Άρθρο 62: Αναψηλάφηση – «Συμμόρφωση» προς τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ

Στο άρθρο 544 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται περίπτωση 11 ως εξής:
«11. αν με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κρίθηκε ότι η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε κατά παραβίαση δικαιώματος, που αφορά το δίκαιο χαρακτήρα της διαδικασίας που τηρήθηκε ή διάταξης ουσιαστικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου».