Άρθρο 81: Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Σωφρονιστικής πολιτικής

Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν.3772/2009 (Α 112) αντικαθίσταται ως εξής:
«1) α. τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Σωφρονιστικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ιδίου υπουργείου ως πρόεδρο. Σε περίπτωση έλλειψης κάποιου εξ΄ αυτών το Συμβούλιο συγκροτείται από το νόμιμο αναπληρωτή του στα κύρια υπηρεσιακά του καθήκοντα».