Άρθρο 113: Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται:
α)Ο ν.3459/2006 (Α΄ 103), εκτός από τις διατάξεις αυτού που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο.
β)Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Σωφρονιστικού Κώδικα (ν.2776/1999), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.3727/2008 (Α΄ 257).
γ) Κάθε άλλη διάταξη γενική ή ειδική που αντίκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος ή αφορά θέματα ρυθμιζόμενα από τον παρόντα νόμο
2.Η παράγραφος 8 του άρθρου 349 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας καταργείται.
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 7 του ν.4043/2012( ΦΕΚ Α 25) καταργούνται και επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 του ν.δ.1017/1971 (Α΄ 209), όπως αυτές ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με το ν.4043/2012 (Α΄ 25).
4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7β του ν.3610/2007 (Α΄258) καταργείται.