Άρθρο 45

Έναντι Κράτους, στο οποίο δύο ή περισσότερα δικαιϊκά συστήματα ή σύνολα κανόνων δικαίου, που σχετίζονται με ζητήματα διεπόμενα από την παρούσα Σύμβαση, εφαρμόζονται σε διαφορετικές εδαφικές ενότητες:
α. κάθε αναφορά στη συνήθη διαμονή στο Κράτος αυτό, νοείται ως αναφορά στη συνήθη διαμονή σε μία εδαφική ενότητα•
β. κάθε αναφορά στην παρουσία του ενηλίκου στο Κράτος αυτό, νοείται ως αναφορά στην παρουσία του ενηλίκου σε μία εδαφική ενότητα•
γ. κάθε αναφορά στον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων του ενηλίκου στο Κράτος αυτό, νοείται ως αναφορά στον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων του ενηλίκου σε μία εδαφική ενότητα•
δ. κάθε αναφορά στο Κράτος του οποίου την ιθαγένεια έχει ο ενήλικος, νοείται ως αναφορά στην εδαφική ενότητα, την οποία υποδεικνύει το δίκαιο αυτού του Κράτους ή ελλείψει προσηκόντων κανόνων, στην εδαφική ενότητα με την οποία ο ενήλικος έχει τον στενότερο σύνδεσμο•
ε. κάθε αναφορά στο Κράτος, οι Αρχές του οποίου έχουν επιλεγεί από τον ενήλικο νοείται ως αναφορά:
– στην εδαφική ενότητα, εφόσον ο ενήλικος έχει επιλέξει τις Αρχές αυτής της εδαφικής ενότητας,
– στην εδαφική ενότητα με την οποία ο ενήλικος έχει τον στενότερο σύνδεσμο, εφόσον ο ενήλικος έχει επιλέξει τις Αρχές του Κράτους, χωρίς να καθορίσει μια συγκεκριμένη εδαφική ενότητα εντός του Κράτους,
στ. κάθε αναφορά στο δίκαιο ενός Κράτους με το οποίο η κατάσταση έχει ουσιώδη σχέση, νοείται ως αναφορά στο δίκαιο μιας εδαφικής ενότητας με την οποία η κατάσταση έχει στενή σχέση•
ζ. κάθε αναφορά στο δίκαιο, στη διαδικασία ή σε Αρχή του Κράτους στο οποίο ελήφθη ένα μέτρο, νοείται ως αναφορά στο δίκαιο, στη διαδικασία ή σε Αρχή της εδαφικής ενότητας στην ελήφθη το μέτρο•
η. κάθε αναφορά στο δίκαιο, στη διαδικασία ή σε Αρχή του Κράτους αναγνώρισης ή εκτέλεσης, νοείται ως αναφορά στο δίκαιο, στη διαδικασία ή σε Αρχή της εδαφικής ενότητος στην οποία επιδιώκεται η αναγνώριση ή η εκτέλεση•
θ. κάθε αναφορά στο Κράτος στο οποίο πρόκειται να εκτελεστεί ένα μέτρο προστασίας, νοείται ως αναφορά στην εδαφική ενότητα στην οποία πρόκειται να εκτελεστεί το μέτρο•
ι. κάθε αναφορά σε οργανισμούς ή Αρχές αυτού του Κράτους, διαφορετικές από τις Κεντρικές Αρχές, νοείται ως αναφορά σε εξουσιοδοτημένους να δράσουν στη συγκεκριμένη εδαφική ενότητα οργανισμούς ή Αρχές.