Άρθρο 78: Διαγραφές πειθαρχικών ποινών κρατουμένων

1. Οι πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί σε κρατούμενους μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διαγράφονται από το ατομικό δελτίο πειθαρχικού ελέγχου τους και δεν λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση τακτικής άδειας και απόλυσης υπό όρo, καθώς και για τη χορήγηση άλλων ευεργετικών μέτρων.
2. Δεν διαγράφονται πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί για τα πειθαρχικά παραπτώματα:
α) που προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄και θ΄της παραγράφου 2 και στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του Σωφρονιστικού Κώδικα,
β) από τα προβλεπόμενα στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 68 μόνο εκείνα για άσκηση βίας κατά μελών του προσωπικού του καταστήματος και
γ) από τα προβλεπόμενα στην περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 68, μόνο εκείνα για εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών στο κατάστημα κράτησης.