Άρθρο 95

Η προθεσμία της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν.δ. 3082/1954 (Α΄ 257), που έχει παραταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν.3945/2011 (Α΄ 68), παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014.