Άρθρο 105

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν.3068/2002 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Η ανωτέρω υποχρέωση για προσκόμιση εγγυητικής επιστολής προκειμένου να εκτελεσθεί η δικαστική απόφαση δεν ισχύει για τις απαιτήσεις εργαζομένων, με δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου σχέση εργασίας, οι οποίες προέρχονται από την εργασιακή τους σχέση».