Άρθρο 29 – Αλληλέγγυα ευθύνη

1. Τα πρόσωπα που είναι νόμιμοι εκπρόσωποι, μέλη διοικητικού συμβουλίου, διευθύνοντες σύμβουλοι και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4174/2013 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Α΄170), κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσης τους, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Η προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη των προσώπων που έχουν τις παραπάνω ιδιότητες για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται από τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες υπάρχει και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου που εκπροσωπούν.
2. Αν κατά το χρόνο διάλυσης νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας δεν έχουν εξοφληθεί όλες οι υποχρεώσεις του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι κατά το χρόνο διάλυσης αυτών μέτοχοι ή εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα (10%) τοις εκατό ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα για την καταβολή των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων. Επίσης και κάθε πρόσωπο που υπήρξε μέτοχος ή εταίρος κεφαλαιουχικών εταιρειών με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα (10%) τοις εκατό, ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα για την καταβολή των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, που δημιουργήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο της ιδιότητας του μετόχου ή εταίρου. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής δεν ισχύουν για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή αναγνωρισμένο χρηματιστήριο σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε..
3. Τα πρόσωπα που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για τις οφειλές νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας προς ΦΚΑ, κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατό να εξοφλήσουν αυτοτελώς τις οφειλές του νομικού προσώπου προς τους ΦΚΑ, που υπήρχαν κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και αυτές που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους. Στην περίπτωση αυτή αναστέλλεται η λήψη ή η εκτέλεση κάθε αναγκαστικού μέτρου σε βάρος τους και χορηγείται σε αυτούς αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για κάθε χρήση.
4. Πρόσωπα ευθυνόμενα για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών εκ μέρους του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δύνανται να ασκήσουν έναντι των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, παράλληλα με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα, οποιοδήποτε δικαίωμα θα είχε στη διάθεσή του το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα.
5. Το άρθρο αυτό ισχύει από την ημερομηνία κατάργησης του άρθρου 115 του ν. 2238/1994.

 • 16 Μαρτίου 2015, 11:40 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΕ ΑΠΛΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ; ΜΗ ΙΣΧΥΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ; ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ;

  ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΣΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ) ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ;

  Στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου αναφέρεται ότι ο σκοπός των προτεινόμενων διατάξεων του άρθρου 29 είναι “να εναρμονιστούν οι σχετικές ρυθμίσεις με τα ισχύοντα στη φορολογική διοίκηση“ και έτσι “με την προτεινόμενη διάταξη, θεσπίζεται ρητά η αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς τους ΦΚΑ. Οι ιδιότητες των διοικούντων που ευθύνονται, καθώς και οι μορφές των νομικών προσώπων καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας”.

  Και ενώ το άρθρο 50 του ν. 4174/2013- ΦΕΚ Α 170 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας αναφέρει:

  “Αλληλέγγυα ευθύνη 1. Τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή του φόρου που οφείλεται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες …”

  και καθορίζει ρητά τις ιδιότητες των διοικούντων που ευθύνονται, το άρθρο 29 του σχεδίου νόμου, αντίθετα με όσα δηλώνονται στην αιτιολογική έκθεση, αντί να αντιγράψει ή παραπέμψει στο άρθρο 50, το επαναδιατυπώνει προσθέτοντας στους έχοντες αλληλέγγυα ευθύνη και τα μέλη διοικητικού συμβουλίου και στη συνέχεια και τους μετόχους του 10% και άνω:

  “Αλληλέγγυα ευθύνη 1. Τα πρόσωπα που είναι νόμιμοι εκπρόσωποι, μέλη διοικητικού συμβουλίου, διευθύνοντες σύμβουλοι και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων …” και πιο κάτω “οι κατά το χρόνο διάλυσης αυτών μέτοχοι ή εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα (10%) τοις εκατό ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο …”

  Πως είναι δυνατόν να αλληλοαναιρούνται σχέδιο νόμου και αιτιολογική έκθεση;

  Πως είναι δυνατόν να αποδίδονται ευθύνες σε απλά (μη εντεταλμένα μέλη) διοικητικού συμβουλίου και σε απλούς μετόχους (έστω 10% και άνω), που δεν ασκούν διοίκηση και μάλιστα αναδρομικά;

  Ποιο μέλος ΔΣ θα δεχόταν θέση συμβούλου και ποιος μέτοχος θα αγόραζε 10% και άνω σε μία ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία αν γνώριζε ότι θα τον βάρυναν τέτοιες ευθύνες;

  Και με ποια λογική εξαιρούνται οι μέτοχοι 10% και άνω των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών;

  Είναι συνταγματικές τέτοιες διατάξεις; Είναι αυτός νομικός πολιτισμός του 21ου αιώνα;

  Κατά την άποψή μου, αν ψηφιστεί αυτό το άρθρο θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην ελληνική οικονομία.

  Μόλις ενημερωθούν τα απλά μέλη διοικητικών συμβουλίων για τις ευθύνες που θα τους βαρύνουν είτε θα παραιτηθούν αμέσως, είτε θα παραμείνουν και θα ασκούν τέτοια πίεση στους διοικούντες διευθύνοντες συμβούλους των ανωνύμων εταιρειών, που θα κάνουν αδύνατη την αποτελεσματική και λειτουργική διοίκησή τους. Αντίστοιχα θα πράξουν και οι μέτοχοι 10% και άνω.

  ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

  ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΣΤΡΑΤΙΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ.

  Υ.Γ. Είμαι πολύ περίεργος: ο κ. Βαρουφάκης έχει άραγε προλάβει να διαβάσει το άρθρο 29 και συμφώνησε; Ο εξαίρετος καθηγητής νομικής και συνταγματολόγος κος Παυλόπουλος θα υπογράψει αυτό το νόμο; Δεν θέλω να το πιστέψω κάτι τέτοιο.

 • 16 Μαρτίου 2015, 01:54 | Ευάγγελος

  Η αλληλέγγυα ευθύνη του διευθύνοντος συμβούλου και των απλών μετόχων ειναι η απόλυτη συγκάληψη των πραγματικών υπευθύνων. Αν θέλεις να καλύψεις τους επιχειρηματίες και να τους προστατέψεις τι κανεις; Ένα νόμο οπου θα ρίχνει όλες τις ευθύνες ( ποινικές , αστικές κλπ) στον διευθύνοντα ή αλλο ατομο και των πραγματικό «ένοχο» τον αφήνεις στο απυρόβλητο. Εισαι επιχειρηματίας βρισκεις ενα άσχετο ( που δεν εχει γνώση των θεματων αυτών)τον βάζεις στη θεση του ΔΣ και αφήνεις τα παντα απλήρωτα και δεν σε κυνηγάει κανεις!!! Το κράτος θα κυνηγάει το φουκαρά που μπορει να εχει μια άσχετη εργασια και να του κατάσχονται 100€ το μήνα την ωρα που ο μεγαλομέτοχος- ιδιοκτήτης θα απολαμβάνει το σκι του! Φυσικα μαζι και ο οικονομικός διευθυντής που χωρις αυτόν δεν θα μπορούσε να γινει τιποτα!! Υπάρχουν παραδείγματα !

 • 15 Μαρτίου 2015, 21:24 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ

  Με ποια λογική ένα φυσικό πρόσωπο που θέλει να επενδύσει στο κεφάλαιο και στην δημιουργία μίας εταιρίας, με ενα ποσοστό της τάξης του 15% άς πούμε, και δεν έχει καμία άλλη συμμετοχή στην λειτουργία της και στην λήψη των αποφάσεων της, να ευθύνετε εξ ολοκλήρου για της τυχόν υποχρεώσεις της, προς τα ασφαλιστικά ταμεία.? Ποιά αρχή της ισης ευθύνης εξυπηρετεί η συγκεκεριμένη διάταξη? Τά ιδια συμφέροντα και τις ιδιες απολαβές, και την ίδια δυνατότητα διαχείρησης εξουσίας, έχει ενα μέτοχος του 51% με ενα μέτοχο του 15% ή και του 25%?
  Επίσης ποιά δυνατότητα παρέμβασης μπορεί να έχει ένα απλό μέλος του Δ.Σ
  Για να χρεωθεί όλη τη ευθύνη για τις οφειλές της εταιρίας?
  Σκοπός του συγκεκριμένου νομοσχεδίου πρέπει να ειναι η απόδοση των ευθυνών σε αυτούς που ασκούν την πραγματική διοίκηση σε κάθε εταιρία και σε αυτούς που έχουν τα μεγαλύτερα οφέλη.. Διαφορετιά όχι μόνο η αδικία γίνετε υπέρμετρη,αλλά μπαινει και φρένο στην υγιή ανάπτυξη,οδηγόντας μερίδα καλόπιστων ατόμων του παραγωγικού ιστού, που θέλουν να προσφέρουν, στην καταστροφή..

 • 15 Μαρτίου 2015, 20:08 | ΤΑΚΗΣ

  Αστοχη, παράλογη και άδικη διάταξη,που θα οδηγήσει με μαθητική ακρίβεια να την πληρώσουν άνθρωποι που καμία ευθύνη και κανένα τρόπο παρέμβασης δεν έχουν στην διοίκηση μιάς εταιρίας και παράλληλα θα αποτελέσει τροχόπέδη, στην δημιουργία επιχειρήσεων πολυμετοχικής βάσης σε μια κρίσιμη περίοδο για την ανάπτυξη της χώρας και την αντιμετώπιση της ανεργίας,αφού όλοι θα ευθύνονται για όλα..
  Ας μου απαντήσουν οι ιθύνοντες ποιό απλό μέλος του Δ.Σ έχει την δυνατότητα να ασκεί οικονομική και ελενγχτικη καθημερινή δραστηριότητα σε μία εταιρία? και πόσο ευκολα μπορεί σε μία ημέρα να αποχωρήσει από απλό μέλος?
  ποιος θα επενδύσει οποιοδήποτε χρηματικό ποσόν για να συμμετέχειστην δημιουργία μιας εταιρίας,όταν γνωρίζει ότι όχι μόνο δεν έχει το δικαίωμα ως μειοψηφία να καθορίσει τον τρόπο λειτουργίας της και της οικονομοκής πολιτικής της,αλλα ότι και παράλληλα κινδυνεύει να χάσει τα πάντα και να βρεθεί στο δρόμο..
  Ευθύνες ναι..Σε αυτούς που ασκουν πραγματική-ουσιαστική διοίκηση και σε αυτούς που καρπόνονται την μερίδα του λέοντος στα κέρδη..

 • 15 Μαρτίου 2015, 11:21 | ΦΩΤΗΣ

  Συμφωνώ με τα σχόλια όλων και ειδικά με το ότι η ευθύνη πρέπει να πέφτει στο πραγματικό ιδιοκτήτη του νομικού προσώπου που μπορεί να κρύβεται πίσω από τους διοικούντες.
  Πολύ συνηθισμένη η περίπτωση συγγενών όπου λόγω πτώχευσης του ενός και προκειμένου να βοηθήσει, μπαίνει ο άλλος εκπρόσωπος και μέτοχος και εφόσον η εταιρεία πέσει έξω, καταλήγει στη φυλακή χωρίς ουσιαστικά να έχει αποκομίσει κανένα όφελος, απλά γιατί προσπάθησε να βοηθήσει κάποιον, έχοντας άγνοια της ευθύνης.
  Το άρθρο αυτό, κατά τη γνώμη μου, θέλει πολύ μελέτη πριν μπει στο νομοσχέδιο.

 • 14 Μαρτίου 2015, 23:49 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Δειτε τις περιπτωσεις οπου επιχειρηματιες εβαλαν στη θεση του προεδρου και διευθυνοντα συμβουλου ανθρωπους ασχετους-αχυρανθρωπους μονο και μονο για να γλυτωσουν οι ιδιοι τις κυρωσεις και αφησαν τα παντα απληρωτα! Ειναι τελειως λαθος το να κυνηγας καποιον επειδη ετυχε να ειναι δ/ς και ολα να φωναζουν οτι ο πραγματικος οφειλετης του χρεους ειναι ο επιχειρηματιας στον οποιο ανηκε η εταιρια.(πλειοψηφια) Φανταστειτε να κυνηγατε εναν χωρις περιουσια,με μικρο εισοδημα για υπερογκα χρεη την ωρα που ο πραγματικος οφειλετης θα απολαμβανει την ηρεμια του με τα χρηματα που δεν πληρωσε!! Αν θελετε να ερθει ρευστο στα δημοσια ταμεια και να βγει το μαυρο χρημα στην επιφανεια η λυση ειναι απλη.Αρση του αλληλεγυου των δ/ς και άμεσος καταλογισμος των χρεων και των κυρωσεων στους πραγματικους κατοχους τν εταιριων και φυσικα στους οικονομικους διευθυντες που κινουσαν τα νηματα.

 • 14 Μαρτίου 2015, 15:32 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

  Αν υποθέσουμε ότι κάποιος κατέχει το 30% μιας Ανωνύμου εταιρίας και είναι και απλό μέλος του ΔΣ αυτής. Χωρίς να έχει και τυπικά κανένα λόγο, αφού το 50,01% ουσιαστικά αποφασίζει, βρίσκεται συνυπεύθυνος με την πραγματική διοίκηση για υποχρεώσεις της και για αποφάσεις της που δεν μπορεί να ανατρέψει….
  Θεωρώ ότι είναι άδικο, καποιος που δεν έχει λόγο σε μία εταιρία, να βρίσκεται υπέυθυνος για λανθασμένες αποφάσεις που λαμβάνει η πραγματική διοίκηση….

 • 14 Μαρτίου 2015, 14:59 | ΛΟΥΚΑΣ

  Την αλληλέγγυα ευθύνη του κράτους δεν βλέπω….

  Ποσοστό συμμετοχής εφορίας + ΟΑΑΕ στα εισοδήματα μια μικροεπιχείρησης 50-60-70% ή και παραπάνω ίσως.

  Παροχές του ΟΑΕΕ; Δεν θα το σχολιάσω …απλά κάντε ένα γκάλοπ σε τυχαίο δείγμα όσων ανθρώπων θέλετε και θα καταλάβετε.

  Ανταποδοτικές παροχές που θα έπρεπε να υπάρχουν από τα χρήματα της εφορίας; Ελάτε στην παραμεθόριο να μείνετε 6 μήνες. Όχι παραπάνω. Μαζί με την οικογένειά σας. Να μην έχετε πρόσβαση, για αυτούς τους 6 μήνες, στους τραπεζικούς σας λογαριασμούς σαν βουλευτές κ.λ.π., και ούτε σε γνωριμίες λόγω της θέσης και του ονόματός σας. Να ψάξετε να βρείτε δουλειά και εάν βρείτε να μπορέσετε να ζήσετε με τα προβλήματά μας εδώ. Μετά γυρίστε πίσω και νομοθετήστε…….

 • 13 Μαρτίου 2015, 20:51 | ΛΟΥΚΑΣ

  Όταν το ξενοδοχειακό επιμελητήριο πέρασε στον ΟΑΕΕ , υπήρχε η συγκεκριμένη διάταξη και διαδικασία για το ποιος θα σφαλίζεται και ποιος όχι. Το ξενοδοχειακό επιμελητήριο έστειλε καταστάσεις στον ΟΑΕΕ με το ποιο είναι οι δικαιούχοι του και κατά συνέπεια ποιος θα έπρεπε να εξεταστεί από αυτή την λίστα εάν πρέπει να ασφαλιστεί στον ΟΑΕΕ. Ο ΟΑΕΕ είτε μόνος του (σαν οργανισμός) , είτε με την βοήθεια των υπαλλήλων του , θεώρησε καλό να ασφαλίσει όποιον θέλει. Και στέλνει τα ραβασάκια του. Σε επικοινωνία μας τόσο με τον ΟΑΕΕ όσο και με το ξενοδοχειακό επιμελητήριο έχουν επιβεβαιωθεί τα παραπάνω, πολλάκις. Τίποτα δεν αλλάζει. Δηλαδή πρέπει να βρω δικηγόρο; Μήπως με την φράση εννοούμε ότι θα πηγαίνω στο δικαστήριο να βρω το δίκαιό μου; Ρωτήστε στο ξενοδοχειακό επιμελητήριο και πάρτε την αντίστοιχη λίστα από τον ΟΑΕΕ. Θα διαπιστώσετε ότι είναι διαφορετικές. Να πως γεννιούνται τα χρέη…….

  Συγκεκριμένα, σε εταιρεία που απαρτίζεται από τα δύο αδέλφια και τον πατέρα, ενώ οι δικαιούχοι είναι τα αδέλφια, ο ΟΑΕΕ ζητάει από τον πατέρα να ασφαλιστεί. Ο λόγος ; τα αδέλφια είναι ήδη στον ΟΑΕΕ και ο πατέρας όχι. Έτσι λοιπόν βρήκαν νέους ασφαλισμένους από εκεί που δεν υπήρχαν….

 • 13 Μαρτίου 2015, 20:45 | ΛΟΥΚΑΣ

  Όταν το ξενοδοχειακό επιμελητήριο πέρασε στον ΟΑΕΕ , υπήρχε η συγκεκριμένη διάταξη και διαδικασία για το ποιος θα σφαλίζεται και ποιος όχι. Το ξενοδοχειακό επιμελητήριο έστειλε καταστάσεις στον ΟΑΕΕ με το ποιο είναι οι δικαιούχοι του και κατά συνέπεια ποιος θα έπρεπε να εξεταστεί από αυτή την λίστα εάν πρέπει να ασφαλιστεί στον ΟΑΕΕ. Ο ΟΑΕΕ είτε μόνος του (σαν οργανισμός) , είτε με την βοήθεια των υπαλλήλων του , θεώρησε καλό να ασφαλίσει όποιον θέλει. Και στέλνει τα ραβασάκια του. Σε επικοινωνία μας τόσο με τον ΟΑΕΕ όσο και με το ξενοδοχειακό επιμελητήριο έχουν επιβεβαιωθεί τα παραπάνω, πολλάκις. Τίποτα δεν αλλάζει. Δηλαδή πρέπει να βρω δικηγόρο; Μήπως με την φράση <> εννοούμε ότι θα πηγαίνω στο δικαστήριο να βρω το δίκαιό μου; Ρωτήστε στο ξενοδοχειακό επιμελητήριο και πάρτε την αντίστοιχη λίστα από τον ΟΑΕΕ. Θα διαπιστώσετε ότι είναι διαφορετικές. Να πως γεννιούνται τα χρέη…….

 • 13 Μαρτίου 2015, 19:52 | ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

  Η αλληλέγγυα ευθυνη, ως αντικειμενική, είναι διατυπωμένη με ευτυτερο τρόπο του νομικά επιτρεπτού. Στις περιπτώσεις που υφίσταται μέτοχος με ποσοστό συμμετοχής άνω το 50% και παράλληλα συμμετέχει στην διοίκηση της εταιρείας θεωρώ ότι είναι ανεπίτρεπτο να υπάρχει και ευθύνη των λοιπών μελών, ακόμα και των απλών!!!

  Επίσης η διάταξη πρέπει να αφορά σε οφειλές προς ΦΚΑ οι οποίες ανεξαρτητα του χρονου βεβαίωσής τους αφορούν σε ασφαλιστική περίοδο από την δημοσίευση του νόμου και μετά, διαφορετικά εισάγεται έμμεσα αναδρομική ποινική ευθύνη και για απλά μέλη διοικητικών συμβουλίων αλλά και για μετόχους μειοψηφίας οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν είχαν ευθύνη.

 • 13 Μαρτίου 2015, 15:57 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

  Η αλληλέγγυα ευθύνη έχει κυρίως θέση σε ΟΕ και κατά δεύτερο λόγο σε ΕΕ!Στις ΑΕ η ευθύνη φτάνει μέχρι την εταιρική μερίδα και συνεπώς η ευθύνη πέφτει σε όλους τους μετόχους της ΑΕ και αυτό σε περίπτωση χρεωκοπίας της επιχείρησης

 • 13 Μαρτίου 2015, 11:10 | ΑΠ

  Η καθιέρωση «αλληλέγγυας ευθύνης» έχει ως δικαιολογητική βάση τη δυνατότητα του αλληλεγγύως ευθυνομένου να πράξει κάτι για να αποτρέψει τη δημιουργία της κύριας οφειλής. Ο μέτοχος ή εταίρος του 10% δεν έχει τέτοια δυνατότητα. Η ρύθμιση που προτείνεται καταστρατηγεί πλήρως την αρχή αυτή και δημιουργεί μια μορφή αντικειμενικής ευθύνης που θα οδηγήσει σε αδικίες, αλλά και στην άρνηση συμμετοχής σε εταιρείες, έστω και με μικρό ποσοστό.
  Η αλληλέγγυα ευθύνη πρέπει να περιοριστεί στα μερίσματα και λοιπές απολαβές που τυχόν έλαβε ο μέτοχος ή εταίρος κατά την τελευταία τριετία λειτουργίας της εταιρείας. .
  Θα μπορούσε να εισαχθεί η νέα ρύθμιση για μετόχους – εταίρους σε ποσοστό άνω του 50%, οπότε και θα τεκμαίρεται ότι οι ήδη ευθυνόμενοι διοικούντες ήταν της επιλογής τους.

 • 13 Μαρτίου 2015, 06:55 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Η ευθύνη μετοχών με το 10% είναι απαράδεκτη.
  To άρθρο 115 του 2238 το κενο του οποίου βάσει της εισηγητικης προσπαθει να καλυφθεί με το τωρινό άρθρο 29 έχει περιορισμο ευθύνης ίσο με τα εισπραχθεντα μερισματα της τελευταίας τριετιας,ο οποίος περιορισμος πρεπει να μπει και στο τωρινό.

  Αν μείνει φανταστείτε το εξης παραδειγμα:
  Κάποιος κληρονομεί απο τον πατερα του το 10% μιας εταιρείας.
  Δεν ασχολειται καθολου με αυτην ,ουτε καλά καλα ξέρει το αντικείμενο εργασιών της και δεν έχει διανεμηθεί ποτε μέρισμα απο την εταιρεια.
  Προσπαθει να πουλησει τις μετοχές αλλά κανένας δεν τις αγοράζει.
  Η εταιρεια αυτή χρωστάει πολλά εκατομμυρια σε ασφαλιστικά ταμεια και πτωχεύει.

  Θα του γίνει δημευση της περιουσίας του επειδή ετυχε να είναι μέτοχος;

 • 13 Μαρτίου 2015, 00:02 | Γιώργος

  Δεν είναι σοβαρή διάταξη αυτή. Άκου εκεί 10% !!! Ούτε δικαιώματα καταστατικής μειοψηφίας δεν έχει. Δηλ. και λόγο δε θα έχει και θα ευθύνεται. Αν θέλετε να περάσετε τέτοια διάταξη τότε το ποσοστό θα πρέπει να είναι άνω του 50%.

 • 12 Μαρτίου 2015, 23:54 | Νίκος

  Δεν ειναι δυνατόν ένας μέτοχος του 10 η 20 η 30 τις εκατό και που τεκμηριωμένα δεν είχε λόγο στη διοίκηση της οποιαδήποτε εταιρείας να θεωρηθεί αλληλέγγυος και υποχρεος σε οποιαδήποτε οφειλή προκύπτει απο την διαχείρηση της εταιρείας και εμπεριέχει και τις οφειλές στα ταμεία. Μια επένδυση που μπορεί να συμβάλει σε πρόοδο μιας εταιρείας με εισαγωγή μετόχου ή η συμμετοχή σε εταιρεία απο εδώ και στο εξής θα γίνεται υπό τρομακτική δυσκολία με το παρών άρθρο. Θεωρητικά βαζετε στοπ σε επενδύσεις και συμμετοχές. Οποίος δεν ασκεί διοίκηση δεν μπορεί να γνωρίζει και να απαιτεί να τακτοποιούνται οι οφειλές στα ταμεία και να φτάνει στο τέλος να πληρώνει τη νύφη.

 • 12 Μαρτίου 2015, 20:13 | ΑΓΓΕΛΟΣ

  Εστω οτι ενας επιχειρηματιας βαζει στη θεση του δ.ς εναν ασχετο,χωρις περιουσια,στη συνεχει αφηνει απληρωτα τα παντα και το πανεξυπνο κρατος κυνηγα τον διευθυνοντα συμβουλο που δεν εχει τιποτα και ο πραγματικος «ενοχος» απολαμβανει το χρημα και την ηρεμια του!!! Πρεπει να παυσει το αλληλεγγυο για τους διευθυνοντες συμβουλους,ειδικα οταν αυτοι ειναι αχυρανθρωποι και να βρειτε τους πραγματικους επιχειρηματιες να κυνηγησετε.Στο στοχαστρο πρεπει να μπουν και οι οικονομικοι συμβουλοι που πολλες φορες αυτοι κινουν τα νηματα.Με τη δικια σας λογικη ο υπουργος οικονομινων ειναι αλληλεγγυος για τα χρεη του δημοσιου?? Θα πρεπει να κατασχεσουν οι πιστωτες το μισθο ου υπουργου για τα χρεη του κρατους??? Κυνηγηστε επιτελους αυτους που εχουν και αυτους που δεν πληρωσαν και οχι το καθε ασχετο που ετυχε να εχει μια θεση ειτε ως πραγματικος δσ ειτε ως μπροστινος!