Άρθρο 03

Τα μέτρα που αναφέρονται στο Άρθρο 1 μπορούν να σχετίζονται συγκεκριμένα με:
α. τη διαπίστωση της ανικανότητας και την επιβολή ενός προστατευτικού καθεστώτος,
β. την τοποθέτηση του ενηλίκου υπό την προστασία μιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
γ. την επιτροπεία, την κηδεμονία και τους ανάλογους θεσμούς,
δ. το διορισμό και τα καθήκοντα κάθε προσώπου ή οργανισμού επιφορτισμένου με την επιμέλεια του προσώπου ή της περιουσίας του ενηλίκου, με την εκπροσώπηση αυτού ή την συμπαράσταση προς αυτόν,
ε. την τοποθέτηση του ενηλίκου σε κάποιο ίδρυμα ή άλλον τόπο όπου μπορεί να διασφαλισθεί η προστασία του,
στ. τη διοίκηση, τη διατήρηση ή τη διάθεση της περιουσίας του ενηλίκου,
ζ. την άδεια για συγκεκριμένη παρέμβαση για την προστασία του προσώπου ή της περιουσίας του ενηλίκου.