Άρθρο 112: Διατηρούμενες διατάξεις

Διατηρούνται σε ισχύ:
α) Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.3459/2006 (Α΄ 103) και των υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.3459/2006,
β) Οι διατάξεις των άρθρων 58 και 61 του ν.3459/2006.