Άρθρο 26 – Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών

1. Το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΝΑΤ, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 1η/2ου/2015, υπάγεται σε ρύθμιση, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη προς την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Φορέα. Η αίτηση για υπαγωγή προς τον οικείο φορέα ασφάλισης, υποβάλλεται μέχρι την 30η/4ου/2015. Στην παρούσα ρύθμιση δύναται να υπαχθούν μετά από αίτησή τους, οφειλέτες που έχουν ήδη υπαχθεί σε υφιστάμενες ρυθμίσεις.
2. Για φυσικά πρόσωπα που έχουν διακόψει την επαγγελματική δραστηριότητά τους καθώς και για ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ που ασκούν το ελεύθερο επάγγελμα, σε περίπτωση αποδεδειγμένου μηδενικού εισοδήματος κατά το έτος χρήσης 2014, μη συμπεριλαμβανομένων επιδομάτων ανεργίας και προνοιακών παροχών, αναστέλλεται μετά από αίτησή τους το σύνολο των εισπρακτικών μέτρων και διώξεων κατά του οφειλέτη για περίοδο 12 μηνών, μετά την πάροδο των οποίων υπάγεται στη ρύθμιση της παρ.1, με αίτηση που υποβάλλεται προς τον οικείο φορέα ασφάλισης μέχρι την 31η /3ου/2016.
3. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από την 1η/02ου/2015 και εφεξής.
4. Η ρύθμιση του ποσού της οφειλής, γίνεται μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις. Σε κάθε περίπτωση το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης για τις ρυθμιζόμενες ασφαλιστικές οφειλές, δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 50 ευρώ.
5. Το σύνολο της οφειλής που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση (κύρια οφειλή και προσαυξήσεις) κεφαλαιοποιείται τον προηγούμενο της ρύθμισης μήνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2. Όταν το ύψος της οφειλής είναι άνω των 5.000 ευρώ, αυτή προσαυξάνεται εφεξής με 0,25 % μηνιαίως, χωρίς οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση, επιβάρυνση ή ποινή. Για ύψος οφειλής έως 5.000 ευρώ δεν επιβάλλεται μηνιαία προσαύξηση. Στους οφειλέτες που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση χορηγείται έκπτωση επί των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών, εξαιρουμένων των αυτοτελών προστίμων, ως ακολούθως:
i. Εφάπαξ καταβολή οφειλής, έκπτωση 100%.
ii. Ρύθμιση έως 50 δόσεις, έκπτωση 70%.
iii. Ρύθμιση από 51 έως 100 δόσεις, έκπτωση 50%.
6. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση δύναται να υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες ή ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.
7. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την επίδοση της απόφασης υπαγωγής στον οφειλέτη. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ποσό της κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση.
8. Ειδικότερα, το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ, των Ν.Π.Δ.Δ. του Δημοσίου, Α.Ε. του Δημοσίου μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, καθώς και των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, καθώς και ΝΠΙΔ του δημοσίου και των ΟΤΑ που επιδιώκουν κοινωφελείς και άλλους δημόσιους σκοπούς που περιλαμβάνονται στο Επικαιροποιημένο Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του ν. 1892/90, όπως ισχύει καθώς και των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κοινοπραξιών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Κεντρικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 1η/2ου/2015, κεφαλαιοποιείται την 31η/12ου/2014 και ρυθμίζεται κατόπιν αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες, έως 150 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση 50% επί των προσαυξήσεων και προσθέτων τελών. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από την 1η/2ου/2015.
9. Οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στον προσωρινό διακανονισμό του άρθρου 48 του Ν. 3943/2011 όπως αυτός ισχύει και τηρούν τους όρους αυτού, και εφόσον το υπόλοιπο ύψος της οφειλής τους είναι άνω των 15.000 ευρώ, εντάσσονται αυτοδίκαια για το υπόλοιπο της οφειλής στην παρούσα ρύθμιση σε 100 δόσεις, εκτός αν με αίτησή τους που υποβάλλεται μέχρι 30/4/2015 ζητήσουν την υπαγωγή σε μικρότερο αριθμό δόσεων.
10. Στην παρούσα ρύθμιση δύναται να υπαχθούν μετά από αίτησή τους και οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που αφορούν επιστροφές παροχών και ενοίκια ακινήτων, συνολικού ύψους έως 500.000 ευρώ.
11. Αρμόδια όργανα για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση είναι:
α) Για το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.: Οι διευθυντές των οικείων περιφερειακών ή τοπικών υποκαταστημάτων ή οι διευθυντές των περιφερειακών ΚΕΑΟ.
β) Για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς: Ο αρμόδιος διευθυντής του οικείου φορέα ή οι διευθυντές ή προϊστάμενοι των περιφερειακών ή λοιπών τοπικών μονάδων.
γ) Οποιαδήποτε άλλη οργανική μονάδα του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης καθοριστεί με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ή όπως θα ονομαστεί στο υπό έκδοση ΠΔ).
12. Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 63 του ν.3996/2011 ( Α’170), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Το μέτρο της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων που έχει επιβληθεί στους οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη διασφάλιση των απαιτήσεων του Ιδρύματος αίρεται με την υπαγωγή του οφειλέτη σε καθεστώς ρύθμισης, κατόπιν σχετικού αιτήματος.
Αποδιδόμενα ποσά από κατασχέσεις εις χείρας τρίτων που είχαν επιβληθεί πριν την υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης, λαμβάνονται υπόψη για την υπαγωγή στη ρύθμιση και την κάλυψη τρεχουσών δόσεων της ρύθμισης».
13. Η αίτηση του οφειλέτη υποβάλλεται άπαξ στην παρούσα ρύθμιση, η δε ρύθμιση απόλλυται σε περίπτωση:
α. καθυστέρησης πέραν του ενός μηνός, μίας δόσης της ρύθμισης ανά 12μηνο προγράμματος ρύθμισης,
β. μη καταβολής τρεχουσών εισφορών.
14. Η απώλεια της ρύθμισης, έχει ως συνέπεια για το σύνολο της οφειλής:
α) την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,
β) την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων,
γ) την επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.
15. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής και καταβάλλονται οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές:
α. Χορηγείται στους υπόχρεους μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλής, στο οποίο πιστοποιείται και το υπολειπόμενο ποσό οφειλής και το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας. Για τις επιχειρήσεις του εδαφίου ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, που θα υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης με τις διατάξεις της παρούσας και είναι συνεπείς με τους όρους αυτών, θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής, για την είσπραξη λογαριασμών δημοσίου έργου, χωρίς παρακράτηση, εφόσον το έργο για το οποίο χορηγείται το πιστοποιητικό δεν οφείλει τρέχουσες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής του έργου θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής με παρακράτηση, τη συνολική οφειλή του έργου.
β. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α’ 136), όπως ισχύει σήμερα και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται.
γ. Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων εφόσον έχει πληρωθεί η πρώτη δόση. Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
δ. Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν.2556/1997 (Α’ 270).
16. Οφειλέτες που εκπίπτουν της παρούσας ρύθμισης δύναται να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.1, της παραγράφου ΙΑ΄του Ν.4152/2013.
17. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.

 • 16 Μαρτίου 2015, 13:44 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

  ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16/3/2015

  ΣΕ ΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΟ
  ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ

  Σήμερα οι Μηχανικοί βρίσκονται σε οριακό σημείο με τις ασφαλιστικές εισφορές τους με αποτέλεσμα να μη μπορούν να ανταπεξέλθουν με αποτέλεσμα τη διαγραφή τους από το Τ.Ε.Ε. Η ρύθμιση των 100 δόσεων δεν αποτελεί σημείο επανεκκίνησης της οικονομίας, αν δεν θεσμοθετηθούν νέες εισφορές, λαμβάνοντας υπόψη την επαγγελματική δραστηριότητα των Μηχανικών σύμφωνα με την υπάρχουσα κατάσταση στον κατασκευαστικό κλάδο.

  Οι παρακάτω παρεµβάσεις είναι τα ελάχιστα που πρέπει να πραγµατοποιηθούν, ώστε το ΤΣΜΕΔΕ να ξαναβρεί το βηµατισµό του:
  1. Ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας από τους συναδέλφους μηχανικούς. Αυτό συνεπάγεται, µε τα σηµερινά δεδοµένα, ότι η επιλογή από τους συναδέλφους της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, θα έχει ως αποτέλεσµα οι ασφαλιστικές εισφορές τους να παραµείνουν στα προ των αυξήσεων επίπεδα.
  2. Άµεσος διαχωρισµός των εισφορών που πληρώνουν οι µηχανικοί για την ιατροφαρµακευτική περίθαλψή τους. Αυτό θα έχει άµεσο αποτέλεσµα να µπορούν οι συνάδελφοι σε αυτή την πολύ δύσκολη χρονική περίοδο, µε ένα σαφώς µικρότερο κόστος, να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Σύμφωνα με το Ν. 4254/2014, «Ασφαλισμένοι του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α., οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευμένα μέλη αυτών παροχές ασθένειας σε είδος, μέχρι 28.2.2015, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ».
  3. Κατά το διακανονισμό των οφειλών των εισφορών τους με το ΤΣΜΕΔΕ να αφαιρείται το ποσό της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τα προηγούμενα έτη, κατά τα οποία όμως δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για την περίθαλψή τους.
  4. Θεσµοθέτηση της προαιρετικότητας στην ειδική προσαύξηση που επιβαρύνει, µε το χειρότερο τρόπο, τους µετά το 1993 ασφαλισµένους και δυσχεραίνει επιπλέον την αποπληρωµή των ασφαλιστικών εισφορών.
  5. Καµία παρέµβαση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών για περιπτώσεις αυτασφάλισης, όπως των ελευθέρων επαγγελµατιών µηχανικών.
  6. Νοµοθέτηση της αναστολής της ιδιότητας µέλους του Τ.Ε.Ε. και του ΤΣΜΕ∆Ε για ορισµένο χρονικό διάστηµα, ώστε να µειωθούν οι αιτήσεις διαγραφής και να µην απαιτείται εκ νέου άδεια άσκησης επαγγέλµατος.
  7. Έναρξη ουσιαστικού και ειλικρινούς διαλόγου για το πώς διαµορφώνεται το µέλλον του ΤΣΜΕ∆Ε, το µέλλον των ασφαλισµένων του και µε ποιον τρόπο θα πρέπει να επιλέγονται από εδώ και στο εξής οι επενδύσεις των αποθεµατικών του (οµόλογα, Τράπεζα Αττικής κ.λ.π.).
  8. Ενίσχυση και ακόµη µεγαλύτερη νοµική κατοχύρωση της εγγυοδοσίας του ΤΣΜΕ∆Ε.
  9. Έναρξη επίσηµων διαπραγµατεύσεων µε την κυβέρνηση για την ίδρυση ταµείου επαγγελµατικής ασφάλισης και την αυτόνοµη πορεία του ΤΣΜΕ∆Ε. Εκτός από τη διάσωση των αποθεµατικών που απέµειναν, θα πρέπει να διεκδικήσουµε τη µεταφορά των δικαιωµάτων εκµετάλλευσης δηµόσιας περιουσίας, ώστε να καλυφθεί το ποσό που έχασε το Ταµείο µας µε το κούρεµα.
  10. Aδυναμία ένταξης των ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών, στη ρύθμιση των 100 δόσεων, εξαιτίας των υπέρογκων τρεχουσών εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ (ειδικά μετά την εφαρμογή του Ν. 3986/2011).

  ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
  ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 • Με δεδομένο ότι μεγάλος αριθμός αυτοαπασχολούμενων αδυνατεί να πληρώσει τις οφειλές του προς ΟΑΕΕ, και έχοντας υπόψη πως όσο μικρή και αν είναι η δόση, εφόσον συνδέεται με την τρέχουσα καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, θα εξακολουθήσει να αδυνατεί να πληρώσει.
  Προτείνουμε , έχοντας υποψη και τις ταμειακές ανάγκες των ασφαλιστικών οργανισμών αλλά και τις δυνατότητες των συναδέλφων, να υπάρξει άρθρο το οποίο να προβλέπει ότι :
  Για όσους ασφαλισμένους έχουν ετήσιο εισόδημα μικρότερο των 12.000 ευρώ, να υπάρξει δυνατότητα, ανεξάρτητα από τις 100 δόσεις, για ελάχιστη καταβολή 100 ευρώ μηνιαίως, το οποίο για να ισχύσει να συνδέεται με την υποχρεωτική καταβολή μιας τουλάχιστον δίμηνης εισφοράς το έτος.
  Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι ασφαλισμένοι με εισόδημα μικρότερο των 12.000 ευρώ/έτος, θα καταβάλουν 1.200ευρώ συν μία τουλάχιστον διμηνη εισφορά/έτος , ποσό που, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, δεν θα ξεπερνά του 23% του εισοδήματος του ασφαλισμένου , και έτσι με τον τρόπο αυτό θα του επιτρέπει να καταβάλει εισφορές σύμφωνα με τις δυνατότητές του, και στα ασφαλιστικά ταμεία να εισπράττουν .
  Θεωρούμε σημαντική την πρόταση έχοντας υπόψη ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του Νομοσχεδίου , σχεδόν το σύνολο των ασφαλισμένων με εισόδημα μικρότερο των 12.000 ευρώ θα αδυνατούν να μπούν στην ρύθμιση .
  Επίσης προτείνουμε ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κλίμακας, αν όχι για όλους, τουλάχιστον για όσους έχουν εισόδημα μικρότερο των 12.000ευρώ
  Με εκτίμηση

  Διαμαντόπουλος Σπύρος
  Πρόεδρος ΔΣ ΠΟΦ

 • ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

  Με δεδομένο ότι μεγάλος αριθμός αυτοαπασχολούμενων αδυνατεί να πληρώσει
  > τις οφειλές του προς ΟΑΕΕ, και έχοντας υπόψη πως όσο μικρή και αν είναι
  > η δόση, εφόσον συνδέεται με την τρέχουσα καταβολή ασφαλιστικών
  > εισφορών, θα εξακολουθήσει να αδυνατεί να πληρώσει.
  > Προτείνουμε , έχοντας υποψη και τις ταμειακές ανάγκες των ασφαλιστικών
  > οργανισμών αλλά και τις δυνατότητες των συναδέλφων, να υπάρξει
  > άρθρο το οποίο να προβλέπει ότι :
  Για ασφαλισμένους που έχουν ετήσιο εισόδημα μικρότερο των 12.000 ευρώ, να υπάρξει δυνατότητα, ανεξάρτητα από τις 100 δόσεις ,
  για ελάχιστη καταβολή 100 ευρώ μηνιαίως , το οποίο να συνδυάζεται με την
  > εξώφληση μιάς εισφοράς.
  > Αυτό πρακτικά σημαίνει: 12.000 ευρώ το έτος συν την διμηνη εισφορά ,
  > ένα ποσό της τάξης του 23% του εισοδήματος του ασφαλισμένου , το οποίο
  > θα επιτρέπει σε αυτόν να πληρώνει , και στα ασφαλιστικά ταμεία να
  > εισπράττουν .
  > Θεωρούμε σημαντική την πρόταση έχοντας υπόψη ότι με τις προτεινόμενες
  > ρυθμίσεις του Νομοσχεδίου , σχεδόν το σύνολο των ασφαλισμένων με
  > εισόδημα μικρότερο των 12.000 ευρώ θα αδυνατούν να μπούν στην ρύθμιση .
  > Με εκτίμηση

  Διαμαντόπουλος Σπύρος
  Πρόεδρος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ

 • 16 Μαρτίου 2015, 13:04 | ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΣ

  Αξιότιμοι Κυρία και Κύριε Υπουργέ,
  Με το παρόν άρθρο ενώ λαμβάνεται υπόψη η δύσκολη οικονομική κατάσταση για τα παρελθόντα έτη στη χώρα μας και ως εκ τούτου διευκολύνονται οι οφειλέτες με το να τους δίνεται η δυνατότητα να αποπληρώσουν τις οφειλές τους μέχρι και σε εκατο δόσεις,δέν λαμβάνεται υπόψη η παρούσα οικονομική κατάσταση . Και αυτό γιατί ώς προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από την 1η/02ου/2015 .Μεγάλος αριθμός ασφαλιζόμενων ,ιδίως εγχώριων εταιριών, δυσκολεύεται στην αποπληρωμή τών τρεχουσών οφειλών ,με αποτέλεσμα στο άμεσο μέλλον πολλοί εξ αυτών αν όχι οι περισσότεροι ,να καταστούν ληξηπρόθεσμοι και ως άμεση συνέπεια αυτού θα είναι η απώλεια της παρούσας υπο διαβούλευση ρύθμισης.Κατά την γνώμη μας θα έπρεπε να αποσυνδεθούν οι τρέχουσες οφειλές απο την ρύθμιση των εκατό δόσεων για τις παλαιότερες οφειλές,με το να επιτρέπεται η εκ νέου ρύθμιση τών νεών οφειλών όπως ισχύει μέχρι σήμερα σε δώδεκα δόσεις , παράλληλα όμως με την ρύθμιση των εκατο δόσεων, στα πρότυπα των Δ.Ο.Υ. Σύμφωνα με ότι ισχύει σήμερα, ασφαλιστικοί οργανισμοί όπως το Ι.Κ.Α. δέν επιτρέπουν την ύπαρξη πέραν της μίας ρύθμισης.Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να πρέπει οι οφειλέτες που θα καταστούν ληξηπρόθεσμοι για νέες οφειλές,να ξαναρυθίσουν όλες τις οφειλές (παλιές και νέες) σε νέα ρύθμιση δώδεκα δόσεων την οποία θα είναι αδύνατον να τηρήσουν.
  Με εκτίμηση
  Μάριος Κώνστας

 • Με δεδομένο ότι μεγάλος αριθμός αυτοαπασχολούμενων αδυνατεί να πληρώσει
  τις οφειλές του προς ΟΑΕΕ, και έχοντας υπόψη πως όσο μικρή και αν είναι
  η δόση, εφόσον συνδέεται με την τρέχουσα καταβολή ασφαλιστικών
  εισφορών, θα εξακολουθήσει να αδυνατεί να πληρώσει.
  Προτείνουμε , έχοντας υποψη και τις ταμειακές ανάγκες των ασφαλιστικών
  οργανισμών αλλά και τις δυνατότητες των συναδέλφων, να υπάρξει
  άρθρο το οποίο να προβλέπει ότι :
  Για ασφαλισμένους που έχουν ετήσιο εισόδημα μικρότερο των 12.000 ευρώ, να υπάρξει δυνατότητα, ανεξάρτητα από τις 100 δόσεις ,
  για ελάχιστη καταβολή 100 ευρώ μηνιαίως , το οποίο να συνδυάζεται με την
  εξώφληση μιάς εισφοράς.
  Αυτό πρακτικά σημαίνει: 12.000 ευρώ το έτος συν την δίμηνη εισφορά ,
  ένα ποσό της τάξης του 23% του εισοδήματος του ασφαλισμένου , το οποίο
  θα επιτρέπει σε αυτόν να πληρώνει , και στα ασφαλιστικά ταμεία να
  εισπράττουν .
  Θεωρούμε σημαντική την πρόταση έχοντας υπόψη ότι με τις προτεινόμενες
  ρυθμίσεις του Νομοσχεδίου , σχεδόν το σύνολο των ασφαλισμένων με
  εισόδημα μικρότερο των 12.000 ευρώ θα αδυνατούν να μπούν στην ρύθμιση .
  Με εκτίμηση

  Διαμαντόπουλος Σπύρος
  Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων

 • 16 Μαρτίου 2015, 13:24 | Γεώργιος Μίχος

  Αποσύνδεση των εισφορών του κλάδου Υγείας και των εισφορών για σύνταξη.Να υπάρχει δηλαδή μέριμνα ώστε να μπορούν οι μηχανικοί έναντι μικρού αντιτίμου να έχουν πρόσβαση στο σύστημα Υγείας.Για τη σύνταξη, να υπάρξει ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας με ανταποδοτικό χαρακτήρα.

 • 16 Μαρτίου 2015, 13:19 | ΠΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΟΑΕΕ ΕΥΡΕΘΗ ΟΤΙ ΧΡΩΣΤΩ 30000. ΕΡΩΤΗΜΑ ΜΕ ΧΡΕΩΝΑΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΟΥ ΠΑΡΕΙΧΑΝ ΕΠΙ ΕΠΤΑ ΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΜΩΡΟΥΣΑΝ ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ.ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΝΙΤΑΚΗ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΡΕΠΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑ ΒΡΕΙ ΛΥΣΗ.ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΠΟΤΑΝΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ??Η ΠΡΟΤΙΘΕΣΘΕ ΝΑ ΛΑΜΒΕΤΕ ΜΕΤΡΑ.

 • 16 Μαρτίου 2015, 13:36 | ΒΑΒΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  1. Αποποινικοποίηση των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ, καθώς ο σχετικός νόμος (του 1967 άρθρο 1 του α.ν. 86/1967 ) αναφέρεται σε εργοδοτικές εισφορές κι όχι στις εισφορές αυτοαπασχολούμενων για τον εαυτό τους.
  2. Προστασία πρώτης κατοικίας , καθώς και της επαγγελματικής στέγης από πλειστηριασμούς και κατασχέσεις. Άμεση ακύρωση των διαδικασιών κατάσχεσης και πλειστηριασμού κινητών και ακίνητων αξιών από το ΚΕΑΟ η από οποιονδήποτε άλλο εισπρακτικό μηχανισμό του δημοσίου.
  3. Τα χρέη του ασφαλισμένου δεν μεταβιβάζονται .
  4. Οι ασφαλιστικές εισφορές να είναι ποσοστό επί του καθαρού εισοδήματος της επιχείρησης και οι ασφαλιστικές κατηγορίες να καθορίζονται με αντικειμενικά εισοδηματικά κριτήρια κι όχι αυθαίρετα όπως τώρα.
  5. Ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας όσο ισχύει το υπάρχον ασφαλιστικό σύστημα.
  6. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, με ένα ελάχιστο ποσοστό ημερομισθίων, όπως ισχύει σε άλλα ταμεία (με 50 ένσημα δλδ ένα δίμηνο ΟΑΕΕ) κι ανεξαρτήτως από τυχόν ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον ΟΑΕΕ.
  7. Πάγωμα του πραγματικού χρέους αφού διαγραφούν οι παράνομες προσαυξήσεις , φόροι υπέρ τρίτων και τόκοι καθώς και η οφειλή της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που δεν μας έχει παρασχεθεί και δεν μας παρέχεται.
  8. Αύξηση του ποσού οφειλής που μπορεί να παρακρατηθεί από την ΣΥΝΤΑΞΗ του οφειλέτη στα 50.000 ευρώ καθαρού από τις παράνομες προσαυξήσεις και τόκων καθώς και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που δεν είχε παρασχεθεί.
  9. Σύνταξη υποχρεωτικά να προκύπτει από το ταμείο μας η οποία θα είναι αναλογική με τις εισφορές του κάθε ασφαλισμένου .
  10. Υποχρεωτική δημοσίευση της κίνησης και των επενδύσεων των αποθεματικών του ταμείου.
  11. Να καταργηθούν όλοι οι νομοί που δίνουν ασυλία σε όσους καταχράστηκαν χρήματα του ασφαλιστικού μας φορέα ή έβλαψαν με τις ενέργειές τους τα αποθεματικά και τα οικονομικά συμφέροντα των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ.
  12. Δεύτερη ευκαιρία για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν διακόψει την Επαγ. Δραστηριότητα λόγω των παράνομων τακτικών του ΟΑΕΕ.

 • 16 Μαρτίου 2015, 13:55 | Ιωάννης

  κατάργηση των διατάξεων της παρ 4 του άρθρου 32 του Ν4075/2012 η αύξηση του ορίου των οφειλών για λήψη σύνταξης.υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται σε αναμονή για έκδοση απόφασης συνταξιοδοτησης με το καθεστώς της διαδοχικη ΙΚΑ ως απονεμων και ΟΑΕΕ
  συμμετεχων φορέας στους 40 περίπου μήνες.τα αναδρομικα που δικαιούνται φθάνουν και υπερκαλυπτουν τις οφειλές προς τον ΟΑΕΕ μόνο που λόγω των διατάξεων που ισχύουν πρέπει να καταβαλλουν μετρητοίς το υπερβαλλον τις 20000 ευρώ για να προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης απόφασης συνταξιοδοτησης διότι δεν υπάρχει η διαδικασία συμψηφισμου σε πόσα πάνω από 20000 ευρώ.παράδειγμα ασφαλισμένη σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ (μονογονεικη οικογένεια) με 34 έτη και 9 μήνες ασφάλισης βρίσκεται σε αναμονή έκδοσης απόφασης από το ΙΚΑ ως απονεμων εδώ και 37 μήνες, οι αναδρομικες συντάξεις που δικαιούται φθάνουν τις 43000 και οι οφειλές στον ΟΑΕΕ μαζί με τις προσκλήσεις τις 32500 ευρώ.με το ισχύον καθεστώς (εγκύκλιος 25/2014 ΟΑΕΕ) πρέπει να καταβάλει εφάπαξ 12500 ευρώ για να βγει σε σύνταξη ενώ μπορεί πολύ απλά να τα συμψηφισει.ΚΆΝΤΕ ΚΑΤΙ

 • 16 Μαρτίου 2015, 12:10 | ΡΟΜΠΟΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ,πολιτ. μηχ.

  Να υπενθυμισω προς τους διαβουλευομενους μηχανικους και το υπουργειο,οτι το ΤΕΕ με αποφαση της αντιπροσωπειας απο τον Δεκεμβριο του ’14 υιοθετησε το πορισμα της ειδικης επιτροπης του ΤΕΕ για το ασφαλιστικο,που περιλαμβανει προτασεις και αποτελει το κυριο διεκδικητικο προγραμμα του κλαδου στον τομεα του ασφαλιστικου. Στο πορισμα συνεβαλαν τα μεγιστα οι εκπροσωποι της ΕΛΕΜ που επεξεργαζομαστε το ασφαλιστικο απο τριετιας. Διερωτωμαι ωστοσο τι κανει το υπουργειο σχετικα με το συγκεκριμενο διεκδικητικο πλαισιο το οποιο αφορα 120000 μηχανικους και τις οικογενειες τους, καθ’οσον στην συγκεκριμενη ρυθμιση ελαχιστα σημεια αφορουν το κειμενο του ΤΕΕ.

 • 16 Μαρτίου 2015, 12:55 | Ανασφάλιστη μηχανικός

  Για ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ προτείνω:

  -Να διαγραφούν οι οφειλές που αφορούν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αφενός δεν παρασχέθηκε περίθαλψη, αφετέρου πολλών η υγεία επιδεινώθηκε εφόσον δεν είχαν ιατροφαρμακευτική κάλυψη και μάλιστα από την στιγμή που το ταμείο εγγράφως αρνήθηκε την κάλυψη.
  -Οι οφειλές και οι προσαυξήσεις τους να υπολογίζονται βάσει του χρόνου που δημιουργήθηκαν και όχι βάσει τρεχουσών τιμών.
  -Να προστατευτεί η 1η κατοικία και η επαγγελματική στέγη από κατασχέσεις-πλειστηριασμούς λόγω οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία.
  -Να αρθεί η υποχρέωση καταβολής τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια της ρύθμισης. Θέλουμε να ρυθμίσουμε τις οφειλές μας, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε με τέτοιες ρυθμίσεις και ανύπαρκτη εργασία σ’ αυτά τα χρόνια της κρίσης. Βλ. οφειλές προς εφορία, ταμεία, τράπεζες.
  -Για τις ρυθμίσεις να ληφθούν υπ’ όψιν τα ατομικά/οικογενειακά εισοδήματα. Πώς μπορεί μετά από 5 χρόνια κρίσης μια οικογένεια με δύο ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς, δύο παιδιά και οικογενειακό εισόδημα 10.000€ να πληρώσει: ασφαλιστικές εισφορές ~9.000€ + εφορία + φόρο επιτηδεύματος + φόρο ακινήτων + στεγαστικό δάνειο;
  -Μετακύλιση του χρόνου σύνταξης ανάλογα με τα χρόνια οφειλής
  -Συμψηφισμός της σύνταξης με την οφειλή προς το ταμείο.
  -Διαχωρισμός της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από την ασφαλιστική κάλυψη.

  Αν ο σκοπός της ρύθμισης είναι να εισπραχθούν χρήματα από τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία, θα πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν την δυσχερή οικονομική κατάσταση της συντριπτικής πλειοψηφίας των ελεύθερων επαγγελματιών (ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ κλπ)

  Με εκτίμηση και με την ελπίδα να εισακουστούμε.

 • 16 Μαρτίου 2015, 12:32 | panagiotis Axilleopoulos

  Για αυτούς που έκλεισαν την επιχείρησης λογω της κρίσης και χροστανε στον ΟΑΕΕ το ποσο της οφειλής αφού αφερεθουν ολες οι προσαυξήσεις το ποσο να κεφαλαιοποιηται χωρίς τόκο!! Οταν έλθει η ώρα της σύνταξης να μπορή ο ασφαλισμένος να εξαγοράζει για τα χρόνια ασφαλησης που του λείπουν να πάρη την σύνταξη και ΟΧΙ ολόκληρη την οφειλή!! Διαφορετικά πολλοί θα μεινουν χωρίς σύνταξη που θα βρουν τα χρήματα για να εξοφλήσουν!!

 • 16 Μαρτίου 2015, 12:12 | Κωστας

  Οπωσδήποτε δόσεις σε ποσοστό του εισοδήματος αλλιώς θα είναι δώρον άδωρον..

 • 16 Μαρτίου 2015, 12:14 | ΚΩΣΤΑΣ

  λυπαμαι για μια κυβερνηση που ψηφισα με παθοσ και επεισα και αλλους να κανουν το ιδιο!!!Εναι δυνατον να μπορω να πληρωνω τησ τρεχουσεσ οφειλεσ που ερχονται 930€ και να πληρωνω και δοσεις ειστε σοβαροι!!!!
  Μας ζητατε παρανομα και με αλητεια να πληρωσουμε την περιθαλψη που ποτε δεν ειχαμε και ειμαστε 5μελοις οικογενεια!!!
  Μας ζηταται να πληρωσουμε υπερογκους τοκους λεσ και πηραμε δανειο ??πληρωνω τριαντα χρονια σε μια αλητεια που απο τεβε εγεινε κλεβε οαεε ντροπη σας μονο αυτο εχω να πω!!!!

 • Το κύριο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί, όντας ουσιαστικά άνεργοι, δεν μπορούν να πληρώσουν τις τρέχουσες και τις συσσωρευμένες προηγούμενες εισφορές τους. Η ρύθμιση του συγκεκριμένου νομοσχέδιου έχει τα εξής δομικά προβλήματα :

  Α. ΠΡΙΜΟΔΟΤΕΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ εις βάρος των μικρών ατομικών επιχειρήσεων καθώς δυνατότητα υπαγωγής -και άρα παραμονής στο επάγγελμα- έχουν μόνο ελάχιστοι ελεύθεροι επαγγελματίες.

  Β. ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑ που νομιμοποιούν εμμέσως τις απάνθρωπες αυξήσεις του μεσοπρόθεσμου και στραγγαλίζουν την επιχειρηματικότητα μικρής κλίμακας.

  Γ. ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΗΛΩΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ : ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος.
  .
  .
  Συμφωνούμε με όσες σωστές προτάσεις έχουν ήδη αναφερθεί σε σχόλια στην παρούσα διαβούλευση και ζητάμε την άμεση εφαρμογή τους για την ανακούφιση της ανθρωπιστικής κρίσης :
  – κατάργηση των αυξήσεων του μεσοπρόθεσμου και δραστική μείωση εισφορών,
  – λογιστική διαγραφή των οφειλούμενων εισφορών υγείας,
  – διαχωρισμός κλάδων σύνταξης / υγείας,
  – θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας άνευ όρων,
  – δυνατότητα υπαγωγής σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία,
  – αποσύνδεση της ενημερότητας των φυσικών προσώπων με το δικαίωμα στην εργασία,
  – δυνατότητα διαγραφής οφειλών με αφαίρεση του διαστήματος από τα συντάξιμα έτη,
  – υπαγωγή στη ρύθμιση χωρίς παράλληλη καταβολή τρεχουσών εισφορών ( αλλιώς κανείς δεν θα υπαχθεί )

  Παρόλ’ αυτά σημειώνουμε οτι οι παραπάνω προτάσεις δεν λύνουν το μακροπρόθεσμο πρόβλημα, καθώς είναι οριζόντιες, διαχειριστικές και στερούνται χαρακτηριστικών αειφορίας του ασφαλιστικού συστήματος. Χωρίς εξάρτηση του ύψους των εισφορών από το εισόδημα ( και προφανώς ακύρωση των αυξήσεων του μεσοπρόθεσμου ) η κατάσταση θα διαιωνίζεται  και θα χειροτερεύει.
  .
  ——– Παράδειγμα ( που κατ’αναλογία αφορά το 90% των ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών ) ——–
  Μηχανικός 15ετίας με σταθερή πτώση του εισοδήματός του από το 2010 έχει πλήρη αδυναμία πληρωμής εισφορών ήδη προ των αυξήσεων του μεσοπρόθεσμου, οπότε σήμερα οφείλει ( Α’ εξάμηνο 2011 – Α’ εξάμηνο 2015 ) 8 Χ 2300 = 18400 ευρώ. Η πρόταση για ρύθμιση είναι εκτός πραγματικότητας ( εξάλλου το πρόβλημα πρώτα είναι τα 450 ευρώ / μήνα και ύστερα τα επιπλέον 184 της ρύθμισης). Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι ουσιαστικά άνεργοι και θεωρεί η διοίκηση οτι θα σπεύσουν να δεσμευτούν πως για τα επόμενα 8 χρόνια θα καταβάλουν 650-750 ευρώ / μήνα;
  .
  .
  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΡΙΖΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ και συγκεκριμένα :
  1.ΑΝΕΙΣΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΟΡΙΟ και νέο σύστημα εισφορών με ισορροπία αναδιανεμητικού / ανταποδοτικού χαρακτήρα και παράλληλη εξασφάλιση ελάχιστης αξιοπρεπούς σύνταξης για όλους .
  2.ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ από το 2010 και κλήση για υπαγωγή σε ρύθμιση με βάση τις πραγματικά αναλογούσες οφειλές και  επιστροφή, διαγραφή, ή συμψηφισμός για τις οφειλές που έχουν ήδη εξοφληθεί.
  .
  _____________________________________________________________________________________
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :
  Με την υιοθέτηση ανεισφορολόγητου ορίου πχ στις 5000Ε, σταθερή εισφορά 650Ε (0 για Εισφορές: 650 (ΚΥΤ) + 2250 (Σύνταξη κλπ)=2900
  2011__ έσοδα: 15000 – 5000 (Ανεισφ.) =10000 => Εισφορές: 650 (ΚΥΤ) + 1500 (Σύνταξη κλπ)=2150
  2012__ έσοδα: 10000 – 5000 (Ανεισφ.) =_5000 => Εισφορές: 650 (ΚΥΤ) + _750 (Σύνταξη κλπ)=1400
  2013__ έσοδα: _5000 – 5000 (Ανεισφ.) =____0 => Εισφορές: __0 (ΚΥΤ) + ___0 (Σύνταξη κλπ)=___0
  2014__ έσοδα: ____0 – 5000 (Ανεισφ.) =____0 => Εισφορές: __0 (ΚΥΤ) + ___0 (Σύνταξη κλπ)=___0
  ΣΥΝΟΛΟ :______________________________________________________________________6450

  Το ταμείο θα ζητήσει αυτό το ποσόν εφάπαξ ή και με δόσεις αναδρομικά για την πενταετία – και προφανώς χωρίς τις εισφορές για την υγεία σε όσους δεν παρείχε ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
  _____________________________________________________________________________________
  .
  Εάν η Διοίκηση αντιληφθεί οτι η μόνη αποτελεσματική πολιτική είναι η κοινωνικά δίκαιη, τότε τα ταμεία όντως θα εισπράξουν ποσά αυτής της κλίμακας από χιλιάδες απεγνωσμένους μηχανικούς. Αλλιώς αυτή η προτεινόμενη άδικη ρύθμιση θα φέρει μόνο πενιχρά εισπρακτικά αποτελέσματα, για τα οποία η Διοίκηση θα χρεωθεί – και δικαίως – την κοινωνική αγανάκτηση από τον κλάδο των μηχανικών.

  Αγγελής Γιώργος
  Γιαλούρη Αλεξάνδρα
  Δουράμπεης Νίκος
  Ζευκιλή Δόμνη
  Ηλιοπούλου Ευτυχία
  Καζολέα Μαρία
  Καρακάση Ελευθερία
  Κατερίνη Τόνια
  Κατσαρού Βασιλική
  Κοσμά Ανθή
  Κουτσουμπός Λεωνίδας,
  Κυλικά Αλίκη
  Μαριάτος Ανδρέας
  Ματάτσης Θοδωρής
  Μολλά Δροσιά
  Ντόκου Σοφία
  Οικονομόπουλος Ανδρέας
  Παπαγεωργίου Ηλίας,
  Παπαπέτρου Βαρνάβας
  Σταμούλη Αναστασία
  Φαλτσέτας Πέτρος
  Ψαλλίδα Γιούλη

 • 16 Μαρτίου 2015, 12:23 | Δροσιά Μολλά – Αρχιτέκτων Μηχανικός

  Ένας από τους βασικούς στόχους της πολιτικής των τελευταίων ετών ήταν η εξόντωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στην επίτευξη του στόχου αυτού συνέβαλε καθοριστικά -θα λέγαμε εμβληματικά- το ασφαλιστικό. Η διατήρηση του ισχύοντος πλαισίου (διότι περί αυτού πρόκειται) απο τη νέα κυβέρνηση δηλώνει είτε αποδοχή της παραπάνω πολιτικής και των στόχων της, είτε ανικανότητα μελέτης και σύνταξης ενός νέου, δίκαιου και αποτελεσματικού πλαισίου το οποίο θα ενίσχυε τη ροή εισφορών στα ταμεία ενώ παράλληλα θα μείωνε την ανασφάλεια και θα αποκαθιστούσε το αίσθημα δικαιοσύνης στους πολίτες, ιδιαίτερα σε αυτούς που αποτελούν το παραγωγικό κομμάτι της κοινωνίας.
  Θα ήθελα να πιστεύω οτι πρόκειται για ανικανότητα. Σε αυτή την περίπτωση, σίγουρα οι ιδιώτες που συμμετείχαν στον σχολιασμό θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε αφιλοκερδώς ώστε, με απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς, να τεκμηριώσετε στους “θεσμούς” οτι υπάρχουν πιο αποτελεσματικοί τρόποι εξυγείανσης του ασφαλιστικού.
  Από όσα έχουν γραφτεί στο σχολιασμό της διαβούλευσης, τα συμπεράσματα είναι ολοφάνερα και περιμένουμε να δούμε τις τροποποιήσεις.

 • 16 Μαρτίου 2015, 12:35 | ΑΚΙΣ ΓΛΥΝΟΣ

  Αύξηση του ποσού οφειλής που μπορεί να παρακρατηθεί από την ΣΥΝΤΑΞΗ του οφειλέτη στα 50.000 ευρώ καθαρού από τις παράνομες προσαυξήσεις και τόκων καθώς και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που δεν είχε παρασχεθεί

 • 16 Μαρτίου 2015, 12:55 | Μαρία Βλ

  Είναι προφανές ότι αυτοί που εισηγήθηκαν το ν/σ αγνοούν παντελώς όχι μόνον την παρούσα κατάσταση, αλλά και την προμνημονιακή, γιατί η κρίση δεν άρχισε το 2010 για μας τους μηχανικούς. Όσοι δεν ήμασταν λαμόγια (διεφθαρμένες πολεοδομίες, εφορίες κλπ) με κόπο εξοικονομούσαμε τα προς το ζην για να είμαστε συνεπείς με τις ασφαλιστικές εισφορές μας. Συχνά, όπως στην περίπτωσή μου, που είμαστε δύο μηχανικοί στην οικογένεια, σήμαινε 9.000€ το χρόνο ασφάλιστρα.
  Επιπλέον, επειδή ο σύζυγος συμμετέχει σε επιχείρηση που υπάγεται στον ΟΑΕΕ, βάσει του νόμου 3863/2010, από 1/8/2010 πρέπει να πληρώνει και εισφορές στον ΟΑΕΕ !!!!! Έτσι τώρα χρωστάμε και στον ΟΑΕΕ. Για 29 έτη έως το 2011 ήμασταν συνεπείς με τους φόρους και την ασφάλισή μας. Σήμερα, μετά από 10 χρόνια ανεργίας (ο σύζυγος υποαπασχολείται), καλούμαστε να εξοφλήσουμε τις εισφορές μας εφάπαξ για να γλιτώσουμε τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις.
  Μέχρι το 2011, με την βοήθεια των γονιών μας, καταφέρναμε και πληρώναμε. Χάσαμε και τους γονείς μας, και δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε με το πενιχρό οικογενειακό εισόδημα που καταφέρνουμε να έχουμε. Προτιμούμε να τρέφουμε το παιδί μας που είναι ανήλικο. Παρεμπιπτόντως, για το ΤΣΜΕΔΕ δεν ισχύουν τα περί πρόωρης συνταξιοδότησης λόγω ανήλικου τέκνου. Δηλ. οι γυναίκες μηχανικοί ανήκουν σε άλλη κατηγορία γυναικών. Είμαι άνεργη, έχω ανήλικο τέκνο, ο σύζυγος υποαπασχολείται (είναι και αυτός μηχανικός) και πρέπει να περιμένω και να πληρώνω (πώς ???) μέχρι τα 67 για να πάρω (???) μια συνταξούλα.
  Η παρ.2 του άρθρου 26 βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με την παρ.3. Αν είχα να πληρώνω τα τρέχοντα δεν θα χρωστούσα. Ή θεωρείτε ότι όλοι οι πολίτες έχουν, αλλά δεν πληρώνουν. Αυτούς που έχουν, είναι δική σας υποχρέωση να τους εντοπίσετε και να τους επιβάλλετε τα δέοντα, αντί να τους πριμοδοτείτε με απαλλαγή των προστίμων κλπ.
  Ήμουν ανέκαθεν αριστερή, δεν τα έφαγα μαζί τους. Ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ από τότε που ήμασταν στο 4%. Τώρα λοιπόν, που βλέπω να ΄΄καθαρίζουν΄΄ όσοι έχουν χρήμα και θα πάνε να εξοφλήσουν τοις μετρητοίς (αλήθεια ποιος θα ελέγξει γιατί δεν τα πλήρωναν μέχρι τώρα ???), θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που πολύ ασχοληθήκατε με τους συμπατριώτες μου που βρίσκονται σε ανάλογη κατάσταση με την δική μου – που είναι πολλοί – και τους τιμωρείτε με τις ρυθμίσεις που προτείνετε.
  Η αδικία δεν δημιουργεί περιβάλλον κοινωνικής συνοχής, αλληλεγγύης και δημοκρατικών/αγαθών αισθημάτων.
  Στηριχθείτε στις υγιείς δυνάμεις του λαού. Μόνο έτσι θα πάει μπροστά η χώρα.
  Λέει ο ποιητής: Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ… Που σημαίνει πως όπου δεν υπάρχει δικαιοσύνη κυριαρχεί το σκοτάδι: η αναξιοκρατία και το ΄΄δίκιο΄΄ του πλουσιότερου με ότι αυτό συνεπάγεται.
  Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας, η δική μου έχει εξαντληθεί.
  Υ.Γ.
  Νομίζω μια παρεμφερής με τη δική μου στενοχώρια (για το ότι χαμένοι, εν τέλει, θα είναι οι ίδιοι οι υποδειγματικοί πολίτες) τυλίγει πολλούς, άσχετα αν ο πόθος αλλαγής διασκεδάζει και μεταθέτει. Αλλά είναι σίγουρο ότι στην αναπόφευκτη καμπύλη που θα ακολουθήσει θα εκδηλωθούν όλα. Όσα δεν θέλουμε να δούμε… (απόσπασμα από άρθρο στην Αυγή 28/9/2014 του Δημήτρη Σεβαστάκη, ζωγράφος, αν. καθηγητής ΕΜΠ.

 • 16 Μαρτίου 2015, 12:45 | Θηρεσία

  1. Αποποινικοποίηση των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ, καθώς ο σχετικός νόμος (του 1967 άρθρο 1 του α.ν. 86/1967 ) αναφέρεται σε εργοδοτικές εισφορές κι όχι στις εισφορές αυτοαπασχολούμενων για τον εαυτό τους.
  2. Προστασία πρώτης κατοικίας , καθώς και της επαγγελματικής στέγης από πλειστηριασμούς και κατασχέσεις. Άμεση ακύρωση των διαδικασιών κατάσχεσης και πλειστηριασμού κινητών και ακίνητων αξιών από το ΚΕΑΟ η από οποιονδήποτε άλλο εισπρακτικό μηχανισμό του δημοσίου.
  3. Τα χρέη του ασφαλισμένου δεν μεταβιβάζονται .
  4. Οι ασφαλιστικές εισφορές να είναι ποσοστό επί του καθαρού εισοδήματος της επιχείρησης και οι ασφαλιστικές κατηγορίες να καθορίζονται με αντικειμενικά εισοδηματικά κριτήρια κι όχι αυθαίρετα όπως τώρα.
  5. Ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας όσο ισχύει το υπάρχον ασφαλιστικό σύστημα.
  6. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, με ένα ελάχιστο ποσοστό ημερομισθίων, όπως ισχύει σε άλλα ταμεία (με 50 ένσημα δλδ ένα δίμηνο ΟΑΕΕ) κι ανεξαρτήτως από τυχόν ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον ΟΑΕΕ.
  7. Πάγωμα του πραγματικού χρέους αφού διαγραφούν οι παράνομες προσαυξήσεις και η αυθαίρετη και παράνομη κατά τη γνώμη μου ‘αύξηση’ κατηγορίας (με ποια κριτήρια με ανέβαζαν κατηγορία ενώ δεν μπορούσα να πληρώσω ούτε την προηγούμενη?) , φόροι υπέρ τρίτων και τόκοι καθώς και η οφειλή της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που δεν μας έχει παρασχεθεί και δεν μας παρέχεται.
  8. Αύξηση του ποσού οφειλής που μπορεί να παρακρατηθεί από την ΣΥΝΤΑΞΗ του οφειλέτη στα 50.000 ευρώ καθαρού από τις παράνομες προσαυξήσεις και τόκων καθώς και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που δεν είχε παρασχεθεί.
  9. Σύνταξη υποχρεωτικά να προκύπτει από το ταμείο μας η οποία θα είναι αναλογική με τις εισφορές του κάθε ασφαλισμένου .
  10. Υποχρεωτική δημοσίευση της κίνησης και των επενδύσεων των αποθεματικών του ταμείου.
  11. Να καταργηθούν όλοι οι νομοί που δίνουν ασυλία σε όσους καταχράστηκαν χρήματα του ασφαλιστικού μας φορέα ή έβλαψαν με τις ενέργειές τους τα αποθεματικά και τα οικονομικά συμφέροντα των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ.
  12. Δεύτερη ευκαιρία για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν διακόψει την Επαγ. Δραστηριότητα λόγω των παράνομων τακτικών του ΟΑΕΕ.

 • 16 Μαρτίου 2015, 11:52 | ΛΑΠΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

  Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ άλλων υπάρχουν οι δεσμεύσεις του για
  • Ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας
  • Σχεδιασμός για δίκαιο τρόπο καταβολής βάση της εισφοροδοτικής ικανότητας
  • Αποποινικοποίηση των οφειλών
  • Κατάργηση των χαριστικών νόμων και των διατάξεων σε μεγαλοσυμφέροντα
  • Μέτρα για την πάταξη της αδήλωτης εργασίας
  • Διεκδίκηση των κλεμμένων αποθεματικών
  • Αξιοποίηση της λίστας των μεγαλοφειλέτων
  • Αύξηση του ορίου οφειλής για συνταξιοδότηση στα 50.000€

  Νομίζω πως το νομοσχέδιο είναι άκαιρο και παράλογο γιατί έχει μια ταμπέλα που φωνάζει «ΦΕΡΤΕ ΜΑΣ ΛΕΦΤΑ»
  Εάν υλοποιηθούν τα παραπάνω σίγουρα θα μπούν πολλά λεφτά στα ταμεία.
  Το να ζητάς να πληρώσει το μάρμαρο αυτός που δεν έχει να πληρώσει τα τρέχοντα ,να του χρεώνεις την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που δεν του παρέχεις αλλά να περιμένεις να πληρώσει τα τρέχοντα και την ρύθμιση είναι κάτι που δεν πρόκειται να λειτουργήσει . Ακριβώς στο ίδιο πνεύμα ήταν και οι προηγούμενες αποτυχημένες ρυθμίσεις.

 • 16 Μαρτίου 2015, 11:43 | Νικος

  Μετα απο 28 χρονια στο ΤΕΒΕ και 15 στο ΙΚΑ ,ειμαι ανασφαλιστος οπως και τοσοι αλλοι χωρις το δικαιωμα της περιθαλψης. Οι 100 δοσεις που μας προτεινονται , δηλ 8 χρονια δεν ειναι δυνατον να πετυχουν,διοτι αν ειχαμε εισφορες 930 Ε τωρα θα προστεθουν (για καποιον που χρωσταει πχ 20000 Ε), 400 Ε στο διμηνο, δηλ. 930+400= 1330. Αν μπορουσαμε θα πληρωναμε και τα λιγοτερα. Κατ εμε,πρεπει απο την ενερξη της κρισης να μπορεσει καποιος 1)να αλαξει κατηγορια 2)να αφαιρεθει το ποσον της περιθαλψης , διοτι αυτη μας εχει κοπει και καλουμαστε να την πληρωσουμε και μαλιστα με τοκο.3) Να σβηστουν ολα τα προστιμα και τοτε να γινει ρυθμιση. Υπαρχει και η δυνατητα να αφαιρεθει ο χρονος που δεν εχουμε πληρωσει απο το συνολο του ασφαλιστικου χρονου. Πχ τα 28 χρονια που εχει καποιος να γινουν 25 κλπ αναλογα με την ωφειλη. Νομιζω οτι οποιοσδηποτε αλλος τροπος δε θα εχει κανενα αποτελεσμα ,απλα και μονο γιατι δεν υπαρχει τετοια δυνατοτητα πληρωμης.
  Ευχαριστω

 • 16 Μαρτίου 2015, 11:56 | ΣΥ.Μ.ΕΛ.Ε.Μ.

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  symelem.blogspot.gr

  Με το παρόν κείμενο, θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε την αδυναμία ένταξης μας στη ρύθμιση των 100 δόσεων, εξαιτίας των υπέρογκων τρεχουσών εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ (ειδικά μετά την εφαρμογή του Ν. 3986/2011) και ειδικά την περίοδο αυτή, που ο κλάδος μας πλήττεται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον.
  Αιτούμαστε την κατάργηση της παρ. 13β του άρθρου 26 του ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ώστε να μην εκπέσουμε από την Ρύθμιση και να μπορέσουμε να αποπληρώσουμε τουλάχιστον τα χρέη μας που έχουν προκύψει έως την 1/1/2015 .
  Εν συντομία σας παραθέτουμε το ιστορικό του ασφαλιστικού μας ταμείου , τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Μηχανικών Ελεύθερων Επαγγελματιών, ώστε να κατανοήσετε το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε και την κατάφωρη αδικία που συντελείται εις βάρος μας.
  Το ΤΣΜΕΔΕ μέχρι την κρίση ήταν ένα από τα πιο πλούσια και υγιή ταμεία, με μεγάλο αποθεματικό, καλές νοσοκομειακές και φαρμακευτικές παροχές και ικανοποιητικές συντάξεις.
  Η καλή οικονομική του κατάσταση οφειλόταν στα εξής:
  Α. Στον μεγάλο και διαρκή χρόνο ασφάλισης των μηχανικών, που αρχίζει από την στιγμή της απόκτησης της Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος έως την συνταξιοδότησή τους. Και αυτό γιατί το ΤΣΜΕΔΕ δεν λειτουργεί σαν ασφαλιστικό ταμείο «δραστηριότητας», αλλά σαν ασφαλιστικό ταμείο «ιδιότητας». Eγγραφόμαστε υποχρεωτικά σε αυτό με την απόκτηση της Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος καταβάλλοντας εξ αρχής το ποσό των 1384 ευρώ ανά εξάμηνο ανεξαρτήτως της εργασίας μας (εργασία ή ανεργία, συνεχόμενη ή διακεκομμένη, πλήρης ή ημιαπασχόληση) και χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα προσωρινής διακοπής, όταν δεν εξασκούμε το επάγγελμα του Μηχανικού, γιατί αυτό προϋποθέτει τη διαγραφή μας από το ΤΕΕ.
  Β. Στις πολύ υψηλές εισφορές των μηχανικών
  Γ. Στις πολλαπλές εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ μέσω μελετών και εκτέλεσης έργων (δημοσίων και ιδιωτικών) που στο μεγαλύτερο ποσοστό τους οι κύριοι υπόχρεοι είμαστε εμείς οι ίδιοι.
  Δ. Στην αύξηση του αριθμού των Νέων Μηχανικών μετά το 1990 .
  Ε. Στην μη ύπαρξη ευνοϊκών διατάξεων για τις μητέρες μηχανικούς όπως η πρόωρη συνταξιοδότηση στα 50 σε μητέρες με ανήλικα τέκνα ή στην δυνατότητα προσωρινής διακοπής για μητέρες ελεύθερες επαγγελματίες στο διάστημα της εγκυμοσύνης και των πρώτων χρόνων ζωής των παιδιών τους.
  Όπως καταλαβαίνετε η πολύ καλή οικονομική κατάσταση του ΤΣΜΕΔΕ είχε προκύψει από τα δικά μας χρήματα τα οποία με πολύ κόπο συγκεντρώναμε.
  Η συνέχεια της πορείας του Ασφαλιστικού μας Ταμείου, ήταν άκρως ισοπεδωτική για τον κλάδο μας.
  Το 2009 ξεκίνησε η πτωτική πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας με αποτέλεσμα οι Μηχανικοί να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους που ήταν ήδη πολύ υψηλές.
  Και εν μέσω κρίσης και συνεχόμενης ύφεσης της οικοδομικής δραστηριότητας το 2011, αντί να μειωθούν οι εισφορές (τη στιγμή που παράλληλα υπήρχε καθίζηση του ΑΕΠ της χώρας), εκτοξευτήκαν σε ασύλληπτα επίπεδα ακόμα και για την προ κρίση εποχή, με τον Νόμο 3986/2011, αδιαφορώντας παντελώς για τις δυνατότητες και τις συνθήκες διαβίωσης των Μηχανικών.
  Το 2012 ακολούθησε η υφαρπαγή των χρημάτων μας, με το κούρεμα των 2 δις των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ με το PSI και εν συνεχεία ο κλάδος υγείας μας εντάχθηκε στο προβληματικό ΕΟΠΥΥ, χάνοντας πολλές παροχές από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που δικαιούμαστε .
  Έτσι σήμερα έχουμε φτάσει να έχουμε τις ίδιες σχεδόν παροχές ακόμα και με τους ασφαλισμένους που πληρώνουν περίπου 800 ευρώ ετησίως, ενώ για τους μηχανικούς τα 800 ευρώ αντιστοιχούν σε μηνιαία εισφορά της 8ης ασφαλιστικής κατηγορίας – μιας μέσης κατηγορίας, ενώ για την 14η η μηνιαία εισφορά ανέρχεται στα 1140,35 ευρώ σύμφωνα με τον Ν. 3986/2011.
  Και δυστυχώς η ισοπέδωση των μηχανικών – Ελεύθερων Επαγγελματιών δεν σταματά εδώ.
  Αυτήν την περίοδο που τα επίπεδα της οικοδομικής δραστηριότητας έχουν φτάσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, και το επάγγελμα μας πλήττεται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, το κράτος υπεύθυνο για την οικονομική κατάσταση του ΤΣΜΕΔΕ, υπεύθυνο για την κρίση που βιώνουμε σήμερα οι Έλληνες, με τις καταχρήσεις, σπατάλες και την κακή πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, υπεύθυνο για την δική μας ανεργία, μας αφήνει ασφαλιστικά ακάλυπτους εμάς και τα παιδιά μας, χωρίς να έχουμε δωρεάν πρόσβαση στα Δημόσια νοσοκομεία, ούτε καν στα Κοινωνικά Ιατρεία.
  Δεν μας δίνεται η δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε έστω και τα λίγα οφέλη από το ταμείο ανεργίας, παρόλο που καταβάλουμε στο ΤΣΜΕΔΕ ένα μικρό ποσό για αυτό .
  Και ενώ το κράτος εγκληματεί εις βάρος μας κατ’ εξακολούθηση, μας απειλεί με κατασχέσεις ακίνητης και κινητής περιουσίας και με ποινική δίωξη καταλύοντας κάθε έννοια Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Δικαίου.
  Ευελπιστούμε σε εσάς για την δημιουργία ενός Δίκαιου Κράτους καταρχήν και κατά συνέπεια ενός Δίκαιου Ασφαλιστικού, αναγνωρίζοντας την συμμετοχή του ΤΣΜΕΔΕ και θεσπίζοντας εισφορές, λαμβάνοντας υπόψη το είδος εργασίας, τις πραγματικές αποδοχές και την μέχρι τώρα συνεισφορά των ασφαλισμένων, αλλά και των ταμείων τους.
  Αν δεν θεσμοθετηθούν εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ, σύμφωνα με την πραγματική δραστηριότητα κάθε ασφαλισμένου, δεν πρόκειται να υπάρχει εισροή χρημάτων. Θα διαγράφονται όλο και περισσότεροι Μηχανικοί από το ΤΕΕ που συνεπάγεται συνεχή μείωση των εισφορών προς το Ταμείο και το πρόβλημα θα διαιωνίζεται, ενώ θα συνεχίζεται με μεγαλύτερους ρυθμούς η αιμορραγία τεχνικού δυναμικό προς το εξωτερικό.
  Έως την θεσμοθέτηση ενός Δίκαιου Ασφαλιστικού, που ελπίζουμε να το προωθήσετε άμεσα, σας ζητούμε την αποδέσμευση των τρεχουσών εισφορών από τις ρυθμίσεις, ώστε και εμείς να μπορούμε να ενταχθούμε στην ρύθμιση χωρίς τον κίνδυνο να εκπέσουμε από αυτήν λόγω της αδυναμίας εξόφλησης των εξωπραγματικών τρεχουσών εισφορών, και εσείς να μπορέσετε να εισπράξετε τα χρήματα των οφειλών μας.

  με εκτίμηση
  Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών νομού Μεσσηνίας
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

 • 16 Μαρτίου 2015, 11:52 | Κωνσταντίνα Χατζηνικολή

  Θα πρέπει να συμπεριληφθεί η δυνατότητα να συμψηφιστούν οι οφειλές με πιθανή παραχώρηση ακινήτου από τον οφειλέτη . Όταν λεφτά δεν υπάρχουν και πληρώνουμε χρυσά τα ακίνητα ..γιατί να φτάνει η κατάσταση σε κατασχέσεις;;

 • 16 Μαρτίου 2015, 11:46 | Νικόλαος Κολόκας

  1. Αποποινικοποίηση των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ, καθώς ο σχετικός νόμος (του 1967 άρθρο 1 του α.ν. 86/1967 ) αναφέρεται σε εργοδοτικές εισφορές κι όχι στις εισφορές αυτοαπασχολούμενων για τον εαυτό τους.
  2. Προστασία πρώτης κατοικίας , καθώς και της επαγγελματικής στέγης από πλειστηριασμούς και κατασχέσεις. Άμεση ακύρωση των διαδικασιών κατάσχεσης και πλειστηριασμού κινητών και ακίνητων αξιών από το ΚΕΑΟ η από οποιονδήποτε άλλο εισπρακτικό μηχανισμό του δημοσίου.
  3. Τα χρέη του ασφαλισμένου δεν μεταβιβάζονται .
  4. Οι ασφαλιστικές εισφορές να είναι ποσοστό επί του καθαρού εισοδήματος της επιχείρησης και οι ασφαλιστικές κατηγορίες να καθορίζονται με αντικειμενικά εισοδηματικά κριτήρια κι όχι αυθαίρετα όπως τώρα.
  5. Ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας όσο ισχύει το υπάρχον ασφαλιστικό σύστημα.
  6. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, με ένα ελάχιστο ποσοστό ημερομισθίων, όπως ισχύει σε άλλα ταμεία (με 50 ένσημα δλδ ένα δίμηνο ΟΑΕΕ) κι ανεξαρτήτως από τυχόν ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον ΟΑΕΕ.
  7. Πάγωμα του πραγματικού χρέους αφού διαγραφούν οι παράνομες προσαυξήσεις , φόροι υπέρ τρίτων και τόκοι καθώς και η οφειλή της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που δεν μας έχει παρασχεθεί και δεν μας παρέχεται.
  8. Αύξηση του ποσού οφειλής που μπορεί να παρακρατηθεί από την ΣΥΝΤΑΞΗ του οφειλέτη στα 50.000 ευρώ καθαρού από τις παράνομες προσαυξήσεις και τόκων καθώς και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που δεν είχε παρασχεθεί.
  9. Σύνταξη υποχρεωτικά να προκύπτει από το ταμείο μας η οποία θα είναι αναλογική με τις εισφορές του κάθε ασφαλισμένου .
  10. Υποχρεωτική δημοσίευση της κίνησης και των επενδύσεων των αποθεματικών του ταμείου.
  11. Να καταργηθούν όλοι οι νομοί που δίνουν ασυλία σε όσους καταχράστηκαν χρήματα του ασφαλιστικού μας φορέα ή έβλαψαν με τις ενέργειές τους τα αποθεματικά και τα οικονομικά συμφέροντα των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ.
  12. Δεύτερη ευκαιρία για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν διακόψει την Επαγ. Δραστηριότητα λόγω των παράνομων τακτικών του ΟΑΕΕ.

 • 16 Μαρτίου 2015, 11:09 | Κωνσταντίνος Βαγιώτης

  Οι εισφορές του ΤΣΜΕΔΕ βρίσκονται σε εξοντωτικά επίπεδα και θα ανέβουν κι άλλο (ακόμη δεν έχουν εκδοθεί τα ειδοποιητήρια για το α’ εξάμηνο του 2015). Επιπλέον, αναμένεται και καταβολή αναδρομικών εισφορών. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τα πενιχρά εισοδήματα από ελάχιστο -πλέον- όγκο εργασιών, τα οποία μετά βίας καλύπτουν (αν καλύπτουν) το κόστος διατήρησης ενός γραφείου ελεύθερου επαγγελματία μηχανικού, έχουν προκαλέσει τη συσσώρευση χρέους τα τελευταία χρόνια από μεγάλη μερίδα μηχανικών. Η ρύθμιση των 100 δόσεων είναι πολύ καλή για τη διαχείριση αυτού του χρέους προς το ταμείο, αλλά αν δεν ελαττωθούν οι τρέχουσες εισφορές δεν πρόκειται να λύσει κανένα πρόβλημα. Σε δυο μήνες, απλά όλοι θα έχουν εκπέσει της ρύθμισης και θα έχουν συσσωρεύσει μεγαλύτερο χρέος.

 • 16 Μαρτίου 2015, 11:43 | πανελληνια συντονιστικη των συλλογων ασφαλισμενων & ανασφαλιστων ΟΑΕΕ

  TΑ αιτηματα της πανελληνιας συντονιστικης των συλλογων των ασφαλισμενων και ανασφαλιστων του ΟΑΕΕ ειναι τα εξης:
  1. Αποποινικοποίηση των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ, καθώς ο σχετικός νόμος (του 1967 άρθρο 1 του α.ν. 86/1967 ) αναφέρεται σε εργοδοτικές εισφορές κι όχι στις εισφορές αυτοαπασχολούμενων για τον εαυτό τους.
  2. Προστασία πρώτης κατοικίας , καθώς και της επαγγελματικής στέγης από πλειστηριασμούς και κατασχέσεις. Άμεση ακύρωση των διαδικασιών κατάσχεσης και πλειστηριασμού κινητών και ακίνητων αξιών από το ΚΕΑΟ η από οποιονδήποτε άλλο εισπρακτικό μηχανισμό του δημοσίου.
  3. Τα χρέη του ασφαλισμένου δεν μεταβιβάζονται .
  4. Οι ασφαλιστικές εισφορές να είναι ποσοστό επί του καθαρού εισοδήματος της επιχείρησης και οι ασφαλιστικές κατηγορίες να καθορίζονται με αντικειμενικά εισοδηματικά κριτήρια κι όχι αυθαίρετα όπως τώρα
  5. Ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας όσο ισχύει το υπάρχον ασφαλιστικό σύστημα
  6. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, με ένα ελάχιστο ποσοστό ημερομισθίων, όπως ισχύει σε άλλα ταμεία (με 50 ένσημα δλδ ένα δίμηνο ΟΑΕΕ) κι ανεξαρτήτως από τυχόν ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον ΟΑΕΕ.
  7. Πάγωμα του πραγματικού χρέους αφού διαγραφούν οι παράνομες προσαυξήσεις , φόροι υπερ. τρίτων και τόκοι καθώς και η οφειλή της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που δεν μας έχει παρασχεθεί και δεν μας παρέχεται.
  8. Αύξηση του ποσού οφειλής που μπορεί να παρακρατηθεί από την ΣΥΝΤΑΞΗ του οφειλέτη στα 50.000 ευρώ καθαρού από τις παράνομες προσαυξήσεις και τόκων καθώς και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που δεν είχε παρασχεθεί
  9. Σύνταξη υποχρεωτικά να προκύπτει από το ταμείο μας η οποία θα είναι αναλογική με τις εισφορές του κάθε ασφαλισμένου .
  10. Υποχρεωτική δημοσίευση της κίνησης και των επενδύσεων των αποθεματικών του ταμείου.
  11. Να καταργηθούν όλοι οι νομοί που δίνουν ασυλία σε όσους καταχράστηκαν χρήματα του ασφαλιστικού μας φορέα ή έβλαψαν με τις ενέργειές τους τα αποθεματικά και τα οικονομικά συμφέροντα των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ.
  12. Δεύτερη ευκαιρία για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν διακόψει την Επαγ. Δραστηριότητα λόγω των παράνομων τακτικών του ΟΑΕΕ.

 • 16 Μαρτίου 2015, 11:35 | ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Eπαναπροσδιορισμος των χρεων με διαγραφη τοκων και προσαυξησεων, διαγραφη λογιστικου χρεους της ιαρτοφαρμακευτικης που δεν εχει παρασχθει, υπολογισμος εισφορων σε ποσοστο επι του εισοδηματος και ΜΕΤΑ ΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 20-30% επι του εισοδηματος (οπως φαινεται απο το φορο εισοδηματος)ΑΥΤΟ ΕΙΧΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΚΑΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ

 • 16 Μαρτίου 2015, 11:23 | ΟΜΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ

  ΟΜΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ

  Το νομοσχέδιο στοχεύει στην εισροή χρημάτων στα ταμεία . Σύμφωνα με μελέτες του 2012 από την ΙΜΕ ΓΣΒΕΕ που αφορούν τον ΟΑΕΕ

  Όρια οφειλής Πλήθος Ποσό
  1 -35.000€ 522.617 3.231.873.405€
  35.001- 100.000€ και πάνω 52.817 2.816.341.227€

  Οι 522.617 που οφείλουν λόγω κρίσης οι μεγαλοφειλέτες που είναι μόνο 52.817 οι οφειλές τους οφείλονται σε άλλους λόγους γιατί το ποσό αυτό δεν μπορεί να δημιουργηθεί μέσα σε πέντε χρόνια κρίσης.
  Τι κάνει το υπουργείο να πιστεύει πως οι μικροφειλέτες έχουν αλλά δεν δίνουν;
  Για πιο λόγο πιστεύει το υπουργείο πως όταν αδυνατείς να πληρώσεις στον ΟΑΕΕ τα τρέχοντα και είσαι ανασφάλιστος μαζί με την οικογένεια σου θα προσθέσεις το ποσό της ρύθμισης και θα μπορέσεις να ανταπεξέλθεις;
  Επίσης υπάρχει και η χρέωση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαζί με τις τοκογλυφικές προσαυξήσεις . Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Είναι σωστό να χρεώνεται ο πολίτης για κάτι που δεν του παρέχει το κράτος ,και μάλιστα όταν αυτό είναι συνταγματικό του δικαίωμα;
  Άλλη μια ρύθμιση που θα πέσει στο κενό, πόσο μελάνι θα χυθεί, πόσες ώρες θα χαθούν, πόσες προσδοκίες χάνονται.
  Η πρόταση μας είναι
  1. Αποποινικοποίηση των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ, όπως ήδη ισχύει και για άλλα ταμεία (Νομικών, Μηχανικών κ.λ.π.).
  2. Προστασία πρώτης κατοικίας και επαγγελματικής στέγης από πλειστηριασμούς και κατασχέσεις από ΟΑΕΕ και ΚΕΑΟ. Άμεση ακύρωση διαδικασιών αναγκαστικής είσπραξης από το ΚΕΑΟ ή από οποιονδήποτε άλλο εισπρακτικό μηχανισμό του δημοσίου.
  3. Οι ασφαλιστικές κατηγορίες να καθορίζονται με αντικειμενικά κριτήρια (ΑΕΠ ή άλλους οικονομικούς δείκτες που αποτυπώνουν κάθε φορά την πραγματική οικονομία) και όχι αυθαίρετα όπως συμβαίνει τώρα.
  4. Ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας με διεύρυνση της κλίμακάς τους, για μεγαλύτερη ευελιξία. Προφανώς, αναλόγως της επιλογής θα δίνονται και οι αντίστοιχες παροχές (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σύνταξη κ.λ.π.).
  5. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όσους καταβάλουν τουλάχιστον δύο μήνες κατ’ έτος τις εισφορές, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των ισχυόντων στο ΙΚΑ (50 ένσημα το έτος).
  6. Διαχωρισμός κλάδου σύνταξης από κλάδο υγείας, όπως ισχύει και σε άλλα ταμεία (Νομικών, Μηχανικών κ.λ.π.).
  7. Διαγραφή της οφειλής του κλάδου υγείας για όσο χρόνο δεν παρασχέθηκε ιατροφαρμακευτική κάλυψη από τον ΟΑΕΕ, μαζί με τους ανάλογους τόκους και προσαυξήσεις.
  8. Προσαυξήσεις επί των ανεξόφλητων οφειλών ίσες με το μέσο επιτόκιο δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου.
  9. Αναδρομική κατάργηση της παράλογης χρέωσης των παλαιών ανεξόφλητων ασφαλίστρων σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές τους.
  10. Σύνταξη αναλογική με τις εισφορές του κάθε ασφαλισμένου.
  11. Αύξηση του ορίου των 20.000 ευρώ σε 50.000 ευρώ, πάνω από το οποίο δεν μπορεί κανείς να οφείλει, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.
  12. Ευνοϊκή μεταχείριση, βοήθεια από την Πολιτεία και επιλογή πρόωρης συνταξιοδότησης σε μητέρες ελεύθερες επαγγελματίες, με ανήλικα τέκνα, όπως ισχύει και σε άλλα ταμεία.
  13. Αμεταβίβαστο των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ σε κληρονόμους του οφειλέτη.
  14. Πάγωμα των οφειλών που γεννήθηκαν μέσα στην οικονομική κρίση (2010 και μετά), εξαίρεσή τους από οποιαδήποτε άλλη τρέχουσα ρύθμιση και ιδιαίτερη νομοθετική πρόβλεψη για την αποπληρωμή του κεφαλαίου με λογικό και κοινωνικά δίκαιο τρόπο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την βιωσιμότητα του ταμείου αλλά και την πραγματική εισφοροδοτική ικανότητα του κάθε ασφαλισμένου.
  15. Διαφάνεια, έλεγχος και δημοσίευση της κίνησης και των επενδύσεων των αποθεματικών του ταμείου. Με τις κακοδιαχειρίσεις των προηγούμενων ετών φτάσαμε σήμερα να μην υπάρχουν χρήματα για τις συντάξεις των ασφαλισμένων που όλα τα προηγούμενα χρόνια πλήρωναν τα’ ασφάλιστρά τους.
  16. Αναζήτηση ευθυνών και παραδειγματική τιμωρία όσων, τα τελευταία 20 (τουλάχιστον) χρόνια, διαχειρίστηκαν και έβλαψαν τα αποθεματικά του ΟΑΕΕ.
  17. Ανεύρεση (με διασταύρωση οικονομικών στοιχείων) όσων «έχουν και δεν πληρώνουν» και διαφορετική αντιμετώπισή τους απ’ όσους «δεν έχουν». Κάποτε πρέπει να ξεχωρίσει η «ήρα από το στάρι».

 • 16 Μαρτίου 2015, 11:43 | Μαρία Κασόλα (αρχιτ.μηχ.)

  Η τελευταία ρύθμιση ασφαλιστικών «οφειλών» που προσπάθησα να κάνω ήταν το 2010. Πλήρωσα στο ταμείο ποσό εφ’απαξ, και αντί να έρθουν με το ταχυδρομείο τα φύλλα των δόσεων ως είθισται, ήρθε μια επιστολή που έλεγε ότι η ρύθμιση σας δεν ισχύει γιατί άλλαξε ο νομος, και περάστε εκ νέου από το ταμείο. Μιας και είχα μόλις δόσει ότι χρήματα είχα, δεν μπορούσα να ενταχθώ στη νέα ρύθμιση με τους νέους όρους.
  Έκτοτε, όλες οι ρυθμίσεις έχουν προϋποθέσεις τις οποίες δεν πληρώ.
  Οπότε τρέχουν καλπάζοντας οι τόκοι, τα παλιά και τα τρέχοντα, όλα μαζί.
  Αρνούμαι πάντως να διαγραφτώ από το ΤΕΕ (που τυπικά δεν έχει σύστημα διαγραφών) να κλείσω τα βιβλία μου για να μπορέσω να διαγραφτώ και από το ΤΣΜΕΔΕ, γιατί δεν είναι αυτή ανθρώπινη λύση, είναι εκβιασμός, χώρια ότι οι τόκοι στις οφειλές συνεχίζουν να τρέχουν και μετά τη διαγραφή από το ΤΕΕ την εφορία και το ΤΣΜΕΔΕ.
  Εκτός των άλλων, αρνούμαι να υπογράψω «συγχωροχάρτι» που θα λέει ότι αποδέχομαι όλες τις χρεώσεις με τεράστια πανωτόκια λες και το ταμείο «κοινωνικής» ασφάλισης είναι πιστωτική κάρτα, αρνούμαι να μην έχω πρόσβαση στο σύστημα υγείας όταν τη χρειάζομαι ενώ εν τω μεταξύ χρεωνόμαστε γι αυτήν, αρνούμαι να αποδεχτώ ότι θα συνεχίζω να χρεώνομαι υπέρογκες εισφορές και φόρους δυσανάλογους με το εισόδημα μου και την οικονομική μου δυνατότητα, όταν δεν αναγνωρίζεται η οικονομική δυσπραγία ούτε το πραγματικό εισόδημα, και ούτε το τεράστιο ποσοστό ανεργίας που πλήττει τη χωρα εδώ και πολύ καιρό. Πολλώ δε μάλλον, όταν για να κουρεφτούν εν μία νυχτί 2 δις του ταμείου (PSI) και να ξοδεύει εκατοντάδες εκατομμύρια για να αγοράζει μετοχές και να στηρίξει τις ανακεφαλαιποιήσεις στην άττικα υπάρχουν λεφτά, ενώ για να υποστηρικτούν δικαίως και στοιχειωδώς τα μέλη του ταμείου δεν υπάρχουν…
  Αρνούμαι επίσης το γεγονός ότι χρήματα που θα λάμβανα για εργασία που έκανα από υπηρεσία του δημοσίου, τα έλαβα τρία χρόνια μετά ΑΤΟΚΑ με τεράστια ταλαιπωρία, ενώ είχα προγραμματίσει να εξοφλήσω τις εως τότε οφειλές ΤΣΜΕΔΕ μιας και εκείνο το διάστημα, τα οφειλόμενα σε εμένα από το δημόσιο ήταν ισόποσα με την οφειλή μου στο ταμείο. Όταν έλαβα τα χρήματα, ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ, εννοείται ότι δεν επαρκούσαν πλέον μιας και οι οφειλές μου είχαν διπλασιαστεί+, οι ρυθμίσεις δε ήταν απαράδεκτες και απρόσιτες, ενώ το εισόδημα μου προφανώς δεν επαρκούσε για να μπορώ να πληρώνω συστηματικά τέτοια υπέρογκα ποσά τρεχουσών και παλαιών οφειλών με τους ληστρικούς τους τόκους…

  Σημειωτέον επίσης ότι το ΤΣΜΕΔΕ δεν αναγνωρίζει το διάστημα φοίτησης σε ελληνικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα(αναγνωρίζει μεταπτυχιακό στη Γαλλία και την Αμερική, όχι όμως στην Ελλάδα!) και δεν σε απαλάσσει ούτε με έκπτωση από τις εισφορές που συνεχίζουν να τρέχουν κανονικότατα, ενώ δεν υπάρχει πρόγραμμα σπουδών στο πολυτεχνείο για άτομα που εργάζονται, οπότε όσοι δεν έχουμε οικονομικές πλάτες, τελικά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ούτε τις σπουδές μας, μήπως και αποκτήσουμε εναλλακτικές.

  Μεγάλο ποσοστό των πολιτών έχει καταντήσει να είναι ο καθένας και από μια αποικία χρέους. Έτσι, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά καλύτερα ως χώρα εκτός από τη σίγουρη συνεχιζομενη καταστροφή μας.
  Δεν γίνεται να μην έχουμε στον ήλιο μοίρα και να φυτοζωούμε μέσα σε τόση απαξία. Αν δεν αρχίσουν να λύνονται τα μεγάλα προβλήματα αντί να διαιωνίζονται αυξανόμενα, θα αναγκαστούμε να αποδημήσουμε στα εξωτερικά και όσοι απομείναμε ακόμα να διεκδικούμε προσπαθώντας να διασώσουμε οτιδήποτε έχει απομείνει από ορθολογισμό, ανθρώπινα, εργασιακά και συνταγματικά δικαιώματα σε αυτήν τη πολύπαθη χώρα με τους καταταλαιπωρημένους πολίτες.

 • 16 Μαρτίου 2015, 11:35 | vickyx

  Στον υπολογισμό του μηνιαίου αντίτιμου της οφειλής, να μπορεί να επιλέξει ο ασφαλισμένος την κλάση.
  Ενώ αν πλήρωνε τότε θα έδινε π.χ. 250, τώρα ξεκινάει από 450 χωρίς τις προσαυξήσεις και τους τόκους.
  Είναι άδικο γιατί είναι σαν προστίθεται για το ίδιο λόγο δύο πρόστιμα.
  Η εξήγηση των υπαλλήλων είναι ότι τώρα τόσο κοστίζουν οι μηνιαίες εισφορές.
  Μα εγώ δεν είμαι πλέον ασφαλισμένη. Θέλω απλά να ξοφλήσω τις παλιές οφειλές.

 • 16 Μαρτίου 2015, 11:35 | Δημήτρης

  Ένα δίκαιο σύστημα είσπραξης πρέπει να έχει κανόνες προκειμένου να υπάρχει το αίσθημα της δικαιοσύνης και σε αυτούς που ήταν συνεπής έναντι αυτών που είχαν χρήματα και δεν πλήρωναν.
  Α) Θα πρέπει να μειωθούν οι υπέρογκες τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.
  Β)Θα πρέπει να αποσυνδεθούν οι ρυθμίσεις από την εξόφληση των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.
  Γ) Οι ασφαλιστικές εισφορές είναι τεράστιες γιατί περιλαμβάνουν τις αναδρομικές αυξήσεις από το 2011.
  Δ) Να εξεταστούν τα εισοδήματα των προηγούμενων ετών και να συνδεθούν με τις ασφαλιστικές εισφορές. Να υπάρξει αντίστοιχο κούρεμα χρεών. π.χ. μηχανικός με εισόδημα 5000 ευρώ ετησίως ήταν αδύνατον να πληρώσει αυτές τις εισφορές. Αυτός δεν πλήρωνε γιατί ήταν τζαμπατζής αλλά γιατί δεν είχε. Έτσι δεν μπορεί κανείς συνεπής μηχανικός που καταβάλλει ανελλιπώς εισφορές να νιώθει αδικημένος έναντι κάποιου που είχε και δεν πλήρωνε.
  Ε) Υψηλή φορολογία από το πρώτο ευρώ και μάλιστα συνδεδεμένη με αντικειμενικά κριτήρια που σημαίνει πολλές χιλιάδες ευρώ φόρος ετησίως για μη πραγματικά εισοδήματα καθιστά αδύνατη την εξόφληση των υποχρεώσεων.
  Δόση διακανονισμού + δόση φόρου εισοδήματος + εξαμηνιαίες τρέχουσες υψηλές ασφαλιστικές εισφορές + τέλη κυκλοφορίας + δόση ΕΝΦΙΑ + έξοδα για διατροφή καθιστούν απαγορευτική την ένταξη στον διακανονισμό σας.

 • Σύλλογος Μηχανικών Μελετητών Ιδιωτικών Έργων Ν. Ξάνθης
  Ανθ. Γ. Μιλτιάδου 24, 67100, Ξάνθη,
  Τ: 2541022776 – 2541025233
  F: 2541025233
  Ε: info@smmidexanthis.gr
  W: http://www.smmidexanthis.gr

  Στο άρθρο 26 του νομοσχεδίου με τίτλο «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» προβλέπεται η ρύθμιση του συνόλου των ασφαλιστικών οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες της 1η Φεβρουαρίου 2015. Ωστόσο, σύμφωνα με την §3, απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από την 1η Φεβρουαρίου 2015.

  Δεδομένου

  α) του φόβου μας για μελλοντική απώλεια της ρύθμισης λόγω αδυναμίας τήρησης της προϋπόθεσης από τους ασφαλισμένους και
  β) της πρόβλεψης της §6 του άρθρου 7 του ΑΝ 2326/1940 «Περί ΤΣΜΕΔΕ», όπως τροποποιήθηκε με την §4 του άρθρου 27 του Ν.3518/06, για προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας για τη θεώρηση ή έγκριση μελετών από υπηρεσίες του Δημοσίου, των δήμων και κοινοτήτων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών

  ελλοχεύει ο κίνδυνος αποκλεισμού των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ από τη δυνατότητα υποβολής μελετών προς τις Υ.ΔΟΜ. των Δήμων για έκδοση έγκρισης και άδεια δόμησης.

  Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την προσθήκη εδαφίου ε στην §15 του άρθρου 26 η οποία θα μπορούσε να έχει ως εξής:

  «ε. Ειδικότερα για τους μελετητές ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ οι οποίοι δεν δικαιούνται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, λόγω διαπιστωμένης οικονομικής αδυναμίας τους να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους έναντι του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ προβλέπεται η χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας αποκλειστικά και μόνο για τη θεώρηση ή έγκριση μελετών από υπηρεσίες του Δημοσίου, των δήμων και κοινοτήτων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών. Για την χορήγηση της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας θα παρακρατείται ποσοστό επί της νόμιμης αμοιβής του δικαιούχου μηχανικού κατά την κατάθεσή της συμφωνηθείσας αμοιβής σε λογαριασμό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.»

  Με μια τέτοια ρύθμιση και οι μηχανικοί θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στο επάγγελμα και το ταμείο θα περιορίσει τις απώλειες. Διαφορετικά θα δημιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος διόγκωσης χρεών των ασφαλισμένων του ταμείου καθώς δε θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο επάγγελμα του μηχανικού προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους έναντι του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ.

  Με Εκτίμηση
  Για το Δ.Σ.
  Ο Πρόεδρος
  Ψωμιάδης Κωνσταντίνος

 • Κατ’ αρχήν πρέπει να ελεγθεί η νομιμότητα των επιβαλλόμενων εισφορών καθ’ ολη τη διάρκεια της κρίσης σε όλα τα Ταμεία. Για παράδειγμα η απόφαση της κα Δρέτα για υποχρεωτική προαγωγή στην ασφαλιστική κατηγορία των μελών του ΤΑΝ/ΕΤΑΑ είναι τελέιως απαράδεκτη. ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΑΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ. Επίσης αναφερόμενος στο ΤΑΝ η οποιαδήποτε προσπάθεια ρύθμισης είναι προβληματική, καθώς το Ταμείο εδρεύει στην Αθήνα, καθυστερεί αρκετά να απαντήσει στο αίτημα για ρύθμιση και επίσης δεν έχεις το δικαίωμα, όπως στο taxisnet, να καθορίσεις εσυ τις δόσεις σου, να δεις τι σε συμφέρει. Άρα εκ των πραγμάτων μία τέτοια ρύθμιση δεν πρόκειται να πετύχει. Επίσης τα 50 ευρώ είναι πολλά. Να γίνει 20 όπως στην Εφορία.

 • 1. Αποποινικοποίηση των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ, καθώς ο σχετικός νόμος (του 1967 άρθρο 1 του α.ν. 86/1967 ) αναφέρεται σε εργοδοτικές εισφορές κι όχι στις εισφορές αυτοαπασχολούμενων για τον εαυτό τους.

  2. Προστασία πρώτης κατοικίας , καθώς και της επαγγελματικής στέγης από πλειστηριασμούς και κατασχέσεις. Άμεση ακύρωση των διαδικασιών κατάσχεσης και πλειστηριασμού κινητών και ακίνητων αξιών από το ΚΕΑΟ η από οποιονδήποτε άλλο εισπρακτικό μηχανισμό του δημοσίου.

  3. Τα χρέη του ασφαλισμένου δεν μεταβιβάζονται .

  4. Οι ασφαλιστικές εισφορές να είναι ποσοστό επί του καθαρού εισοδήματος της επιχείρησης και οι ασφαλιστικές κατηγορίες να καθορίζονται με αντικειμενικά εισοδηματικά κριτήρια κι όχι αυθαίρετα όπως τώρα

  5. Ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας όσο ισχύει το υπάρχον ασφαλιστικό σύστημα

  6. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, με ένα ελάχιστο ποσοστό ημερομισθίων, όπως ισχύει σε άλλα ταμεία (με 50 ένσημα δλδ ένα δίμηνο ΟΑΕΕ) κι ανεξαρτήτως από τυχόν ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον ΟΑΕΕ.

  7. Πάγωμα του πραγματικού χρέους αφού διαγραφούν οι παράνομες προσαυξήσεις , φόροι υπερ. τρίτων και τόκοι καθώς και η οφειλή της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που δεν μας έχει παρασχεθεί και δεν μας παρέχεται.

  8. Αύξηση του ποσού οφειλής που μπορεί να παρακρατηθεί από την ΣΥΝΤΑΞΗ του οφειλέτη στα 50.000 ευρώ καθαρού από τις παράνομες προσαυξήσεις και τόκων καθώς και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που δεν είχε παρασχεθεί

  9. Σύνταξη υποχρεωτικά να προκύπτει από το ταμείο μας η οποία θα είναι αναλογική με τις εισφορές του κάθε ασφαλισμένου .

  10. Υποχρεωτική δημοσίευση της κίνησης και των επενδύσεων των αποθεματικών του ταμείου.

  11. Να καταργηθούν όλοι οι νομοί που δίνουν ασυλία σε όσους καταχράστηκαν χρήματα του ασφαλιστικού μας φορέα ή έβλαψαν με τις ενέργειές τους τα αποθεματικά και τα οικονομικά συμφέροντα των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ.

  12. Δεύτερη ευκαιρία για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν διακόψει την Επαγ. Δραστηριότητα λόγω των παράνομων τακτικών του ΟΑΕΕ.