Άρθρο 18

Η παράγραφος 4α του άρθ. 49 και η παράγραφος 6 του άρθρου 50 του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ), όπως προστέθηκαν με τις περ. 4 και 5 της υποπαραγράφου Α.6 της παρ. Α του άρθρου πρώτου ν. 4152/2013 (Α’ 107) αντιστοίχως, καταργούνται.

  • 15 Μαρτίου 2015, 22:42 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΕΛΛΟΣ ΚΖΝ

    Πολύ σωστή και ουσιαστική και ιδίως η κατάργηση της περίπτωσης β των δυο παραγράφων 4α και 6 , καθώς δίνεται έτσι η δυνατότητα και στους οφειλέτες από καταλογισθέντες μετά από έλεγχο κύριους και πρόσθετους φόρους κλπ από ΦΠΑ να ρυθμίζονται. Ως τώρα αποκλείονταν και το Δημόσιο δεν κέρδιζε τίποτα.