Άρθρο 103

Όπου από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται, ως μέλος των Επιτροπών επιλογής και συνέντευξης για την πρόσληψη προσωπικού των κλάδων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης, ο Γενικός Διευθυντής Σωφρονιστικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση ελλείψεως αυτού ως μέλος ορίζεται ο νόμιμος αναπληρωτής του στα κύρια υπηρεσιακά καθήκοντα».