Άρθρο 91: Εκπαιδευτικές άδειες

«Μετά την παράγραφο 13 του άρθρου 46 του «Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (ν.1756/1988, 35 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 92 του ν.4055/2012 (51 Α΄) προστίθεται παράγραφος 14 ως εξής:
«14. Η εκπαιδευτική άδεια απουσίας που έχει, ήδη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, χορηγηθεί, για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, σε δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί και παρακολουθούν αναγνωρισμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών διετούς διάρκειας σε νομική σχολή της ημεδαπής, παρατείνεται αυτοδικαίως και υπό τους ίδιους όρους για ένα ακόμη έτος (ακαδημαϊκό έτος 2012-2013), για την ολοκλήρωση του προγράμματος μεταπτυχιακών τους σπουδών».