Άρθρο 01 – Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης

1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, δύνανται να ρυθμίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους  εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως ακολούθως:

α) Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

β) από δύο (2) έως και πέντε (5) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%).

γ) από έξι (6) έως και δέκα (10) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).

δ) από ένδεκα (11) έως και είκοσι (20) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).

ε) από είκοσι μία (21) έως και τριάντα (30) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).

στ) από τριάντα μία (31) έως και σαράντα (40) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).

ζ) από σαράντα μία (41) έως και πενήντα  (50) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).

η) από πενήντα μία (51) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).

θ) από εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα (70) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

ι) από εβδομήντα μία (71) έως και ογδόντα (80) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%).

ια) από ογδόντα μία (81) έως και ενενήντα (90) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).

ιβ) από ενενήντα μία (91) έως και εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

Με την υπαγωγή και υπό την προϋπόθεση της τήρησης του προγράμματος ρύθμισης δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα των άρθρων 57 και 59 του Κ.Φ.Δ. και του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε.

2. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ. Σε περίπτωση που υφίστανται οφειλές που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και είναι βεβαιωμένες σε περισσότερες της μιας υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης,  το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ρύθμισης διαμορφώνεται σε δέκα (10) ευρώ.

3. Στη ρύθμιση του παρόντος κεφαλαίου υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και την 1η Μαρτίου 2015 που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής.

 • 16 Μαρτίου 2015, 14:01 | Φωτεινή

  Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να υπαχθούν σε αυτή την ρύθμιση και οφειλές προς τους Δήμους. Για παράδειγμα, προβλέπεται ο μηδενισμός των προσαυξήσεων για απλήρωτες κλήσεις της τροχαίας αλλά ΟΧΙ για απλήρωτες κλήσεις της δημοτικής αστυνομίας όπως ενημερώθηκα από τους υπαλλήλους της σχετικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων.
  Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια στην κυβέρνηση για την προώθηση αυτών των βελτιωτικών μέτρων που θα αποτελέσουν ανάσα για μεγάλο μέρος οφειλετών.

 • 16 Μαρτίου 2015, 13:41 | Ι. ΜΗΤΡΟΠΙΑΣ

  Σε περίπτωση που υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από αποβιώσαντα φορολογούμενο και οι οφειλές αυτές βαρύνουν τους νόμιμους κληρονόμους να μπορούν να κάνουν χρήση του καινούργιου νόμου ακόμη και εάν δεν έχουν κάνει αποδοχή κληρονομιάς αλλά βάση του ποσοστού κληρονομιάς που έχουν υποχρέωση να δηλώνουν στις δηλώσεις τους Ε2 και Ε9 να μπορούν να κάνουν ρύθμιση των ωφειλών που αφορούσαν τον αποβιώσαντα φορολογούμενο. Οι προσαυξήσεις μετά την ημερομηνία θανάτου του φορολογούμενου να διαγράφονται και να μη βαρύνουν τους κληρονόμους αφού αδυνατούσαν να ρυθμίσουν τα χρέη του αποβιώσαντα λόγω μη αποδοχής κληρονομιάς.

 • 16 Μαρτίου 2015, 13:43 | μαρία

  Να υπάρξει ρύθμιση για απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων για τον ΟΑΕΕ και στους υπο συνταξιοδότηση.

 • Παρακαλούμε νε ληφθούν υπόψιν οι παρακάτω προτάσεις. Στην συντριπτική πλειοψηφία τα σχόλια που αναρτήθηκαν κινούνται στο ίδιο πλαίσιο.

  – Κατάργηση όλων προσαυξήσεων, προστίμων και τόκων. Να μεινει μόνο το κεφάλαιο, να προστεθεί μία συμβολική ποινή 10% και να ακολουθήσει τόκος 3% ανάλογα με τις δόσεις.

  – Η ρύθμιση να είναι κυλιόμενη, δηλαδή να μπορεί να υπαχθεί κάποιος όπτε θέλει, αρκεί να πληρώσει μετρητά τις παρελθούσες δόσεις.

  – Απόλυτα ααπαραίτητο είναι να περιλαμβάνονται όλες οι προσαυξήσεις, δηλαδή και προ taxis από τους ελέγχους που ενσωματόνονται στην βεβαίωση και μετά taxis.

  – Απόλυτα απαραίτητο είναι να καταργηθούν απο τις καρτέλλες οι εξωλογιστικοί προσδιορισμοί εισοδήματος – όπως καταργήθηκαν από το 2014 με τον ΚΦΕ. Είναι τεράστια και εξωπραγματικά ποσά.

  – Φυσικά, να υπάρχουν όρια εισοδήματος πληρωμής των δόσεων, π.χ. 20% ή 2-5% του τζίρου νομικών προσώπων.

  – Για τα ασφαλιστικά ταμεία, ΝΑ ΑΠΑΛΕΙΦΘΕΊ Η ΠΑΡΑΓΡΑΓΟΣ 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26, ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 3943/11 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ 2014.. ΕΊΝΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΎΝΤΑΙ. ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ 400 ΕΚΑΤ/ΧΡΟΝΟ. ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΤΗΡΟΥΝ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΑΛΛΕΣ. ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΜΠΟΡΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΙΣ 100 ΔΟΣΕΙΣ. ΙΣΧΥΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΗ ΜΕ ΝΟΜΟ ΜΕΧΡΙ 30/6/17. ΟΠΙΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ, ΘΑ ΔΥΣΧΕΡΑΝΕΙ ΚΑΙ ΦΕΡΕΙ ΝΕΟ ΤΕΛΜΑ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΤΗΡΟΥΝ.

  12/03/2015

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ και αιτιολόγηση,
  επί του σχεδίου νόμου των ρυθμίσεων ληξιπροθέσμων

  ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ~300-500% ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ. ΤΟΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΩΦΕΛΕΙΜΕΝΟI EINAI ΜΟΝΟ OI ΕΧΟΝΤΕΣ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΜΕΝΟI ΟΙ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ ΛΟΓΩ ΕΠΟΧΗΣ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ. ΕΚΠΤΩΣΗ 30% ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 100 ΔΟΣΕΙΣ + ΤΟΚΟ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΟ ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ.

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: ΝΑ ΔΟΘΕΙ 2η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ 300-500% ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΛΛΕΣ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟ TAXIS, ΜΕ ΑΝΩΤΑΤΗ Η ΕΞΑΓΓΕΛΘΕΙΣΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 10% + ΤΟΚΟ 3%/ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ. ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ “ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ”, ΛΟΓΩ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΤΟΚΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΕΞΑΓΓΕΛΘΕΝΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΔΟΣΕΩΝ, Π.Χ. 20% ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, 10% ΤΖΙΡΟΥ, 2% ΚΕΡΔΩΝ

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΛΕΙΦΘΕΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9, ΑΡΘΡΟΥ 26, ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ Η ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΕΧΡΙ 30/06/2017. Η ΚΡΙΣΗ ΕΠΙΔΕΙΝΩΘΗΚΕ. ΕΚΤΙΜΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

  Τα “εικονικά” και καταχρηστικά βάρη των προσαυξήσεων αγγίζουν το 50% του ΑΕΠ της χώρας.
  Αίτια: η παραδοχή και χρησιμοποίηση μιάς “ανεξήγητης τιμωρητικής διάθεσης”, που στηρίζει ρυθμίσεις εκπτώσεων επί της καταχρηστικής τιμωρίας των υπερβολικών προσαυξήσεων. Επιβαρύνονται ακόμη οι φορολογούμενοι εν μέσω κρίσης της οικονομίας και της ρευστότητας, με προσαυξήσεις για τις υποθέσεις προ του 2014, με προσαυξήσεις μέχρι ~500% επί του κεφαλαίου και τους συνήθως αυθαίρετους καταχρηστικούς εξωλογιστικούς προσδιορισμούς που πολλαπλασιάζουν το κεφάλαιο ~30-50 φορές. Οι φορολογούμενοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν.
  Με ΠΟΛ του 2013, οι προσαυξήσεις περιορίζονται μεν στο 120% μόνο όταν ρυθμιστούν.
  Στις καρτέλλες είναι ήδη χρεωμένες, οι μέχρι σήμερα προσαυξήσεις ως κεφάλαιο και έτσι εμφανίζονται συνολικά όλες οι μέχρι σήμερα χρεώσεις στο taxis, χωρίς ανάλυση. Μετά την βεβαίωση, προσαυξάνονται μόνο κατά ΚΕΔΕ.
  Τα ληξιπρόθεσμα ~76 δις, αποτυπώνονται ότι 3.8 εκατ. φορολογούμενοι οφείλουν μέχρι 3.000 €, 3.2 εκατ. φορολογούμενοι μέχρι 5.000 €, 400.000 τα ~73 δις.€ και 6.000 τα ~60 δισ.€. Από το σύνολο των ληξιπροθέσμων εκτιμάται ότι το 75% αφορούν πρόστιμα και προσαυξήσεις.
  Η νέα προτεινόμενη ρύθμιση: διευκολύνει τα ποσά μέχρι 5.000 €, επιτρέπει 100%
  “κούρεμα” προσαυξήσεων σε περίπτωση καταβολής εφάπαξ ΜΟΝΟ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ (χρειάζεται διευκρίνηση αν περιλαμβάνει όλες τις υπερβολικές προσαυξήσεις των ελέγχων και όχι μόνο τις μικρές έντοκες προσαυξήσεις κατά ΚΕΔΕ).
  Θέτει προθεσμία μέχρι 27/04/15 και 26/05/15, πολύ “στενή” χρονολογικά και αδύνατο να ανταποκριθούν οι σοβαρές περιπτώσεις, αλλά μόνο οι μικρές υποθέσεις με μικρά ποσά.
  Εκτιμούμε ότι πρέπει να περιληφθούν όλες οι υποθέσεις χωρίς περιορισμό ποσού- άνω του 1 εκατ.€.
  Η Task Force πρότεινε την διαγραφή των “εικονικών” προσαυξήσεων κατά ~25-50 δις €. Εκτιμούμε, ότι είναι ”κοντά” στα 50 δισ €. Υπήρξε “αγκυλωτικός δισταγμός” το 2014, δεν μαζεύτηκαν σημαντικά έσοδα, παρά τον αριθμό των δόσεων.
  Πιστεύουμε, ότι αυτό χρειάζεται η χώρα, για να μαζευτούν άμεσα 2-3 δις.€.
  ‘Αλλωστε, στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, αυτό εξήγγειλε ο κ. Πρωθυπουργός, για διαγραφή των προσαυξήσεων με ανώτατο πλαφόν 30% ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ. Προφανώς δεν εννοούσε μόνο τους έχοντες μετρητά, αλλά όλη την οικονομία. 100 δόσεις με διαγραφή του 30% των προσαυξήσεων συν τόκοι σημαίνει περίπου ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ. ΕΚΤΙΜΟΥΜΕ ΟΤΙ ΛΙΓΟΙ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ.

  Συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης ρύθμισης για τις 100 δόσεις

  Να υλοποιηθεί ενός τύπου “περαίωση” για όλες τις ελεγμένες και εκκρεμείς υποθέσεις, με ποινή 1% επί του τζίρου (πρόταση ΕΒΕΑ).
  Να είναι η υπαγωγή στην ρύθμιση “άπαξ” για τα μικρά ποσά και “κυλιόμενη” για τα μεγάλα ποσά και τις δύσκολες υποθέσεις, λόγω δικαστικών εμπλοκών και τραπεζικών δυσλειτουργειών. Να υπάρχει επιβάρυνση με τόκο για τις δόσεις.
  Για να “καθαρίσουν” επιτέλους οι “εικονικές” χρεώσεις από τα ληξιπρόθεσμα- για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις χωρίς χρονικό περιορισμό, να διαγραφούν άμεσα τα εικονικά ληξιπρόθεσμα απο τις προσαυξήσεις και πρόστιμα, των ~500% και των εξωλογιστικών προσδιορισμών που πολλαπλασιάζει τα ποσά μέχρι ~30-50 φορές. Μετά για τις δόσεις να επιβαρύνονται με 3% τον χρόνο.
  Ο αριθμός των δόσεων να είναι ανάλογως της φοροδοτικής ικανότητας. Προτείνεται να μην υπερβαίνει το 10% των κερδών ή 2% του τζίρου ετησίως.
  Να περιληφθούν όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις μέχρι αμετακλήτου και όχι μόνο οι μη συζητηθείσες.
  Να καταργηθούν οι εξωλογιστικοί προσδιορισμοί για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις, όπως και για τα τρέχοντα.
  Να δοθεί δυνατότητα νέας υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ με κόστος 10€.
  Ανώτατο πλαφόν προσαυξήσεων 10%, αντί για 30%- ανεξαρτήτως αριθμού δόσεων, γιατί θα δυσκολευτούν να ανταποκριθούν οι φορολογούμενοι.
  Να διαγραφεί η λέξη “τελεσίδικα” στο άρθρο 74 ΚΦΔ, για μην ταλαιπωρούνται οι φορολογούμενοι με την γραφειοκρατία και της διπλές χρεώσεις και διώξεις. Για τον λόγο αυτό φαίνονται τα ληξιπρόθεσμα υπέρογκα, σε έστω όποιο αριθμό περιπτώσεων.
  Να εκδοθεί διευκρίνιση για να ισχύει ο νόμος 3697/2008 που αναγνωρίζει τις ζημίες των προηγουμένων περαιώσεων. Οι υπηρεσίες και τα δικαστήρια έχουν συγκρουόμενες απόψεις, με αποτέλεσμα να συγχέονται πολλές υποθέσεις με μεγάλα ποσά και να μην πηγαίνουν σε ρύθμιση, όσο καλή και να είναι.
  Να αναγνωριστούν ΟΛΕΣ οι τυχόν καταβολές φορολογουμένων στις καρτέλλες έναντι οφειλών και ρυθμίσεων στο κεφάλαιο και όχι στις προσαυξήσεις, αφού αυτές αλλάζουν.

  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  Να διατηρηθεί η ρύθμιση του α.48 ν 3943/11, γιατί είναι η μόνη ρύθμιση που τηρείται
  και τα ταμεία εισπράττουν 360-400 εκατ. €/ χρόνο. Ήδη περιλαμβάνεται σε ψηφισμένο νόμο με ισχύ μέχρι 30/6/2017. Η κρίση είανι χειρότερη τώρα. Εκτιμούμε ότι όποια αυστηρότητα θα είανι καταλυτική σε βάρος εταιρειών και θέσεων εργασίας.
  Για τον ΟΑΕΕ, να επιτραπεί η επιλογή της μικρότερης κλίμακας προαιρετικά για 2 χρόνια. Υπάρχει πραγματική αδυναμία καταβολών.
  Να οριστεί ύψος 10% του εισοδήματος, ή 2% του τζίρου για τις δόσεις, αλλιώς να ισχύει η ρύθμιση ν. 3943/11.

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ

  Άρθρο 1 ή άρθρο 9 : να μπορεί να υπαχθεί στην ρύθμιση όποτε επιλέξει ή δύναται ο φορολογούμενος, μέχρι τις 100 δόσεις, εφόσον πληρωθούν όλες οι δόσεις μετρητοίς με πλήρη διαγραφή ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, και όχι μόνο τις προσαυξήσεις από το taxis.
  Άρθρο 1, παρ.1: να ορισθεί για τις δόσεις ανώτατο ετήσιο όριο, πχ. 20% εισοδήματος, 10% κερδών, 2% τζίρου για τα νομικά πρόσωπα.
  Άρθρο 1, παρ. 3: να υπάγεται το σύννολο των ληξιπροθέσμων οφειλών, αλλά να δύναται ο φορολογούμενος να επιλέγει την υπαγωγή σε 5-6 κατηγορίες φόρων και να έχει δικαίωμα αναμονής στα δικαστήρια 1ας κατηγορίας φόρου, πχ. εξωλογιστικού.
  ‘Αρθρο 4, παρ. 1: να υπάγονται υποθέσεις που εκκρεμούν στα δικαστήρια, μέχρι αμετακλήτου, ανεξάρτητα συζητήσεως ή όχι.
  Άρθρο 6, παρ. 2: να έχει διακίωμα ο Υπουργός Οικονομικών παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας μεγαλύτερη του μηνός.
  Άρθρο 7: να δοθεί δυνατότητα πληρωμής 30 ημερών.
  Άρθρο 15: να δύναται η δυνατότητα εξόφλησης μέρους οφειλής, χωρίς περιορισμούς … δεκαπλάσιας ελάχιστης δόσης και περιορισμούς χρόνου καταβολής.
  Άρθρο 26, παρ. 5: να δοθεί η δυνατότητα έπτωσης 100% των προσαυξήσεων και εντός των καρτελλών με τις αρχικές χρεώσεις, οποτεδήποτε μέσα στις 100 δόσεις, με την προυπόθεση πληρωμής των προηγουμένων δόσεων μετρητοίς, με αντίστοιχη διαγραφή όλων των προσαυξήσεων.
  Άρθρο 26, παρ.5: να ορισθεί για τις δόσεις ανώτατο ετήσιο όριο, πχ. 20% εισοδήματος, 10% κερδών, 2% τζίρου για τα νομικά πρόσωπα.
  Άρθρο 26, παρ.9: ΜΕΙΖΟΝ ΘΕΜΑ- ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΛΕΙΦΘΕΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. Με τον νόμο 4264/14, άρθρο 59, δόθηκε παράταση του προσωρινού διακανονισμού του άρθρου 48 του ν. 3943/11 μέχρι 30-6-2017. Οποιαδήποτε αυστηροποίηση και εξαίρεση θα έχει αρνητικές καταλυτικές συνέπειες στις επιχειρήσεις και την ανεργία. Τα ταμεία εισπράτουν 350-400 εκατ. € ετησίως από τη ρύθμιση αυτή και υπάγονται μόνο όσοι την τηρούν και όχι όλοι. Οποιαδήποτε λογική ενοποίησης ρυθμίσεων, δεν είναι ρεαλιστική. Δεν υπήχθησαν όλοι. Τηρείται σχετικώς καλά, τα ταμεία εισπράτουν, οι εταιρείες και οι θέσεις εργασίας σώζονται.

 • 16 Μαρτίου 2015, 13:53 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Εντάξετε και τις οφειλές προς τους ΟΤΑ και την ΔΕΗ

 • 16 Μαρτίου 2015, 13:56 | ΕΚΤΩΡ

  Από την στιγμή που βγάζετε έναν ευεργετικό Νόμο για ρύθμιση οφειλών προσπαθήστε να εντάξετε και τις οφειλές προς τους ΟΤΑ.

  Ο Νόμος κατ αυτόν τον τρόπο θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικός. Οι Δήμοι έχουν πολλούς πολίτες που δεν μπορούν να πληρώσουν και έχουν άμεση ανάγκη είσπραξης χρημάτων.

 • 16 Μαρτίου 2015, 13:13 | ΝΙΚΟΣ

  Το Σάββατο το βράδυ ο ALPHA ανακοίνωσε ότι θα μπουν στην ρύθμιση και οι οφειλές προς τους Δήμους. Ισχύει αυτό? Εάν δεν το έχετε προβλέψει είναι ευκαιρία να μπουν οι ΟΤΑ γιατί και αυτοί μας κυνηγάνε για οφειλές.

 • 16 Μαρτίου 2015, 13:28 | ΚΩΣΤΑΣ

  Θα ήθελα να συγχαρώ για την δυνατότητα ρύθμισης αλλά να τονίσω ότι πρέπει να προστεθούν και οι ΟΤΑ. Χρωστάω στον Δήμο όπου είναι η έδρα μου και δεν μπορώ να μπώ σε ρύθμιση. Την παλιά την έχασα. Προσθέστε και τους ΟΤΑ.

 • Στον ευεργετικό Νόμο για την ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών να προστεθούν και οι πάσης φύσεως οφειλές προς τους ΟΤΑ.

 • 16 Μαρτίου 2015, 12:42 | Γρηγόρης

  Καλημέρα σας.
  Με δεδομένα ότι
  1) Η οικονομική κρίση δημιουργήθηκε από την εδώ και 40 χρόνια πολιτική εξουσία και συγκεκριμένη μερίδα επιχειρηματιών προσκολλημένων σε αυτή,
  2) Η οικονομική κρίση εξελίχθηκε αρχικά σε κοινωνική κρίση και τελικά μεταλλάχθηκε σε ανθρωπιστική κρίση, με τη συμβολή εξωτερικών παραγόντων και δυστυχώς εσωτερικών πολιτικών υποτέλειας,
  3) Οι πληγέντες από την κρίση αυτή είναι τα μικρά και μεσαία κοινωνικά-οικονομικά στρώματα της χώρας μας, τα οποία δεν συνέβαλαν στη δημιουργία της κρίσης αυτής,
  4) Το συντριπτικό ποσοστό αυτών που επλήγησαν από την κρίση δεν έχει πλέον διαθέσιμη ρευστότητα και μπορεί να συμβάλλει μόνο με μικρό ποσοστό των τρεχουσών μειωμένων,λόγω κρίσης, εισοδημάτων του,
  5) Όταν η χώρα αγωνίζεται να πληρώνει χαμηλό επιτόκιο 0.25% έως 0.5% για τα χρήματα που υποτίθεται ότι οφείλει δεν είναι δυνατό να ζητάει από τους πολίτες επιτόκια 3%, 4%, 4.56% ετησίως, ή ακόμη χειρότερα 1% και 1.5% μηνιαίως που ίσχυαν παλαιότερα και
  6) Δεν έχει νόημα η οποιαδήποτε διαγραφή οφειλών σε περιπτώσεις εφάπαξ εξόφλησης για ποσά άνω των 3000€, καθώς σε περίπτωση που ο οφειλέτης μπορεί να εξοφλήσει εφάπαξ μεγάλες οφειλές σημαίνει ότι έκανε συνειδητή φοροδιαφυγή.

  Κάνω τις παρακάτω προτάσεις για τον υπολογισμό των οφειλών και τη ρύθμιση αποπληρωμής αυτών.

  –Υπολογισμός Οφειλών–
  Α)Οφειλές σε Δημόσια Ταμεία, οι οποίες δημιουργήθηκαν πριν τις 31/12/2009
  1) Υπολογισμός οφειλών και κεφαλαιοποίηση την 1/1/2010
  2) Υπολογισμός επιτοκίου 1% ετησίως από 1/1/2010 μέχρι 31/3/2015.
  3) Αφαίρεση των καταβαλλόμενων ποσών από 1/1/2010 μέχρι 31/3/2015.
  4) Διαγραφή προστίμων εκτός περιπτώσεων πλαστών-εικονικών τιμολογίων, τριγωνικών-ενδοομιλικών παράνομων συναλλαγών, λαθρεμπορίου και μη έκδοσης παραστατικών.

  Β) Οφειλές σε Δημόσια Ταμεία, οι οποίες δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/2010.
  1) Υπολογισμός επιτοκίου 1% ετησίως από τη δημιουργία της οφειλής μέχρι 31/3/2015.
  2) Αφαίρεση των καταβαλλόμενων ποσών από τη δημιουργία της οφειλής μέχρι 31/3/2015.
  3) Διαγραφή προστίμων εκτός περιπτώσεων πλαστών-εικονικών τιμολογίων, τριγωνικών-ενδοομιλικών παράνομων συναλλαγών, λαθρεμπορίου και μη έκδοσης παραστατικών.

  Γ) Οφειλές σε Ασφαλιστικά Ταμεία, οι οποίες δημιουργήθηκαν πριν τις 31/12/2009
  1) Υπολογισμός οφειλών και κεφαλαιοποίηση την 1/1/2010
  2) Υπολογισμός επιτοκίου 1% ετησίως από 1/1/2010 μέχρι 31/3/2015.
  3) Αφαίρεση των καταβαλλόμενων ποσών από 1/1/2010 μέχρι 31/3/2015.
  4) Διαγραφή προστίμων εκτός περιπτώσεων ανασφάλιστης εργασίας για οφειλές επιχειρήσεων.
  5) Διαγραφή του 70% του οφειλόμενου ποσού που αφορά υγειονομική περίθαλψη, για ιδιώτες υπόχρεους (έτσι κι αλλιώς δεν είχαν υγειονομική περίθαλψη).

  Δ) Οφειλές σε Ασφαλιστικά Ταμεία, οι οποίες δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/2010
  1) Υπολογισμός επιτοκίου 1% ετησίως από τη δημιουργία της οφειλής μέχρι 31/3/2015.
  2) Αφαίρεση των καταβαλλόμενων ποσών από τη δημιουργία της οφειλής μέχρι 31/3/2015.
  3) Διαγραφή προστίμων εκτός περιπτώσεων ανασφάλιστης εργασίας για οφειλές επιχειρήσεων.
  4) Διαγραφή του 70% του οφειλόμενου ποσού που αφορά υγειονομική περίθαλψη, για ιδιώτες υπόχρεους (έτσι κι αλλιώς δεν είχαν υγειονομική περίθαλψη).

  –Ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών–
  1) Επιτόκιο 1.5% ετησίως από 1/4/2015 και για τα 5 πρώτα έτη.
  2) Επιτόκιο 2.5% ετησίως για τα επόμενα έτη μετά τα πρώτα 5.
  3)Ελάχιστη καταβολή για τις επιχειρήσεις ετησίως το 5% του τζίρου τους σε περίπτωση που υπερβαίνει τις 100 δόσεις.
  4)Ελάχιστη καταβολή ετησίως για τους ιδιώτες το 5% του ακαθάριστου εισοδήματός τους, σε περίπτωση που υπερβαίνει τις 100 δόσεις, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών ασφαλιστικών εισφορών και των εξόδων υγείας.
  5)Επιλογή αριθμού δόσεων από των υπόχρεο της οφειλής, σε περίπτωση που δεν υπερβαίνει τις 100 δόσεις.
  6) Απώλεια της ρύθμισης εφόσον ο οφειλέτης δεν αποπληρώσει πάνω από 30% τριών 6 δόσεων.

  Γενικά το ίδιο θα μπορούσε να ισχύσει και για τις τραπεζικές οφειλές και μάλιστα θα γίνουν ορατά τα τοκογλυφικά επιτόκια των όποιων δανείων (καταναλωτικών, καρτών, στεγαστικών κλπ).

  Ευχαριστώ για τη δυνατότητα συμμετοχής με τις απόψεις μου σε κρίσιμα θέματα που επηρεάζουν και αφορούν το σύνολο των πολιτών της χώρας μας.

 • 16 Μαρτίου 2015, 12:44 | Τσακιρης Θεοδωρος

  Χρεος που δημιουργηθηκε το 2005 και το αγνοουσα το ερευνησαν το 2014 και απο 19717€ που επρεπε να πληρωσω τοτε, επαυξηθηκε με 2,25%το μηνα με οροφη 120%και αυτη την προσαυξηση την ονομασαν προσθετο φορο και εχει ενσωματωθει στο κεφαλαιο και τωρα χροσταω 43317€ και το χειροτερο η αποφαση βγηκε 31-12-2014 μου κοινοποιηθηκε 29-1-15 ακομα δεν εχει γινει ληξιπροθεσμο με αποτελεσμα να μην περιλαμβανεται στο καινουριο νομοσχεδιο.

 • 16 Μαρτίου 2015, 12:00 | κωστας

  1)οι δημοσιοι φορεις 150 δοσεις.εμεις τα γνωστα υποζυγια 100 ..γιατι?
  2)η ρυθμιση για τα αυθεραιτα εχει διαρκεια 2ετη τουλαχιστον και απεφερε 2.5 δις .η παρουσα ρυθμιση ληγει σε 3μηνες…γιατι? ισως οι ελληνες εχουν πολλα χρηματα μεσα στη κριση
  3)ο συριζα ελεγε οτι οι ελληνες θα πληρωνουν μαζι με τις δοσεις των τραπεζικων τους δανειων το 30% των μηνιαιων αποδοχων τους.παει και αυτο
  4)επειδη η επανεκκινηση της οικονομιας ειναι πολυ σημαντικο θεμα καλο θα ειναι να αυξηθουν οι δοσεις καιο χρονος ετσι ωστε να κανουν χρηση ολοι οι ελληνες .ο ιδιος ο πρωθυπουργος λεει οτι οσοι ομιλουν ελληνικα
  χρωστουν.
  5)οι ελληνικες επιχειρησεις εχουν τις ιδιες ακριβως αναγκες που εχει το ελληνικο κρατος.ο υπουργος οικονομικων γιαννης βαρουφακης επανηλειμενα δηλωνει οτι ΤΑ ΧΡΕΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΘΟΥΝ..ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ..ΠΟΙΟΣ ΣΑΣ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ?
  6)Βοηθειστε ολες τις επιχειρησεις να ενταχθουν στην ρυθμιση και να υπαρξει ελλαστικοτητα κατα την διαρκεια της ετσι ωστε να εχουν φορολογικη και ασφαλιστικη ενημεροτητεσ ετσι ωστε να ξαναρχισουν να λειτουργουν

 • 16 Μαρτίου 2015, 12:08 | ΣΥ.Μ.ΕΛ.Ε.Μ.

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
  symelem.blogspot.gr

  Με το παρόν κείμενο, θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε την αδυναμία ένταξης μας στη ρύθμιση των 100 δόσεων, εξαιτίας των υπέρογκων τρεχουσών εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ (ειδικά μετά την εφαρμογή του Ν. 3986/2011) και ειδικά την περίοδο αυτή, που ο κλάδος μας πλήττεται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον.
  Αιτούμαστε την κατάργηση της παρ. 13β του άρθρου 26 του ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ώστε να μην εκπέσουμε από την Ρύθμιση και να μπορέσουμε να αποπληρώσουμε τουλάχιστον τα χρέη μας που έχουν προκύψει έως την 1/1/2015 .
  Εν συντομία σας παραθέτουμε το ιστορικό του ασφαλιστικού μας ταμείου , τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Μηχανικών Ελεύθερων Επαγγελματιών, ώστε να κατανοήσετε το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε και την κατάφωρη αδικία που συντελείται εις βάρος μας.
  Το ΤΣΜΕΔΕ μέχρι την κρίση ήταν ένα από τα πιο πλούσια και υγιή ταμεία, με μεγάλο αποθεματικό, καλές νοσοκομειακές και φαρμακευτικές παροχές και ικανοποιητικές συντάξεις.
  Η καλή οικονομική του κατάσταση οφειλόταν στα εξής:
  Α. Στον μεγάλο και διαρκή χρόνο ασφάλισης των μηχανικών, που αρχίζει από την στιγμή της απόκτησης της Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος έως την συνταξιοδότησή τους. Και αυτό γιατί το ΤΣΜΕΔΕ δεν λειτουργεί σαν ασφαλιστικό ταμείο «δραστηριότητας», αλλά σαν ασφαλιστικό ταμείο «ιδιότητας». Eγγραφόμαστε υποχρεωτικά σε αυτό με την απόκτηση της Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος καταβάλλοντας εξ αρχής το ποσό των 1384 ευρώ ανά εξάμηνο ανεξαρτήτως της εργασίας μας (εργασία ή ανεργία, συνεχόμενη ή διακεκομμένη, πλήρης ή ημιαπασχόληση) και χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα προσωρινής διακοπής, όταν δεν εξασκούμε το επάγγελμα του Μηχανικού, γιατί αυτό προϋποθέτει τη διαγραφή μας από το ΤΕΕ.
  Β. Στις πολύ υψηλές εισφορές των μηχανικών
  Γ. Στις πολλαπλές εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ μέσω μελετών και εκτέλεσης έργων (δημοσίων και ιδιωτικών) που στο μεγαλύτερο ποσοστό τους οι κύριοι υπόχρεοι είμαστε εμείς οι ίδιοι.
  Δ. Στην αύξηση του αριθμού των Νέων Μηχανικών μετά το 1990 .
  Ε. Στην μη ύπαρξη ευνοϊκών διατάξεων για τις μητέρες μηχανικούς όπως η πρόωρη συνταξιοδότηση στα 50 σε μητέρες με ανήλικα τέκνα ή στην δυνατότητα προσωρινής διακοπής για μητέρες ελεύθερες επαγγελματίες στο διάστημα της εγκυμοσύνης και των πρώτων χρόνων ζωής των παιδιών τους.
  Όπως καταλαβαίνετε η πολύ καλή οικονομική κατάσταση του ΤΣΜΕΔΕ είχε προκύψει από τα δικά μας χρήματα τα οποία με πολύ κόπο συγκεντρώναμε.
  Η συνέχεια της πορείας του Ασφαλιστικού μας Ταμείου, ήταν άκρως ισοπεδωτική για τον κλάδο μας.
  Το 2009 ξεκίνησε η πτωτική πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας με αποτέλεσμα οι Μηχανικοί να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους που ήταν ήδη πολύ υψηλές.
  Και εν μέσω κρίσης και συνεχόμενης ύφεσης της οικοδομικής δραστηριότητας το 2011, αντί να μειωθούν οι εισφορές (τη στιγμή που παράλληλα υπήρχε καθίζηση του ΑΕΠ της χώρας), εκτοξευτήκαν σε ασύλληπτα επίπεδα ακόμα και για την προ κρίση εποχή, με τον Νόμο 3986/2011, αδιαφορώντας παντελώς για τις δυνατότητες και τις συνθήκες διαβίωσης των Μηχανικών.
  Το 2012 ακολούθησε η υφαρπαγή των χρημάτων μας, με το κούρεμα των 2 δις των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ με το PSI και εν συνεχεία ο κλάδος υγείας μας εντάχθηκε στο προβληματικό ΕΟΠΥΥ, χάνοντας πολλές παροχές από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που δικαιούμαστε .
  Έτσι σήμερα έχουμε φτάσει να έχουμε τις ίδιες σχεδόν παροχές ακόμα και με τους ασφαλισμένους που πληρώνουν περίπου 800 ευρώ ετησίως, ενώ για τους μηχανικούς τα 800 ευρώ αντιστοιχούν σε μηνιαία εισφορά της 8ης ασφαλιστικής κατηγορίας – μιας μέσης κατηγορίας, ενώ για την 14η η μηνιαία εισφορά ανέρχεται στα 1140,35 ευρώ σύμφωνα με τον Ν. 3986/2011.
  Και δυστυχώς η ισοπέδωση των μηχανικών – Ελεύθερων Επαγγελματιών δεν σταματά εδώ.
  Αυτήν την περίοδο που τα επίπεδα της οικοδομικής δραστηριότητας έχουν φτάσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, και το επάγγελμα μας πλήττεται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, το κράτος υπεύθυνο για την οικονομική κατάσταση του ΤΣΜΕΔΕ, υπεύθυνο για την κρίση που βιώνουμε σήμερα οι Έλληνες, με τις καταχρήσεις, σπατάλες και την κακή πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, υπεύθυνο για την δική μας ανεργία, μας αφήνει ασφαλιστικά ακάλυπτους εμάς και τα παιδιά μας, χωρίς να έχουμε δωρεάν πρόσβαση στα Δημόσια νοσοκομεία, ούτε καν στα Κοινωνικά Ιατρεία.
  Δεν μας δίνεται η δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε έστω και τα λίγα οφέλη από το ταμείο ανεργίας, παρόλο που καταβάλουμε στο ΤΣΜΕΔΕ ένα μικρό ποσό για αυτό .
  Και ενώ το κράτος εγκληματεί εις βάρος μας κατ’ εξακολούθηση, μας απειλεί με κατασχέσεις ακίνητης και κινητής περιουσίας και με ποινική δίωξη καταλύοντας κάθε έννοια Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Δικαίου.
  Ευελπιστούμε σε εσάς για την δημιουργία ενός Δίκαιου Κράτους καταρχήν και κατά συνέπεια ενός Δίκαιου Ασφαλιστικού, αναγνωρίζοντας την συμμετοχή του ΤΣΜΕΔΕ και θεσπίζοντας εισφορές, λαμβάνοντας υπόψη το είδος εργασίας, τις πραγματικές αποδοχές και την μέχρι τώρα συνεισφορά των ασφαλισμένων, αλλά και των ταμείων τους.
  Αν δεν θεσμοθετηθούν εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ, σύμφωνα με την πραγματική δραστηριότητα κάθε ασφαλισμένου, δεν πρόκειται να υπάρχει εισροή χρημάτων. Θα διαγράφονται όλο και περισσότεροι Μηχανικοί από το ΤΕΕ που συνεπάγεται συνεχή μείωση των εισφορών προς το Ταμείο και το πρόβλημα θα διαιωνίζεται, ενώ θα συνεχίζεται με μεγαλύτερους ρυθμούς η αιμορραγία τεχνικού δυναμικό προς το εξωτερικό.
  Έως την θεσμοθέτηση ενός Δίκαιου Ασφαλιστικού, που ελπίζουμε να το προωθήσετε άμεσα, σας ζητούμε την αποδέσμευση των τρεχουσών εισφορών από τις ρυθμίσεις, ώστε και εμείς να μπορούμε να ενταχθούμε στην ρύθμιση χωρίς τον κίνδυνο να εκπέσουμε από αυτήν λόγω της αδυναμίας εξόφλησης των εξωπραγματικών τρεχουσών εισφορών, και εσείς να μπορέσετε να εισπράξετε τα χρήματα των οφειλών μας.

  με εκτίμηση

  Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών νομού Μεσσηνίας
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

 • 16 Μαρτίου 2015, 11:42 | Τσάκνης Χρήστος

  για να είναι ποιό Δίκαια η ρύθμιση για τον ΟΑΕΕ πρέπει
  Α) Να υπάρχει απαλλαγή από τις εισφορές που αφορούν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για το διάστημα που δεν είχαμε κάλυψη.

  Β) Να υπάρξει πρόβλεψη για τους ασφαλισμένουw που είναι κοντά στην σύνταξη και αδυνατούν να πληρώσουν να συμψηφιστούν οι οφειλές με την σύνταξη τους

  Γ) Να δοθεί η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής κλάσης ώστε η μηνιαία δόση (εισφορά και ρύθμιση) να είναι εξυπηρετήσιμη . Να προβλεφτεί η δυνατότητα και να δοθούν κίνητρα να πληρώνουμε εφάπαξ ποσά και εκτός ρύθμισης όταν μπορούμε. Να αναθεωρηθεί η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά και να προσαρμοστεί στην σημερινή πραγματικότητα στην αγορά.

 • 16 Μαρτίου 2015, 11:03 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣ

  Στο άρθρο 4 παράγραφος 2 , να γίνει σαφής η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων άρχικών ή τροποποιητικών για υποχρεώσεις μέχρι 31/12/2014 και η υπαγωγή των υποχρεώσεων που δημιουργούνται στην ρύθμιση των 100 δόσεων. θεωρώ οτι οι διαταξεις πρέπει να είναι σαφείς για τους φορολογούμενους και να μην επιδέχονται οποιεσδήποτε ερμηνείες, ούτε να υποχρεώνεται η διοίκηση σε συνεχείς ερμηνείες.

 • 16 Μαρτίου 2015, 11:36 | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

  1) Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν να δραστηριοποιούνται στις αρχές της κρίσης που διέπει την χώρα μας. Πρέπει να ληφθεί υπόψιν αυτό καθώς δεν μπόρεσαν να δουν μια άσπρη μέρα οι επιχειρήσεις αυτές και να μπορέσουν να κάνουν έστω και μια μικρή απόσβεση, ούτε καν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

  2) Υπάρχουν επιχειρήσεις που περιμένουν να υπογράψουν τη σύμβαση υλοποίησης έργων τους προσεχείς μήνες είτε επιχειρήσεις που η κύρια δραστηριότητα τους και το μεγαλύτερο ποσοστό του τζίρου τους γίνεται τους καλοκαιρινούς μήνες, συνεπώς είναι αδύνατον για αυτές τις επιχειρήσεις να ενταχθούν σε οποιαδήποτε ρύθμιση τη δεδομένη περίοδο λόγω της έλλειψης ρευστότητας. Θα πρέπει επίσης να σταματήσει η ποινική δίωξη τους μέχρι να μπορέσουν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση.

  3) Υπάρχουν Έλληνες πολίτες ή επιχειρήσεις που έχουν αδικηθεί οικονομικά από το ελλήνικό δημόσιο (και αυτό αποδυκνείεται και από δημόσια έγγραφα) είτε λόγω άγνοιας νόμων των δημοσίων υπαλλήλων, είτε λόγω κακής ερμηνείας των νόμων από τους δημοσίους υπαλλήλους, είτε λόγω αδιαφορίας των δημοσίων υπαλλήλων, είτε λόγω ενδεχόμενου δόλου. Όλοι αυτόι οι πολίτες ή οι όλες αυτές οι επιχειρήσεις αδυνατούν να μπουν στη ρύθμιση τη δεδομένη περίοδο γιατί δεν αποσαφηνιστεί αν έχουν οφειλές ή όχι κι αν έχουν δεν ξέρουν ποιό είναι το ύψος αυτών των οφειλών. Είναι κρίμα λοιπόν να χάσουν την ρύθμιση.

  4) Θα πρέπει στις επιχειρήσεις που είναι ζημιογόνες στις τελευταίες χρήσεις να δοθεί η ευκαιρία να ενταχθούν στη ρύθμιση με μεγαλύτερο αριθμό δόσεων (πλέον των εκατό). Όλες οι επιχειρήσεις θέλουν να έιναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες και θα πρέπει η νέα κυβέρνηση να βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις να μείνουν ζωντανές, να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας που έχουν και αν είναι δυνατόν να δημιουργήσουν και νέες. Θα πρέπει επίσης να σταματήσει η ποινική δίωξη τους μέχρι να μπορέσουν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση.

  5) Να ληφθεί υπόψιν ότι το πιο αποδοτικό μέτρο είσπραξης των τελευταίων ετών ήταν και είναι ακόμα η τακτοποίηση των αυθαιρέτων κτισμάτων. Αυτό οφείλεται στη μεγάλη διάρκεια της δυνατότητας ένταξης στην τακτοποίηση. Με τις συνεχείς παρατάσεις που δίνονται όποτε είχε τη δυνατότητα ο καθένας από το υστέρημα του τακτοποιούσε την περιουσία του. Έτσι θα πρέπει να γίνει με τη συγκεκριμένη ρύθμιση να βοηθηθούν όλοι οι Έλληνες και όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις να αποπληρώσουν τις οφειλές τους.

 • 16 Μαρτίου 2015, 11:00 | θεοδοσης

  επανέρχομαι στο θεμα για τις 100 δοσεις σε δημοσιο και ασφαλιστικα ταμεια . Αφορμή εινα η σημερινη συνεντευξη του πρωθυπουργου αλεξη τσιπρα στο ‘εθνος’. επαναλανβανει παλι ότι γινεται εαπαννεκινηση της οικονομιας με τις 100 δοσεις .πειθανα να μην εχειπροσεξει ο α.τσιπρας ότι μεσα από τις 100 δοσεις εχει αφαιρεθεί η κυρια βασικη ευνοικη θεση του προγράμματος του ‘συριζα’και συνδεσεις των 100 δοσεων με το 30ο/ο του εισοδήματος και την φοροδοτικη ικανοτητα του οφειλετη .ο ιδιος ο πρωθυπουργος και στην βουλη προεκλογικα με τον ‘συριζα’να δηλωνει παρων στις 72-100 δοσεις που ψηφισε η τοτε συκυβ. νδ-πασοκ .το σκεπτικο ηταν ότι αυτό δεν συνδεοντα με την οικονομικη κριση και τον αφανισμο της μεσαιας ταξης . και σε ολες τις συνεντεύξεις του ο α.τσιπρας τονιζε ότι δεσμευεται ότι δεν μπορει να λειτουργησει μια επιχειρηση εάν δεν υπαρξει συνδεση δοσεων με εισοδημα. θα ανφαιρθω σε ένα παράδειγμα για να καταλαβει το οικονομικο επιτελειο ποσο συμαντικο είναι να υπαρξει στις 100 δοσεις η βασικη αρχη-δεσμευση του ‘συριζα με το εισοδημα .η υπουργος κ.βαλαβανη από τα 74 δισ.ληξιπροθεσμα χρεη ειπε ότι είναι εισπράξιμα τα 10 δις. λοιπον χρωστουν 4 ΕΚΑΤΟΜΙΡΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΑΝ ΜΠΕΙ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ [ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΤΟΝΙΖΑΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ] ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ. 4.000.000.-ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΑΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΝΑ ΠΟΣΟ ΛΟΓΙΚΟ ΕΣΤΩ 300 ΕΥΡΟ.ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΛΟΙΠΟΝ ΕΧΟΥΜΕ 4.000.000Χ 300= 1.2 ΔΙΣ Χ 12 ΜΗΝΕΣ = 12 ΔΙΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ . ΗΔΗ ΚΑΛΥΨΑΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΨΟΥΜΕ ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ. ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΞΑΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΦΕΛΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΦΠΑ -ΑΣΦ ΕΙΣΦΟΡΕΣ -ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΤΕΛΟΣ ΑΝ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΟΙ 100 ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΔ-ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ .ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΦΑΝΕΙ Η ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ‘ΣΥΡΙΖΑ ΣΕ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΚ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΤΑΝ ΤΩΡΑ ΟΛΗ Η ΑΓΟΡΑ ΕΧΕΙ ΠΑΓΩΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΩΛΕΣΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΗ

 • 16 Μαρτίου 2015, 10:09 | SPIROS

  Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΟΑΕΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΟ ΣΚΕΛΗ. Α)ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙ’ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Β) ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙ’ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΝΑ ΠΑΓΩΣΟΥΝ. ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ ΤΟΚΟΙ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΡΕΩΝΑΝ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΑΡΕΙΧΑΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ Α)ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΌΨΙΝ ΣΑΣ ΟΤΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΕΗ ΣΕ ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΔΟΥ ΣΙΓΟΥΡΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΧΡΕΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ.ΓΙΑ ΤΗΝ Β)ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΗΘΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΡΕΗ ΣΥΝ Η ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.ΑΦΟΥΝ ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΝΕΙ ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ ΠΑΓΩΜΑ ΧΡΕΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ,ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΔΩΘΕΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΣΤΙΓΜΗ.ΜΕ ΕΝΑΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΟΥ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΘΑ ΒΑΖΕΙ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΟΥΜΕ , ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΤΟΥΣ ΜΠΑΤΑΧΤΣΙΔΕΣ ΤΟ ΠΑΓΩΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 2009-2015 ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΕΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΘΕΙ.ΟΤΑΝ π.χ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΑΝΕ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟ 1989 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2010 ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΟΥΣΕ ΟΥΤΕ ΣΕΝΤ… ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΞΑΦΝΙΚΑ ΚΑΚΟΠΛΗΡΩΤΗΣ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20,000 ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΥΤΕ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΣ. (ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ) ΠΟΙΟΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΝ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙΣ. ΕΠΕΙΔΗ ΟΜΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΚΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ, Η ΑΣΦΥΞΙΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.( ΜΟΡΑΤΟΡΙΟΥΜ – ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΡΕΩΝ – ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ) ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ….ΑΛΛΑ ΤΟ » ΟΥΚ ΑΝ ΛΑΒΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΜΗ ΕΧΩΝΤΟΣ»ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΑ ΩΣ ΠΕΡΑ ΑΛΗΘΙΝΟ.ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ, ΤΟ ΕΥΧΟΜΑΙ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ.

 • 16 Μαρτίου 2015, 10:53 | vickyx

  4μελής οικογένεια με μόνο εισοδηματία τον πατέρα ο οποίος βρίσκεται σε άδεια ασθενείας 1 χρόνο δηλ. 870Ε μηνιαίως από το ΙΚΑ, χωρίς περιουσία και σε κατάσταση πτώχευσης (αλλά οι προσαυξήσεις παρανόμως επιβάλλονται).
  Από αυτά 350Ε μηνιαίως σε ειδικούς για μαθησιακό πρόβλημα του παιδιού, επιπλέον αυτών που δίνονται από το ΙΚΑ. (Δεν δίνει καμία άλλη παροχή το κράτος
  με καμία μορφή (δήμος, εκκλησία, υπουργείο παιδείας ούτε επίδομα αναπηρίας)
  Χρέη σε ΟΑΕΕ 10.000 της συζύγου και 17.000 του συζύγου, σε Δημόσιο 35.000.
  Από τα παραπάνω το κεφάλαιο είναι κάτω από το μισό, τα άλλα προσαυξήσεις.
  Προηγούμενες δηλώσεις γύρω στα 15.000 ετησίως.
  Οποτε βγαίνει ρύθμιση προσπαθούμε να μπούμε. Οι δόσεις είναι πάνω από το μισό του μηνιαίου εισοδήματος (έτσι λέει το computer μας απαντούν).
  Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, πώς θα ρυθμίσουμε οι μη έχοντες;(μπορούν να αλλάζουν ετησίως)
  Αφού εσείς δεν μπορείτε να ζήσετε με λιγότερο από 1500 το μήνα, εμείς πώς θεωρούμαστε έχοντες;
  Θεωρούμαστε μπαταξήδες;
  Στην Ελλάδα σας του 2015, μπορεί κάποιος να ζήσει με 400, 500, 600 ….
  Ενημερωτικά, 30.000 επιδόματα ανέχειας δεν αρκούν ούτε για τους «ρομά» και αλλοδαπούς της περιοχής μας άρα πάλι οι Ελληνες δεν έχουν βοήθεια από πουθενά
  Τι να κάνουμε; Ούτε δουλειά δεν μας δίνετε

 • 16 Μαρτίου 2015, 09:26 | ΣΠΙΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ (Ν. 4152 /13)ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΟΙ ΟΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΥΤΩΝ. ΓΕΓΟΝΟΣ, ΠΟΥ ΟΤΑΝ ΣΥΜΒΕΙ, ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΥΧΟΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ.
  ΚΥΡΙΩΣ ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΟΥΣ – ΑΝΕΡΓΟΥΣ.
  ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΔΟΥ,ΑΣΦ/ΚΑ ΤΑΜΕΙΑ,ΟΤΑ)ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΦΟΡΕΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ 20€ ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟ,ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΔΟΣΗ 100€ ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟ.

 • 16 Μαρτίου 2015, 09:43 | Μιχαλακου Aικατερινη

  Καλημερα σας

  Προσωπικα επειδη ειμαι 28 χρονια εμπορος , πιστευω πως η ρυθμιση των 100 δοσεων αποτελει κινητρο για την επανεκινηση της οικονομιας.
  Το θεμα ειναι οτι ενω θα κανουμε τα αδυνατα δυνατα να ενταχθουμε στην ρυθμιση και θα πληρωσουμε την α. δοση μετα εαν θα μπορουμε να συνεχισουμε να πληρωνουμε….
  Θα πρεπει λοιπον να εξεταστει και αναφερομαι στους εμπορους ( μικρομεσαιους) μια και ανηκω σε αυτη την κατηγορια , η καθε περιπτωση ξεχωριστα. Να καλουμαστε στην εφορια και να ρυθμιζουμε βασει της φοροδοτικης ικανοτητας που εχουμε.
  Θα πρεπει να εξεταζεται το γεγονος πως ειναι δυνατον ενας εμπορος , ο οποιος ηταν συνεπης και πληρωνε τις υποχρεωσεις του 25 χρονια , τωρα 3 χρονια να μην μπορει να πληρωσει και να χρωστα Φπα. Δεν σημαινει οτι ειναι απατεωνας , σημαινει οτι προσπαθει να πληρωσει το ενοικιο του για να μην του κανει εξωση ο ιδιοκτητης, την Δεη , η οποια ειναι σαν δευτερο ενοικιο, να ταισει τους ηλικιωμενους γονεις του που η συνταξη τους ειναι 300 ευρω και να παρει γαλα στο παιδι του.(να φερει εμπορευμα απο τον προμηθευτη , να πληρωσει το δανειο στην τραπεζα , η οποια εχει προσημειωσει την πρωτη του κατοικια και ενω εχει πληρωσει το 80% του κεφαλαιου , του βαζει το μαχαιρι στο λαιμο και του λεει οτι χρωσταει το 135% του αρχικου δανειου).
  Αξιοτιμοι Κυριοι χρειαζεται Σεισαχθεια για να γινει η επανεκινηση της οικονομιας.
  Θλιβομαι οταν ακουω οτι δεινονται Εσπα ( ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ) για καποιον που παει να ανοιξει τωρα ενα μαγαζι και για εμενα που προσωπικα ζητησα πριν απο 5 χρονια να μην μου δινεται επειδη η επιχειρηση μου βγαζει ζημια!!

  Το προβλημα για εμας τους εμπορους , οι οποιοι τα τελευταια χρονια δυσκολευομαστε παρα πολυ να πληρωσουμε τις φορολογικες μας υποχρεωσεις ( και αυτο γιατι ο τζιρος των μικρομεσαιων επιχειρησεων εχει μειωθει απο το 2008 σταδικα απο το 30% στο 80%), ειναι η ελλειψη ρευστοτητας!! Παλευουμε μερα με την ημερα να βγαλουμε την ημερα. Δυστυχως προγραμματισμος δεν μπορει να γινει , γιατι η καταναλωση εχει μηδενιστει. Το κεντρο αντιμετωπιζει φοβερα προβληματα, και δεν μιλαω μονο για το ιστορικο κεντρο , αναφερομαι και σε περιοχες που δεν αντιμετωπιζαν ποτε προβλημα(Κολωνακι) οπου δεν παταει ανθρωπος στα καταστηματα μας.
  Ειμαι υπερ της σεισαχθιας των χρεων που εχουν δημιουργηθει μετα το 2010 που ξεκινησε η κριση. Το ΦΠΑ πρεπει επισης να ρυθμιστει σε δοσεις , ισως και περισσοτερες απο 100 , να απαλλαγουμε απο τις προσαυξησεις που πολλες φορες ειναι υψηλοτερες απο το αρχικο κεφαλαιο.Να υπολογιστουν μεσα και τα φΠΑ που δεν εχουμε στειλει εως τωρα και δεν εχουν καταστει ληξιπροθεσμα.
  Κλεινοντας θελω να σας παρακαλεσω να μην υπαρχει προθεσμια στην ρυθμιση. Δηλαδη προτεινω για παραδειγμα για μια οφειλη 30000 ευρω που μπορει να μην εχεις να πληρωσεις 300 ευρω την πρωτη δοση , να ρυθμισεις για παραδειγμα τα 10000 μεχρι το τελος μαρτιου και μετα το πασχα το υπολοιπο ποσο. Η ρυθμιση δεν πρεπει να χανεται , μολις δεν μπορεσουμε να αποπληρωσουμε 2 δοσεις. Πρεπει ξανα να μπορουμε να κανουμε ρυθμιση.
  Βοηθηστε εμας τους μικρομεσαιους εμπορους να ανακαμψουμε , και να επανελθουμε οπως ειμασταν νοικοκυραιοι και προσπαθηστε να κυνηγησετε τις πολυεθνικες. Και κλεινοντας αυτη η τροπολογια στο νομοσχεδιο, οτι οποιος εχει να πληρωσει μεχρι 27.03 το κεφαλαιο εφαπαξ , θα πληρωσει χωρις προσαυξησεις , ευνοει αυτους που εχουν λεφτα στην τραπεζα και εως τωρα δεν πληρωναν. Το θεμα ειναι εμεις οι φτωχοι και εντιμοι να πληρωσουμε με κουρεμα προσαυξησεων και γιατι οχι και κεφαλαιου.
  Δεν γινεται αλλιως , ειμαστε σε κατασταση αυτοκτονιας!!!Σας ευχαριστω πολυ εκ των προτερων,
  Ειστε η τελευταια μας Ελπιδα
  Μιχαλακου Αικατερινη