Άρθρο 89

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 127 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως:
«Όσες από τις διαφορές της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6, που υπάγονται στην καθ΄ύλην αρμοδιότητα του εφετείου, έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) Ευρώ, προσδιορίζονται κατά προτεραιότητα εντός τριών μηνών από την κατάθεση του δικογράφου. Ως αντικείμενο της διαφοράς νοείται το ποσό της εισφοράς, φόρου, τέλους κλπ., χωρίς προσαυξήσεις και πρόσθετους φόρους.»