Άρθρο 98

Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν.2830/2000 (Α΄ 96) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αν μεταβληθεί η έδρα του ειρηνοδικείου δεν μεταβάλλεται η έδρα του Συμβολαιογράφου»