Άρθρο 109: Τροποποίηση διατάξεων του άρθ. 18 ν.2812/2000

Στο άρθρο 18 του ν. 2812/2000 προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής: Στην περίπτωση συγχώνευσης δικαστηρίων οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων όλων των κλάδων διατηρούνται και μεταφέρονται αυτοδικαίως στο δικαστήριο το οποίο προκύπτει από την εν λόγω συγχώνευση. Οι ως άνω θέσεις καταλαμβάνονται από τους υπηρετούντες στα συγχωνευμένα δικαστήρια δικαστικούς υπαλλήλους.