήσεων επί των εκθέσεων αυτών οι οποίες και θα δημοσιοποιούνται άμεσα στο διαδίκτυο,
  – τη διατύπωση προτάσεων επί των διαδικασιών ελέγχου όπως αυτές εφαρμόζονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα,
  – τη διεξαγωγή επιμορφωτικών ημερίδων σε θέματα ελέγχου νομικών προσώπων,
  – τη διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης γνώσεων των ελεγκτικών οργάνων, καθώς και
  – την υποβολή σε ετήσια βάση σε αρμόδια επιτροπή της Ελληνικής Βουλής ετήσιας απολογιστικής έκθεσης.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 21:38 | Αστέριος Α. Τέρπος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης Καπνού

  Πρόταση:
  Ένα μέρος του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Καπνού (ΕΦΚΚ) να διατίθεται σε ειδικό λογαριασμό ή Ταμείο για τη συστηματική και απρόσκοπτη χρηματοδότηση δράσεων Δημόσιας Υγείας όπως α) ενίσχυση των δράσεων κατά του καπνίσματος, περιλαμβανομένης της ενίσχυσης των καπνιστών για τη διακοπή του, β) ανάπτυξη και λειτουργία υποδομών για τα στατιστικά στοιχεία της υγείας του πληθυσμού όπως π.χ. το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών και γ) η έρευνα του καρκίνου και άλλων συναφών με το κάπνισμα ασθενειών.

  Η κεντρική ιδέα της πρότασης δεν είναι καινούργια. Το 1986, εν όψει της εναρμόνισης της φορολογίας καπνού κατά την ολοκλήρωση της κοινής Ευρωπαϊκής Αγοράς του 1992, η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Commission) είχε προτείνει την επιβολή τεράστιας αύξησης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης με την προϋπόθεση μέρος του φόρου αυτού να διατίθεται στις δράσεις κατά του καρκίνου.
  Μάλιστα, ειδική έρευνα της κοινής γνώμης (Special Eurobarometer #33, 1987) έδειξε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών (μ.ο. 73%), μεταξύ των οποίων και οι καπνιστές, έκριναν πολύ θετικά ένα τέτοιο μέτρο (http://canreg.files.wordpress.com/2007/10/ebs_33_en.pdf ).
  Δυστυχώς έκτοτε, παρά το γεγονός ότι τα έσοδα από το φόρο κατανάλωσης καπνού αντιστοιχούσαν σε σημαντικό ποσοστό των δημοσίων εσόδων των χωρών-μελών (61,6 δις Ευρώ το 2004 σε 25 χώρες μέλη), καμία χώρα της Ε.Ε. δεν υλοποίησε αυτή την «υπόσχεση».
  Ενδεικτικά, το 2005, τα έσοδα από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης Καπνού στην Ελλάδα (περίπου 2,2 δις Ευρώ) αντιστοιχούσαν περίπου στο 27% των δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης στον τομέα της υγείας (περίπου 8,2 δις Ευρώ).

  Ο ΕΦΚΚ επιβλήθηκε και εφαρμόστηκε στην Ε.Ε. και αλλού με την αιτιολογία ότι το κάπνισμα είναι βλαβερό για την υγεία (και κανείς δεν το αμφισβητεί) και ότι δι’ αυτού του τρόπου θα περιοριστεί.
  Όμως, αν θέλει κανείς να είναι ρεαλιστής, εάν το ζητούμενο ήταν η υγεία των πολιτών και η μείωση του κόστους των ασθενειών από το κάπνισμα, τότε ένα μόνο μέτρο θα είχε λογική: η πλήρης απαγόρευση τόσο του καπνίσματος όσο και της παραγωγής και διακίνησης προϊόντων καπνού. Ενδεχομένως, παράλληλα με τις ως άνω απαγορεύσεις και με το αιτιολογικό ότι το κάπνισμα είναι νόσος και εξάρτηση του ατόμου (όπως θεωρείται σύμφωνα με αρκετές μελέτες), ίσως θα μπορούσε να υπάρξει και μέριμνα υποστήριξης των καπνιστών ώστε να ξεπεράσουν τις δυσκολίες της διακοπής του καπνίσματος για ένα διάστημα.

  Πλήρης απαγόρευση όμως δεν υπήρξε ποτέ. Προφανώς, διότι τα έσοδα από τη φορολογία καπνού είναι πολύ «χρήσιμα» («ζεστά») στις κυβερνήσεις. Έτσι, προτιμήθηκαν οι σταδιακές αυξήσεις των φόρων καπνού και τα συνοδευτικά μέτρα κατά του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, που επιφέρουν μεν κάποια μείωση στην κατανάλωση καπνού αλλά από την άλλη είτε αυξάνουν τα δημόσια έσοδα είτε δεν τα μειώνουν (σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, η αύξηση της τιμής των προϊόντων καπνού κατά 10%, επιφέρει μείωση της κατανάλωσης κατά 4-10%). Ενδεικτικά, τα κρατικά έσοδα από τους φόρους καπνού στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. παρουσίασαν ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια παρά τη μείωση των καπνιστών (το ίδιο συνέβη και στην Ελλάδα).
  Είναι προφανές, ότι τα κρατικά αυτά έσοδα «χρηματοδοτούνται» από όσους δεν μπορούν να αντισταθούν και εξακολουθούν να καπνίζουν. Σύμφωνα δε με μελέτες, οι αμετανόητοι αυτοί καπνιστές, προέρχονται κυρίως από τα φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού.

  Συνεπώς, αν θα ήθελε κανείς να είναι δίκαιος νομοθέτης, αφού δεν υιοθετεί την πλήρη και οριστική απαγόρευση του καπνίσματος (και εμμέσως ή ευθέως παραδέχεται ότι ο ΕΦΚΚ είναι ένα σημαντικό κρατικό έσοδο) θα έπρεπε να προβλέψει τουλάχιστον έναν εύσχημο τρόπο, ώστε να «επιστρέφεται» ένα μέρος του φόρου σε αυτά τα στρώματα του πληθυσμού με τη μορφή της ενίσχυσης για τη διακοπή του καπνίσματος (π.χ. ιατρεία και φάρμακα διακοπής). Επιπλέον, δοθέντος ότι δεν απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα και ότι ο φόρος καπνού θα επιβάλλεται όσο θα υπάρχουν καπνιστές, θα ήταν εύλογο και σωστό ένα μέρος από τα έσοδα αυτά να διατίθενται για την ανάπτυξη ειδικών υποδομών δημόσιας υγείας στους τομείς που παρουσιάζουν πρόβλημα. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να διατεθούν για την ίδρυση και λειτουργία νέας υπηρεσίας για τα στατιστικά στοιχεία της υγείας του πληθυσμού (όπως το εθνικό αρχείο νεοπλασιών που ακόμα δεν έχουμε σαν χώρα κ.ά.), για την έρευνα του καρκίνου και άλλων παθήσεων που οφείλονται στο κάπνισμα κλπ.

  Εν κατακλείδι, εν όψει της μεγάλης αύξησης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Καπνού (ΕΦΚΚ), προτείνεται να προβλεφθεί ώστε ένα μέρος της αύξησης του ΕΦΚΚ (που θα καθοριστεί επακριβώς και θα αναθεωρείται ετησίως) να διατίθεται σε ειδικό λογαριασμό ή Ταμείο για τη συστηματική και απρόσκοπτη χρηματοδότηση δράσεων Δημόσιας Υγείας (*) όπως:
  α) ενίσχυση των δράσεων κατά του καπνίσματος, περιλαμβανομένης της ενίσχυσης των καπνιστών για τη διακοπή του,
  β) ανάπτυξη και λειτουργία υποδομών για τα στατιστικά στοιχεία της υγείας του πληθυσμού όπως π.χ. το Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών και
  γ) η έρευνα του καρκίνου και άλλων συναφών με το κάπνισμα ασθενειών.

  Αστέριος Α. Τέρπος

  Σημειώσεις:

  (*) Με τον όρο δημόσια υγεία εννοούνται όσα ορίζονται στο νόμο 3370/2005 και όχι όσα εννοούν όσοι εσφαλμένως χρησιμοποιούν τον όρο για να υποδηλώσουν το δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών υγείας.

  (**) Τα ανωτέρω έχουν παρουσιαστεί και συζητηθεί λεπτομερώς σε ειδικό συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αρχείων Νεοπλασιών το 2007 (βλ. περίληψη Ο-16, σελ 23, “Raising funds for cancer registration: A proposal for and from Greece”, http://canreg.files.wordpress.com/2008/05/abstract-o-16_book_of_abstracts_20071.pdf ).

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 21:52 | ΑΡΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  -ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ Δ.Ο.Υ. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ (ΚΑΛΛΙΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
  -ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ (ΤΙΜΩΡΙΑ)
  -ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΣΔΟΕ – ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (3-5 ΕΤΗ)
  – ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ-ΣΥΝΔΙΟΙΚΗΣΗ)
  ΄-ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ- ΚΙΝΗΤΡΑ

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 21:00 | Ι.Β
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΖΗΤΑΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟ.

  ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ.

  1.ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΑΝΕΚΑΜΨΑΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΑ 28 ΔΙΣ.

  2. ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΩΣ ΜΗ ΝΟΜΙΜΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΔΕΙΑΣΑΝ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΕ ΛΕΕΙΛΑΣΙΑ
  ΜΕ(ΜΙΣΘΟΥΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΥΣ,ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ,ΜΠΟΝΟΥΣ,ΧΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ,ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ,ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ,ΧΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ,Κ.Λ.Π Κ.Λ.Π)
  ΒΑΛΤΕ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΝΑ ΤΑ ΨΑΞΟΥΝ.ΕΧΕΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ,ΕΧΕΤΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΨΗΦΙΣΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ.

  ΕΙΝΑΙ ΗΘΙΚΟ.

  ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΟΥΝ ΛΕΦΤΑ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΑ ΠΗΡΕ. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ.

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ.
  ΑΛΛΑ ΣΚΕΦΤΗΤΕ ΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΑΝ ΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΝΑΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,ΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΣΑΜΕ.ΠΕΤΥΧΑΙΝΑΜΕ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΣΙ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΩ.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 21:42 | ΑΡΗΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΑΥΞΑΝΩ ΜΕ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΔΗΛΩΝΟΥΝ
  1)ΓΙΑΤΡΟΙ –ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ!!! ΠΧ
  –ΒΑΖΩ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΟΥΛΕΥΩ Π.Χ 0-6 ΜΕΤΑ 7-12 ΜΕΤΑ 12-20 ΚΛΠ
  –ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
  — ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΩΣ ΣΠΙΤΙΩΝ -ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ -ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ –ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ. ΕΔΩ ΟΜΩΣ ΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΧΡΟΝΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ
  ΕΠΕΙΔΗ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΑ ΕΠΑΝΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ -ΟΙΚΟΠΕΔΑ -ΣΚΑΦΗ -ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΒΑΖΩ ΣΤΟΝ Η/Υ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΚΙΝΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ –ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ ΕΝΑ ΟΡΙΟ ΠΧ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.500.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΛΕΩ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΗΝ ΣΔΟΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΟΣΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
  ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΚΑΤΕΒΑΖΩ ΤΟ ΟΡΙΟ ΣΤΟ 1.000.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΥΤ Ω ΚΑΘΕΞΗΣ
  ΕΤΣΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΒΑΖΩ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ

  ΤΟ ΙΔΙΟ-ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ- ΓΙΑ ΤΑΞΙΤΖΗΔΕΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ-ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ ΚΛΠ
  ΒΑΖΩ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ, ΜΠΑΡ ,ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ,ΠΙΤΣΑΡΙΕΣ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΠ
  ΜΕΓΑΛΟΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ –ΜΕΓΑΛΟΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΚΛΠ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 21:49 | Υψηλάντης Τζούρος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αγαπητέ Κε Παπακωνσταντίνου,

  η συγκεκριμένη παρέμβαση είναι απλή και σαφής.

  Οφείλει να συγκρουστεί η πολιτεία με κατεστημένες νοοτροπίες και ομάδες που καταδυναστεύουν την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Γνωρίζετε ποιες είναι, τι αντιπροσωπεύουν και τους τρόπους να τις αλλάξετε.

  Είμαστε μια μικρή χώρα με μεγάλες, όμως, δυνάμεις. Δυστυχώς, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δείχνει ότι δεν δύναται να το αντιληφθεί.

  – Αγνοεί τις δυνάμεις των Ελλήνων ομογενών με τους οποίους δεν υπήρχε ούτε μια συνάντηση από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων σας, παρότι εκείνοι είναι αληθινοί Έλληνες εν αντιθέσει των παράνομων λαθρομεταναστών.
  – Απαξιώνει τη συνεννόηση με τις δυνάμεις της Ορθοδοξίας, όπως του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κων/πολεως με τον Πατριάρχη να νιώθει πρώτος τις επιπτώσεις της ακυβερνησίας και επακόλουθο τις γνωστές δηλώσεις.
  -Αγνοεί σαφώς τη δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης συμβάσεων του παρελθόντος, αλλά και ανακίνησης υπερκοστολογημένων υλοποιημένων έργων και συμβάσεων του δημοσίου για τα τελευταία 20 χρόνια.

  Οι ομογενείς σαφώς και θα μπορούσαν να στηρίξουν την αναθέρμανση της ελληνικής οικονομίας με επενδύσεις στη χώρα καταγωγής τους, αλλά και της Εκκλησίας για τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας με ενέργειες τόσο προς την ηθική ενδυνάμωση των νέων γενιών, του θεσμού της οικογενείας και της παιδείας, όσο και την τόνωση της οικονομίας με έργα στα οποία η εκκλησιαστική περιουσία θα χρησιμοποιείται για το δημόσιο συμφέρον.

  Η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή βοά, τα εργαλεία είναι εκεί, καιρός να τα χρησιμοποιήσετε!

  Υψηλάντης Τζούρος
  Σύμβουλος Επιχειρήσεων

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 21:11 | Stergiani
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Kurie upourge,

  Pws einai dunaton enas texniths epiplopoios-tapetseris na exei douleia otan oi ektheseis exoun gemisei apo tourkika kai kinezika epipla-ta opoia poulane ws ellinika-.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 20:37 | κοσμας σπυρος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΜΑΘΑΙΝΩ ΟΤΙ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣΤΕΡΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ.ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΔΩΣΑΝ ΕΝΤΟΛΗ Σ’ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΟΥΝ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΑΣΥΔΟΤΟΥΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ////ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΛΕΥΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣ ΜΟΥ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΟΛΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΥΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΥΔΡΙΜΑ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥ ΑΡΚΕΤΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ Ε ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ///ΜΑΧΑΙΡΙ ΛΟΙΠΟΝ Σ’ΑΥΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΝΑ ΕΠΑΝΔΡΩΘΟΥΝ ΔΥΟ ΜΕΘ ΚΑΙ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΠΕΝΤΕ ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΑΔΙΚΑ ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΠΟΙΟΙ ΚΑΤΑΣΠΑΤΑΛΟΥΝ ΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ ΜΑΣ ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΟ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ???????/////?????

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 20:11 | Konstantinos Bokos
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ:

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΩ, ΕΙΜΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΟΝ 687 EURO X 14 = 9516 ΕΤΗΣΙΩΣ.

  ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΑΝ ΔΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ, ΚΑΘΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΦΟΡΟΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ, 1-2000 EURO, ΘΑ ΜΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΦΟΡΟ,= ΠΟΙΝΗ? ΤΟΤΕ ΤΙ ΝΟΗΜΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ? ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ, ΔΙΟΤΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΙΣ ΚΟΡΕΑΣ…Η ΤΙΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ…. ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Η ΜΑΡΙΔΑ .

  ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ.

  K.BΩΚΟΣ

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 19:49 | Γιώργος Φωτόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ

  Όσα περισσότερα κλιμάκια ,τόσο πιο δίκαιη η κατανομή βαρών.

  Κατάργηση όλων των προνομιών και ενιαίοι κανόνες για όλους.

  Η έκπτωση καταναλωτικών δαπανών και συλλογή αποδείξεων αναποτελεσματική μέχρι αστεια., κυριως για μισθωτούς και συνταξιούχους ,και μάλλον παγκόσμια πρωτοτυπια. Τι απόδοση είχε το μέτρο με τις αποδείξεις εστιατορίων μέχρι σήμερα;;
  Στα σκανδιναβικά συστήματα φορολογίας εισοδήματος εκπίπτουν ελάχιστες δαπάνες όπως..Οι συνδρομές στα συνδικάτα ,ταμεία ανεργίας ,ταμεία συνταξεων,δαπανες μετάβασης στην εργασία και μέρος των τόκων αγοράς κατοικίας[υπό κατάργηση] για τους μισθωτούς ,ενώ άλλες για τους επιχειρηματίες που τηρούν λογιστικά βιβλία.
  Αλλά μέτρα απαιτούνται όπως. ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ,ΚΥΡΙΩΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ,ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ,ΑΓΡΟΤΕΣ[που συμβάλλουν με 0,03 τοις εκατό στη συνολική φορολογία εισοδήματος]κλπ..
  Υποχρεωτική υποβολή φορολογικής δήλωσης από όλους τους πολίτες και αλλοδαπούς της χώρας ανεξαρτήτως εισοδημάτων. Στη συνεχεία επιλεκτικοί έλεγχοι για τους πόρους διαβίωσης του καθενός. Αν π.χ κάποιος ισχυρίζεται ότι έχει μηδενικό η χ χαμηλό εισόδημα πως επιβιώνει;;. Η αν πει π.χ φοιτητής η στρατιώτης με αυτοκίνητο ότι τον συντηρεί γονιός η άπου, ποσά δήλωσαν οι γονείς και παππούδες στην εφορία;; κλπ αυτονόητα .Κατάργηση του απόρρητου καταθέσεων για τις φορολογικές αρχές. Πως είναι δυνατή η μείωση της φοροδιαφυγής και διαφθοράς με το απόρρητο σε ισχύ η ακόμα η άσκηση κοινωνικής πολιτικής.;; Δεν έχετε ακούσει για συνταξιούχους με μεγάλες καταθέσεις που παίρνουν ΕΚΑΣ, ή αύριο θα πάρουν επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης γιατί δεν αποτελούν οι καταθέσεις κριτήριο;;.
  Στη Σουηδία δημοσιεύεται κάθε χρόνο κατάλογος με το εισόδημα και τον φόρο που πλήρωσε ο κάθε ένας από τον πρωθυπουργό μέχρι τον κάθε ένα, στην χώρα μας γιατί τα κρυβουμε, ποιοι φοβουνται και γιατί το συζητούμε καν., αντι να το εφαρμόσουμε αμέσως.;
  Οι πολιτικοί μας δεν χρειάζεται να εφεύρουν την πυριτιδα,αρκει να ρίξουν μια μάτια στις χώρες με σοβαρά φορολογικά συστήματα και αν χρειαστεί να τα μιμηθούν. Άλλωστε όλα στην πατρίδα μας είναι εισαγομενα, γιατι όχι και ένα πλήρες φορολογικό σύστημα.;

  Καλή επιτυχία

  Γιώργος Φωτόπουλος

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 19:46 | Γιαννακοπούλου Μαρίνα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Άντε να δούμε τι θα γίνει με την πολλή κουβέντα!! Αποτέλεσμα θέλουμε εμείς οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι.

  Καταρχάς ποιός θα ζητήσει απόδειξη εάν ο επαγγελματίας του πει το γνωστό: <>??
  Κανείς, και αυτό το γνωρίζετε άριστα όπως και εγώ και ο καθένας μας!

  Εγώ θα σας πω την άποψη ενός φίλου μου ο οποίος είναι πολύ καλός γνώστης των φορολογικών θεμάτων, αλλά δεν πιστεύει με τίποτα ότι θέλετε στ΄αλήθεια να κάνετε το σωστό φορολογικό σύστημα γιατί σας δεσμεύουν τα μεγάλα αλλά και μικρά συμφέροντά σας, γι αυτό και δεν σας στέλνει τίποτα, ενώ ξέρει να πει πολλά.

  Λοιπόν: Από τη βάση δεδομένων του Υπ. Οικ. σε κάθε Νομό της χώρας πρέπει να καθοριστεί το Ελάχιστο Τεκμαρτό Εισόδημα για κάθε κατηγορία ελεύθερου επαγγέλματος τόσο για το Φ.Π.Α. όσο και για τη φορολογία εισοδήματος. Φυσικά θα ληφθούν υπόψη το είδος της επιχείρησης, τα χρόνια άσκησης επαγγέλματος, η περιοχή εγκατάστασης κ.λπ. όλα με αντικειμενικά κριτήρια.
  Έτσι, θα έχετε και ορθό προϋπολογισμό των εσόδων σας για κάθε χρόνο, αφού θα είναι από πριν γνωστά τα ελάχιστα έσοδα από Φ.Π.Α. και εισόδημα.
  Στη συνέχεια, όλοι φορολογούνται με βάση τα έσοδα – έξοδα.
  Όσοι δηλώνουν πάνω από το προαναφερθέν ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα θα θεωρούνται εντάξει και θα ελέγχονται μόνο σε περίπτωση καταγγελίας ή διαπίστωσης εικονικών στοιχείων κατά τη διασταύρωση από το Υπ.Οικ.
  Για όσους όμως δηλώνουν κάτω από το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα, θα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ο έλεγχος μέσα σε μία διετία.
  Ο φίλος μου θεωρεί ότι οι επαγγελματίες θα παρακαλάνε να δώσουν απόδειξη (τουλάχιστον μέχρι το όριο του τεκμαρτού γιατί κανείς δεν θέλει να ελέγχεται κάθε δύο χρόνια) και όχι να εξακολουθούν να μη δίνουν ποτέ τίποτα.
  Να τονιστεί ότι η πιο πάνω ρύθμιση, δεν μπορεί με τίποτα να χαρακτηριστεί αντισυνταγματική, αφού όλοι μπορούν να δηλώσουν μικρότερα έσοδα έστω και εάν υποστούν τη βάσανο του ελέγχου!!

  Μαρίνα Γιαννακοπούλου

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 19:32 | Παπαστεργιού Δημήτριος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Προτείνω την εισαγωγή της έννοιας του οικογενειακού εισοδήματος στην φορολόγηση.

  Πρόβλημα:
  Για παράδειγμα, αν σε μια οικογένεια δουλεύει μόνο ένας και έχει εισοδήματα 60.000 θα πληρώσει με την ισχύουσα κλίμακα 15.000 ευρώ φόρο.
  Σε μια άλλη οικογένεια που δουλεύουν δύο και έχουν εισόδημα από 30.000 ευρώ ο καθένας, δηλαδή συνολικά πάλι 60.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα, θα καταβάλουν φόρο από 4.500 ευρώ ο καθένας, δηλαδή συνολικά 9.000 ευρώ. Αυτό είναι άδικο ως προς την πρώτη οικογένεια που πληρώνει 6.000 ευρώ επιπλέων φόρο.
  Λύση (πρόταση):
  Η λύση θα μπορούσε να ήταν η καθιέρωση του οικογενειακού εισοδήματος και η θέσπιση ενός χαμηλότερου συντελεστή φορολόγησης σε περίπτωση που δουλεύει μόνο ένας στην οικογένεια.
  Παράπλευρα οφέλη:
  Ένα από τα πολλά παράπλευρα οφέλη είναι ότι θα προέτρεπε τους πολίτες να παντρεύονται και να κάνουν παιδία.

  Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται είδη σε πολλές προηγμένες κοινωνίες, πχ στη Γερμανία

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 19:29 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΛΗΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΛΟΥΝ ΑΜΕΣΑ 20% ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 19:48 | ΜΙΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΣ ΑΠΛΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ.ΞΕΚΙΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝ ΔΕΝ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΑΣ ΧΑΘΗΚΑΜΕ ΑΡΑ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ <> ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ.ΕΠΙΣΗΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΟΜΩΣ ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 3 ΕΤΩΝ ΣΙΓΟΥΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΩΣ ΠΟΙΟ ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ .ΣΗΜΕΡΑ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΔΕΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙ ΠΟΛΥ ΑΠΟΔΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ.ΤΟΝΙΖΩ ΠΩΣ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΕ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ.ΕΣΤΩ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 40 ΕΥΡΩ /ΣΤΡΕΜΑ(1000ΤΜ)Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΣΙΜΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ 32 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΣΤΡΕΜΑΤΑ ΑΡΑ ΚΑΤΕΥΘΙΑΝ ΗΚΑΛΙΕΡΓΕΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΔΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1,28 ΔΙΣ ΕΥΡΩ.ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΧΗΜΟ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΤΗ ΓΗ ΤΟΥΣ.ΤΟ 1,28 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΠΟΥΛΙΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΑΠΛΑΣΙΑ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΠΟΜΕΝΩΣ 1,28 ΕΠΙ ΤΑ ΤΕΤΡΑΠΛΑΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΝΕΟ ΕΙΣΟΔΕΙΜΑ 1,28*4=5,12 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΟΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΤΩΡΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΕΙ ΣΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΙ ΜΕ ΤΟ ΕΠΤΑ ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΑΡΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 5,12*7=35,84 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΥΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΕΝΔΥΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ.ΑΝ ΤΩΡΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕς ΜΑΣ ΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΣΟΥΝ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΑΠΟΔΩΤΙΚΑ ΤΗΝ ΓΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ ΑΥΤΟ ΘΑ ΣΗΜΕΝΕΙ ΠΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΟΥΤΟ Α ΜΕ ΣΟΥ ΕΔΩ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΚΑΙ ΤΗ ΦΕΤΑ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΜΑΣ .
  ΕΥΧΟΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΑ ΚΑΤΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΔΙΕΞΟΔΟ
  ΙΣΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΕΡΕΘΙΣΜΑ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΑΣ ΤΑ ΔΟΥΝΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 19:38 | Νούκος Θωμάς
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Άκουσα στις ειδήσεις (δεν θυμάμαι συγκεκριμένα που) οτι δεν πρόκειται να φορολογηθεί το πτητικό επίδομα των πιλότων της Πολεμικής μας Αεροπορίας.
  Δεν καταλαβαίνω το λόγο. 6000 ευρώ ανά εξάμηνο δηλ. 12000 ευρώ το χρόνο
  με μηδενικό συντελεστή φορολόγησης;;;

  Επίσης επειδή ο πατέρας μου είναι απόστρατος της Αεροπορίας θέλω να καταθέσω κάτι που το γνωρίζουν όσοι αντίστοιχα έχουν πατέρα η μητέρα στην αεροπορία ότι το πτητικό επίδομα το παίρνουν πολύ περισσότεροι απ’ όσους το δικαιούνται. Δηλαδή μούφα ώρες πτήσεις, συμπληρώνουν τις προβλεπόμενες ώρες και παίρνουν τα 6000 ευρώ ανά εξάμηνο.

  Αυτό δεν αφορά όσους πετάνε μαχητικά αεροσκάφη. Αυτοί καλά κάνουν και τα παίρνουν αλλά ένα σωρό άλλοι που υποτίθετε οτι πετάνε π.χ. με C-130 παίρνουν 12000 ευρώ το χρόνο χωρίς να ‘χουν πετάξει ούτε μία ώρα. Αυτό είναι απαράδεκτο και ειδικά αυτές τις δύσκολες στιγμές που η κυβέρνηση θέλει να περιορίσει την σπατάλη.

  Συνεπώς να ζητηθεί απο τους διοικητές των μονάδων να κάνουν πραγματικό έλεγχο ποιοι πετάνε και ποιοι οχι και επίσης να φορολογηθεί το πτητικό επίδομα έστω και με μικρό συντελεστή.

  Θυσίες να κάνουμε όλοι!

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 19:49 | ΦΟΡΟΕΠΙΔΡΟΜΕΑΣ!!!
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ααααχχ…δεν ξέρω πως να ξεκινήσω.Ξέρω όμως τί νοιώθω και τί σκέφτομαι σχετικά με την φορολογική και -κυρίως- φορομπηχτική τακτική του εκάστοτε κυβερνώντα.Πρέπει να βρεθεί ένα σύστημα ΔΙΚΑΙΟ και κυρίως εφαρμόσιμο.

  Πρέπει να βρεθεί τρόπος να αποδίδεται ο ΦΠΑ στο κράτος(ακόμα και αν το κράτος είναι τέτοιο που ειναι…).Για αυτό κατά την ταπεινή μου κρίση και με το φτωχο το μυαλό μου πιστευω πως ορθώς πρέπει να αναλωθούμε στο κυνήγι των αποδείξεων (ορθώς από την στιγμή που το κράτος αδυνατεί να ελέγχει..) αλλά με έναν άλλο τρόπο.όχι απλά να μαζεούμε και εαν φτάσουμε σε ένα πόσο θα είναι αφορολόγητο και τέτοια.Κανείς δεν θα κυνηγάει όλες τις αποδείξεις.
  Εάν όμως ανεβάσετε κατά μία ή δυο μονάδες τον ΦΠΑ και ανακοινώσετε πως για κάθε απόδειξη που θα προσκομίζουμε θα παίρνουμε πίσω το 1% του ποσού,τότε θα παίρνουμε απόδειξη ακόμα και για μία τσίχλα!!!

  Πρέπει να πείσετε τον κόσμο όμως πως τα λεφτά που θα λάβει το κράτος δεν θα πάνε σε κακοδιαχείριση αλλά θα γυρίσουν πίσω στην ελληνική κονωνία με την σωστή μορφή υποδομών και όχι »βοήθεια» σε φτωχούς τραπεζίτες.Και επίσης πρέπει να υπάρξει και έλεγχος….Κλείστε 2-3 ιατρικα και δικηγορικά γραφεία που δεν συμμορφώνονται και μετά ο κόσμος θα ακολουθήσει με την σωστή φορολογική συνείδηση που πρώτο το (μίζερο) κράτος πρέπει να επιδείξει.Γιατί κάθε συμβιβασμός οδηγεί σε μία μικρή ήττα.και πάντα μία μικρή ήττα οδηγεί σε μία μεγάλη αποτυχία.

  Ουφ…αυτά…

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 18:33 | Μ. ΤΑΣΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Άκουσα τον κ. Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων να λέει ότι δεν υπάρχει σάλιο για συντάξεις και επιδόματα ανεργίας και ότι η κυβέρνηση ψάχνει πόρους για τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
  Τόσα χρόνια η εισφορά του Ν. 128/75 (το 0,60% που επιβάλουν οι Τράπεζες στους δανειολήπτες) χρησιμοποιείται για επιχορήγηση επιχειρήσεων. Γιατί δεν σκέπτεσθε να χρησιμοποιήσετε τους πόρους αυτούς για την ενίσχυση των αποθεματικών των ταμείων ! Τόσα χρόνια τα χρήματα αυτά τα καρπούνται οι επιχειρήσειςκαι όπως φαίνεται δεν προετοιμάστηκαν για την κρίση που ήρθε. Νομίζω οτι ήρθε η ώρα να προσφέρουν και αυτές κατι στο κοινωνικό σύνολο μια και έχει κατέβει ο φορολογικός τους συντελεστής απο το 40% στο 25% για τα κέρδη μόνο που εμφανίζουν ενώ ο μισθωτός φορολογείται με 35%-36%.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 18:23 | Maria
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Καλή χρονιά σε όλους και καλή δύναμη για να αντέξουμε αυτά που μας περιμένουν!!!
  Όλοι έχουμε πια απομυθοποιήσει όλο το πολιτικό σύστημα γιατί έχουμε απογοητευτεί από όλους τις τελευταίες δεκαετίες. Ελπίζω λοιπόν ότι η νέα Κυβέρνηση έχει συνηδειτοποιήσει ότι δεν έχει μείνει τίποτα για να σπαταληθεί και ότι μπορούν μόνο να εργαστούν για το καλό της χώρας. Ελπίζω επίσης αυτή η διαβούλευση να μην είναι πλασματική και να μην έχει στόχο να στρέψει τις κοινωνικές ομάδες την μια εναντίον της άλλης. Όλοι είναι εναντίον όλων και θεωρούν εαυτούς αδικημένους. Επιτέλους σοβαρευτείτε!!
  Επειδή πολλοί Έλληνες έχουν προβλήματα δεν σημαίνει ότ πρέπει να τιμωρηθόυν οι έχοντες, απλά να πληρώσουν.
  Επίσης κάποιος με ετήσιο εισόδημα 50.000 ευρώ το χρόνο ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟΣ, απλά ζει αξιοπρεπώς!!
  Επίσης πού γράφει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να παίρνουν μισθούς πείνας, και όσοι παίρνουν πάνω από 2000 ευρώ- παρότι είναι οι μόνοι που πληρώνουν εφορία και κινούν την αγορά, πρέπει να τιμωρηθούν με μείωση του εισοδήματός τους?
  ΕΛΕΟΣ!!!
  Προστατεύστε τους ανθρώπους που τόσα χρόνια πληρώνουν φόρους και εισφορές αδιαμαρτήρητα, που έχουν ξεγελαστεί από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις με επιδοματική πολιτική και αυτοτελή φορολόγηση για να μην πάρουν πραγματική αύξηση, που πάντα είναι το εξιλαστήριο θύμα για παραπάνω φόρους και περικοπές. Ενώ κανείς δεν μπορεί να καθυστερήσει τις διάφορες κρατήσεις από το μισθό ούτε μια ημέρα.
  Να σταματήσει αυτή η αδικία.
  Αποδείξτε μας ότι έχετε τη βούληση και δυνατότητα να πατάξετε τη φοροδιαφυγή και να κάνετε το φορολογικό σύστημα δίκαιο και μετά να κάνετε περικοπές σε εισοδήματα.
  Οι μισθωτοί και συνταξιούχοι που επί δεκαετίες συνεισφέρουν με το μισό των κρατικών εσόδων δεν έχουν καμία διάθεση να συνεχίσουν να συνεισφέρουν στον ίδιο βαθμό.
  Ακριβώς όπως το κράτος κάνει μηνιαίες κρατήσεις για το εφάπαξ επί 35 χρόνια και μετά καθυστερεί να το αποδώσει 3 χρόνια γιατί κάποιοι, πάντα αόριστα, έκαναν ατυχή διαχείρηση όλων αυτών των χρημάτων, έτσι και εμείς επιλέγουμε να βοηθήσουμε αργότερα!!
  Όταν θα δούμε να πληρώνουν επιτέλους όλοι αυτοί που δεν πλήρωναν όλα αυτά τα χρόνια. Όταν πάψει η γελοία λογική του τεκμαρτού εισοδήματος η οποία αποτελεί αμοιβαία κοροιδία μεταξύ φορολογούμενου και κράτους.
  Ο καθένας πρέπει να φορολογείται ανάλογα με τα πραγματικά του εισοδήματα, όχι κατά προσέγγιση, ούτε σύμφωνα με μέσους όρους.
  Όταν υπάρξει η πολιτική βούληση να ενεργοποιηθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, όπως η πρώην ΣΔΟΕ, υπηρεσία η οποία εσκεμμένα αδράνησε και τελικά καταργήθηκε.
  Όλοι εμείς οι τίμιοι Έλληνες που τόσα χρόνια πληρώνουμε αγόγγυστα είμαστε σε θέση να απαιτούμε να μην επιβαρυνθούμε άλλο!!
  Ευτυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί που μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά στα κρατικά έσοδα εάν φορολογηθούν σωστά και δίκαια.
  Δεν μπορούμε άλλο να καλύπτουμε τους λανθασμένους χειρισμούς προηγούμενων κυβερνήσεων.
  Να τιμωρηθούν για τα λάθη τους, όπως όλοι εμείς, οι φτωχοί και ταπεινοί, απλοί Έλληνες πολίτες!!

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 18:00 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ακούω μεγάλο θόρυβο για το πως θα καταχωρούνται οι αποδείξεις στην φορολογική δήλωση των φορολογουμένων.
  Έχω μια πρόταση, που πιστεύω ότι θα απλοποιήσει την όλη διαδικασία:
  Κάθε απόδειξη που εκδίδεται με ηλεκτρονικό τρόπο (μέσω Η/Υ, ταμειακής μηχανής, κλπ) να αναγράφει με μορφή barcode(s) το ΑΦΜ του εκδότη, την ημερομηνία έκδοσης και το ποσό. Ο φορολογούμενος θα μπορούσε σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ., κάθε δίμηνο προς αποφυγή συνωστισμού και ουρών) να προσκομίζει τις αποδείξεις π.χ., στο ΚΕΠ της περιοχής του, που θα του περνάει τα στοιχεία των αποδείξεων (barcodes) στην «φορολογική του μερίδα», μέσω ειδικής εφαρμογής του TAXIS. Έτσι την ώρα της υποβολής της δήλωσης όλες οι αποδείξεις θα είναι συγκεντρωμένες (ηλεκτρονικά) κάτω από το ΑΦΜ του φορολογουμένου.
  Η πρόταση μου θα μπορούσε να επεκταθεί ώστε και ο ίδιος ο φορολογούμενος να μπορούσε να ενημερώνει, μέσω της ίδιας εφαρμογής, την φορολογική του μερίδα.
  Επίσης, προτείνω την κατάργηση πάσης φύσης χειρόγραφης απόδειξης ή παραστατικού, γιατί τα ηλεκτρονικά παραστατικά παρακολουθούνται καλύτερα και μπορούν να ενσωμνατώνουν διευκολύσεις για τον εκδότη και τον αποδέκτη τους.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 17:02 | Κώστας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ιδέες φορολογικής δικαιοσύνης:
  1. Θα έπρεπε να γίνει σύνδεση όλων των αφορολόγητων ποσών αλλά και των κλιμάκων φορολόγησης των ακινήτων με τις αντικειμενικές αξίες. Δεν μπορεί κάθε φορά που αυξάνονται οι αντικειμενικές να συμπαρασύρουν δεκάδες φόρους προς τα πάνω ή να εντάσσουν νέους στην φορολόγηση που πριν ήταν στο αφορολόγητο. Θα μπορούσε να υπάρχει ένας μέσος όρος των τιμών ζώνης (Τ.Ζ.) και επί αυτού με κάποιον συντελεστή να ορίζονται τα αφορολόγητα και οι κλίμακες. Κάθε φορά που αλλάζουν οι Τ.Ζ. θα αλλάζει ο μέσος όρος τους και αντίστοιχα θα αναπροσαρμόζονται τα αφορολόγητα ποσά και οι κλίμακες. Η αρχή θα μπορούσε να γίνει με το νέο αφορολόγητο των 150.000 για τις γονικές παροχές – δωρεές που κατατέθηκε σήμερα σαν ανεξάρτητο νομοσχέδιο.
  Θα έπρεπε αντίστοιχα να συνδεθούν τα αφορολόγητα και οι κλίμακες των φόρων μεταβίβασης, αφορολόγητα 1ης κατοικίας, τεκμήριο 1ης κατοικίας κ.λπ. . Αλλιώς δεν εμπεδώνεται εμπιστοσύνη μεταξύ υπουργείου και πολίτη. Στην πρώτη αύξηση των αντικειμενικών αξιών η «πραγματική αξία» των σημερινών αφορολόγητων και κλιμάκων διαστρεβλώνεται σε βάρος των φορολογουμένων.
  Επίσης με το σημερινό νομοσχέδιο δεν ισχύει η ίδια κλίμακα και τα αφορολόγητα αν πρόκειται για γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά μετρητών. Ο διαχωρισμός είναι άδικος. Μπορεί κάποιος να πουλήσει ένα ακίνητο και το προϊόν της πώλησης να το κάνει γονική παροχή ή δωρεά. Γιατί πρέπει να φορολογηθεί διαφορετικά? Υπάρχει και η περίπτωση κάποιος να πουλήσει ένα ακίνητο και μετά να αποβιώσει. Γιατί οι κληρονόμοι του θα πρέπει να φορολογηθούν διαφορετικά αν δηλώσουν ότι κληρονόμησαν το προϊόν της πώλησης απ’ότι αν κληρονομούσαν το ακίνητο; Ή θα αναγκαστούν να μην δηλώσουν τα μετρητά που κληρονόμησαν για να αποφύγουν το φόρο (κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί κ.λπ.) αλλά στην συνέχεια δεν θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για κάποια αγορά λόγω πόθεν-έσχες; Και η μία αδικία στην φορολόγηση θα έχει αλυσιδωτά επακόλουθα σε πλήθος φοροαποφυγών;
  Το επιχείρημα ότι με τις γονικές παροχές-δωρεές μετρητών γινόταν εικονική βιομηχανία άτυπων δωρεών δεν ισχύει γιατί για αυτόν που δίνει δωρεά τα μετρητά ισχύει το πόθεν έσχες και άρα αυτά ήδη είχαν δηλωθεί και φορολογηθεί.
  2. Θα έπρεπε να συνδεθεί ο νέος ΦΜΑΠ με το εισόδημα από ακίνητα. Δεν μπορεί κάποιος να αναγκάζεται σε πώληση ακινήτου επειδή αδυνατεί να πληρώσει τον φόρο ακίνητης περιουσίας.
  3. Τα έξοδα συμβολαιογράφου – υποθηκοφύλακα και δικηγόρου που υποχρεωτικά επιβαρύνουν κάθε μεταβίβαση θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητα από την αντικειμενική αξία. Ειδικά του υποθηκοφύλακα που δεν μπορεί να επιλέξει κάποιος σε ποιόν θα πάει είναι εύκολο να καθοριστούν από το κράτος σαν εφάπαξ τέλος ή έστω σε σχέση με τα φύλλα του συμβολαίου που πρέπει να καταχωρήσει. Για τους συμβολαιογράφους και τους δικηγόρους καθένας επιλέγει όποιον επιθυμεί και θα έπρεπε να είναι ελεύθερος να διαπραγματεύεται την αμοιβή που θα πληρώσει.
  4. Το τεκμήριο ιδιοκατοίκησης πρέπει να σχετίζεται με το ελάχιστο κόστος συντήρησης της κατοικίας και όχι όπως υπολογίζεται σήμερα. Ο σημερινός υπολογισμός είναι εντελώς παράλογος από κάθε άποψη.
  4α.Σήμερα ο υπολογισμός είναι χοντρικά: Αξία με βάση την αντικειμενική Χ 3,5% Χ 2. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το τεκμήριο ιδιοκατοίκησης είναι το διπλάσιο του εισοδήματος που θα έδινε η κατοικία αν ο ιδιοκτήτης της αντί να ιδιοκατοικεί, την ενοικίαζε σε τρίτο.
  4β.Επίσης θα πρέπει να λαμβάνει υπ’όψιν πόσα τετραγωνικά της κατοικίας είναι βοηθητικοί χώροι. Σήμερα ρετιρέ 200 τ.μ. δεν έχει τεκμήριο και άλλο που είναι ισόγειο 180 τ.μ. και έχει γκαράζ 15 τ.μ. και αποθήκη 10 τ.μ. έχει τεκμήριο.
  4γ.Επίσης σήμερα αν ένα διαμέρισμα είναι 199 τ.μ. δεν έχει καθόλου τεκμήριο και αν είναι 201 φορολογείται για όλο το εμβαδόν και όχι για το πάνω από το αφορολόγητο που έιναι μόνο 1 τ.μ..
  4δ.Το σημερινό καθεστώς τεκμηρίου ιδιοκατοίκησης έχει αναγκάσει πολλούς Έλληνες του εξωτερικού να πουλήσουν τις κατοικίες τους στην Ελλάδα αφού φορολογούνται στην ουσία για το εισόδημα που θα πέρνανε αν τις ενοικιάζανε και μάλιστα για το διπλάσιο.
  4ε.Επίσης το σημερινό τεκμήριο ιδιοκατοίκησης δεν διαχωρίζει τον ιδιοκτήτη από τον μισθωτή. Προφανώς για τον μισθωτή το μίσθωμα που πληρώνει θα μπορούσε να είναι τεκμήριο διαβίωσης. Ο ιδιοκτήτης που ιδιοκατοικεί όμως το μόνο που πραγματικά ξοδεύει είναι τα έξοδα συντήρησης, τα οποία εξαρτώνται από το εμβαδόν και το είδος τους (κύριοι χώροι, βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, γκαράζ)
  5. Εξόφλαλμη αδικία στα τεκμήρια διαβίωσης αυτοκινήτων αποτελεί το τέχνασμα του leasing ή της μακρόχρονης ενοικίασης. Όσα πολυτελή αυτοκίνητα είναι με leasing τελικά ο χρήστης τους δεν υπάγεται στο τεκμήριο. Το ίδιο ισχύει και όταν εταιρίες δίνουν αυτοκίνητα στα στελέχη τους σαν επιπλέον παροχή. Σ’αυτή την περίπτωση αυτή η παροχή δεν θα έπρεπε να φορολογείται σαν εισόδημα; Δεν θα έπρεπε ο χρήστης να εμπίπτει στο τεκμήριο διαβίωσης αυτοκινήτου με όλα τα επακόλουθα, όπως και αφαίρεσή του από το εισόδημα όταν υπολογίζονται τα εισοδήματα για κάλυψη του πόθεν-έσχες στις αγορές ακινήτων. Θα έπρεπε για κάθε Ι.Χ. αυτοκίνητο που κυκλοφορεί (άσχετα αν ανήκει σε εταιρία, σε leasing κ.λ.π.) να υπάρχει και ο φορολογικός του υπεύθυνος ο οποίος θα επιβαρύνεται με το τεκμήριο.
  6. Βέβαια τα παραπάνω συμβαίνουν επειδή τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης των αυτοκινήτων είναι εξωπραγματικά. Μόνο το ελάχιστο κόστος χρήσης των αυτοκινήτων είναι το πραγματικό έξοδο του ιδιοκτήτη του.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 17:28 | DIMITRIS
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤAΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ GPS. ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ κ.α.)

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 17:46 | Antonis Dimakopoulos
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Να κοπούν οι τρομακτικοί μισθοί στην ΕΡΤ, που ειδαν το φως της δημοσιότητας και οι επιχορηγήσεις του Κεντρου Κινημταγραφου που ειναι Εκατομμύρια € για ταινιές που δεν πρόκεται να δει ποτε κανεις.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 17:46 | Vassilis Papaekonomou
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  για να αποκτήσει φορολογική συνείδηση ο κάθε πολίτης θα πρέπει να διώκεται αστικά και ποινικά για κάθε παρανομία στην οποία συναινεί!!
  δεν μπορούμε να διώξουμε του πλανόδιους από το δρόμο??.. 100 ευρώ για τους πελάτες που θα συλαμβάνονται να τους δίνουν χρήματα!! μεγάλη διαφήμιση και παραδειγματική εφαρμογή σε σημαντικούς δρόμους!!
  δεν μπορούμε να συλλάβουμε τους γιατρόυς και δικηγόρους??.. 100 ευρώ πρόστιμο σε καθέναν που εξέρχεται από το ιατρείο ή γραφείο του χωρίς απόδειξη!!
  δημιουργία ειδικού ταμείου κοινωνικής αλληλεγγύης που θα εισπράτει τα παραπάνω πρόστιμα αλλά και ποσά που θα προσφέρονται από πολίτες με 5ψήφιο αριθμό που θα διαφημιστεί για να αντικαταστήσει την επαιτεία!! πάντου τεράστιες αφίσες και μηνύματα όταν αισθάνονται έτοιμοι να δώσουν βοήθεια σε οποιόνδήποτε ζητιάνο, κυρίως παιδιά, να στέλνουν ένα sms ή να τηλεφωνούν και να απλά να λένε το ποσό που θέλουν να συνεισφέρουν!!
  αξιόπιστη διοίκηση στο ταμείο και υποστήριξη αναξιοπαθούντων, αστ’έγων και μεταναστών με τα χρήματα!!
  ευχαριστώ για την ευκαιρία,
  με εκτίμηση
  Βασίλης Παπαοικονόμου

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 16:05 | ΟΛΓΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Το σχόλιο και οι προτάσεις μου αναφέρονται σε ειδικές κοινωνικές κατηγορίες και συγκεκριμένα στην κατηγορία των μονογονεϊκών οικογενειών και την ομάδα των ΑΝΥΠΑΝΤΡΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ. Ανύπαντρες μητέρες, ανύπαρκτες σχεδόν στο θεσμικό προνοιακό καθεστώς της Ελλάδας, στο 5% ως αριθμός στις ευρωπαϊκές έρευνες. Προς τιμήν του το ΠΑΣΟΚ το 1983 αναγνώρισε επιτέλους (δεκαετίες αργότερα σχετικά με άλλες χώρες της Ε.Ε) στο οικογενειακό δίκαιο ότι υφίσταται και αυτή η κατηγορία γυναικών κι έτσι έθεσε τις βάσεις για την ηθική αποκατάσταση και αποστιγμάτισή της παρόλο που στην ελληνική πραγματικότητα οι ανύπαντρες μητέρες υπόκεινται ακόμα σε διακρίσεις ποικίλων μορφών συχνά λανθάνοντα χαρακτήρα.
  Στην πράξη, όμως, ποτέ δεν αναγνωρίσθηκε ότι χρήζουν ουσιαστικής ενίσχυσης και πραγματικής κοινωνικοοικονιμικής στήριξης τη στιγμή μάλιστα που ο οικογενειακός υποστηρικτικός ιστός στενός και ευρύτερος (παππούς, γιαγιά) δεν υφίσταται πλέον. Ωστόσο για να λάβει μια ανύπαντρη μητέρα το υποτυπώδες επίδομα που προβλέπεται πρέπει να διαβιεί σε άθλιες συνθήκες ή να είναι άνεργη ενώ στο δημόσιο τομέα το 2000 (επί ΠΑΣΟΚ) της αναγνωρίστηκε φευ το δικαίωμα του οικογενειακού επιδόματος (περίπου 50 Ευρώ) αλλά όχι και το επίδομα ενοικίου ή θέρμανσης ή αλληλεγγύης γιατί θεωρείται υψηλά αμειβόμενη!! Στ’ αλήθεια πιστεύετε αξιότιμοι κύριοι νομοθέτες ότι αρκεί αυτό για να μεγαλώσει μια εργαζόμενη μητέρα το παιδί μόνη της τη στιγμή που στις χώρες της Ε.Ε λαμβάνει ένα γενναίο επίδομα και τυγχάνει υποστήριξης και μέριμνας σε πολλαπλά επίπεδα; Δεν δικαιούται ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο ώστε να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά της; (έλλειψη βρεφονηπιακών, παιδικών σταθμών, πληρωμές φύλαξης και εξωσχολικών δραστηριοτήτων κ.ά) . Μήπως με την (έλλειψη) πολιτική σας στο συγκεκριμένο θέμα ωθείτε μια νέα ομάδα στο περιθώριο και εντέλει στον κοινωνικό αποκλεισμό; ΣΚΕΦΤΗΚΑΤΕ ΟΤΙ ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ Ή ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΕΝΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΑ ΒΟΗΘΟΥΣΕ ΚΑΠΩΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΥΠΑΝΤΡΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΦΥΓΕΙ ΣΕ ΜΟΡΦΕΣ ΜΑΥΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; Εκτός κι αν θεωρείτε ότι πρέπει στον 21ο αιώνα να τιμωρείται και να ενοχοποιείται για την επιλογή της να είναι ανύπαντρη μητέρα παρόλο που συμβάλλει κατά έναν τρόπο στην καταπολέμηση του δημογραφικού προβλήματος. Επειδή η δικαιοσύνη είναι μια αξία που επικαλείστε συχνά όπως θεωρώ και δεδομένη την ευαισθησία σας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, μήπως σ’ αυτή τη δεκαετία θα πρέπει να προχωρήσετε σε αποφάσεις και πολιτικές αν όχι παρόμοιες με του σουηδικού μοντέλου τουλάχιστον ανακουφιστικές για την ομάδα των ανύπαντρων μητέρων;

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 16:20 | ΑΓΝΩΣΤΟΣ Χ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Εκατοντάδες κόσμος και δεκάδες υπάλληλοι ταλαιπωρούνται για να πάρουν πιστοποιητικό αντικειμένου εργασιών για χρήση στο Υπουργείο Συγκοινωνιών. Δε γίνεται να τοποθετηθεί ένας σταθμός του ΤΑΧΙS στο Υπουργείο Συγκοινωνιών για να απαλλαγούμε από αυτή τη διαδικασία. Τόσο απλό είναι.. Γιατί να μην το κάνουμε…..Αυτό σημαίνει καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.
  Ας ξεκινήσουμε με τα απλά που γίνονται άμεσα και χωρίς κόστος