Άρθρο 77

Στην παράγραφο 8 του άρθρου 54 του ν.2776/1999 η φράση «πριν από την πάροδο ενός έτους» αντικαθίσταται με τη φράση «πριν από την πάροδο τριών ετών».