Άρθρο τέταρτο

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και της Σύμβασης που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 57 αυτής.