Άρθρο 30 – Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης

Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του  άρθρου 33  Ν.4141/2013,ΦΕΚ Α 81/5.4.2013, όπως προστέθηκαν στη θέση του καταργηθέντος δεύτερου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 58 του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α`) εφαρμόζονται ανάλογα  σε όλους τους οργανισμούς και φορείς κοινωνικής ασφάλισης οι απαιτήσεις των οποίων εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α`).