Άρθρο 108: Τροποποίηση διατάξεων του ν.3386/2005

1. Μετά την περίπτωση θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν.3386/2005 (Α΄212), προστίθεται περίπτωση «ι΄» ως ακολούθως:
«ι. Πρόσωπα που παρακολουθούν εγκεκριμένα κατά νόμο θεραπευτικό πρόγραμμα ψυχικής απεξάρτησης, όπως τούτο αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση του διευθυντή του προγράμματος».
2. Το εδάφιο στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν.3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄, ζ΄ και ι΄ είναι ετήσια και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για δύο (2) έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις».
3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν.3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι κάτοχοι άδειας διαμονής των περιπτώσεων α΄, β΄, η΄ και ι΄, καθώς και όσοι αποκτούν άδεια διαμονής ως σύζυγοι Ελλήνων πολιτών με βάση την περίπτωση θ΄ έχουν δικαίωμα να εργαστούν με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή να παρέχουν υπηρεσίες ή έργο».
4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 44 του ν.3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«5 Η άδεια διαμονής που χορηγείται στις περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ι΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ανανεωθεί για έναν από τους λοιπούς λόγους του νόμου αυτού, εφόσον εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους εκδόθηκε».