Άρθρο 63: Προθεσμία

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 545 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται περίπτωση θ ως εξής:
«θ. στην περίπτωση του άρθρου 544 αριθ. 11 μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την ημερομηνία που η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι οριστική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.»