Άρθρο 82: Θέσεις του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης

1. Οι θέσεις του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων: α) 49 παράγραφος 2 του ν.2721/1999 (Α 112), β) 24 παράγραφος 3 του π.δ.36/2000 (Α 29), γ) 7 παράγραφος 3 του ν.3060/2002 (Α 242), δ) 14 παράγραφος 13 του ν.3038/2002 (Α 180) ε) 4Ζ του ν.3388/2005 (Α 225) στ) 59 του ν.3659/2008 (Α 77 ) όπως διαμορφώθηκαν μετά την κατάργηση των κενών με την αριθμ. 110820/23-11-2011 ΥΑ (Β 2767) και τη διατήρηση ορισμένων εξ αυτών με την αριθμ. 14413/9-2-2012 ΥΑ (Β 487) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ 1α του άρθρου 33 του ν 4024/2011 (Α 226) αυξάνονται ως εξής:
1. Του κλάδου ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων κατά δέκα (10).
2. Του κλάδου ΠΕ Ιατρών ειδικοτήτων κατά τέσσερις (4), που κατανέμονται σε δύο(2) θέσεις ειδικότητας Παθολογίας και δύο (2) θέσεις ειδικότητας Ψυχιατρικής.
3. Του κλάδου ΠΕ Οδοντιάτρων κατά δύο(2).
4. Του κλάδου ΠΕ Εγκληματολόγων κατά δύο(2).
5. Του κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων κατά δύο (2).
6. Του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού κατά έξι(6).
7. Του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής κατά δύο (2).
8. Του κλάδου ΤΕ Υγείας – Πρόνοιας κατά δεκαέξι (16), που κατανέμονται σε:
δέκα (10) θέσεις Ειδικότητας Νοσηλευτικής και έξι (6) θέσεις ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας.
9. Του κλάδου ΤΕ Ηλεκτρονικών κατά δύο (2).
10. Του κλάδου ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρολογίας κατά δύο (2).
11. Του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού κατά είκοσι (20).
12. Του κλάδου ΔΕ Τεχνικού κατά τέσσερις (4), που κατανέμονται σε δύο (2) θέσεις ειδικότητας ηλεκτρολόγων και δύο (2) θέσεις ειδικότητας υδραυλικών.
13. Του κλάδου ΔΕ Φύλαξης κατά τετρακόσιες (400).
14. Του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης κατά τριακόσιες (300).