Άρθρο 93: Τροποποίηση του άρθρου 56 του ν.345/1976

Το άρθρο 56 του νόμου 345/1976 (Α΄ 141) αντικαθίσταται ως εξής:
Στους μετέχοντες του Ειδικού Δικαστηρίου δικαστικούς λειτουργούς και καθηγητές, ως και εις τους επικουρούντες αυτούς, καταβάλλεται αποζημίωση κατά συνεδρίαση καθοριζομένη με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών.