Άρθρο 67

1. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 580 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθενται οι λέξεις: «ή στο ίδιο αν είναι δυνατή η σύνθεσή του από άλλους δικαστές»
2. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 665 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως το εδάφιο τούτο προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 4055/2012 (Α΄51) διαγράφονται οι λέξεις «ή κοινοτική»
3. Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 756 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως το άρθρο τούτο αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 17 του ν.4055/2012 (Α΄51), διαγράφονται οι λέξεις: «την ύπαρξη ή ανυπαρξία του επικαλούμενου δικαιώματος και»
4. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 786 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όταν ζητείται κατά το νόμο να διοριστούν προσωρινή διοίκηση νομικού προσώπου ή εκκαθαριστές νομικού προσώπου ή εταιρίας που δεν έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα, αρμόδιος είναι ο ειρηνοδίκης της περιφέρειας όπου έχει την έδρα του το νομικό πρόσωπο ή η εταιρία.»
5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 786 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο ειρηνοδίκης μπορεί με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον να
αντικαταστήσει την προσωρινή διοίκηση ή τους εκκαθαριστές για
σπουδαίους λόγους.»
6. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 820 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας οι λέξεις «τον κληρονόμο» αντικαθίστανται με τις λέξεις «την κληρονομία».